Maldek a Atlantida

Dějiny podle Andromeďanů

Osidlování Země neprobíhalo jen uvedenými způsoby, tedy projekcí evoluce do hmoty nebo přímo materiální revoluce v 3D realitě. Jak uvádí Andromeďané, během pokračující evoluce Země přitahovala pozornost stále většího počtu různých mimozemských ras z dalekého vesmíru, mnohé z nich ji objevovaly poprvé. Některé na Zemi zřizovaly své dočasné základy za účelem výzkumu, jiné zde zakládaly kultury a kolonie s úmyslem nová území na Zemi kolonizovat a trvale obsadit, případně také ovlivňovat evoluci na Zemi svými, mnohdy chybnými nebo dokonce velmi zlými zásahy – zvláště v případě reptilních bytostí, které měly už tehdy o pozemský typ člověka eminentní zájem.

Zpočátku spolu žili všichni v míru a harmonii, spolupracovali na různých projektech. Později se ale dostávaly stále častěji do konfliktů mezi sebou i s jinými rasami, které se na Zemi také zabydlovaly, ale neměly takové ambice vlády nad Zemí a původními lidmi. Obzvláštní napětí už tehdy panovalo mezi humanoidními a reptilními bytostmi, které vždy sledovali jen své vlastní sobecké zájmy a bezohledně usilovali o moc a vládu. (Vesmírní lidí říkají, že jakákoli spolupráce je s nimi i dnes nemožná, protože jdou naprosto ignorantsky proti všech zákonům života a sledují jen svoje zájmy).

Tyto reptilní bytosti navšívily už předtím také Maldek – původní planetu lidí a v této době sousední, třetí planety slunečního systému. Byla útočištěm pro bytosti pocházející ze Sian (Sionu). Země tenkrát zastávala čtvrté místo v tomto solárním systému. Část lidí se přidala na stranu těchto reptilních a zatoužila po tom, co jim poradili. – Získat kontrolu nad celou galaxií – neomezenou moc. Tito vědci byli mezi sebou rozděleni na frakce a někteří z těchto vědců emigrovali na Zemi. Rozhodli, že nejdříve zde si postaví základnu a podmaní si všechny bytosti na Zemi.

Brzy začali vyvíjet také tajné antihmotové zbraně schopné eliminovat a rozkládat hmotné i energetické objekty. Tento experiment se ale později vymkl jejich kontrole a způsobil, že se z 11D reality propadli až do 7D. Zapletli se do osidel hmoty, se kterou prováděli experimenty. Atlantové byli vysoce erudovaní, ale jejich ambice všechno znát více a více je přivedly k totální zkáze. Jako kolonizátoři Země byli vůči obyvatelům netolerantní a stali se pro ně nežádoucími. Vzhledem k jejich zvrácenosti a nadvládě využívali své sofistikované zbraně a arzenál, se kterým si podmanili menší národy.

Před 6 milióny lety našeho času nynější kontinenty na Zemi pouze jedním kontinentem a národy k sobě měly relativně blízko. Země se stala obrovským příjemcem bytostí přicházejících z jiných světů, mezi kterými byly velké rozdíly v myšlení a zvyky, jakož i v genetice. Nedávno obydlená planeta přitahovala mnoho civilizací. Tenkrát byl jen jeden kontinent. Tito emigrantští vědci z Maldeku (Atlanty) na Zemi začali zkoumat původ člověka a využívali k tomu zvířata. Způsobili hrozné a monstrózní mutace mezi lidskými a zvířecími geny. Odchytávali zvířata z jiných světů pro experimenty na poli nejen genetickém, ale také klonovali monstra, která produkovali v laboratořích. Ta byla opakovaně vypouštěna do „zábavných cirkusů“, kde se střetávala s otroky a vězni. Jejich experimenty dokonce zahrnovaly testy lidské odolnosti na otravu plynem, což vyprovokovalo genetické mutacev potomcích těchto lidí, zapříčiňujíce tím nekontrolované epidemie, které izolovaly celé národy.

Díky snaze o získání neomezené moci se samozvaní atlantští vládci dostávají na Zemi do konfliktu nejen s původními obyvateli Země, ale především s mírumilovnými obyvateli Maldeku, až došlo k válce mezi Zemí a Maldekem. Atlantové zprvu vítězí a získávají vládu. Uvolněná negativní energie však přitáhla na Zemi meteorit. Maldek byl následkem války zničen a původní Atlantida se propadla na dno oceánu a způsobila pohyb a destabilizaci Země, která pokračuje dodnes. Celá civilizace Atlantů a dalších nevinných obyvatel Země se propadla do 5D reality. Jako memento po této válce zůstaly pohřbeny na dně oceánů nejmocnější zbraně v dějinách vesmíru, schopné eliminovat hmotu a duši, jejich vynálezci byli Atlantové na Zemi. Tyto zbraně jsou dodnes občas aktivovány energií slunce, a i když je jejich síla už slabá, může přesto vyvolávat fatální poruchy časoprostoru v místě Bermudského trojúhelníku, kde se nachází. Atlantové, kteří přežili a zůstávají na Zemi jsou nuceni emigrovat z velké části potopené Lemurie. Maldečané se buď také uchylují na Zemi, nebo získávají azyl v jiných oblastech vesmíru.

Kolonizace Země

Ačkoliv informace z Andromedy se velmi podobají, zásadně se liší dobou, kdy došlo ke zničení Maldeku. Zatímco Lya hovoří o době před šesti miliony lety, vesmírní přátelé Colliera uvádí dobu před 113 tisíci lety. I když se z mnoha zdrojů dovídáme stejné příběhy, v datování se obecně velmi rozchází a není jasné, jaký časový úsek co pro koho vlastně znamená a v jaké realitě. Je také možné, že 6 milionů let je čas uběhlý v naší 3D realitě, ale podle kalendáře Androměďanů nebo času oplynutého v 5D realitě je to mnohem méně let, protože v 3D realitě plyne mnohem pomaleji. Totéž můžeme vztáhnout na zakládání různých civilizací na Zemi. Zde se držíme datování podle Colliera.

Jak probíhala kolonizace Země? První civilizace původních inteligentních bytostí byly prý založeny před 900 tisíci lety v nynější Severní Americe, v pouštní oblasti na nynější hranici Nového Mexika a Arizony. Do té doby Zemi obývaly jen mimozemské rasy přistěhovalců. Tuto kolonii založili ji a zřídili Ciakar. Šlo tedy o reptiliánskou civilizaci kastovního systému, monarchii. Mezi draky, jako známo, existuje vyšší třída, což jsou vévodové, šlechtici. Pak jsou zde dělníci, kteří dělají špinavou práci, doslova dělají všechno. Skuteční členové královské rodiny, kteří na Zemi založili první kulturu, to však nebyli.

O pár set let později, tady vytvořily další kolonii bytosti z hvězdného systému Orion, z planetárních systémů Rigel a Betelgeuse. Jednu z planet u hvězdy Rigel, bytosti z Orionu nazývají „Cyclopisis“. Před 763 tisíci lety založili bytosti i Orionu kulturu v Číně. Krátce poté, před 741 tisíci lety založili bytosti ze systému Capella ze souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda svůj eden v jižním Chile. Dále máme Kasiopeany, kteří na Zemi před 604 tisíci lety vysadili jakousi hmyzí rasu. Další jsou „Butese“ z Nibiru. Ti založili svoji kolonii před 585 tisíci lety v Egyptě. Nejzajímavější pro nás asi je, že první kolonii lidí založili Lyřané (Vegané) v severní Africe před 702 tisíc lety, a to podél dnešní hranice Libye a Nigeru. Odtud tedy pochází předkové původních bílých pozemských lidí (skutečně původní rasa pozemských lidí, která nemá žádné mimozemské předky jsou černoši). – Zde si všimněte dlouhé časové pauzy –

Před 87 300 lety poslali Orioňané na Zemi další tým, který založil eden v Austrálii. Šlo především o rasy založené na vodíku a dýchající plynné směsi s dominancí vodíku. Byli nesmírně fascinováni formami života na Zemi, živočichy, kteří dýchají kyslík. Začali tak zkoumat zdejší vegetaci a faunu a geneticky je upravovat tak, aby je mohli vzít domů a udělat z nich formu založenou na vodíku. Před 83 400 lety se na Zemi vrátili opět Lyřané. Bytosti z Orionu se vrátili před 73 414 lety do oblasti na hranici Venezuely a Brazílie.

V období před 71 933 lety je založena na základě dohody s jinými kolonizátory nová Lemurie jako společná kolonie na kontinentu v Tichém oceánu. Kvůli neshodám však před 65 000 lety Plejáďané dochází. Vrací se až v roce 57 600 lety a zakládají na Zemi novou společnou kolonii – novou Atlantidu. Tentokrát jsou zakládajícími členy vedle Plejáďanů Nibiřané, bytosti z Alderbaranu, Antariané a bytosti z Hyady a skupina ze Střelce. Jako hosté zde byli také Androméďané. S výjimkou Nibiřanů, z Butese jsou všechny rasy, které vytváří Atlantidu založené na kyslíku. Na Zemi mohou fungovat jen s příslušnými ochrannými maskami. Před 31 017 je Lemuria zničena ve válce a kolem roku 27 603 př. Kr. také Atlantská kolonie. (Zde se informace Andromeďanů a Blavatské liší, buď je rozdílné datování, nebo, a pravděpodobně, nejde o původní kontinenty Atlantidy a Lemurie, ale pouze o nové kolonie se stejným názvem – víme že historie jejich osídlení sahá podle Blavatské hlouběji do historie, pokud se nemýlí).

Tahanice o Zemi

V těchto dobách dobách byla pak Země střediskem pobytu mnoha různých ras a bytostí z různých koutů vesmíru, některé na Zemi pobyli jen krátce, jiné se zdržely déle. Mnoho jejich potomků zde zůstalo dlouhou dobu, smísili se s jinými rasami i původní rasou pozemských lidí vzniklou evolučním vývojem (černochy) a vytvářeli nové rasy. Tito původní pozemšťané byli však až do dob starověkého Egypta vždy považováni za podřadnou rasu. Rasismus nebyl nic výjimečného ale ani v současnosti a původní pozemská rasa – černoši byla někdy považována bělochy (tj. potomky Plejáďanů), za podřadnou rasu. (Reptilní bytosti naproti tomu pokládají za podřadnou celou pozemskou rasu, včetně bělochů, které mají mimozemské předky a potomků Atlantiďanů, kteří se na Zemi projektovaly z vyšších realit).

Země byla střediskem pobytu mnoha různých ras a bytostí z různých koutů vesmíru, některé na Zemi pobyli jen krátce, jiné se zdržely déle. Mnoho jejich potomků zde zůstalo dlouhou dobu, smísili se s jinými rasami i původní rasou pozemských lidí vzniklou evolučním vývojem (černochy) a vytvářeli nové rasy. Jak spolu válčili o vládu nad Zemí, způsobily a přivolaly si na sebe mnoho přírodních katastrof.

Největšími válečníky byly stále Atlantové, kteří si nikdy nedali pokoj a stále usilovali o nadvládu nad všemi ostatními. Jejich války mnohokrát způsobily změny globálního charakteru, které zničily jejich kontinenty, změnily jejich polohu, narušily stabilitu planety, změnily sklon Zemské osy, způsobily posun pólů atd. Během těchto katastrof mnoho obyvatel Země uprchlo do vesmíru, stáhlo ze zpět do svých původních domovů nebo jiné planety. Další se uchýlili pod Zemi a někteří zde přežívají dodnes – jde především o potomky nepřátelských dračích bytostí, kteří si vybudovali podzemní civilizaci, odkud se snaží ovládat lidstvo, jehož se pokládají za vůdce a jakési manažery.

Poslední kataklyzma postihla jejich svět asi před 11 700 lety, která ho definitivně ukončila dala prostor potomkům původních pozemšťanů. Nebylo to ale ještě nijak jednoznačné. I v raných dobách starověku na Zemi zůstali někteří Atlantové a jejich potomci, kteří si zachovali některé magické schopnosti a proti jiným lidem byli i obři. Starověkými lidmi byli proto uctíváni jako bohové a faraoni. V těchto dobách se také stavěly pyramidy a sfingu. Od této poslední katastrofy Země ztratila své zastoupení v galaktických vesmírných radách a byla více méně ponechána svému osudu, stranou zájmu.