Vyhnání z ráje

Dějiny pádu člověka a jeho naprogramování podle Plejáďanů

Na počátku Stvoření

Úplně na začátku Bůh stvořil bytosti sobě rovné, aby nebyl sám – prastvořené archanděly a dal jim svobodou vůli, která je nezávislá na jeho. Nařídil jim stvoření dále šířit a stát se tvůrci dalších bytostí a světů. Prostřednictvím nich pak stvořil dva druhy bytostí – dévické, aby se stali správci jeho stvoření a humanoidní, aby se staly obrazem jeho slávy. Těm dal už v okamžiku stvoření svobodou vůli. Když se všechny tyto bytosti stanou dokonalými, stanou se bytostmi, kterým říkáme andělé a kteří mohou dosáhnout stejné moci jako archandělé – dříve stvoření. Lidský duch je postupně stvořen z Ducha Svatého, vyzařování Boha, až si začíná uvědomovat sama sebe jako samostatnou bytost a získává vlastní individualitu.

Mezi nejvyššími bytostmi však dochází v tomto projektu ke konfliktu. Někteří z nich totiž zásadně nesouhlasili se stvořením jakýchkoli nižších bytostí, které by také mohly mít svobodnou vůli a rozhodovat se nezávisle na nich. Část z těchto stvořitelů totiž podlehla pýše na svoji dokonalost a obrovskou moc, která jim byla dána, začali usilovat o to, aby se mohli rovnat Bohu – prvotnímu Stvořiteli a už vůbec se netoužili s někým o ní dělit. V nově stvořených nižších bytostech začali vidět své konkurenty. Ne-li jedinou, pak hlavní postavou mezi bytostmi, kteří s tímto projektem nesouhlasili a měli o něm jinou představu jearchanděl Lucifer. Lucifer znamená Světlonoš, neboť i on byl kdysi nositelem Světla. Od té doby co jejich spor trvá, je vesmír rozdělen na světlo a temnoty, na dobro a zlo. I nyní je jejich cílem to, aby žádné bytosti nemohli mít svobodou vůli a dosáhnout dokonalosti. Usilují o jejich zotročení a zničení.

Stvoření člověka

Stvořené bytosti mají následkem získané svobodné vůle možnost nerespektovat univerzální zákony dané Stvořitelem. Byli proto podrobeni zkoušce, protože všechny stvořené bytosti musí procházet dalším rozvojem. Byli vysazeni v hmotném světě na planetě Maldek, Zemi (ale i jiných planetách) v 11D realitě, v zahradách, které se staly jejich rájem a původním domovem. Tehdy ovšem jako lidé ještě neexistovali. Jak ale byli přitahováni gravitací svých vesmírných těles a vesmír se stával jejich domovem, jejich těla získávala stále konkrétnější podobu, ale kolem nich začal vznikat ženský nebo mužský ochranný obal, kterému říkáme obecně „duše“. Tak byl stvořen člověk – muž a žena, Adam a Eva. Adam je univerzální archetyp lidské rasy, Eva je konkrétní typ planety Země.

Vyhnání z ráje

Tyto planety po nějakém čase navštívily reptilní bytosti ovládané Luciferem, které číhají na všechny nově příchozí z rajských oblastí, aby jim nabídli svoji „spolupráci“ a získali se je pro sebe. Někteří lidí se jimi nechávají oklamat a zatouží po moci a slavně, jaká patří jen Stvořiteli. Nabídli lidem, že mohou mít takovou moc, jako Bůh a být pány nad životem a smrtí. Povzbuzeni vidinou moci, pustili se do nelegálních experimentů, které se však vymkly jejich kontrole a tomu co stvořili, byli nakonec sami pohlceni. Pohltil je jejich vlastní hmotný výtvor, který je jaké závaží strhl do propasti, až dopadli až 3D reality. Další také uvěřili, že se mohou stát bohy a další následují špatného příkladu druhých. Dochází k pádu člověka a vytvoření karmické sítě příčin a následků, které se kolem nich obaluje jako pavučina a stahuje je stále hlouběji. Tak se propadali až do světů 7D reality a později fyzické hmoty, ve kterých se stávali stále většími vězni a otroky, až zcela zapomněli na svůj původ a smysl toho, pro zde vlastně jsou. Jejich ovladatelé dokázali mistrně pozměnit genetickou strukturu jejich těl, zablokovat jejich šestý smysl, omezit jejich mozkovou kapacitu a mentálně je naprogramovat svojí aplikací.

Maldek

V dávných dobách byla nejen Země obývána lidskou rasou. Velmi blízko, v jejím těsném sousedství se tehdy nacházela mnohem větší planeta, která již dnes neexistuje. Její jméno je Phaethon, Malona, Atlanta či Maldek. Tehdejší oběžné dráhy planet byly poněkud odlišné, než dnes. Na Maldeku existovala civilizace lidí dokonce ještě asi o 1,5 milionu let dříve, než na Zemi. Vlastně to byl původní svět lidí. Toto lidstvo bylo v neustálém kontaktu se svým vlastním vnitřním uvědoměním, svým vlastním vyšším Já. Nebylo to lidstvo, které bylo rozvinuté podle dnešních vědeckých standardů, byla to civilizace založena na zcela jiných principech a jiné struktury, podobně jako pozdější Atlantida na Zemi, kterou založili ti, kteří si na Zemi založili základny s cílem ovládnout vesmír.

Toto lidstvo však bylo ve skutečnosti vyspělejší, než je nyní vaše civilizace, protože dokázalo komunikovat přímo a v kterémkoliv okamžiku s bytostmi z jiných planet. Lidstvu bylo dovoleno cestovat Vesmírem v lodích vesmírných přátel a poznávat jej. Lidé komunikovali s říší duchů způsobem, který byl tak instinktivní, že byl součástí jejich každodenního života. Lidé komunikovali se vším okolo sebe. Neexistovala kola pro účel cestování nebo dopravy těžkých předmětů a velkých nákladů. Naproti tomu toto lidstvo dokázalo hýbat i největším z těchto předmětů bez jakékoliv fyzické námahy. Existovala komunikace se všemi energiemi, včetně energií ve velkých kamenech, stromech, květech – prostě ve všem. A byla to milující komunikace. A s láskou se kameny hýbaly samy.

Lidstvo bylo vyspělé i v mnohých jiných věcech. Bylo v důvěrném kontaktu se Zemí a lidé se ptali Země, jak jim může pomoci. Země jim na plátku dávala všechno jídlo, které potřebovali. Lidstvo nemuselo kvůli jídlu pracovat. Byl to dar. Tuto lidskou rasu pozorovalo mnoho vesmírných přátel. Dohodlo se, že vesmírní přátelé pomohou, pokud o to budou požádaní, ale nebudou zasahovat do rozhodování lidstva. Fungovalo to velmi dobře, protože lidstvo vědělo, že je na této planetě, aby si rozvinulo svoje schopnosti a pracovalo v harmonii se Zemí a celou přírodou, aby se rozvinulo a rostlo ve fyzickém i duchovním smyslu. A tak vesmírní přátelé nijak nerušili a ani lidstvo nemělo nerozumné požadavky, jako např. určité technologie, aby si ulehčilo život. Lidstvo vědělo, proč je na této planetě a nepřálo si vyhnout se ničemu v rámci svého radostného růstu.

Konec idyly

Tyto planety po nějakém čase navštívily reptilní bytosti ovládané Luciferem, které stojí proti Bohu a jeho koncepci svobodné vůle. Tyto bytosti princip svobodné vůle neuznávají, respektive ho chápou zcela jinak, pouze s ohledem na vlastní sobecké zájmy. Jejich principem je ve skutečnosti manipulace, využívání a moc. Tento zásah ale nebyl žádnou válečnou agresí, to by nebylo možné, protože lidstvo vždy bylo a je pod ochranou Boha a jeho sil. Tento zásah byl důsledkem toho, že někteří lidé dobrovolně přistoupili na spolupráci s těmito bytostmi temnot pod záminkou jejich vlastního zájmu a vývoje. Tyto temné bytosti přišli s velmi lákavými a atraktivními nabídkami, prezentovaly se jako přátelé, i když jejich jediným zájmem bylo ovládnutí lidstva.

Ve vývoji lidstva nastal čas, kdy se tyto bytosti z temných světů rozhodly, že by jim lépe posloužilo, kdyby byly energie Země a lidstva nasměrované tak, aby nebránily jejich vlastnímu osobnímu růstu. Protože oni si nepřáli sdílet energie Země. Měli své vlastní důvody, proč chtěli kontrolovat lidstvo. Celý vesmír je od nepaměti rozdělen na ty, které u člověka uznávají princip svobodné vůle a na ty, kteří uznávají pouze princip moci. A to od nejvyšších andělských bytostí až po nižší bytosti, které jsou jim ve skutečnosti podřízené a v případě negativních bytostí také ovládané a manipulované.

Část lidí na Maldeku se přidala na jejich stranu vetřelců a zatoužila po tom, co jim poradili. – Získat kontrolu nad celým vesmírem – neomezenou moc. Rozhodli se proto, že nejdříve si založí kolonii na Zemi a podmaní si tamní bytosti. Začali proto vyvíjet tajné antihmotové zbraně schopné eliminovat a rozkládat hmotné i energetické objekty. Tento experiment se ale později vymkl jejich kontrole a způsobil, že se padli do osidel hmoty, se kterou prováděli experimenty. Díky snaze o ovládnutí vesmíru se samozvaní atlantští vládci dostávají do konfliktu nejen s původními obyvateli Země, ale především s mírumilovnými obyvateli Maldeku, až došlo k válkám mezi Zemí a Maldekem.

Maldek byl následkem války zničen a celá civilizace Atlantů a dalších nevinných obyvatel Země byla zničena. Jako memento po této válce zůstaly pohřbeny na dně oceánů nejmocnější zbraně v dějinách vesmíru, schopné eliminovat hmotu a duši, jejich vynálezci byli Atlantové na Zemi. Tyto zbraně jsou dodnes občas aktivovány energií slunce, a i když je jejich síla už slabá, může přesto vyvolávat fatální poruchy časoprostoru v místě Bermudského trojúhelníku, kde se nachází. Atlantové, kteří přežili a zůstávají na Zemi jsou nuceni emigrovat z velké části potopené Lemurie. Maldečané se buď také uchylují na Zemi, nebo získávají azyl v jiných oblastech vesmíru.