Naše budoucnost

Vláda Antikrista

V blízké budoucnosti je prochází Země transformací do 4D a později do 5D reality, pouze část lidstva je ale připravena a touto transformací projde do této nové reality, která se nazývá jako Nový Věk, Zlatý Věk či Nová Země. Mnozí lidé stále zůstávají na staré zemi ve 3D realitě, jejíž životnost končí a začíná se rozpadat. Zemi začíná zachvacovat chaos a panika. Světové hospodářství se hroutí, ilumináti rozpoutávají tajnou III. světovou válku v boji o globální moc, sesazují papeže a nastolují nový řád pod záminkou potřeby zachování pořádku a blahobytu. Antikrist se ujímá vlády. Ve skutečnosti však jde o novou fašistickou vládu, ve které je právo těchto lidí nadřazeno právům ostatních. Vládne anarchie, chaos, následkem bojů, přírodních katastrof a nových nemocí hynou miliony lidí.

Návrat bohů – falešného Krista

Záhy se vracejí také bohové dávnověku, odvěcí nepřátelé lidstva. Vládami, oficiálními zdroji a médii jsou však prezentováni jako ti, kteří chtějí lidstvu pomoci. Přebírají vládu a jsou představeni lidstvu jako přátelé a zachránci. Nejdříve za asistence stínové vlády iluminátů, ale později přepírají vládu i nad samotnými ilumináty, kteří jim naletěli. Velkou část lidstva přesvědčí také svými „zázraky“, nastolí klid a pořádek. Aby bylo vidět, že zavádí pořádek, rozpoutají předtím záměrně sérii katastrof přírodních i společenských. Jejich kousky budou tak sugestivní a zázračné, že mnozí uvěří, že se skutečně vrátil Kristus a jejich spasitel, který je zachrání. Později je lidem je oznámeno, že lidstvu hrozí bezprostřední nebezpečí a že tito vetřelci mohou lidstvu pomoci. Toto bude částečně pravda, protože fyzická realita přestane existovat. Nabídnou lidem evakuaci na své planety, kde budou zotročeni a podrobeni genetickým transmutacím, aby se stali jedněmi z vetřelců – přestanou být lidmi.

Návrat Krista

Mezitím se na Zemi vrací skutečný Kristus s flotilou svých andělů, aby si přišel pro zbytek věrných, kteří prohlédli pravou tvář těchto vetřelců a odmítly všechny jejich nabídky, nepodřídili se jeho výzvám a nařízením. Přichází potichu, bez reklamy a přesvědčování a evakuují každého, kdo bude takto připraven a bude si přát být zachráněn. Pozůstalým lidem bude vetřelci namluveno, že evakuovaní lidí byli uneseni nepřátelskými mimozemšťany.

Armagedon

Planetu následně postihne sedm katastrofických ran, mezi kterými bude jaderný konflikt, drastické změny klimatu, hladomor, pandemie nových smrtelných nemocí, chaos, anarchie a globální změna zemského povrchu, jako důsledek uvolněné negativní energie, která bude rozpuštěna zrychlením částic hmoty a časoprostorovým posunem – přechodem z fyzické 3. dimenze opět na úroveň 5D reality. Planeta bude očištěna od všech negativních energií. Zbylí lidé, kteří nebudou moci být evakuováni ani do poslední chvíle a kteří přijali znamení šelmy, zahynou spolu se zánikem života ve 3. dimenzi, ve které se Země stane mrtvou planetou, podobně jako dnes po svém přechodu Mars či Venuše.

Tisíciletá říše (Nová Země)

Fyzický Země již přestala existovat a všichni jsou na svých nových pozicích – na Nové Zemi v 5D realitě, na jiných rozvojových planetách nebo v zajetí na planetách vetřelců. Nová Země se zařazuje opět mezi vyspělé civilizace v galaktických radách. Svět není ještě ani zdaleka dokonalý, ale prošel jednou významnou změnou – skončila éra boje mezi dobrem a zlem, éra rozdělení a bipolarit. Moc vetřelců byla omezena na minimum, neboť v 5D realitě je jen velmi malá. Slovo mezinárodní bylo nahrazeno slovem meziplanetární a mezigalaktický. Země je planetou s jednou vládou nejvyspělejších dobrovolníků a jedním jazykem, bez peněžního systému a současných makléřů moci, nezávislé na zdrojích, neboť jediným zdrojem se stala zařízení na volnou energii.

Poslední soud

Koncem Tisícileté říše zároveň končí i existence 4D realit, ve kterých se dosud drží dávní vetřelci. Protože nejsou schopni vývoje, rozpadem těchto realit končí i jejich existence. Dále mohou existovat pouze v temných astrálních světech antihmoty, kde jsou již zcela neškodní a nemají žádnou moc. Jejich další osud je nejistý a nejasný. Většinou se má za to, že tak to zůstane na věky, přestože je jen minimální možnost, se by se změnily. Jiná zastávají názor, že budou zlikvidováni i duchovně a tato duchovní síla se navrátí ke Stvořiteli (Ab-ru-shin). Tak skončí epocha zla v naší galaxii.