Naše historie

Země po potopě světa

Poslední kataklyzma postihla jejich svět asi před 11 700 lety, která definitivně ukončila jejich svět a dala prostor potomkům původních pozemšťanů. Samozřejmě to nebylo ještě nijak jednoznačné. I v raných dobách starověku na Zemi zůstali někteří Atlantové a jejich potomci, kteří si zachovali některé magické schopnosti a proti jiným lidem byli i obři. Starověkými lidmi byli proto uctíváni jako bohové a faraoni. V těchto dobách se také stavěly pyramidy a sfingu. Od této poslední katastrofy Země ztratila své zastoupení v galaktických vesmírných radách a byla více méně ponechána svému osudu, stranou zájmu. Bylo především rozhodnuto, že původní lidé musí získat prostor pro svůj vývoj a že do jejich evoluce už nesmí nikdo zasahovat, aby už nikdy nedošlo k událostem, aby jakékoli mimozemská civilizace zakládala na Zemi svoji kulturu či se ji snažila kolonizovat.

Protektorát planeta Země

Od té doby se tak Země stala rozvojovou planetou pod patronací a protektorátem galaktické rady. Bylo především rozhodnuto, že její původní obyvatelé musí získat prostor pro svůj vývoj a že do jejich evoluce už nesmí nikdo zasahovat takovým způsobem jako doposud, aby už nikdy nedošlo k událostem, které Zemi postihly a také byl vydán zákaz, aby jakékoli mimozemská civilizace zakládala na Zemi svoji kulturu či se ji snažila kolonizovat. Přesto ale nezůstala stranou zájmu úplně. Vývoj lidstva je stále monitorován a občas Zemi navštěvují jak průzkumné týmy jiných ras, tak ti, co vykonávají misi (či cítí nějakou odpovědnost o potřebu odčinit své hříchy vůči lidem?) a snaží se navazovat kontakty s lidmi. Jednou z těchto misí byla i ta Ježíšova, jemuž se podařilo získat miliardy lidí a připravit je na budoucí události, které Zemi očistí od všech vlivů reptilních bytostí. Přestože tyto bytosti již nemají umožněn volný přístup na Zemi jako tehdy a jsou radou drženy zpět, mají i ony určitý prostor pro to, aby mohli pracovat na svých plánech využití lidské rasy pro své účely. Tento prostor je ale jen tak velký, jak jim to dovolí sami lidé. Vesmírní lidé, kteří drží na Zemí patronát říkají, že respektují svobodnou vůli lidí a stejně jako nemohou lidstvo oficiálně kontaktovat, pokud jsou odmítnuti, tak musí i povolit spolupráci vesmírných bytostí s nimi, pokud o ní mají zájem.

Úsvit nové civilizace

Na Zemi nastává nový věk – úsvit nové civilizace, která by jednou Zemi měla opět zařadit do společenství jiných vyspělých civilizací, až dosáhne znovu potřebné úrovně nejen technického, ale především duchovního vývoje (resp. bude jimi opět přijata do společenství). Země se stává zvláštní deportační oblastí – nápravnou stanicí zejména pro vzdorovité jedince, kteří mají za úkol „překonat zlo v sobě“, své ego a pýchu, kteří už nějak duchovně pokročili a mohou zvládnout sami sebe připravit na vzestup této planety zpět do 5D reality, ze které vinou minulých civilizací vypadla. Dnešní civilizace lidí je různého původu – většinou těch, kteří na Zemi žili už v dřívější ch dobách, ba dokonce někteří už v dobách Atlantidy jako projekce z vyšších reality, a těch, co se inkarnovali už tehdy do těl původních pralidí. Mnoho současných pozemšťaňů jsou na Zemi vůbec poprvé a většina z nich přichází z temných světů ovládaných reptilními bytostmi. Malá část lidí přichází na Zemi z vyspělejších světů jako pomocníci lidstva.

I když je pravda, že mnozí pozemšťané, kteří jsou na Zemi dnes, na ní žili už v dobách Atlantidy, před potopou světa, přesto nelze říct, že by současná civilizace byla nějakým jejím pokračovatelem. Také tehdy však byla Země pouze hlavní experimentální planetou celé galaxie, protože byla společností, ve které žilo vedle sebe mnoho různých přistěhovaleckých vesmírných ras vedle původních pozemských. Byla to taková „přestupní stanice“. A dokonce i dnes na Zemi žije vícero různých ras vedle sebe, různého původu, což je věc neobvyklá, stejně jako její obrovská přelidněnost, jazyková a územní roztříštěnost. To jsou všechno věci, které nemají v jiných vyspělejších civilizacích, které jsou mnohem více jednolité a kontinuálním vývojem a souvislejší historii obdobu. Jinými slovy – co může být vůbec nějak rozdělené, je na Zemi rozdělené, chaotické a nesouvislé. Dnes Země slouží většinou pro jedince původem z různých jiných civilizací, kteří nějak závažněji porušili kosmické zákony, je to tedy pro změnu taková „nápravná stanice“.

Noe a jeho archa

Postava bájného Noeho zůstává nejasnou, neboť žádná celosvětová potopa se pravděpodobně nikdy nekonala. Buď jde o nadsázku, nebo šlo o lokální povodeň. Noemova archa se všemi druhy zvířat světa je patrně jen ilustrativní obraz, či básnickou zkratkou. Je možné, že žádný skutečný Noe neexistoval, ale že jde o ikonu, která symbolizuje obyvatele Země, kteří přežili a kteří po zániku starého světa na Zemi založí novou civilizaci, ze které vzejde „vyvolený národ“. To je už ovšem myšleno doslova, neboť tím se stali židé, kteří později zakládají Izrael. V každém případě byl prý Noe povolán za „otce pronárodů“, tedy nových národů, které vzniknou na Zemi po potopě starého světa.

Záchranná mise a vyvolený národ

Potomci zaniklého světa zakládají nové – tedy první starověké kultury. Navštěvují ji vyspělé bytosti a také se zde inkarnují a rodí a každé kultuře (podle jejího stupně vývoje) předávají zvlášť uzpůsobené poselství, na jejichž základech lidé vytváří první nepohanská náboženství. Hlavním plánem je však vybrání „vyvoleného národa“, tedy duchovně nejvyspělejšího, který bude však zároveň nejutlačovanějším a nejvíce pronásledovaným (a jejím vlastně až dodnes), neboť bude vystaven nejvyššími tlaku reptilních bytostí. Tento národ bude vybrán někdy 1200 let před Kristem.

Země je stále pod silným vlivem reptilních bytostí. I když nemohou žádnou invazi, mají moc lidi mentálně programovat a nenápadně ze mezi ně infiltrovat. Ze strany vyšších civilizací se proto rozbíhá plán na záchranu Země a vysvobození jejích obyvatel, plán který definitivně zvrátí moc nepřítele. Zvláštní úlohu má v tomto plánu sehrát Mise Plejáďanů, z jejichž rodu je zřejmě později vybrána také Panna Maria, budoucí matka zachránce. Po tisíce let vyčkávání je konečně zvolen tehdy duchovně nejvyspělejší národ – Izraelité a ten je postupně veden k tomu, že se mu narodí zachránce. Náboženský život je až na výjimky do vyvoleného národa a ustanovení Starého zákona stále velmi primitivní, spjatý s magií a nejrůznějšími modlami. Existuje mnoho druhů uctívání, včetně uctívání Atlantiďanů, panovníků, přírodních sil nebo různých míst. Celu tu dobu však jsou k sobě navzájem tolerantní a nejsou důvodem pro války.

Základy světových náboženství a kultur

Asi před 3 300 lety začínají dějiny vyvoleného národa židů. Se rodícími se novými zárodky budoucí civilizace se izolovaná Země stává opět bojištěm mezi silami dobra a zla a lidé zde duchovně degenerují. Během několika tisíc let, až pokročí intelektuální rozvoj člověka do potřebné úrovně, inkarnují se na Zemi duchovní mistři. Cílem a posláním těchto lidí, je ukázat a připomenout lidstvu cestu ke Stvořiteli, to že nejsou sami a že byly stvořeni – s ohledem na jejich rozumovou vyspělost v té, které části Země. Tak vznikají první světová náboženství, Judaismus, Islám, Buddhismus a další. Mezi nimi Kristus a mise prosazující vyvolený národ a náboženský život podle Bible prosazuje zcela revoluční způsob vedení lidstva, který není založen na rozumu a činech. V tomto pojetí není třeba Boha již dosahovat a usilovat o dokonalost, protože sám Bůh přichází k člověku a nabízí mu spásu. Vzniká tak Nový zákon, který sice nenahrazuje ten Starý, ale dává mu nový rozměr. Zřejmě v roce 26 je lidmi ukřižován Kristus, plán zotročení lidstva reptilními bytostmi je tak definitivně zlomen, neboť je omezen jejich vliv na člověka (do té doby mohly prý na něj z neviditelného světa údajně působit dokonce i fyzicky).

Výsledek mise a současný stav

V roce 1949 Dochází k navázání prvních kontaktů vládních činitelů se zástupci mimozemských ras a během 50. let k navázání spolupráce s reptilními bytostmi na prvních společných projektech, které mají za cíl ovládnutí lidstva a nastolení Nového světového řádu, který Bible nazývá říší Antikrista, šelmy 666. Stoupá aktivita mimozemských civilizací a mnoho lidí s nimi navazuje neoficiální kontakty.

V roce 1998 je křesťanství nejrozšířenější v Jižní Americe a v Africe, zatímco ve své kolébce v Evropě a Severní Americe je na ústupu. Zde převažuje materialistická, technokratická a ateistická společnost. Rasismus a pokládání černochů za méněcenné negry však dosud ještě zcela nevymizel a v genech některých lidí je dosud. V této době je výrazně eliminován vliv reptilních bytostí a iluminátů, nemohou již libovolně unášet lidi a podrobovat je genetickým testům. Případy kruhů v obilí jsou stále častější.

Na přelomu tisíciletí se na Zemi objevuje stále více neobvyklých jevů, enormně sílí zájem o Zemi z hlediska mimozemských bytostí, reptilních i vesmírných lidí. Lidé z celého světa přijímají informace o nastávajícím přechodu Země do 5D reality a nastolení Nového světového řádu v 3D realitě. ilumináti dělají zoufalé kroky na udržení kontroly nad co největší části lidstva, které se probouzí ze spánku. Roste nespokojenost proti globálnímu kapitalismu silně propojeného na struktury iluminátů.

Současnost a výsledky vývoje

Díky plánu spásy a dalších snah na vedení lidstva mnoho lidí otevřelo svá srdce a jsou připraveni postoupit výše na své cestě zpět. Během 20. století tak bylo zabráněno sebezničující III. světové válce i mnoha jiným katastrofám. Přesto však zůstalo mnoho lidí, kteří ignorovali a ignorují všechny výzvy a chtějí dál tvrdohlavě pokračovat v prosazování pouze svých vlastních bezohledných egoistických zájmů, v cestě, která je slepou uličkou ve vývoji lidské rasy a spěje do záhuby. Tito lidé mají dodnes převahu a hlavní slovo ve vedení společnosti, jejíž hlavní hybnou silou jsou peníze, moc, bezohledné drancování zdrojů, vykořisťování a ovládání druhých. Někteří z nich (ilumináti) usilují o moc nad všemi lidmi, o zřízení totalitní celosvětové globální vlády a zavedení nového světového řádu, přičemž znovu otevřeli spolupráci s lidstvu nepřátelskými mimozemskými bytostmi (padlými anděly). Tento fakt se stal opět znovu závažným problémem a jak bylo předpovězeno, měl by vést ke zřízení vlády Antikrista, který se jí ujme, jakmile bude rozhodnuto o ukončení 3D reality.