Kontrola ve starověku

Dějiny pádu člověka a jeho naprogramování podle Plejáďanů

Vládcové Jupiteru, Saturnu a planetárních systémů mimo této Sluneční soustavy se soustředili na Zemi. Věděli však, že lidstvo si je velmi dobře vědomo jakékoliv interference “zvenku”, protože si pamatovalo Atlantidu i Maldek. Venuše a Mars taktéž prošly podobným procesem. Tyto nepřátelské bytosti nemohly jednoduše lidskou rasu fyzicky zničit, protože tu byly jiné vesmírné bytosti láskyplné povahy, které sledovaly vývoj Země. Tyto hvězdné bytosti se nejenom že nacházely na mnohem vyšší úrovni lásky než právě vzpomenutí “bohové”, byly též vysoko nad nimi v technických prostředcích. Nemohly zasáhnout žádným způsobem, jako například vnutit lidstvu svoji víru. A nechtělo to ani lidstvo.

To byla výzva pro “válečné bohy”, aby přišli na to, jak porazit a získat lidstvo. Váleční bohové byli v tomto velmi zkušení, protože měli milióny let na to, aby zdokonalily své štíty dominance – ať už cestou přímého konfliktu anebo méně nápadnými způsoby. Ale lidstvo bylo odhodlané na své cestě. Vyzkoušely různé přístupy, aby změnili zaměření těch na Zemi. Musím říci, že dosáhli značný úspěch s určitými jednotlivci a dokonce s určitými skupinami, tito však nesplňovali nároky na globální účinek, který chtěli váleční bohové dosáhnout. Jedna věc se však děla. Odhodlání lidstva se trochu zeslabovalo, jakmile experimentovalo s určitými emocionálními systémy dokonce s určitými systémy víry.

Pamatujte, že toto lidstvo plně znalo sílu mysli a duchovních spojení s Vesmírem a s nekonečným Stvořitelem. Lidstvo poznalo a realizovalo vytváření svých vlastních realit. Stávalo se však více troufalým a začalo experimentovat na svoji vlastní pěst. Váleční bohové si byli také vědomí DNA, anebo základní struktury lidstva jako fyzické bytosti. Experimentovali na tomto poli s určitými menšími úspěchy.

Kontrola lidstva ve Starověku, změna DNA

Přibližně před 5 000 lety s prvními dynastiemi Egypta začaly neustálé experimenty a testy válečných bohů zaznamenávat určitý pokrok. Zjistili, že určitá změna struktury DNA může vytvořit velmi jemný filtrovací účinek na lidstvo ve vztahu k jejich celkovému bytí. Toto byla velmi jemná “ztráta paměti” způsobena zablokováním a deaktivací některých vláken DNA, kterých má pozemský typ člověka 10 (jde o rasu desátého typu). Tato úprava DNA provedená reptiliány zajistila, že lidé byli odtrženi od kosmických pramenů energie života, potenciálu Země, začali být závislí na technologiích a „pokroku“ skrze formu hmoty, začali mít neúctu k životu v každém ohledu. Reptiliáni také zjistili, že by mohli lépe operovat, pokud by se inkarnovali jako lidé. To také udělali i přes riziko, že inkarnovaný agent zapomene na své spojení s nimi. Podstoupili toto riziko bez jakéhokoliv ohledu na svoji lidskou stránku. Po té, co pracovali se svými agenty dlouhé časové období, měli na Zemi ty, kteří mohli učit jejich vlastní “pravdy”. Milující vesmírní přátelé nemohli zasáhnout do tohoto procesu. Lidstvo mělo nyní čelit jiným lidem, kteří by je mohli celkem dobře přesvědčit o “lepším způsobu”.

Ve stejném období se začal udomácňovat i “virus” DNA. Po tisíciletích experimentů na lidstvu byli negativní mimozemšťané schopni vykonat změnu na vaší základní struktuře a tou je vaše DNA. Jejich experimenty nebyly vykonávané masově, protože ti, kteří si byli vědomi negativní přítomnosti, tyto energie často odmítali. Změna DNA se však vykonala tak či tak (na jiných). Došlo k mnohým nežádoucím účinkům, dokonce i pro ty z temné strany. Došlo k mnohým fyzickým, jakož i mentálním mutacím lidí. Ti, kteří dělali tyto experimenty, se nezajímali ani o jedno ani o druhé, nedokázali však dosáhnout žádoucí výsledky. Tyto bytosti vůbec nezajímalo, že si hrají s lidmi jako s hračkami, tak, jak mnozí lidé dělají nyní se zvířaty za účelem výzkumu. Jejich zájmem bylo porazit lidské vědomí tak, aby lidstvo nebylo více schopno rozpoznat, že je rovnocenné se vším ve Vesmíru, a že dokáže cokoliv, pro co se rozhodne.

Tyto bytosti však byly trpělivé, a nakonec se jim podařilo vytvořit jako součást lidské DNA velmi jemnou změnu v jejím spojení s jejím vlastním duchovním, instinktivním Já, se svým vyšším Já. Často to nazýváme “ztrátou paměti”, abychom to zjednodušili. Ačkoliv nešlo o kompletní filtr, který by úplně zabraňoval fyzickému Já v kontaktu s duchovním Já, stával se dost efektivní, když se použil ve spojitosti s učením určitých vysoce postavených knězů. To způsobovalo i jistý fyzický boj. Lidstvo začalo o sobě pochybovat.

Zavedení představy trestajícího Boha

Brzy byla zavedena koncepce “dobrého Boha” a “zlého Boha” (pekla). Zrodil se separatismus a dobře prosperoval. Na představě zlého Boha byla od Mojžíše postavena i naše mise, protože lidé tehdy ničemu jinému nerozuměli, jak hluboce v nich byla zakořeněná. Lidstvo, Bůh a říše ducha byly odděleny a ne součástí Jednoho. S těmito koncepcemi se zrodila “vina a potřeba kát se” za své hříchy a špatné chování se, jinak hrozilo uvrhnutí do věčných plamenů Bohů zla. Náboženství ve smyslu uctívání ale nebylo jejich cílem, to existovalo vždy. Jejich cílem byl systém kontroly, kterým náboženství zneužili ve svůj prospěch. Vše lze zneužít a ani Bůh není výjimkou, právě naopak. Zde však kreativita válečných bohů nekončila.

Zneužití náboženství bylo hlavní novou koncepcí, která se zavedla. Bylo to geniální. Předstíralo, že dává lidstvu přímé spojení s Bohem, zatím co zároveň říkalo, že lidstvo jej není hodno. Lidstvo bylo vinno prohřešením vůči božské lásce. A jen těžkou prací a oběťmi se lidstvo mohlo jakž – takž přiblížit k tomu, aby bylo Boha alespoň trošku hodno. Bylo to prostřednictvím těchto odlišných mechanismů, těchto odlišných nástrojů, těchto odlišných nových koncepcí, že negativní mimozemšťané byli schopni dostat lidstvo pod kontrolu. To vše se dělo i po příchodu Krista a snahou prosadit Nový zákon, ba dokonce se někdy děje dodnes. Protože lidstvo přestalo věřit ve své síly, přestalo růst v duchovním smyslu. Pravdou je, že udělalo krok zpět. Lidstvu byly představeny nové ideje. Tady máme na mysli takové věci, jako je materialismus, soutěžení, peníze, moc peněz a chamtivost, která přišla s touto mocí.

Zavedení materialismu

Zavedli další koncepce, které ještě umocnily jejich kontrolu nad lidstvem. Zavedli obchod a průmysl s myšlenkami odměny, bohatství a moci. Tehdy se materialismus stal zaměřením pro rasu, která předtím věděla, že není potřebné se zaměřovat na ty věci, které nejsou spojeny s duchovnem – věci, které nepřinášely duchovní vývoj. Nebylo to tím, že by se materiální věci nevyužívaly. Konec konců šlo o fyzickou existenci. Materialismus byl jednoduše sekundární v porovnání se žitím ve vzájemné harmonii a v harmonii se Zemí. Když se udržovala harmonie a rovnováha, i lidské potřeby byly naplněné.

Totální kontrola lidstva

A tak se stalo, že váleční bohové nabyli téměř totální kontrolu nad rasou, která nyní přijala systém víry založený na náboženství a materialismu. Oba tyto samočinně udržovaly svoji existenci. Lidstvo pomalu přenášelo zodpovědnost za svoji spásu na jiné a na pravidla, nařízení a přikázání. Lidstvo začalo měřit svoji lidskou hodnotu a hodnotu svých bližních podle určitých nařízení, co smí a co nesmí, a podle bohatství a moci, kterou jednotlivci nabyli. Kde myslíte, že mají svůj původ různé sociální třídy a kasty společnosti? Když se na sebe a na ostatní podíváte jako na rovnocenné a jako na součást Jednoho, nemůže mezi lidmi existovat žádná diferenciace. Bylo to právě náboženství, které určilo, že někteří byli hříšníci a vinní a jiní ne. Bylo to náboženství, které dalo vysokým knězům plnou moc. A byli to ti náboženští vůdci, kteří zneužili svoji moc na rozvrácení mas. Tehdy bylo zavedeno i materiální bohatství. S ním přišla moc a další způsob, jak oddělit chudého člověka od bohatého.

Mnohé z potíží v posledních několika tisících letech byly vyvolány umělým způsobem za účelem vytvoření krize uvnitř samotného lidského společenství. To vše se zrodilo už na úrovni kolektivního vědomí lidstva, jak tyto reptilní bytosti zasadily svoje nápady. Kolektivní vědomí lidstva je totiž zvláštní druh vědomí, kterým lze snadno manipulovat a dojde-li ke změně na této úrovni, jsou všichni lidé nuceni jednat podle tohoto programu. Kolektivní vědomí lidstva je jako vnímající a žijící substance rozprostřená v časovém sektoru existence lidské civilizace. Funguje na principu fraktálové rezonance. To znamená, že jakákoliv změna (vyvolaná i prostřednictvím vnějšího zásahu) kvalitativně ovlivní potenciál kolektivního vědomí příslušné civilizace ve všech ostatních zbývajících časových bodech. Důvodem pro všechny tyto poměrně hodně sofistikovaně řízené a uměle vyvolávané změny v kolektivním vědomí nic netušící „zárodečné civilizace“ je snaha o ovládání. Všechny tyto reptilní bytosti mají schopnost systematicky měnit kolektivní vědomí celého lidstva a tak jej mentálně, podle svých potřeb, programovat.

Program sebedestrukce a osvícenci

Samozřejmě, že náboženské koncepce obsahují myšlenky lásky a pravdy. Právě pro toto začaly být akceptované. Každá civilizace měla své vizionáře, kteří se pokoušeli udržet pozornost lidstva na jejich duchovním Já, na harmonii se Zemí. Jména, která znáte, a některé, které možná nepoznáte, se pokoušela učit pravdu. Seznam těchto jmen je dlouhý, a tak vzpomenu jen několik – Buddha, Eliáš, Konfucius, Kristus, Abrahám, Jakub, Mojžíš a další a další. Někteří z nich měli záměrně božsky orientované inkarnace. Ale genialita válečných bohů a chamtivost a naivita lidstva dovolily, aby se učení těchto jednotlivců dezinterpretovalo, ba dokonce úplně mylně vykládalo. Tímto se systém oživoval sám a nebylo třeba zasahovat zvenčí. Lidstvo se naučilo totálně limitovat samo sebe prakticky ve všech aspektech duchovního vývoje a též v jiných směrech.

Zároveň však existovalo mnoho lidí, kteří si plně uvědomili, že mají svoji vlastní sílu, že jsou hodní, a dokonce rozeznali, co různé instituce a různé systémy víry způsobovaly lidstvu jako celku. Mnozí lidé občas rozeznali a analyzovali nepříznivé účinky všech těchto nových myšlenek na lidstvo. A mnozí z nich se pokusili poučit o tom ostatní. Ale ve všeobecnosti zůstaly slova a pravdy, které tito jednotlivci učili, nepochopené a záměrně usměrněné jiným směrem. Protože negativní síly se chopily příležitosti a překroutily slova těchto vědomých a svatých lidí. Většina lidí zná energii Krista a jeho učení. Toto učení se neomezovalo jen na jednu civilizaci nebo kulturu. Každá země, každá civilizace měla své vlastní učitele pravdy. Kristovo stádo se neomezuje pouze na církev.

Existovalo mnoho osvícených jednotlivců, kteří si uvědomovali pravdu, nejen pokud šlo o duchovní aspekty lidstva, ale i kontrolu, kterou lidstvo na sebe uvalilo. Mnozí také chápali původ této kontroly. Ježíš vyložil maximální úsilí, aby pomohl lidstvu uvědomit si schopnosti a sílu každého jednoho. Věděl, že každá pouta je možné překonat úplným sebeuvědoměním se a láskou. Nebylo dokonce ani potřebné poukázat na určité aspekty mimozemské interference, protože “věci” by se byly i uspořádaly samy. Buddha, Eliáš, Mohamed, Abrahám – a tento seznam je nekonečný – všichni tito to chápali a učili.

I vesmírní přátelé to chápou, jenže lidstvo musí překonat mnohem víc naprogramování, než je to před 2000 lety. Pro lidstvo je tedy lehké získat kontrolu nad sebou a zodpovídat za sebe. Třeba se jednoduše otevřít a poslouchat tichý hlas v nitru. Uznat tento hlas a důvěřovat mu. A potom postupovat nejpohodlnějším směrem, a každý z vás bude překvapený, čím si dovolíte být a co si dovolíte vidět. Budete překvapení, jak příjemně se budete cítit, když poznáte a budete poslouchat své pravé Já a pochopíte jednoduché pravdy, které obklopují váš svět.

Konec otroctví a návrat

Lidská rasa je na skutečné křižovatce svého vývoje jako obyvatele Země a jako duchovního bratra a sestry a rovného s jinými v rámci Vesmíru. Každý jeden a vy všichni máte před sebou možnosti volby, které absolutně ovlivní vaše pokračování jako rasy, anebo nepokračování, v závislosti na vašich rozhodnutích. Váš vývoj je oddělený od Země, naproti tomu je však s ní spojený. Země se rozhodla, že si přeje přesunout se do 5. Dimenze a podporovat lidi se světelnými těly jako své obyvatele. Nyní záleží jen na lidstvu, zda tuto cestu projde v harmonii s matkou Zemí, anebo zda bude pokračovat v poškozování Země, které se manifestuje jako fyzické i vibrační. Bez ohledu na rozhodnutí masového vědomí lidstva prožijete určité události, o kterých si myslíte, že nejsou možné. Stupeň těchto zážitků je volbou každého jednoho na Zemi. Není se čeho bát, radíme vám však být mimořádně obezřetní.

Já a jiní jsme už vzpomenuli, že DNA lidské rasy byla změněná. Ale ještě důležitější bylo zavedení a přijetí takových kontrolních prostředků a limitací, jako je náboženství, materialismus, separatismus a mnohé stránky těchto oblastí. Toto byla očividně práce určitých technologicky nadřazených sil. Pokud jste schopni uvěřit tomu, co tyto síly způsobily lidské rase na Zemi, potom bude stejně lehké uvědomit si, že tyto “nadřazené” síly nekonají v nejlepším zájmu lidstva ani Země. Tyto síly jsou ve skutečnosti “negativního typu” anebo z temné strany světla. Není třeba mentálního obra, abyste si též uvědomili, že jejich úloha je u konce, protože lidstvo a Země jsou krůček od toho, aby unikly jejich sevření a přesunuli se do vyšší úrovně lásky. Dnes tito agenti temna vyvíjejí a budou vyvíjet usilovné snahy, aby zajistili permanentnost své kontroly. Dovolím si říci, že ztratili svoji kontrolu nad planetou Zemí. Země vskutku postoupí do 5. dimenze. Ale způsob tohoto přesunu může být těžší nebo příjemnější, v závislosti na tom, jaké rozhodnutí lidstvo udělá.