Projekty NWO

Zbraně iluminátů – magie i psychotronika

Psychotronické zbraně jsou prý největším nebezpečím moderní doby, nikoli zbraně jaderné, nukleární. Vývoj těchto zbraní je tajný a je založen na získaných mimozemských technologiích. Tyto zbraně mohou působit neviditelně a na dálku, nepůsobí žádná zranění povrchová ani vnitřní, přesto mohou zabíjet. Pracují na dosud přesně neznámém druhu elektromagnetického záření a jsou schopný nejen ovládat hmotu, ale i ovládat myšlení protivníka podle programu útočníka (člověk zasažený touto neviditelnou silou udělá přesně to, co chceme, aniž by věděl proč), dovedou paralyzovat jeho fyzické tělo, náhlým, násilným a šokovým odtržením astrálního těla jej zabít. Mohou rovněž ovlivňovat počasí a způsobovat přírodní katastrofy. Nejvíce se v tomto smyslu mluví o projektu HAARP. Tato mocná zbraň umí nejen modifikovat časoprostor, ale také vyvolávat přírodní pohromy a manipulovat s počasím.

To, že hmota je tvarovatelná, není nic nového. Jak známo, prostor a čas jsou tvořeny právě hmotou a jsou takové, v jaké formě a množství tato hmota je – přesně podle teorie relativity. Vše je relativní. Pokud dovedeme upravit formu hmoty, dovedeme tím pádem modifikovat i vlastnosti času a prostoru. Pokud by někteří lidé tyto technologie dostali od reptiliánů a šediváků do rukou, je jasné, že by tím získali zbraň, které je schopná nejen upravovat, ale i eliminovat a likvidovat celé hmotné světy. Je ale omyl myslet si, že by to bylo poprvé. Viz antihmotové zbraně a atlantské války v sekci Pozemšťanům / Tajemství antihmoty.


„Přijde čas, kdy Bůh zahubí ty, kdo hubili Zemi.“

Bible – kniha Zjevení 11.18


chemtrails

Psychologická a praktická příprava

Hlavními body psychologické přípravy lidstva pro přijetí a úspěšné zavedení Nového světového řádu jsou zejména eliminace soukromí, intimity, tradic, hodnot, rodiny a rozdílů mezi lidmi a všeho pozitivního tak, aby bylo možné jimi snadno manipulovat:

rozložit, rozvrátit církev a dosadit do jejího středu svého člověka (falešného papeže)

zničit rozdíly mezi náboženstvími a prosadit nové, univerzální (falešný ekumenismus a duchovní pokrok)

zničit všechno, co je soukromé

zničit všechno, co je intimní

oslabit a rozvrátit základní jednotku společnosti – manželství a rodinu (muž-žena-děti)

odstranit všechny rozdíly mezi lidmi (pseudohumanismus, multikulturalismus)

odstranit všechny souvislosti s Bohem, eliminovat hodnotový systém a ideály (relativismus)

eliminace všchno co je hezké, harmonické a pozitivní – prosazování „kultu ošklivosti“ (co je ošklivější – to je modernější, atraktivnější)

šíření strachu, pěstování agresivity a stresu v lidech

Nová totalitní propaganda je pečlivě připravený a cílený aklimatizační program, aby lidstvo bylo pro přijetí světové totality dobře připraveno. Je jedním z nejdůležitějších přípravných fází pro uchopení globální moci, jehož předpokladem je také likvidace suverénních států a národních vlád, zpočátku postupným omezováním jejich pravomocí a zvyšování jejich podřízenosti nadnárodním vládám „ve prospěch pokroku a celku“.

Zatím ještě nepřizpůsobiví nejsou šikanováni, ale příchod této nové fašistické éry se očekává. V této době dojde také k již otevřenému a brutálnímu útoku na Vatikán, k rozvratu církve, k zákazu a perzekuce církve. Církev je hlavním bodem programu, protože je největší překážkou při prosazování nejen globalizace, ale později i Nového světového řádu tak, jak si jej Ilumináti představují. Současně (pod záminkou modernizace a otevření církve) bude zavedeno nové světové globální náboženství , které přinese zdánlivý mír a lásku. Ve skutečnosti to však bude jen trik a podvod. Jakékoli jiné uctívání Boha než oficiálně povolené, bude zakázáno a perzekuováno.

Jádrem samotné psychologické propagandy je agresivní konzumní materialismus, jejím cílem je, aby lidstvo maximálně soustředilo svoji pozornost jen na své materiální, smyslovou a sexuální potřebu, neboť usiluje o maximální ideovou vyprázdněnost, protože ideály, vize a myšlenky jsou právě tím, co brání jejim plánům globální vlády. Stínové vládě jde o to, aby maximálně odvedli pozornost lidí jinam, aby lidé přestali přemýšlet, protože jen tak je možné s nimi snadno manipulovat a získat si důvěru v jejich lži.

Dalším cílem této propagandy je posílit chaos, kriminalitu, atmosféru strachu (ať už před nemocemi, teroristy, pedofily, pohromami nebo nepřátelskými mimozemšťany) a napětí ve společnosti. Jejich agenti a špioni jsou všude, kde je ohrožena jejich vize – zvláště tam rozsévají dezinformace a šíří falzifikáty, aby mátli veřejnost i vědce a maximálně maskovali a utajovaly skutečný stav věcí. Týká se to především nadnárodních institucí, médií, ale samozřejmě i církve a Vatikánu.

Jde o zavedení nového světového náboženství podepřeného novými a falešnými zjeveními, hologramy, manifestacemi a „nezvratnými“ důkazy, úplné převzetí moci nad lidstvem a jeho kontrola padlými anděly, vyvolávání „hrozby“ a „nebezpečí“ z vesmíru, globální přírodní katastrofy a zániku lidstva, prezentace mimozemských „přátel“ lidí, kteří nabízí lidstvu záchranu, „záchrana“ těch, kteří přijmou nabídku padlých andělů na evakuaci do „zlatých měst“ na jiných planetách – únos poloviny světové populace a evakuace anděly světla, závěrečný boj mezi silami světla a temnot (projekt Hvězdné války), evakuace lidí loděmi andělů, vyvolání chaosu s cílem zmást lidi a zastrašit je před loděmi andělů, pozůstalým je namluveno, že ostatní byli uneseni, na závěr rozpoutání světové jaderné války a krach projektu (uneseni a zotročeni budou i samotní lidé-ilumináti, kteří s nimi spolupracovali)

Připravované projekty pro příchod Antikrista

psychologická válka, mediální masáž, vymývaní mozků dezinformacemi, bezcennými informacemi, pokleslou a primitivní konzumní zábavou, potírání tradičních rolí matka-otec a likvidace funkce rodiny, vyvolávání strachu z pedofilů, teroristů apod., chaosu a potřeby zavádění pořádku, bezpečí, nových pravidel a opatření, omezování národních vlád a posilování centrální moci novými zákony, testování psychotronických, klimatických a geofyzikálních zbraní, likvidace suverénních států a nastolení nadnárodních vlád

Terorismus – psychologická válka, podpora radikalismu a extrémismu, šíření lží, dezinformací a vyvolávání atmosféry strachu pro upevňování vlastní moci.

Světové unie – slučování států do větších globálních celků s jednou centrální vládou, kontrola všech nadnárodních institucí a národních vlád vlastními agenty.

Světový ekumenismus – spojování všech náboženství do jednoho pod záminkou pokroku, míru, tolerance a lásky, převzetí moci nad náboženstvími a především Vatikánem, odstranění všech skutečných odkazů na pravého Boha, jeho nahrazení modlami a falešnými líbivými rituály

Nemocnost – vytvoření nových nemocí a jedovatých vakcín „proti nim“, oslabení imunitního systému lidí, otupení schopnosti myšlení a cítění, souvisí s projektem Chemtrails

III. světová válka, krach světové ekonomiky a zavedení nového hospodářského systému, fašistický globální kapitalismus a faktický zánik demokracie, vyvolání přírodních pohrom, vyvolání nutnosti zavedení nového světového řádu, nutnosti povinného podrobení se novému pořádku v zájmu bezpečí a ochrany lidstva, izolace, šikana a omezování práv lidí, kteří se nechtějí podrobit novým opatřením, hon na čarodějnice, odtajnění spolupráce s padlými anděly

CHEMTRAILS – změna zemské atmosféry a klimatu, likvidace života a významná redukce celosvětové populace, nové nevyléčitelné nemoci

HAARP – geofizikální a psychotronická zbraň měnící geofyzikální strukturu planety, může vyvolávat přírodní katastrofy, změny klimatu, ale i přímo psychicky manipulovat lidmi a zvířaty a i je zabíjet, vyvolání přírodních pohrom a katastrof

ANTIKRIST – příchod falešného Krista – odtajnění kontaktů s padlými anděly a jejich prezentace jako přátel a zachránců z tragické situace lidstva, neboť Země se již stává neobyvatelnou, hrozí jí bezprostřední nebezpečí z kosmu a také invaze „nepřátelských“ mimozemšťanů (andělů).

BLUE BEAM – nové světové globální náboženství podložené „převratnými vědeckými důkazy“ ale i falešnými, „zjeveními Boha“ s cílem potlačit všechna dosavadní náboženství

ÚNOS – únos lidí, kteří budou chtít být „zachráněni“ do světů padlých andělů, převibrování planety do 5. dimenze a zánik života ve fyzické realitě.

LUCID – finální projekt „univerzální kriminální systém“, očipování a kontrola všech lidí, nahrazení papírových průkazů a peněz mikročipy, pokud se tak nestane již dříve, nastolení globální vlády.

Krach projektů

Podle původních plánů měl být údajně Nový světový řád zaveden již v roce 2000, ale jak vidíme, nic se nestalo. Mnohé informace od mimozemských lidí hovoří o tom, že plány na zavedení tohoto řádu krachují a že se moc iluminátů snižuje. I když tedy původně měl být Nový světový řád zaveden ještě předtím, než Země projde transformací, je možné, že se to už nestihne. Navíc i plány na rozpoutání světové atomové války krachují, protože atomové zbraně jsou pod kontrolou mimozemských lidí. Zdá se, že Nový světový řád iluminátů bude zaveden až po tom, co Země projde převibrováním a 3D realita se začne rozpadat (tedy vlastně tak, jak je ukazuje film „Chvíle poté“ a také jak podle některých sdělení Vesmírných lidí. Tento dvojdílný film určitě doporučuji, aktuálně je ke stažení (15.7.12) také na serveru uloz.to zde: První část filmu Chvíle poté .

Ilumináti, i když je jejich postupně oslabována, neustále hledají možnosti a způsoby, jak vyvolat dramatickou globální událost, která by ospravedlnila zavedení jejich totalitního režimu zvaného Nový světový řád. Tomu bude předcházet pod záminkou modernizace a otevření církve zavedení nového světového globálního náboženství, které přinese zdánlivý mír, jednotu a lásku. Ve skutečnosti to však bude jen trik a podvod.

Jakmile se podaří vyvolat rozdělení a rozvrat církve, potom, co falešný papež učiní v tichosti nenápadné, ale radikální kroky ke změně církve, jejího učení a rituálů, jakékoli jiné uctívání Boha než oficiálně povolené, bude zakázáno a perzekuováno. Zejména křesťanství a judaismus. Objeví se velké množství celebrit, státníků, proroků a channelingů napojených na síť iluminátů, kteří budou všechny přesvědčovat o novém šťastném náboženství a potřebě nového světového řádu. Budou ho nadšeně vychvalovat. Média budou zcela pod jejich kontrolou, jakékoli svobodné informace budou zakázány. Všechny svobodné a nezávislé zdroje a kanály budou odpojeny. Jakmile dojde k ovládnutí mas lidstva, bude jakékoli náboženství zcela zakázáno a dojde k plánované redukci světové populace.

V projektu NWO se počítá také s prosazením jednotné virtuální digitální globální měny ovládané ilumináty, tak aby každý, kdo bude chtít prodávat a kupovat, byl nucen přijmout čip, bez něhož nebude možné se na globální měnový systém napojit a provádět jakékoli transakce. Tímto čipem by měl být každý označen, dálkově sledován, ovládán a v případě potřeby i okamžitě usmrcen.

Až peníze ztratí veškerou hodnotu, potom si lidé uvědomí, co je opravdu důležité. Nikdo nebude moci nic kupovat, ani prodávat, pokud nepřijme cejch iluminátů a nebude souhlasit s jejich podmínkami. Všichni ostatní lidé budou vyřazeni na okraj společnosti a budou vystaveni perzekuci a šikaně. Ve snaze uchovat si dosavadní komfort nebo si zachránit i život, přistoupí dobrovolně masy lidí na jejich podmínky – globální bezhotovostní peněžní systém, který bude zcela pod jejich kontrolou. Ve skutečnosti se však stanou postupně armádou zmanipulovaných otroků – padnou do otroctví, ze kterého bude stále těžší a nemožné se z něho vymanit. Budou pod neustálou elektronickou a psychotronickou kontrolou. Stanou se z nich zombie bez života a budou jeden po druhém eliminováni. Budou sloužit jako pracovní síla a materiál v temných světech hrůzy a utrpení.


Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Zjevení 13,16-18


Mnoho pokusů iluminátů již selhalo, ale ve finální fázi, v bodu který určí Bůh, jim to nakonec bude umožněno, jakmile falešný papež nenápadně a v tichosti prosadí potřebné a radikální změny. Je možné, že k jejich plnému zavedení dojde až v době převibrování do 5D během tří dnů temnoty, po jejichž skončení už tady ve 3D realitě nikdo z těch, kdo na Zemi nemají být, nebudou, takže toto ďábelské peklo nebudou muset zažít. Většina lidí však zřejmě v této realitě zůstane na Zemi i nadále a budou vystaveni vládě antikrista. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Přesto však mnoho lidí ještě ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch přijmou a ztratí na věky svoji duši.

Cílem Boha není ilumináty zničit, protože oni jen hrají svojí úlohu, kterou mají na základě svobodné vůle, kterou Bůh člověku dal. Zlo musí zničit samo sebe, dřív, než začne Nový věk lidstva. Bůh nikdy nezasahuje proti svobodné vůli lidí, pokud si zvolí zlo a ani za něj nenese odpovědnost. Proto se proroctví musí naplnit. Satanovi nohsledi dobře ví, že jejich čas je krátký a jejich dny jsou sečteny. Přesto ale doufají, že když se jim podaří ovládnout svět a získat lidské duše, kterými se udržují naživu, tak přežijí. To ale není pravda, celá jeho armáda bude zničena. A s ní všichni lidé, kteří mu podlehli a uvěřili…