Šelmy vládnou zemí

chemtrails

Na této stránce se věnuji největší a nejstarší konspirační teorii na světě – a spiknutí ďábla a jeho andělů proti lidem. Je to teorie tak rozšířená, že je jedním z hlavních bodů světových náboženství, něčím, co někteří ateisté označují jako nebezpečný vir v liberalistické ideologii, která podstatu dobra a zla chápe zcela jinak. Ovšem i mnozí věřící ho chápou špatně, když se domnívají, že zlo je protiklad dobra. Ve skutečnosti je pouze jeho nedostatek. Stejně jako protikladem Boha není ďábel. To je pouze stvořená bytost, která tudíž nemá takovou moc jako ďábel. Často satanisté a vyznavači ďábla žijí právě v takovém bludu.

Základy budoucího nového řádu

Myslím, že naše civilizace už dosáhla svého maxima nejpozději někdy na přelomu 20. a 21. století a dnes už nemůžeme dělat nic jiného, než ji napojit na přístroje a co nejdéle uměle vyživovat a udržet při životě, abychom získali čas na hledání nových cest v době liberální technokracie, kdy se pokládají základy budoucího Nového světového řádu lidí bez identity a práv.

Stínová vláda, elita, která rozhodně žádné hodnoty nerespektuje – ani neuznává. Tito lidé mají jen jediný sen a jediný cíl. A tím je získání planety jen pro sebe, ovládnutí lidstva a jeho eliminace a významná redukce. V  první řadě těch, kdo nebudou dostatečně přizpůsobiví a odmítnou se podrobit novému „spravedlivému“ pořádku.

Tento čas začne, až budou peníze zrušeny, elektronická evidence obyvatel dokončena a napojena na centrální systémy ovládání a sledování. Tehdy se každý člověk stane pouze identifikačním číslem, bez kterého nebude mít žádná práva a bude zcela pod kontrolou. Tehdy již nebude možné cokoli změnit, ani vrátit zpět. Bude to skutečně nový svět. Tento svět podle proroctví přijde. Jakou roli v tom budou hrát krize, pohromy či katastrofy – těžko říct. Mohou být i uměle vyvolány a prohlubovány s cílem vše urychlit a dostat lidstvo pod kontrolu.

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Matouš 10/17-22

Šelmy vládnou zemí

Bible o mocných a o nadnárodních vládách hovoří jako o šelmách, které na konci věku vládnou Zemi, kontrolují, sledují a podrobují si její obyvatele. Na konci pak hovoří o boji mezi těmito šelmami, dokud si ta největší šelma nezíská moc nad všemi a nezačne každého značkovat svým znamením na ruku nebo na čelo. Právě to je doba, kdy má začíná velký hon na všechny, kdo se jí nebudou chtít podřídit a zvláště na ty, kteří zachovají věrnost Kristu. Má to být také doba velkých pohrom a katastrof, které stihnou v tomto čase lidstvo dříve, než dnešní civilizace zanikne.

„Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

 V době konce bude většina světa poslouchat příkazy „šelem“ a „mluvící sochy“ a ti, kteří se tomuto systému odmítnou podřídit, budou ekonomicky znevýhodněni (Zj 13,16-17). Tím to ovšem neskončí. Nový světový náboženský systém, tolik podobný středověkému papežství (kdy stát a církev tvořili jednu sjednocenou moc), si bude poslušnost vynucovat podobným způsobem. „Neposlušní“ nebo „nepřizpůsobiví“ občané, tedy ti, kteří se této nábožensko-politické mocnosti odmítnou poklonit, budou pronásledováni, budou s nimi probíhat veřejné procesy (Mat 10,18; Mar 13,11), budou vězněni (Luk 21,12) a nakonec nad nimi bude vynesen rozsudek smrti (Zj 20,4).


„Vše co potřebujeme, je opravdu pořádná krize a všechny národy uznají, že Nový světový řád je třeba.“

David Rockefeller


V současné době žijeme v jakémsi přípravném období, na začátku velké tajné globální války o moc, války zdánlivě vyvolané vnějšími nepříznivými okolnostmi, před kterými je nutno obyvatele „chránit“. Dokonce již začala, přestože většina lidí o tom nemá vůbec ani tušení, co se připravuje za jejich zády a pokud se objeví nějaké informace, jsou hlavními médii ihned zařazeny do kategorie konspiračních teorií nebo mezi jinou kategorii nepřizpůsobivých názorů. To, že se zdá, jakoby v moderním světě války ustaly, to je pouze klam. Boj o světovou moc rozhodně neskončil a ani II. světová válka či pád komunismu ho neukončila. Bylo byl velmi naivní se domnívat, že ano. Tato válka rozpoutá skutečné ekonomické, společenské a přírodní pohromy nevídaného a globálního rozsahu, které budou ale jen průvodním jevem období, ve kterém dojde k transformaci.

Žijeme v době před velkým krachem, v předposlední etapě této podoby světa, jak ho známe, dobou temna a apokalypsy, kdy věci naberou prudký spád, vyhrotí se, svět bude uvržen do chaosu a bude zaveden globální fašistický vojenský režim, ve kterém demokracie nebude mít žádné místo, a lidé budou postupně zbavováni svých práv ve jménu nového pokroku a ve jménu záchrany demokracie. Kdo se nepřizpůsobí, bude vystaven posměchu a vyřazen ze společnosti. Bude to prý velmi temné období, daleko horší, než dnešní doba. Nastane velké soužení a chaos, lidé budou upadat v obrovské zoufalství, nebudou vědět kudy kam a co se děje. Svět zachvátí chaos v důsledku přírodních, ekonomických a společenských pohrom. To vše se stane záminkou pro další zavádění a upevňování Nového světového řádu, tentokrát pod přímým nátlakem, neboť jediným vládcem už budou stínové vlády už jen na oko, nebude to nikdo z lidí, ale antikrist, později i v podobě bohů – reptiliánů, kteří se vrátí.

Jakmile dojde k nějaké globálně závažné situaci, ať už umělé vyvolané či ne (světová válka, ekonomický kolaps, přírodní pohroma, nadpřirozený jev, ufo), která by umožnila ospravedlní zavedení Nového světového řádu, ilumináti se ihned chopí příležitosti a ve jménu „záchrany lidstva, pokroku a zajištění bezpečí“ provedou globální převrat a chopí se světové moci. Možná, že touto událostí bude až okamžik převibrování (tři dny temnoty). Nevíme. To, co ale zažíváme dnes je stále jen pouhá předehra, příprava a testování. Jakmile k této události dojde, nabere další vývoj podstatně rychlejší spád (stanné právo, povinnost registrace každého člověka, čipování, pronásledování odpůrců, koncentrační tábory). Zatím se stále ještě nic neděje a vše je jen ve stádiu příprav.


„Dnešní Američané by byli pobouřeni, kdyby do Los Angeles vstoupila vojska OSN, aby obnovila pořádek; zítra za to budou vděčni. To zvláště platí, když je tu vnější hrozba mimo náš svět, ať už je reálná nebo jen vyhlášená, která ohrožuje samu naši existenci. To potom budou všichni lidé světa prosit světové vůdce, aby je z tohoto zla vymanili. Jednou věcí, které se každý člověk bojí, je neznámo. Když se tento scénář předestře, tak ochotně odevzdají svá osobní práva za záruky své dobré existence do jejich světové vlády.“

ministr zahraničních věcí USA a laureát nobelovy cenu míru Henry Kissinger, na shromáždění Bilderberg ve Francii v Evian 21. května 1992


Jakmile se však antikrist ujme vlády, nastane pro všechny, kdo v té době budou na Zemi, peklo. Mnohá proroctví hovoří o tom, že „Nový světový řád“, jak se také jinak říká celosvětové globální říši antikrista, nebude zaveden náhle, ale postupnými kroky, tak, že zpočátku si nikdo ničeho ani nevšimne. Přípravy již dokonce dávno začaly a běží. Světová totalita nepřijde jako blesk z čistého nebe, naopak je pečlivě naplánována, do posledního detailu. Bude to zcela nový druh totalitního režimu. Kombinace komunismu a spirituality.

Historie se bude opakovat, ovšem žádným podobným způsobem jako dosud. Nepřítel vstoupí na scénu jako zcela někdo jiný, než si ho představujeme a zcela jinými dveřmi, než ty, které hlídáme.

Ústředním bodem bude oslava humanismu, pokroku lidstva a jednoty v politice, náboženství i ekonomice. Je naplánována tak, aby lidé novou totalitu přijali s otevřenou náručí a přehlíželi varování. Náboženská, politická a kulturní jednota lidstva se bude oslavovat po celém světě. Teprve až později se změní v globální koncentrační tábor, až budou přibývat ti, kteří se postaví na odpor. Pro ně bude připraveno konečné řešení.

Bude každého svobodným rozhodnutím, čemu uvěří a na jakou stranu se přidá. Mnozí budou i jen ze strachu věřit vládě a podrobí se jí. Budou plni zoufalství a strachu, nebudou vědět čemu a komu věřit. Zavládne anarchie a chaos. Ti, kdo budou chtít být nezávislí na globální vládě, potravinově a energeticky soběstační, ti budou vystaveni největšímu tlaku a šikaně. Budou souzeni pro nelegální činnost, zavírání do koncentračních táborů. Církev bude zakázána a povoleno jen jediné oficiální náboženství. Mše se budou sloužit v tajných úkrytech.

Zlo dostane poslední možnost ukázat všechny své zbraně. Tyto věci již dávno byly předpovězeny a stane se jen to, co je třeba. I když neznáme časový horizont ani to, jestli se této doby někdo z nás současníků dožije, tato doba jednou přijde, až současná civilizace dosáhne limitu udržitelnosti a zkolabuje. Ať už ten kolaps bude velmi náhlý a tvrdý, nebo pomalejší a mírnější. Ať už bude více anebo méně uměle vyvolaný, následkem probíhajících transformačních změn. Změna je ale nevyhnutelná a vesmír na nikoho nečeká. Nová éra lidstva je právě za dveřmi…

Utajená III. světová válka

III. Světová válka již probíhá. Je to tajná válka. Válka o duše, která se odehrává převážně zatím jen na duchovní a psychologické úrovni. Ale i to se brzy změní. Je to válka, ve které může být kdokoliv prohlášen za nepřítele, zatímco skutečný nepřítel se skrývá za maskou lásky a pokroku. Že se děje něco divného, si mnozí uvědomí, až teprve, když uvidí jasná a viditelná znamení – i když oficiální tvůrci reality se budou stále tvářit, že se nic neděje, protože jsou pod kontrolou nepřítele. Ba naopak, začnou říkat, že vše směřuje ke stále světlejším zítřkům. A že všechna znamení nebo neštěstí jsou jen přirozené jevy. Katastrof, neklidu, válek, revolucí a světových konfliktů ale bude přibývat…

Brzy potom lidé uslyší stará známá hesla v novém kabátě. Slova o nutnosti sjednocení lidstva, lásce, humanismu a demokracii. A zatímco ta slova bude lidstvo poslouchat, nepřítel slavnostně vyjde na scénu jako velký sjednotitel a nová naděje pro lidstvo. Neodhalí svoji pravou tvář dříve, dokud do své pasti, své nové říše, nenaláká svými zázraky dost duší. Pak se pyšně prohlásí jejich spasitelem, svět se mu bude klanět a ležet mu u nohou. Běda tomu, kdo bude odporovat tomu, co je jím určeno „pro blaho všech“. Až se zmocní duší, odhodí svojí masku tak, aby všichni, kteří mu uvěřili, poznali, kým doopravdy je. Tehdy už pro nikoho z obelhaných nebude návratu a jejich bytost bude navěky zničena.

Stále spoustu lidí nechápe, že se připravuje nová, globální totalita a budou zaskočeni a překvapeni, až najednou budeme v ní a nebude úniku. Jako kdysi, jak je psáno – lidé hodovali, bavili se a pili až do posledního okamžiku, kdy všechny náhle nic netušíce spláchla vlna. Přesto, že tyto věci byly světu už dávno předpovězeny a mnohokrát prorokovány. Lidstvo na to bylo nespočetněkrát upozorňováno a varováno. Přesto jen hrstka lidí tomu věnovala pozornost. Dokonce i mezi věřícími a duchovními najdeme dnes mnoho lidí, kteří tyto věci odbudou jako pouhé výmysly a „konspirační teorie“.

Až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními – budou mu tleskat a oslavovat ho. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Jenže církev bude ve skutečnosti rozdělena, stejně jako celá společnost. Bratr proti bratrovi. Jedni se nechají zlákat podvodem a uvěří, že jsou svědky skutečného druhého návratu Krista, jiní jej prohlédnou a poznají, že je to podvodník a hlavní strůjce nové globální totality. Nakonec bude církev bude v troskách, ale antikrist*) ji nikdy neovládne, protože v tu dobu už přijde skutečný Kristus a celý svět bude v jednom okamžiku transformován a vyzdvižen do zcela nové reality, kde už nebude existovat žádné zlo.

*) Pozn. příchodu antikrista (syna Satana, který na sebe vezme lidskou podobu) předchází falešný prorok (falešný papež, který bude nástrojem Satana – obyčejný člověk, který se jím nechal svést a připraví mu cestu)

Satan sice již slintá při pomyšlení, že konečně uchopí moc nad lidstvem. Ve skutečnosti jde ale jen o jeho poslední předsmrtné křeče. Svoji moc bude moci uplatňovat je velmi krátce. Bude to ovšem rozhodující chvíle pro celé lidstvo.


Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!” 

(Mk 13,32-37)

Zhroucení civilizace

Duchovní vývoj jde dopředu, lidé stále procitají z hlubokého spánku a uvědomují si, že stávající systém starých makléřů moci je překonaný a že kapitalismus nemá žádnou perspektivu. Žijeme v době velkého třídění, kdy se každý může naposledy rozhodnout, pro jaký život se rozhodne. I když se temné síly iluminátů pomocí leteckých chemických postřiků usilovně snaží minimalizovat účinky sílícího světelného záření a používají všechny dostupné prostředky proto, aby si udržely svoji moc nad co největším počtem lidí, nemohou tento vývoj zastavit, ani zabránit tomu, aby světlo nakonec zvítězilo. To je nemožné, neboť má požehnání Stvořitele. Země již byla jedna vysvobozena z Temnot a není návratu zpět. A to tyto temné zpátečnické síly velmi dobře vědí.

Na poslední chvíli, jakmile proběhne transformace a Nová Země se oddělí od té staré, jako se motýl vylíhne za kukly, rozpoutají boj o moc, která vyvrcholí III. světovou válkou. Na lidstvo, které zůstane ve fyzické realitě, se proto chystá velmi sofistikovaný podvod, který rozhodně nebude vypadat jako převrat nebo válka, kterou vyvolali ti, kteří usilují o světovou moc. Takto se moderní puče a války o moc už neprovádí. Taková válka by už dávno neměla úspěch, protože lidé už dnes nejsou tak hloupí, aby se masově nechali strhnout novými vůdci, tak jako kdysi. Provádí se tak, aby to vypadalo, že o žádnou válku a boj o moc nejde, aby se odvedla pozornost na vnějšího nepřítele a aby skutečný nepřítel vypadal jako zachránce a lidé mu šli – pokud možno – dobrovolně na ruku. Něco podobného vlastně předvedli už komunisté v roce 1948, i když tehdy ještě velmi neobratně. Protože tehdy byli lidé důvěřivější, tak to ještě stačilo. Dnes už by ale bylo problém použít hrubší sílu. K tomu možná také dojde, ale až později.

Současně s příchodem antikrista a posledními událostmi, které završí jednu epochu vývoje lidstva, dojde ke zhroucení systému, na kterém tisíce let tato civilizace fungovala. Nebo lépe řečeno, ke kolapsu zřejmě dojde těsně před těmito událostmi, protože právě on bude jakýmsi spouštěčem, který dá věci do pohybu a poslouží k ospravedlnění zavádění nového pořádku – neofašistické diktatury. Zhroucení civilizace je ale především změna vědomí, která se již dávno odehrává ve strukturách čtvrté a páté dimenze. Je to jako změna data, ke které dochází o půlnoci každého dne. Až nastane ta chvíle a civilizace se zhroutí, tak se toho prostě změní víc najednou, změní se věci, které trvaly beze změny i tisíce let a my už zapomněli, že nejsou věčné, ale dočasné a pomíjivé jako všechno…

Příchod reptiliánů a Nový světový řád

Podle mého názoru je příchod reptiliánů na Zemi (či chcete-li antikrista) už dávno naplánován, dojde k němu tak, jako tak, jak bylo předpovězeno v proroctvích. Ilumináti, coby jejich lidští partneři jen posloužili k tomu, aby jejich projekt příchodu na Zemi mohl být uskutečněn a je vidět, že se připravuje už velmi dlouho. Reptiliáni se zkrátka úspěšně infiltrovali do naší civilizace a z velké části se jim úspěšně podařilo ji mentálně ovládnout, podobně jako u jiných vesmírných civilizací humanoidů a zvláště lidí, na které jsou vysazeni. Země nezůstala stranou jejich zájmu, ba právě naopak.

Je zřejmé, že dojde k nějaké zásadní, zlomové události, po které věci naberou velmi rychlý spád a ilumináti se rychle ujmou globální vlády, aby zavedli Nový světový řád. Jaká bude tato událost, můžeme jen spekulovat. Může to být globální katastrofa, zásah vyšší moci, krach finančního systému a globální ekonomiky, světová válka, sehrání falešného mimozemského útoku, odtajnění negativních mimozemšťanů, přírodní pohroma, nadpřirozený jev, evakuace pozitivními mimozemšťany, anděly… Nebo souhra více událostí. Cokoliv, co bude mít drtivý globální dopad a vynutí si nová, globální, radikální opatření. Možná, že touto událostí bude až okamžik převibrování (tři dny temnoty), jak uvádí např. Bible a někteří proroci (více o tomto okamžiku v kapitole – Armagedon, kterou detailně věnujeme průběhu transformace). Tato globální zlomová událost pak umožní a ospravedlní zavedení výjimečného stavu a zavádění nového světového totalitního řádu. Vše pak již nabere velmi rychlý spád.

Ve filmu „Chvíle poté“ byla jako spouštění událost použit moment první vlny převibrování a evakuace vybraných lidí, kterému se budeme ještě věnovat na tomto webu a o kterém se často mluví v poselstvích mimozemských lidí. To je samozřejmě také možné, protože opravdu s jistotou nevíme, jak bude Kristův druhý příchod s jistotou a přesně vypadat. Je pravděpodobné, že k Satan se svojí armádou vyrazí do útoku, jakmile ze Země zmizí většina nejčistších duší, kteří dnes tvoří stále překážku k tomu, aby mohl začít se svým běsněním. V té době na Zemi zůstanou už jen ti, kteří k tomu byli vybráni, aby vedli a zachraňovali zbytek lidstva, který potřebuje zažít tuto zkušenost. Tento dvojdílný film určitě doporučuji, aktuálně je ke stažení (15.7.12) také na serveru uloz.to zde: První část filmu Chvíle poté.


„Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Evangelium sv. Jana 16,12.13

Antipapež

Podle biblických proroctví, až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními – budou mu tleskat a oslavovat ho. Přisluhovač antikrista – falešný prorok, který stane v čele církve bude vypadat jako velmi sympatický, přátelský člověk. To bude ale jen zástěrka. Bude se snažit lid odvést od Kristova učení, pod zástěrkou vstřícnosti, tolerancí, otevřenosti církve… Až většina světa začne církev chválit a oslavovat, nastane největší úpadek v historii lidstva. V každém případě tehdy odpadne obrovské množství lidí. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Církev bude rozpolcená. Věřící budou zmatení. Někteří budou stát za papežem, jiní poznají klam. Nakonec bude církev v troskách, ale antikrist ji nikdy neovládne. *)

Antikrist provede nepozorovaně a v tichosti puč v církvi, odstraní papeže a na jeho místo dosadí svého člověka. Církev je jeho největším nepřítelem. A jak nejlépe zničit nepřítele? Postavit se do jeho středu, poslat tam plno svých lidí (např. pedofilů, homosexuálů), rozložit ji zevnitř a jako zloděj volat „pozor, chyťte zloděje“. Církev není hlavním centrem iluminátů, jak se často tvrdí, ale naopak hlavním terčem, který má být Ilumináty zničen. A v tom je pořádně velký rozdíl.. Nenechme se klamat touhle lstí. Je vidět, že stále funguje. Satan tuhle taktiku používal od začátku, kdy se začal převlékat za Krista a vydávat se za církev, aby proti ním pak bojoval. Církev je mu trnem v oku a bojuje proti ní ze všech sil. Stejně jako všichni ilumináti. Je poslední bašta lidí, se kterými nemohou manipulovat tak, jak by si přáli a která stojí v jejich plánech na globální vládu. Dokud tedy nebude papež v tichosti sesazen a nahrazen jejich člověkem, nebude možné jejich ďábelské plány prosadit. Základem se stane nové světové globální náboženství – jediné oficiálně povolené.

53

Jisté je, že ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář. Vždy ukazuje pouze tvář přívětivou – andělskou. Nejlepší způsob jak prosadit lež je totiž nazvat lež pravdou a bojem a bohulibou věc, jako třeba svoboda, demokracie, rovná práva, podpora chudých, apod. Nejlepší způsob jak zatajit, že jsme zločinci je bojovat proti zločinu. Nejlepší způsob, jak protivníka zničit je mírumilovně poslat do jeho středu své lidi a rozložit ho nenápadně zevnitř. Nejlepší způsob jak moci bojovat proti terorismu je teroristy podporovat. Nejlepší způsob jak bojovat proti protivníkovi je používat jeho zbraně. Ďábel téměř vždy vystupuje v masce anděla. Snaží se napodobovat Boha. Ale jen tak, jak se mu to hodí. Velmi rád dělá okázale dobré skutky a vystavuje je na odiv. Za každým jeho slovem je ale lež, ať už mluví o lásce nebo o milosrdenství. Komu by se nelíbila hezká slova a dobré skutky vystavované na odiv? Káráním ani mluvením o pravdě si koupit nikoho nelze. Takto ale bude působit velmi sympaticky, přátelsky, moderně.

Ďábel chce být všude, kde existuje potenciál vlivu na masy lidí a také největší nebezpečí, že by lidé mohli být dobří. Církev není výjimkou. Ba pávě naopak. Je v centru jeho zájmu. Jeho největším cílem je, aby se stal jejím pánem. Vší silou se snaží ukazovat tvář toho nejzbožnějšího a nejvěrnějšího křesťana, ale svým jednáním to popírá, přitom hlasitě vykřikuje líbivé fáze o humanismu, skromnosti a pokroku. Jeho ambice jsou ale větší – potřebuje ovládnout celou církev. A aby se mohl postavit do čela církve, musí velká část věřících uvěřit, že zastupuje Krista. Toho však již dnes nemůže dosáhnout válkami a násilím. Antikrist ví, že si důvěru lidí může získat jen po dobrém a zdáním pokroku. Proto se bude ze všech sil snažit napodobovat Krista, ale jeho slova bude nenápadně překrucovat tak, aby se líbila lidem a aby je odvedla od pravdy. Bude se maximálně snažit aby se lidem zalíbil a aby si je koupil. Ďábel ví, že když ztratí masku anděla, přijde i o veškerou moc, kterou ještě má. Svoji pravou a skutečnou tvář odkryje Satan, až po globální zlomové události, které umožní zavedení Nového světového řádu. Pak se vyrojí jeho armáda, která vyleze jako červi z děr a zavede tu největší tyranii.

O co skutečně jde?

Poslední boj se povede s novými samozvanými světovládci, jejichž centrum leží kdesi hluboko pod zemí tajných vojenských základen na území americké Nevady, v oblasti zvané jako Area 51, kam nemá nikdo přístup. Kořeny tohoto zla totiž sahají daleko za hranice nejen naší pozemské rasy, ale i našeho světa. Základním nástrojem je lež, kdy se nepřítel vydává za ochránce a ten, kdo se pouze brání za agresora. Vedlejšími nástroji je pak záměrné vypouštění dezinformací tak, aby pravda nemohla být odhalena.

Síť iluminátů a agentů nového řádu, i když mají centrum v USA, je ve skutečnosti globální, jejich strategie propracovaná a sofistikovaná. Jejich agenti jsou všude, včetně Ruska nebo Číny. I kdyby chtěli vyvolat nějaký otevřený střet, tak ten může teoreticky přijít ze kterékoli světové strany. Svět mají už dopředu rozdělen a metody vládnutí připraveny. Viz opět citát z Bible, která nás upozorňuje na dobu před koncem věku, kdy světu vládnou šelmy. Jaká část světa je která šelma, o tom můžeme spíše jen spekulovat.

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. (Zj 13,1-10)
V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj 13,11-15)
„Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,9-12)
"A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména." Zj 13:16-17

V době konce bude většina světa poslouchat příkazy „šelem“ a „mluvící sochy“ a ti, kteří se tomuto systému odmítnou podřídit, budou ekonomicky znevýhodněni (Zj 13,16-17). Tím to ovšem neskončí. Nový světový náboženský systém, do jisté míry zřejmě podobný středověkému papežství (kdy stát a církev tvořili jednu sjednocenou moc), si bude poslušnost vynucovat podobným způsobem. „Neposlušní“ nebo „nepřizpůsobiví“ občané, tedy ti, kteří se této nábožensko-politické mocnosti odmítnou poklonit, budou pronásledováni, budou s nimi probíhat veřejné procesy (Mat 10,18; Mar 13,11), budou vězněni (Luk 21,12) a nakonec nad nimi bude vynesen rozsudek smrti (Zj 20,4).

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 

Zjevení Janovo 14:9-10

Konec věku

Lze zabránit zavedení Nového světového řádu? Podle mého názoru nikoliv. Nový světový řád bude v nějaké podobě zaveden v každém případě, jak bylo předpovězeno. Zlo ze země ani pro posledním varování zcela nezmizí a musí dostat prostor. Neznamená to ale, že byste tomu neměli odporovat, bojovat proti tomu a smířit se s tím. Naopak, je třeba, ale každý věděl, co se děje a řekl těmto praktikám jasné NE. Ne ale bojem v pravém slova smyslu. Jen tím, že nepřistoupíte na jeho podmínky a příkazy, nenecháte se vtáhnout do jeho velké hry, nepokleknete před jeho šelmou a nenecháte si vtisknout její znamení, aby vás ovládla. Vy sami rozhodnete o tom, zda jí dáte důvěru a moc na sebou. Pokud jí uvěříte, že to s vámi myslí dobře, že chce vaše dobro, bezpečí a prosperitu a že jen ona dovede zavést pořádek a vyvést vás z krize, nevěřte jí, protože je to podvod. Každý, kdo bude zařazen do jejího registru a její databáze, nebude mít prakticky šanci být od ní odpojen a vymazán – bude pod jejím dohledem a mentálně manipulován.

To může snížit počty nerozhodnutých lidí, kteří by jinak propadli Satanovi, jeho armádě a říši. Mezi lidmi, kteří těmto věcem řeknou jasné ne a uniknou jeho panství a těmi, kteří s ním otevřeně sympatizují, existují obrovské masy lidí, kteří se nestaví ani na jednu stranu. Chvíli sympatizují s Bohem a chvíli zase s ďáblem, jak se říká. Je samozřejmě jen na jejich svobodné vůli, pro co se rozhodnou a čemu uvěří, ale váš dobrý příklad, osvěta a dostatek informací některé z nich může z jeho náruče vyrvat, pokud si uvědomí, kým opravdu jsou a dají se vědomě na cestu dobra.

K událostem, které byly předpovězeny dojde, protože čas konce Věku už byl dávno Stvořitelem naplánován a vzestup Země do vyšší reality má jeho požehnání. Nelze jej žádným způsobem zastavit, i kdyby se mocnosti temnot stavěly na hlavu. Mohou ale s sebou do propasti strhnout ještě hodně duší. Jejich plán na likvidaci lidstva a zabrání planety jen pro sebe nemá žádnou budoucnost. Je to blud který iluminátům vštípili reptiliáni. Záleží jen na lidech, kolik jich bude schopno mít takové frekvence svého těla, aby byli schopni převibrovat do 5D reality. Vše záleží na ušlechtilosti jejich myšlenek a citů – tyto energie nelze oklamat, nikdo se nemůže tvářit jinak, než jaký doopravdy je. Na druhou stranu nepřejde nikdo, kdo nebude dostatečně kvalifikován, protože to prostě nedokáže. Je to jako kdyby tlustý člověk chtěl projít velmi úzkými dveřmi.

Přesto i pro mnoho z těchto lidí, kteří to nezvládnou, bude připravena v pozdější době možnost záchrany a evakuace do našich lodí, pokud se v této době bude frekvence jeho duševního těla na potřebné úrovni. V opačném případě mu ani naše pomoc nebude nic platná, protože ho nebudeme moci evakuovat – nepřežil by transformaci uvnitř našich lodí. Tito lidé zahynou a dostanou šanci pokračovat na jiných planetách více-méně ovládaných Satanem (v lepším případě) nebo budou uneseni, ovládnuti a deportováni přímo do jejich světů, bez možnosti návratu.

Co se stane se zanikající 3D realitou, jakmile bude vrcholit období transformace? Jaký bude osud těch, kteří transformační obdobím nebudou schopni projít a zůstanou v současné fyzické realitě? Zde jsem se pokusil shrnout podrobně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí, které nastanou po oddělení Nové Země od staré (po okamžiku převibrování).

Poznámka: následující děje se samozřejmě mohou překrývat a nemusí jít za sebou, mohou se stát současně a v krátké době. Mohou trvat rok, ale také několik desítek let. Budoucnost je pohyblivá, závislá na svobodné vůli lidí – tj. není předem přesně dána – jde pouze o koncept, nástin budoucích událostí, před kterými lidstvo stojí. Jak dramatické tyto události budou, záleží jen na lidech a na jejich potřebě těmito událostmi projít. Budoucnost, která je zaznamenána v proroctvích je již utvořená, ale dopad budoucích událostí může být oddálen a výrazně zmírněn.

1. Porodní bolesti – revoluční nálady, nespokojenost s globálním kapitalismem, nárůst pravicového i levicového extrémismu, sílící projevy dopadu světelné energie na Zem, převzetí vlády na Vatikánem ilumináty, dosazení falešného papeže (antipapeže), který připraví lidstvo pro novou, falešnou sjednocenou církev a nové světové náboženství

2. Nový holokaust – napadení Izraele, uzavření falešného mírového paktu na středním východě, odhalení Antikrista – na Zemi se objevuje syn Satana v lidské podobě jako mírotvorce a výjimečná osobnost, uzavření mírového paktu Antikristem, stabilizace a vytvoření jednoho světového náboženství, rozvrat církve, boj bratra proti bratru, Antikrist přechází do protiútoku

3. Transformace – poslední varování před Druhým příchodem Krista a poté vstup Země do světelné vlny – tři dny temnoty, počátek rozpadu fyzické reality, převibrování do 5D reality a první vlna evakuace, oddělení staré a nové Země, těch, kteří zůstávají na staré Zemi od těch, kteří v okamžiku přejdou do nové reality

Poslední události ještě na staré Zemi (pro ty, kteří dosud zůstanou v 3D realitě)

4. Antikrist se ujímá vlády – světová válka, epidemie, přírodní pohromy, chaos, hladomor, hospodářský rozvrat, vojenský režim, stanné právo, koncentrační tábory, Antikrist se ujímá nenápadně vlády a zavádí falešný mír a řád – který lidstvo vítá

5. Nový světový řád – postupné zavádění nového pořádku, peněžní systém a průkazy identity nahrazeny čipy, uklidnění krize, kriminalita je plně podporována, lidí jsou povzbuzování ke zlu, každý zlý skutek je oslavován, doba největšího temna

6. Návrat bohů – reptilní bytosti (padlí andělé) jsou prezentováni jako přátelé, kteří přicházejí zachránit lidstvo a lidé to vítají, deportace lidí padlými anděly, únos zbylé části lidstva

7. Nová Země – zánik fyzické 3D reality, dokončení transformace a očištění Země