Atlantida – války démonů

Tajemství antihmoty

Vesmírní lidé vysvětlují tajemství antihmoty, která sehrála v dějinách lidstva významnou úlohu, o které dodnes nemá téměř nikdo tušení. Mnoho informací předal lidstvu australský kontaktér Alex Collier a další, zejména lidé z Plejád. V tomto díle bych se chtěl věnovat také velmi zvláštním informacím, které lidstvu poskytla přímo jistá Andromeďanka, když jednou, v roce 1972, navštívila přednášku profesora nukleární fyziky, R. N. Hernandeze, z univerzity v Mexico City. Řekla, že se jmenuje Lya a že není ze Země, ale z planety Inxtria (Aenstria) v souhvězdí Andromedy. Od této doby se začal jejich kontakt, který byl později sepsán a vyšel španělsky a anglicky v knize „Ultimate UFO series: Andromeda“. Informace z Andromedy se velmi podobají, ale zásadně se liší dobou, kdy došlo ke zničení Maldeku. Zatímco Lya hovoří o době před šesti miliony lety, vesmírní přátelé Colliera uvádí dobu před 113 tisíci lety. I když se z mnoha zdrojů dovídáme stejné příběhy, v datování se obecně velmi rozchází a není jasné, jaký časový úsek co pro koho vlastně znamená a v jaké realitě. Je také možné, že 6 milionů let je čas uběhlý v naší 3D realitě, ale podle kalendáře Androměďanů nebo času oplynutého v 5D realitě je to mnohem méně let, protože v 3D realitě plyne mnohem pomaleji.

Co je to antihmota?

Jak víte, existuje hmota a antihmota. Prakticky je to totéž, ale pouze hmota vytváří časoprostor. Jde o gravitační typ uměle vytvořené hmoty, která vytváří časoprostor a různé reality (3D,4D,5D atd.). Všechny tyto „inkarnační světy“ mají gravitační centra na úrovni hmotných těles – hvězd a planet, ale v každé z nich jsou fyzikální parametry jinak zakřiveny a mají rozdílné veličiny. Vedle vám známé hmoty ale existují i zcela jiné typy, které vytváří jiné vesmíry a zcela jiné rozměry. Žijí v nich bytosti, které jsou zcela nekompatibilní s bytostmi v našem časoprostorovém vesmíru.

Naproti tomu antihmota je původní (astrální, negravitační) typ hmoty, který nevytváří žádné rozměry, je mimo časoprostor a jakékoliv jiné rozměry. Nevytváří ani žádné reality, protože je realitou sama o sobě. Hmota je vytvořena vyššími bytostmi z částic antihmoty, je jakýmsi jejím duplikátem v odlišné matrici se zcela specifickými vlastnostmi. Z ní je složen tzv.astrální (Onen svět), kde neplatí gravitační ani žádné jiné fyzikální zákony. Antihmotové světy jsou tedy všude, jsou to tedy i oblasti mezi těmito gravitačními centry, ke kterým jsou padlé duše přitahovány. Astrální antihmota není světem, kam by se duchové inkarnovaly, je to čistě svět myšlenek, představ a fantazie, duchů, démonů a fantomů. Pouze ty tu vytváří vaší realitu, kterými si ji určujete. Temné myšlenky a pocity jsou plné nízkých vibrací a přitahují vás nejen do nižších a temných astrálních světů, ale také do hmoty nižších realit. Duchovně vyspělé bytostí nejsou k takovým světům přitahováni a nemají potřebu se v nichinkarnovat. Mohou se však ještě chtít inkarnovat ve vyšších realitách od 5D výše, jako všechny bytosti, které dosud nejsou dokonalé a potřebují v hmotných světech získat určité zkušenosti.

Onen svět je svět kam odchází zesnulí je mimo časoprostor, neboť ten v nějaké podobě existuje pouze v realitách hmoty – ve svých gravitačních centrech. Rychlost jeho plynutí je zde dána frekvencí hmoty – čím vyšší realita, tím rychlejší čas, takže zatímco v 5D realitě uplyne třeba den, ve 3D je to měsíc a ve světě antihmoty, jak odchází zemřelí, to není žádný časový úsek. Protože hmotné i jemnohmotné světy jsou podřízeny zákonům časoprostoru, jsou i prostorově ohraničeny. Za hranicemi vesmíru, nebo-li gravitačně zakřiveného časoprostoru jsou právě antihmotový vesmír. Pouze antihmota nemá žádné hranice. Hmotné vesmíry měly svůj vznik (který nazýváte „velkým třeskem“) a budou mít i svůj zánik. Jejich trvání ovšem není podřízeno jen těmto zákonům, ale je řízen i vyššími bytostmi, které stvořily hmotné vesmíry, jejichž účelem je umožnit návrat padlým bytostem zpět do původních duchovních světů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že trvání fyzické 3D reality a později také 4D reality bude ukončeno, protože již splnily svůj účel a všechny bytosti, které dosáhly požadovaného stupně vývoje vědomí, budou transformováni do 5D reality. Pokud některé z nich zůstanou nyní ve 3D realitě a později ještě ve 4D jako reptilní bytosti, zaniknou spolu s těmito světy.

Jakou roli tedy sehrála antihmota v naší historii?

Mnozí jste možná slyšeli něco o antihmotových zbraních. Tak jako existují zařízení pro výrobu hmoty, které používají vyšší bytosti, existují i technologie na eliminaci hmoty. Pomocí těch lze docílit kompletní rozložení všech částic hmoty na všech úrovních, fyzické i energetické. Když takové zařízení namíříte na hmotný objekt, doslova ho vymažete ze světa hmoty a zůstane pouze v antihmotě. Nezůstane zachována ani energetická a emocionální struktura duše. Ovšem také tato zařízení mohou používat pouze nejvyspělejší bytosti na řídících úrovních. To, ce se stalo ve vaší dávné historii bylo, že někteří z vás získali technologie k sestrojení takových zařízení, ale nebyli připraveni na jejich ovládání – zneužili je jako zbraně. Tato nesprávně použitá síla se však obrátila proti nimi, vymkla se jejich kontrole a svrhla je do propasti.

Ale jak lidé vůbec mohli takové technologie získat?

Jak už možná někteří víte, v dávných dobách, asi před 7-8 miliony lety, byla nejen Země obývána lidskou rasou. Velmi blízko, v jejím těsném sousedství se tehdy nacházela mnohem větší planeta, která již dnes neexistuje. Její jméno je Phaethon, Malona, Atlanta či Maldek. Toto byl vlastně první svět lidí, kteří se poprvé inkarnovali ve světě hmoty. Toto lidstvo bylo v neustálém kontaktu se svým vlastním vnitřním uvědoměním, svým vlastním vyšším Já, ale i jinými vesmírnými civilizacemi.

Konec této idyly nastal asi před 6 miliony lety, kdy Maldek navštívily reptilní bytostiovládané Luciferem, které číhají na všechny nově příchozí z rajských oblastí, aby jim nabídli svoji „spolupráci“ a získali se je pro sebe. Reptilní, které stojí proti Bohu a jeho koncepci svobodné vůle, uznávají jen svoje vlastní zákony. Tyto temné bytosti přišli s velmi lákavými a atraktivními nabídkami. Nabídli lidem, že jim poskytnou takové technologie, se kterými se budou moc stát pány celé galaxie. Někteří lidé, povzbuzeni vidinou moci, dobrovolně přistoupili na spolupráci s těmito bytostmi pod záminkou jejich vlastního zájmu a vývoje. Část lidí na Maldeku se přidala na jejich stranu vetřelců a zatoužila po tom, co jim poradili. – Získat kontrolu nad celou galaxií. Rozhodli se proto, že nejdříve si založí kolonii na Zemi a podmaní si tamní bytosti.

Jakmile se jim to úspěšně podařilo, začali vyvíjet tajné antihmotové zbraně schopné eliminovat a rozkládat hmotné i energetické objekty. Tento experiment se ale vymkl jejich kontrole a způsobil, že se padli do osidel hmoty, se kterou prováděli experimenty. Díky snaze o ovládnutí vesmíru se samozvaní atlantští vládci dostávají do konfliktu nejen s původními obyvateli Země, ale především s mírumilovnými obyvateli Maldeku, až došlo k válkám mezi Zemí a Maldekem. Maldek byl následkem války zničen a celá civilizace atlatiďanů a dalších nevinných obyvatel Země byla zničena.

150

Jako memento po této válce zůstaly pohřbeny na dně oceánu nejmocnější zbraně v dějinách vesmíru. Tyto zbraně jsou dodnes občas aktivovány energií slunce, a i když je jejich síla už slabá, může přesto vyvolávat fatální poruchy časoprostoru v místě Bermudského trojúhelníku, kde se nachází. Atlantové, kteří přežili a zůstávají na Zemi jsou nuceni emigrovat z velké části potopené Lemurie. Maldečané se buď také uchylují na Zemi, nebo získávají azyl v jiných oblastech vesmíru.

Jak chtěli takovými zbraněmi získat moc?

Mezi vývojáři bylo mnoho vědců a astronomů, kteří znali přesné pohyby každého tělesa v solárním systému a na základě zdokonalení zbraně na antihmotu objevili způsob, jak pozměnit jejich oběžné dráhy. Dosáhli ve vývoji technologií už prakticky všeho, ale nejvíce je vzrušovalo tajemství zařízení na antihmotu, o kterém toho věděli jen málo a které umí ovládat pouze nejvyšší bytosti. Proto se pustili spolu s drakoidy, kteří patří k nejvyspělejším bytostem, do vývoje těchto technologií. Chtěli získat kontrolu nad hmotou, ale i duševní, psychickou a biologickou energií, která hýbe člověkem, jakož i na dynamikou, která určuje pohyby planet, slunce a hvězd. Velmi se snažili podrobit si celý vesmír. Tak dlouho prováděli experimenty se hmotou, až se jim konečně podařilo vyvinout takové zařízení, které dokáže eliminovat hmotné objekty.

Jak fungují takové zbraně?

Tato zbraň má antinukleární reaktor a anti-energii. Má schopnost molekulární dezintegrace, magnetické destabilizace, je neutralizérem síly a receptorem energií jakékoli třídy. S ní mohli řídit život a veškerou činnost. Tato zbraň absolutně vyhladí všechny vibrace nebo psychickou bytost. Srovná se zemí celá města a lesy, absorbuje pouze všechnu její energii a způsobí jejich dezintegraci. Má opravdu ty nejděsivější a nepředstavitelné účinky, které si nedovedete představit ani ve sci-fi filmech. Mocná síla této zbraně vyhladí všechny živé buňky, může změnit nebo upravit kurs planety, nezáleží na tom, jak jsou velké a může vyprovokovat katastrofy v solárních systémech, jako v tom vašem, způsobí kolize orbitálních světů tím, že vytvoří antimagnetický tok či vír… Haarpové a jiné technologie, které poskytli vaší vládě mimozemští návštěvníci jsou také velmi nebezpečné, ale nemají ještě zdaleka takový účinek, jako tato zbraň. Je to nejdokonalejší a nejúčinnější zařízení na ovládání hmoty, které se už nikdy nesmí dostat do nepovolaných rukou.

Jak dopadly experimenty s touto zbraní?

Tato zbraň zalarmovala zbytek Maldečanů, kteří bezvýsledně hledali způsoby, jak se tomu ubránit. Vytvoření této zbraně se Maldečané tolik obávali, že se cítili zodpovědní za cokoli, co by se mohlo Zemi stát. Byli rozhodnuti, že přijdou na Zemi, aby se nakonec pokusili odradit ty, kteří za tím stojí, aby zanechali tohoto projektu a vrátili období míru. Ale bylo již příliš pozdě, pozemšťané totiž velmi pokročili. Maldečané opakovaně konfrontováni s odporem pozemšťanů se rozhodli tuto zbraň deaktivovat, ačkoli věděli, že riskují stabilitu vašeho světa. Přesto byla jejich snaha marná. Pozemšťané se rozhodli zaštítit se touto zbraní pod obrovskou pyramidou, kterou střežili dnem i nocí. Když toto viděli Maldečané, vyhlásili jim válku, která trvala téměř rok. Větší civilizace z jiných slunečních systémů přišli Maldečanům na pomoc. Došlo ale k tomu nejhoršímu.

Pozemšťané se rozhodli aktivovat tuto mocnou zbraň a zaměřili ji na Maldek, která nakonec začala ztrácet své magnetické pole, což způsobilo kolize s jejími sousedními planetami. Protože Maldek vyskočil ze své oběžné dráhy, přišel tím o ohromné množství energie. Vědci na Maldeku na útok přišli a rozhodli se zaútočit paprskem projektovaným z laboratoří Maldeku. Ten dopadl na velké pozemské město – Atlantidu. Rozpůlil kontinent, čímž se otevřela velká část Země a tuto osudnou noc se celé město úplně potopilo do oceánu. Když se kontinent rozpadl na dva, Země začala ztrácet magnetické pole. Od té doby jsou vaše kontinenty stále v pohybu. Planeta Maldek nějakou dobu pokračovala ve ztrátě své orbitální energie, dokud její obyvatelé neutekli do jiných světů, kteří jim poskytli azyl. Nakonec kolidovala s kursem Marsu a Jupitera a dokonce i s vaší Zemí a roztříštila se. Její ohromné trosky dopadaly jako déšť na sousedící planety.

Co je s tou zbraní dnes?

Zůstává pod obrovskou pyramidou na dně moře v oblasti Bermudského trojúhelníku. Lidé z různých vesmírných civilizací které vás sledují, si nyní dělají obavy z aktivity této síly – i když je slabá, stále může vyprovokovat magnetické změny ve vašem světě a molekulární dezintegraci. Tato zbraň na antihmotu stále představuje velké nebezpečí s katastrofálními následky. Vysílá určité signály, které by měly vaše vědce upozornit na nejasné frekvence, které se na tomto místě vyskytují. S pokračující pravidelností se v tomto místě objevují změny způsobující výchylky kompasů, vypadávání komunikace a selhávání námořní navigace. Stále se tu pohybují energetické víry, jakmile tato zbraň ve svém okolí zachytí nějakou životní energii a současně je aktivována sluneční aktivitou a její antimolekulární pole je stimulováno. Tyto víry se šíří zvukem jakoby sirén.

Můžeš mi tuto zbraň ukázat?

Můžu tě tam vzít a oba můžeme pozorovat velkou pyramidu na dně oceánu. Budete pravděpodobně překvapen jejím nenápadným vzezřením, ale uvnitř té samé pyramidy se nalézá zbraň, která je schopna vyhladit celou vaší planetu. Budete pozorovat také ruiny, které způsobily, že pyramida klesla. Oceán žárlivě střeží své tajemství a voda určitým způsobem zmírňuje její účinky, ačkoli ne všechny a z toho důvodu je vysoce nebezpečné se k ní přiblížit. Magnetické pole naší lodi odpuzuje antienergii. Pamatuješ si, jak vaše auto nešlo nastartovat? (situace při kontaktů s energií jejich kosmických lodí, kdy přestanou fungovat elektrické obvody, ani nelze nastartovat auto). Negativizér našich kosmických lodí je i pod vodou účinný, ale pro nás je tato antihmotová zbraň nebezpečná.

Můžeme ji nějak zneškodnit?

Bohužel, pro vás neexistuje ani žádná možnost jak se k ní vůbec dostat, riskujete, že se vystavíte působení její síly. Existuje i mnoho mimozemských civilizací, včetně reptilních bytostí, kteří hladoví po jejím získání. Navštěvují váš svět, aby studovali, analyzovali a hledali, jak ji vytěžit, ale ani vy, ani oni, ale pouze větší civilizace, které mají dostatečné vědomosti a které mají anti-energii a antihmotu zcela pod kontrolou ji mohou deaktivovat a zneškodnit bez toho, aby přitom někoho ohrozila. Bytosti různých, méně duchovně vyspělých ras, by si ji chtěli vzít za každou cenu. Vědí, že když ji tam nechají, jednou by mohla být použita proti nim nebo proti ostatním.

Ale žádná negativně orientovaná civilizace nemá právo vlastnit takovou zbraň… I když zákon svobodné vůle a nevměšování se všichni ctí, tady jde o případ, kdy nejde o ochranu svobodné vůle, protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. V tomto případě je zákon lásky a ochrany nadřazen zákonu svobody a vyšší civilizace jsou oprávněni předejít takovému vývoji, který by měl dopad na mnoho jiných nevinných bytostí a celý okolní vesmír. Tato zbraň, jako vnadidlo, vábí mimozemšťany různých ras a odlišných úrovní. Pokud se ji někdo pokusí obnovit, budete vystaveni jejímu nedozírnému dezintegračnímu poli nebo zešílíte. Mnoho zvířat migruje, aby se instinktivně vyhnulo průchodu místem, kde je tato zbraň, přesto vám mohu říci, že jednu noc celá hejna budou doslova „spolknuta“ antienergií, aniž by vás někdo varoval.

Mnoho kosmických civilizací zná její polohu. Vy ji znáte také, protože velmi brzo vědci vašeho světa se pokusí dostat se tam, kde leží, ale nikdo z nich neví, co to skutečně je. Mnoho lodí, které procházejí tímto antimagnetickým polem trpí změnami navigačních programů a z toho důvodu se někdy stávají nehody. Vědci vašeho světa s vašimi znalostmi stále nechápou přesně, jak řídit sílu hyperprostoru pro navigaci. Z toho důvodu potřebujete obrovské síly energie k řízení vašich lodí. Výzkum vesmíru vás bude stát milióny hodin, než pochopíte nebezpečí vesmíru. Kvůli tomu tuto sílu nemůžete účinně řídit a přinést ji na povrch země, aniž by vaši lidé neutrpěli hroznými genetickými následky. Když ji vyzvednete na pozemský povrch, města položená stovky kilometrů kolem by mohla zmizet v jednom okamžiku, jak se to stalo již v minulosti.

Můžete ji tedy zneškodnit vy?

Jistě, ale ne tak, aby to bylo zcela bezpečné. To náleží vědeckým a výzkumným skupinám, ale bylo by to jako vystavit vaší planetu emisím síly antihmoty. My hluboce respektujeme život, nejen ten hmotný, ale i ten energetický. Naše mimozemské lodě toto dokážou, ale pro mnoho z vás by to bylo osudné. Pouze velmi vyspělé civilizace toto mohou dělat. Jinak by to mohlo vážně narušit a destabilizovat magnetické pole Země.

Co její síla znamená do důsledků?

Život ve stvořeném hmotném vesmíru je nejistý kvůli antihmotě, která jej obklopuje. Je to riziko pádu a vyhnání z ráje. Pouze tyto světy ve vyšších dimenzích nejsou ohroženy. Na mnoha místech časoprostoru totiž existují díry a poruchy. Díky tomu je možné se v něm ztratit, zabloudit do jiné reality nebo přejít do světa antihmoty dříve, než opustíte své tělo přirozeným způsobem a přitom vážně poškodit i vaše energetické, magnetické, emocionální astrální tělo. Právě Bermudský trojúhelník je jedním z těchto míst, kde občas dochází k narušení časoprostorových souřadnic. Stovky mračen antihmotových světů se ale rozprostírají celými galaxiemi a absorbují i celá nebeská tělesa na svých drahách.

To je důvod, proč jsou tak důležité vědomosti, těch, kteří tvoří a řídí běh vesmíru. Jen oni znají velká tajemství spočívajících ve vesmíru. Díky nim známe ty nejbezpečnější dráhy mezikosmické navigace. Jednou přijde čas, kdy budete pracovat na molekulární a antimolekulární dezintegraci, aniž byste využívali atomovou energii – to je skutečné barbarství a také nebezpečná věc. Žádná vyspělá civilizace atomy nerozbíjí a nedrtí. Je to dokonce přímo proti zákonům života. Někteří vědci vašeho světa dostali od reptilních mimozemských bytostí tak sofistikované technologie, že to nebude dlouho trvat, než pochopí podstatu antihmoty, kterou střeží oceán.