Druhý příchod Krista

V minulých kapitolách jsme se podrobně věnovali posledním událostem konce věku a tak se možná ptáte, kde je onen  návrat Krista. Ten probíhá průběžně, stejně jako převibrování planety na novou úroveň vědomí, i když hlavní vlna převibrování teprve proběhne, jakmile Země vstoupí do světelné vlny (zatím je pouze v jejím pásu). Víme, že ve skutečnosti již přechod začal a urychluje se. Současná realita postupně končí a paralelně s tím začíná realita nová – tyto dvě reality se vzájemně časově i prostorově překrývají. Evakuační pohotovost trvá stále a evakuační akce probíhají již dnes. Hlavní evakuační vlna proběhne před tím, než se antikrist ujme vlády nad Zemí, ale bude probíhat tak dlouho, „dokud bude koho zachraňovat“. Každý bude vyzdvižen ze Země teprve v okamžiku, kdy on sám bude připraven se sklonit před Bohem. Jak se bude vyvíjet situace na Zemi potom, co z ní zmizí většina duchovně nejpřipravenějších lidí, kteří jsou dnes hlavní překážkou pro konečné prosazení plánů Satana? Je jasné, že udeří plnou silou.

Dvoudílný celovečerní film „Chvíle poté“ – 1. část – svět po transformaci a zavádění Nového světového řádu

Popis konceptu událostí tak, jak by se mohli odehrát a jak nám je nastínili prostřednictvím kontaktérů mimozemští lidé:

Odtajnění spolupráce s padlými anděly

Situace je už dnes neudržitelná, o iluminátech, globální vládě a jejích projektech, antikristovi, o návratu bohů, o spolupráci s nimi, o klimatických změnách a extrémních výkyvech počasí a jeho ovlivňování, to jsou věci, o kterých se mluví stále více. I když se temné síly se snaží maximálně pozdržet oddtajnění těchto věcí a snížit pozornost lidí, aby je mohli dostatečně připravit. K odtajnění však dojde ve jménu “národní bezpečnosti” a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu.

Doba třídění setby

Ilumináti jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit převibrování Země, protože má požehnání Boha. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto dovolení bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vy sami to můžete dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte. Vy sami se můžete nechat podvést a přidat na jejich stranu nebo to odmítnout. Nynější období je doba třídění setby, kdy se každý bude muset rozhodnout, na kterou stranu se přidá, zda bude chtít žít na Nové Zemi, nebo bude pro něj lákavější nabídka Iluminátů. Ti, kteří se nepřidají na žádnou stranu, budou nejistí, zmatení a nerozhodnutí (a takových bude velmi mnoho) většinou padnou automaticky do vlivu a otroctví nových světových vládců.

Proces transformace – převibrování

Celá galaxie, včetně Země projde interdimenzionální transformací – přechodem do vyšší úrovně existence, který mimo jiné doprovází i její přepólování, kdy se lávový obal kolem pevného jádra planety posune (tento posun litosférických desek již započal). To bude mít za následek roztrhání zemské kůry a masivní destrukce zemské kůry po celé Zemi. Na naši planetu dolehne zvýšené záření světelné energie ze Slunce. To působí časoprostorový posun stávající fyzické reality na úroveň jemnohmotnější dimenze, na které se již delší dobu nachází např. sousední civilizace Venuše.

Toto záření zesílí a již zesiluje i sluneční aktivitu. Tento proces převibrování na nové frekvence ve skutečnosti probíhá postupně a započal již někdy před rokem 2000 a týká se celé galaxie. Všichni jsme postupně vyzvedávání výše. V centru každé galaxie je masivní černá díra, která je průchod na nejvyšších realit a řídící centrum galaxie. Je-li rozhodnuto o jejím časoprostorovém posunu, dojde odsud zjednodušeně řečeno k aktivaci energií všech hvězd, které svojí světelnou energií vyšlou signál do stávající reality a doslova ji „prosvětlí“ tak, že ji posunou na vyšší úroveň.

Zemi postupně zasáhne stále silnější příliv světelné energie z centra galaxie – to znamená, že se zrychlí kmitočet nejmenších částic hmoty a ta se stane méně hmotnou, až ztratí svoji fyzickou formu a zůstane ji jen jemnější astrální, ve které žijí všechny vyspělé bytosti. V konečném stádiu fyzický svět – 3D (a později také 4D – temné světy antihmoty) realita přestane existovat. Je to zároveň nová, vyšší úroveň vědomí. Celá planeta má být během tří dní temnoty vyzdvižena na vyšší úroveň existence. Nová Země se oddělí od staré, asi jako když duch opouští mrtvé tělo nebo motýl svojí kuklu. Vaši vědci toto vyzařování dokonce již zachytili a jsou tím udiveni, ale neví přesně, o co jde. Je to mezikosmický vývojový cyklus duchovní evoluce galaxie, který se netýká jen Země, ale i ostatních jejích planet.

Nějaký čas předtím, než dojde k převibrování, se ukáže na nebi slunce, které začne rotovat a srážka dvou komet vytvoří světelný vodopád. Pak se ukáže velké znamení kříže, a potom se zjeví Kristus všem lidem na světě (každému zvlášť, včetně hříchů těchto lidí, které jim budou ukázány). To bude již okamžik posledního varování a možnost očistce. Poté se lidstvo se rozdělí na dvě skupiny. Ty kteří se obrátili k Bohu a přijali ho a ty, kteří to i přes poslední varování odmítnou. Budou se odvolávat na iluzi varování, budou hledat vědecká vysvětlení a důvody proč je to nesmysl. Zůstanou zatvrzelí.

Ten, kdo bude ale připraven, přejde později na vyšší úroveň, nebo bude převeden těmi, kteří mu půjdou z Nové Země naproti vstříc. Projdou později tělesnou proměnou a ocitnou se v nové 5D realitě. Projde oblakem mlhy (podobně jak to znáte z legend o Bermudském trojúhelníku) a ocitne se v novém světě, v nové realitě, na Nové zemi, kde bude mu podána pomocná ruka později. Ve většině případů, pokud lidé nával světelné energie přežijí a sladí se s novou frekvencí, bude třeba nějaká doba, kdy se budou aklimatizovat. To znamená, že nebudou moci hned vidět, a ocitnou se několik minut, hodin až dní v temnotě. Budou jakoby zdánlivě oslepeni extrémně silným výbuchem světla, které nastane, až Země plně vstoupí do této světelné vlny, která se k ní blíží. Jakmile jí bude pohlcena, vše fyzické včetně těl lidí projde proměnou na vyšší energetické, méně hmotné. Projde převibrováním a přeladí svá těla na novou vyšší frekvenci, ocitnou se náhle v novém světě – v 5D realitě, na Nové zemi. Zde již nebude existovat zlo, ani žádná disharmonie.

Ostatní lidé zůstanou na fyzické úrovni (zatím, pokud nebudou pro vyzdvižení připraveni později). Transformací nebudou moci projít především ti, ve kterých není pokora, ale pýcha. Ti, kteří se nebudou schopni se před nastávajícími kataklyzmatickými událostmi na novou úroveň transformovat (neprojdou fyzickou proměněnou), zůstanou ještě nějaký čas na fyzické úrovni, kde budou muset prožívat apokalyptické události – zavedení nového světového řádu (včetně nového globalizovaného náboženství), pronásledování a vládu antikrista.

Nikdo, komu pýcha zabrání přijmout existenci Boha, nebude schopen transformací projít, protože nebudou schopni litovat svých vin. Nikoli ti, kterým brání pouze nevědomost – tito lidé se snadno uvěří, až uvidí. ztraceni budou ti, kteří uvidí a přece se neobrátí. Mnoho lidí během tohoto okamžiku posledního varování zemře a zůstane na stávající úrovni Země, ve které se antikrist ujme moci. Nová realita totiž nebude založena na bipolaritě, ale na jednotě – nebude tu moci vedle sebe existovat dobro a zlo zároveň. Ta stará, fyzická ještě nějakou dobu potrvá, nezanikne okamžitě, ale rozpadne se postupně. Podobě, jako mrtvé tělo, které opustí jeho duše, která je oživovala.

Evakuační plán

V této době bude již lidstvo rozděleno na dvě skupiny tak, že jakmile temnota ustoupí, reality již budou oddělené. Lidé, kteří na převibrování nebyli připraveni a nepřežili ho, zůstanou zde, ve fyzické 3D realitě, která se bude rozpadat. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Budou mít ještě šanci úplně poslední šanci na záchranu, pokud projeví lítost. Pro ně je připraven rozsáhlý evakuační plán loděmi vesmírných lidí. Přesto však masy lidí ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch přijmou a ztratí na věky svoji duši.

Současně s nárazem světelné vlny, transformaci a následně prvním apokalyptickým událostem, dojde ještě k první vlně evakuace. Budou vyzdviženi ti duchovně nejprobuzenější, kteří mají duchovní poslání a kteří budou poté připravovat další vlnu evakuace, kterou nazýváte druhým příchodem Krista. Jen asi 5% lidí v ČR bude takto evakuováno těsně před začátkem první hlavní fáze přechodu, před příchodem světelné vlny a předpokládanou kolizí s planetkou, která je nyní skrytá za Sluncem. Celosvětově pak asi 100-200 milionů. Je to tedy pouze opravdová elita, která by začala okamžitě po přechodu vytvářet nové podmínky v 5D realitě a pomáhat s přípravami hlavní vlny evakuace.

Tato akce bude tichá, proběhne pravděpodobně v noci během spánku většiny lidí, a v každém místě, lokalitě, potrvá jen několik minut. Ostatní lidé nic nepoznají, několik hodin po evakuaci přijde tlaková vlna – větrná smršť a vše bude bez proudu. Lidé, kteří budou evakuováni, nebudou pohřešováni, neboť nebude, kdo by je pohřešoval. Vše zkolabuje, včetně informačního systému a nastane úplný chaos. Nikdo nebude mít tušení, co se stalo. Nyní jsou připravovány evakuační koridory a tato 1. evakuační vlna. Asi polovina lidí, kteří osídlí Novou Zemi, sami převibrují do 5. dimenze a tak zmizí z vašeho fyzického světa.

Množství lidí již byla tímto způsobem evakuována z krizových oblastí a týká se to i velkého počtu zvířat, které tak mizí z fyzické roviny. Každý z těchto lidí může z této 5. dimenze pomáhat pozůstalým na staré planetě Zemi, kteří přijali ovládací program Sil temna, a kteří jsou tak vydáni na pospas nové totality a očistným přechodovým procesům planety Země. Také po hlavní operaci evakuace se ještě někteří další lidé dostanou na naše lodě v pozdějším termínu, jakmile budou splňovat parametry převibrování do 5. dimenze. Je to jako když sbíráte první zralé plody a ochutnáváte je, pak sklidíte většinu z celé úrody a pak průběžně sklízíte to ovoce, které dozrává nakonec (malé množství).

Vše je ale už dopředu připraveno, nic není ponecháno náhodě a je připraven také evakuační plán, jehož velitelem je Ježíš, který je správcem této galaxie a vrchním velitelem záchranného plánu pro Zemi. „Nejsou třeba žádné speciální úkony, co byste měli dělat, žádný stres není na místě, celá akce je v plném proudu a jsme připraveni kdykoliv zahájit akci a přijít na Zemi, pokud si to okolnosti vyžádají. Předtím, než dojde k posledním událostem, přijdeme a provedeme více ukázkových letů, aby se lidé zamysleli, ba dokonce jsme vám některé již předvedli. Jen Stvořitel zná celou budoucnost planety, ví zcela přesně co se kdy a jak stane. Opravdu nevíme, kdy přijdeme a své plány neustále přizpůsobujeme momentální situaci. Evakuaci jsme však schopni provést okamžitě, postupně i najednou, v závislosti na vývoji situace.“

Osud

To, co se nazývá osudem je z neznalosti duchovních zákonů, zákonů duchovní přitažlivosti a důsledků dědičného hříchu – karmy. Nic takového jako náhodný osud neexistuje, vše je v pohybu, jedno ovlivňuje druhé. Vidíme ale do vaší budoucnosti a dovedeme ji z velké části předvídat daleko dopředu. Dovedeme se přemístit do nejpravděpodobnější varianty budoucnosti, která se stane a okamžitě přizpůsobit naše možnosti. Vidíme do mnohem vzdálenější budoucnosti a jsme schopni ji předpovídat na mnoho let dopředu. Když cestujeme minulostí, můžeme s jistotou navštívit tu časovou linii, která byla realizována, když ale cestujeme do budoucnosti, pohybujeme se stále jen po hypotetických liniích. Vždy si můžeme prohlédnout budoucnost svoji vlastní či kohokoli jiného – a to jak její nejpravděpodobnější variantu, která se stane „pokud se nic nezmění“, ale i všechny další varianty, které se stanou, pokud se změní to či ono, nebo pokud se člověk rozhodne tak či onak – resp. prohlédneme si verzi budoucnosti, která by se stala, kdyby…

Skutečná verze budoucnosti, která se stane je ovšem závislá na mnoha okolnostech a proto ji nelze tak snadno vysledovat, pouze odhadovat, i když nežijeme v časoprostoru a umíme cestovat časem. Nic ale není předem dáno tak, aby to nebylo možné změnit, kromě posledních událostí, které si lidstvo vytvořilo svou vlastní karmou, kterou nebude schopno s největší pravděpodobností eliminovat. Sled událostí a okolnosti se však mohou vždy měnit. A podle toho musíme neustále přizpůsobovat svoje plány. Evakuační pohotovost trvá stále – již od konce 90. let.

Závěrečné období konce starého věku je velice krátké – přibližně mezi lety 1987 až 2012. Co se bude dít, nelze, jak říkám přesně určit časově, protože to záleží na lidech – budoucnost je pohyblivá. Přechodové interdimenzionální zlomové období mezi jednotlivými věky (epochami vývoje) trvá obvykle normálně celkově kolem 150 let, pokud je plynulé a nedojde-li k žádné větší katastrofě. Pokud ano, může se přechod odehrát během několika či desítek let – předpokládáme, že do 50 let od zahájení akce bude po všem. To je ovšem jen předpoklad a čas proběhlý v 3D realitě, nikoli po převibrování v 5. dimenzi.


Ježíš sděluje apoštolům, že tu na světě pořád nebude, že se vrátí do nebe ke svému Otci. Apoštolové jsou z toho smutní. Nedovedou si představit, že Pán Ježíš odejde. Jejich Mistr je však utěšuje:

„V domě mého Otce je mnoho příbytků… Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“

Bible – Jan 14, 1 – 6


Ježíš se vrátí se svými anděly znovu jak předpověděl. Přijde z nebe, tentokrát s námi všemi. Opět se spolu všichni setkáme a na Zemi společně založíme novou civilizaci – Avalon, Novou Zemi, o které čtete v Bibli. Čas našeho setkání, kdy opět vyjdete z temnot, do kterých jste se propadli a setkáte se znova se svými příbuznými, kteří nikdy ráj neopustili, se blíží, stejně tak, jako se setkáte se svými blízkými zemřelými. Padne opona mezi světem živých a mrtvých, všichni budete mít tatáž nesmrtelná astrální těla. To čemu tedy říkáte vzkříšení není ničím jiným, že tímto převibrováním, přechodem Země na novou úroveň vědomí. Stane se jen to, co již dávno bylo předpovězeno a co vám konečně demonstrativně předvedl sám Ježíš, když byl ještě na Zemi jako člověk. Ukázal vám, že žádná smrt neexistuje, že je to jen klam.

Doba, kdy skončí izolace vaší planety, která bude znovu začleněna do společnosti jiných vyspělých civilizací, je již téměř tu. Pramálo záleží na tom, jestli nám říkáte andělé, mimozemšťané, vesmírní lidé anebo vládci hvězd. To jsou jen vaše výrazy. Jsme jako vy. Také vy sami jste kdysi byli anděly, než jste opustili ráj a zapomněli na svůj původ, na to, kým opravdu jste. Nyní přichází čas, abyste to znovu objevili. Všichni se na to těšíme, protože to bude znamenat novou éru vaší civilizace, která se od základů změní. Těšíme se na váš návrat domů, do ráje, kam ve skutečnosti také patříte a kde je váš původní domov. Nová éra pozemské civilizace je však po éře Atlantidy, starověku a současného světa doslova za dveřmi.