Humanoidní rasy

Zde jsem se pokusil stručně popsat hlavní pozitivní, přátelské mimozemské rasy lidí, které jsou pro nás asi nejvýznamnější. Jako hlavní zdroj jsem použil výtah z některých analýz Michaela Sally, Phdr. který se zabývá tajnými vládními programy týkající se spolupráce s mimozemskými bytostmi. Všechny uvedené rasy jsou lidské. Existují samozřejmě i nehumanoidní pozitivní rasy, ale ty, vzhledem k tomu, že nejsou genetickými příbuznými pozemšťanů, nejsou do takové míry zainteresováni a většinou nás nekontaktují. Mnoho z nich, pokud se o pozemšťany zajímá, zaujímá pouze neutrální pozorovací postoj nebo se nám snaží pomáhat pouze nepřímo. Další důvodem je prý i to, že pro „pozemšťany je lepší, když s nimi ze začátku naváží kontakt bytosti, které vypadají, jako oni.“

49

Lyřané a Vegané

PŮVODNÍ PŘEDKOVÉ VŠECH LIDSKÝCH RAS

Lyřané jsou nazýváni předky všech humanoidů (tedy i lidí) v galaxii Mléčné dráhy v souhvězdí Lyra. Systém Lyry je prý centrálním bodem jejich vývoje, místem, se kterého všechny humanoidní bytosti osídlili postupně celou naší galaxii. Jejich dévičtí předkové byli spoluzakladateli lidské evoluce. Lyřané mají svůj původ ve vzdáleném slunečním systému, v hvězdokupě Ring Nebula. Tito původní Lyřané při svých početných migracích dopluli do mnoha dalších hvězdných systémů. Tam, kde našli vhodné podmínky k osídlení, založili kolonie, které prosperovaly, až nakonec vyslaly své vlastní vesmírné cestovatele. Podle věku Sluncí a planet v galaxii se rozhodlo, že nejvhodnější bude lidskou rasu vytvořit v systému Lyra. Tato velmi početná a mírumilovná lidská rasa tam žila přibližně 40 miliónů let.

Lyřané jsou lidé nordického typu, stejně jako jejich potomci z Plejád. Jako tvůrci a autoři mají lidskou evoluci v celé galaxii nejlépe zmapovanou. Vegané jsou zase skupinou lidí s tmavší nebo namodralou barvou kůže. Vypadají velmi podobně jako původní indiáni. Mají oranžovou, modrou nebo červenou barvu kůže. Vega byl první hvězdný systém v Lyře, který byl obydlený lidmi. Také Vegané sehráli důležitou kolonizační roli v celé galaxii. První Lyřané spolu s Vegany přišli na Zem před 22 milióny lety. Jejich pobyt zde byl velmi krátký a oni pokračovali ve svých cestách k ostatním hvězdokupám a planetám.

Jejich historie je dosti temná a prošli strastiplným vývojem podobně, jako civilizace na Zemi. Lyřané a Vegané si navzájem konkurovali a když přišlo na kolonizování jiných světů, došlo mezi nimi ke zničujícím válkám. I když dříve se na Zemi vraceli jen příležitostně a z vlastních sobeckých důvodů, po ukončení válek mnoho z nich zde asi před 400 tisíci lety emigrovalo, později se zde natrvalo usadilo a smísilo s pozemšťany.

Výsledkem křížení Veganů a Lyřanů s pozemšťany byla nová rasa obrů, která nebyla příliš životaschopná a znamenala spíše degeneraci. (Tyto události jsou popsány v Bibli, v knize Enocha, kde se „Nephilim“ ženili a vdávali s lidmi). Rozmnožovali se normálním způsobem i skrze manipulaci genů. Výsledkem genetických experimentů byla ještě navíc i výroba bytostí, které byly zčásti lidské, zčásti zvířecí, což zahrnovalo obry, titány, a další kreatury. Během tisíců let ale nakonec také vyhynuly, protože se nemohly množit.

Vůdci z Vegy a Lyry byli zodpovědní za nesčetné přestupky proti obyvatelům Země a jiných. Díky těmto přestupkům, kterých se dopustili na lidech, byli nuceni asi před 200 tisíci lety vstoupit do inkarnačního cyklu na Zemi. I když tito lidé přinesli na Zemi mnoho násilí, falešná učení a náboženství, ale ne všechno bylo zlé. Pozemšťané od nich získali i mnoho cenných věcí, které jim přinesli kulturní i technický pokrok. Vegané, kteří se v současné éře na Zem vracejí, se snaží lidstvu pomoci a napravit minulé chyby. Lyřané i Vegané poskytují pochopení galaktické historie, objevení lidské podstaty, řešení konfliktů a globální vzdělávání, nabízejí poznatky o jedinečné historii lidské rasy v galaxii a asistenci při chápání lidských motivací a potenciálů. Lyřané poskytují přesné informací o lidské historii, pochopení galaktické historie, objevují lidskou podstatu, nabízejí řešení konfliktů a globální vzdělávání.

Lidé z Andromedy říkají, že v současnosti žijí zbytky Lyřanů a Veganů spíše v ústraní, s jinými lidmi v galaxii se kontaktují jen velmi málo. Dnes jsou údajně jedinou lidskou rasou, která má plně vyvinuté empatické cítění a jakési blíže nespecifikované zvláštní a mimořádné schopnosti, které nikdo jiný z lidí nemá. V minulosti prý byli na Zemi známi jako „Bódhisattva„, kteří jsou uctívaní jako ochránci a rádci také na jiných planetách. V galaktické radě se tato prastará a nejstarší civilizace lidí těší velké prestiži. Velký důraz prý kladou na čistokrevnost své linie.

Socialisté z Plejáď

STAVITELÉ ARCH

Plejáďané jsou stejně jako dnešní pozemšťané potomky seversky vyhlížejících Lyřanů. Jsou také světlovlasí, někdy ale i hnědovlasí. Jejich kůže je bělejší a jemnější než naše (zvláštností jsou níže posazené uši a delší ušní lalůčky). Pochází nejčastěji z planetárního systému hvězdy Taygeta, ale i dalších. Tyto oblasti kolonizovali uprchlíci z jejich původních planet v souhvězdí Lyry, které byly tehdy dobyty reptilními bytostmi z Alfa Draconis.

45

Jména sedmi hvězd v plejádském systému jsou Taygeta, Maya, Caleano, Atlas, Merope, Electra a Alcyone. Nejdůležitější planeta v Plejádách „Erra“ se stala obyvatelnou díky uprchlíkům ze souhvězdí Lyry. Taygeta o Erra mají velmi podobné charakteristiky, jako Země. Jejich předkové z Lyry se stěhovali mezi množstvím hvězdných systémů předtím, než se konečně usadili v souhvězdí Plejád. Jejich původ je shodný s původem pozemšťanů, ale později, protože jsou ve svém vývoji napřed, sami pomáhali s rozvojem civilizace na Zemi.

Plejáďané jsou jak se zdá pro nás nejdůležitější rasou vesmírných lidí. Když objevili asi před 200 tisíci lety Zemi, žily na její fyzické úrovni prý tři skupiny barbarských necivilizovaných lidí. Největší skupinou byli běloši – potomci mimozemských Lyřanů, kteří na Zemi vysadili život. Plejáďané v této době na přesně určených místech na Zemi dobrovolně vstoupili do inkarnačního cyklu, podobně jako Lyřané, kteří k tomu však byli donuceni okolnostmi. Jejich údajnou snahou bylo naopak pomoci rozvinout civilizace pozemšťanů a vést je k duchovnímu životu. Tak vznikla civilizace nové Lemurie a později Mayů nebo Inků. V 5D paralelní realitě byla tehdy Země již delší dobu osídlena mnoha jinými civilizacemi mimozemského původu. Při jejich pádu na fyzickou úroveň se s nimi však původní a mírumilovní obyvatelé dostali do konfliktu (Atlantida) a byli jimi podrobeni.

Z Plejáďanů, kteří mají největší zájem o pomoci lidstvu jsou lidé ze systému Taygeta a hlavní planety Erra a dále ze systému Alcyon, kteří mají údajně trochu odlišný přístup. Plejáďané z Taygety se pokládají za reprezentanty Plejáďanů, kteří cítí povinnost předávat poselství o skutečném původu člověka, a především, je varovat a chránit hlavně před nepřátelskými mimozemskými rasami, tzv. Šediváky, kteří se usilují pozemskou lidskou rasu ovládnout. Mají k tomu zvláštní důvod, neboť se sami kdysi s nimi dostali se do ozbrojeného konfliktu, jak ve svém solárním systému, tak v dalších systémech jako je Sirius B. Říkají, že se blíží doba, kdy se konflikt s těmito degenerovanými bytostmi stane pro pozemšťany nevyhnutelný.

46

Plejáďané o sobě říkají, že také oni prošli podobným vývojem jako pozemšťané, jsou však o tisíce let dále. Jsou údajně prvními lidmi, kteří vyvinuli cestování prostorem a časem. Jsou součástí rady planetárních systémů v souhvězdí Andromedy. Zajímavostí je, že jsou staviteli obrovských kosmických arch a evakuačních lodí. Tuto technologii vyvinuli už jejich předkové, když zdevastovali své planety a byli nuceni hledat nový domov, který našli právě v Plejádách. Snaží se pomoci lidstvu nalézat svobodu od utlačovatelských struktur skrze vzdělání a rozvoj vědomí. Nabízí pomoc v otázce lidských práv, zapojení všech demokratických systémů, a pomoc při vývoji lidského vědomí a globálního vzdělávání. Jsou to velcí socialisté s výrazným smyslem pro lidská práva, sociální spravedlnost, jednotu, pořádek a řád. Jejich úkolem je tyto věci rozvíjet, jak jim to bylo dáno od jejich tvůrců. Mají rádi nalinkovanou cestu evoluce a tíhnou k centrálnímu řízení.

AŠTAROVA „POLICEJNÍ FLOTILA“

Tak trochu specifickou, ale pro pozemšťany zřejmě velmi významnou skupinu Plejáďanů je „vesmírná policejní flotila“ velitele Aštara. To jsou lidé, kteří už tisíce let žijí ve vesmíru na svých archách, nikoliv původních planetách a od ostatních Plejáďanů se liší. Vyznačují se tím, že vyvíjí „obzvláštní aktitivu“ směrem k lidem. Někteří kritici Plejáďanů zvláště z Aštarovy flotily jim vyčítají jejich přístup, ve kterém vystupují jako nadřazení vychovatelé a to, že svoji výchovu vnucují pozemšťanů a snaží se s nimi manipulovat, ba dokonce že s lidmi hrubě manipulovali už dávno. Říkají, že tito lidé zůstali sice „dokonalými“, jako ti původní, ale odklonili se již od původní jednoty, ztratili s ní kontakt, stejně jako se svým původním domovem a pokládají se za jakousi nadřazenou vesmírnou policii, aniž by si to uvědomovali. Žijí prý v dokonalém světě svých dokonalých kosmických arch, odtrženi od reality Z jejich pohledu je prý lidstvo rozvojovou planetou. Chápou ho podobně, jako my chápeme rozvojové země a cítí se být oprávněni tuto planetu pozdvihnout a začlenit mezi jiné „vyspělé civilizace“.

(Jestli je to skutečně tak, nebo jde o překroucená fakta, na to si opravdu netroufám mít jasný názor. Lze připustit, že tu nějaké manipulativní pohnutky jsou, ale nezdá se mi, že by o nějakém „násilném začleňování“, o kterém hovoří jejich odpůrci, vůbec mohla být řeč).

Jejich flotila má prý za úkol neustále monitorovat situaci kolem Země, hlídat nedotknutelnost prostoru kolem ní, chránit Zemi před reptilními bytostmi, ale i lidi mezi sebou navzájem. Sledují aktuální vývoj lidstva, při hrozbě války deaktivují jaderné hlavice či stabilizují rovnováhu Země a životní prostředí v případě velkých havárií. Od roku 1998 prý také nepřetržitě drží evakuační pohotovost, jsou připraveni kdykoli okamžitě zasáhnout a evakuovat pozemšťany, pokud by si to vyžádala situace. Do jejich lodí se prý vejde až 3/4 celé pozemské populace a jsou na orbitu přítomní, i když nejsou vidět. Evakuace už prý probíhají, jakmile se to vyžaduje nějaká mimořádná událost. Především je tu ale připravena pro ty, kteří nebudou schopni převibrovat v čase přechodu Země spolu s ní do 5. dimenze a zůstanou stále ve 3. dimenzi.

Kontakt se zástupci této flotily má u nás údajně Ivo Benda, který s nimi komunikuje už od 90. let, je autorem nespočtu přednášek, publikoval mnoho knih se zážitky a poselstvími svých vesmírnými přátel, kteří jej mnohokrát pozvali na své lodě i domovské planety. Nepřeberné množství informací najdete také na jeho mnoha webových stránkách, jako např. Vesmirni-lide.cz, jejichž obsah také pan Benda povoluje volně šířit. Jeho poselství nejsou v nějakém zásadním rozporu se zprávami jiných kontaktérů, největšími rozdíly oproti jiným kontaktérům jsou v otázkách evakuace, transformace a především v prezentaci a přístupu.

Zajímavé informace najdeme i na webu pratele-nebe.cz, I když má velmi podobnou grafiku, jejich autoři prý tvrdí, že s panem Bendou nemají nic společného. Každopádně zde jsou o poznání lépe prezentované a najdete zde i to, co chybí v informacích pana Bendy. Jinak předáváním poselství od Plejáďanů se u nás zabývá také skupina vedená Františkem Hladíkem, který prý zase čerpá od informací kontaktéra Eduarda Meiera ze Švýcarska. Tato skupina ale není s Ivem Bendou v přátelském vztahu. Zatímco Benda Plejáďany prezentuje jako láskyplné lidí, Hladík Bendův zdroj považuje za odpadlé Plejáďany, jejíž praktiky se téměř rovnají praktikám reptiliánů. Tito Plejáďané prý žijí v jakémsi komunistickém systému, který navenek vypadá dokonalé, ale je tajně udržován za pomocí obrovských armád biorobotů a přísných trestů za jakékoli porušení „Božího řádu“. Jsou prý zodpovědni také za křesťanství na Zemi, které je mafiánskou organizací. Podle příznivců Plejáďanů je to absolutní nesmysl, protože každý kdo by Boží zákony nedodržoval, vylučuje se sám a není nikým trestán. Takový je prý kosmický zákon karmy.

Léčitelé a strážci Gaii z Arkturia

Další zkoumanou mimozemskou rasou jsou Arkturiané, o kterých se říká, že kdysi osídlili Zemi svými členy a pravděpodobně spoluexistovali v míru s jinými rasami. „Ve starověku byla tato planeta rozdělena do sektorů mezi čtyři různé skupiny: Blonďatí, Šedí, velké bytosti podobné ještěrům ze systému Capella a bytosti ze systému Arktus.“

Arkturiáni jsou humanoidé drobných, štíhlých postav, kolem 90-120 cm, zelenkavé barvy pleti, s velkýma tmavohnědýma nebo černýma očima mandlového tvaru. Na rukou mají jen tři prsty. Ovládají dokonale telepatii a dokážou pohybovat předměty pouze silou mysli. Žijí v průměru kolem 350 -400 let. Nestárnou, protože jejich velmi pokročilá duchovní podstata jim umožňuje, aby podle potřeby měnili časoprostor. Ukončují svůj fyzický život, když se naplní smlouva, kterou uzavřeli, podobně jaké jiní vesmírní lidé v 5. dimenzi a výše.

47

O svém světě nám říkají: Arcturus je červená superobří hvězda 36,7 světelných let od Země v souhvězdí Pastýře. Věří se, že to byla jedna z prvních hvězd, které vaši starověcí pozorovatelé pojmenovali, pravděpodobně proto, že je to čtvrtá nejjasnější hvězda na nebi , od níž více září jen Sirius, Canopus a Alpha Centauri. Červení obři, jako Arcturus, jsou předchůdci supernov, neutronových hvězd a černých děr. Proto Arcturus je v posledních fázích svého života, ve kterém může být vnímán z 3D reality. Arcturus je obr s průměrem asi 18 krát větším než je Slunce Země, čtyřikrát větší masou jako je masa Slunce a teplota povrchu je asi o 1500 stupňů nižší, ale jeho energie má díky jeho většímu povrchu 105x vyšší intenzitu, co jo dělá jasnějším, než Slunce. Arcturus byl vytvořen asi před 10 miliardami lety v koroně Mléčné dráhy, dříve, než vaše Slunce. Náš systém je asi 2x starší, než vaše Sluneční soustava a jsme nejstarším objektem, který je takto daleko viditelný pouhým okem. Bylo hodně lidí, kteří se podíleli na komunikaci s námi. Edgar Cayce oznámil, že Arcturus je jedna z nejpokročilejších civilizací v této galaxii. Se skromností připouštíme, že to je pravda, protože my jsme civilizace páté a vyšších dimenzí. Náš svět je ve skutečnosti zaměřen na poznání, je to knihovna vesmíru. (chanelling Suzan Caroll)

Jiný kontaktér uvádí: „Tato skupina bytostí se usadila v souhvězdí Arkturius. Tyto lidské rasy jsou velmi skromné a z velmi specifických důvodů se zapojují do činností na Zemi. Myslí si o sobě, že jsou léčitelé. Honosí se velkým rozkvětem technologií v umění fyzického léčení i emocionálních a duchovních těl. Je známo, že v dávné minulosti zasahovali, aby pomáhali řešit velmi obtížné konflikty v naší oblasti vesmíru tím, že se podělili o svou unikátní schopnost ukazovat ostatním, jak integrovat své systémy důvěry a citů při řešení konfliktů. Mohou být velmi tiší a budou se držet pohromadě. Oni, jako skupina, udělali mnoho, aby pomohli pozvednout celkovou úroveň vědomí v našem vesmíru… Arkturiané jsou zde, aby pomohli Zemi vstoupit do Nového Věku. Nemohou se plést do svobodné vůle nebo procesu činění rozhodnutí jakéhokoli pozemšťana, ale jsou zde, aby vzdělávali a pomohli pozvednout vibrace všech, kdo si zvolí cestu do nové dimenze, do které Země vstupuje. Arkturiané prý mají vysoce vyvinutou duchovní kulturu, která je dobře informovaná a která jim v galaxii propůjčuje velký vliv.“

Říkají: „Náš časoprostorový koridor slouží jako hvězdná brána, řídící stanice a kontrolní věž, jaké máte na vašich letištích. My jsme rozbočovací mezistanice pro všechny interdimenzionální průzkumníky. Všichni interdimenzionální cestovatelé cestují přes naši spírálu – koridor. Potom buď zůstanou zde, nebo pokračují do kteréhokoliv hvězdného systému, který je jejich konečným cílem… Náš Koridor je ten, přes který jednotlivci procházejí, když se tak rozhodnou, ať už když si přejí vrátit se znovu na Zemi kvůli dalším inkarnace nebo se přemístit ven do jiných slunečních soustav a dimenzí. Takže my jsme hlídky koridoru, který neslouží jen jako brána, přes kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození, ale také jako mezistanice pro nefyzické vědomí, aby si zvyklo na fyzično. Když si přejete pobývat mimo vaší sluneční soustavy a vyzkoušet jiné soustavy půjdete přes náš Koridor… Náš Koridor je velmi podoben Prázdnotě, protože je mezi možnými realitami a je také bránou do každé reality. Mezi třetí a čtvrtou dimenzí a vyššími světy je Velká Prázdnota, která je ve skutečnosti černou dírou, přechodem do vyšších dimenzí. Náhle se ocitneš ve Velké Prázdnotě. Temnota je úplná a Prázdnota dokonalá. Není nic a nikdo, na koho bys mohl reagovat. Je úplné ticho a ty jsi sám – jen sám se sebou. Dimenze od jedné do čtvrté jsou na fyzické/astrální straně Velké Práznoty, zatím co dimenze od páté do osmé jsou na duchovní straně Prázdnoty. Existuje další průchod před sedmou a osmou až dvanáctou dimenzí. Tento vyšší průchod není „nicotou“ Velké Propasti. Právě, že to je „vším“ VŠEHO, co je. „

Jsou mimozemskou rasou, která je nejvíce zodpovědná za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí jsou mimo jiné jak k inspiraci lidstva o možnosti mimozemské komunikace, tak varují před negativními mimozemskými důsledky, vyplívající z jejich činů při ovládání a manipulování s lidstvem. Na rozdíl od jiných vesmírných lidí prý patří k těm, který nikdy nepadli a žádným podobným evolučním vývojem nikdy neprošli (to by ostatně souhlasilo s informacemi, že obývají všechny dimenze od 5D výše). Arkturiáni hrají v současné době roli pozorovatele v aktuálně probíhajícím boji mezi mimozemskými skupinami o Zemi (kterou nazývají „Gaia“) a její populaci. Říkají o sobě, že jsou v její 6D realitě jejími strážci a také obyvateli:

My, Artkuriáni, si přejeme vám připomenout, že jsme byli zvoleni Galaktickou Federací, abychom byli Strážcem Gaie během přesunu do páté dimenze a dále. My jsme přešli ze třetí dimenze do páté už před eóny věků a vaše hvězda nás bude brzy následovat. Od té doby jsme sloužili jako strážci těch, kteří si přejí následovat nejvyšší Cestu vědomí. Ve skutečnosti, ve vaší přítomnosti, si mnozí z nás vzali fyzické pozemská těla, aby pomohly Gaii při planetárním vzestupu. Je to pro nás velká oběť, ale my ji s radostí přijímáme… My Arkturiáni, a také vy, členové Týmu planetárního vzestupu, jsme se zavázali, že použijeme sílu bezpodmínečné lásky, abychom pomohli Gaii naplnit je Božský plán stát se planetou míru a lásky, aby se mohla změnit na Hvězdu páté dimenze. Milovaní vyslanci Plejád, Siria, Arktúru, Andromédy a Antares a také Bratrstvo a Sesterstvo Světla, Andělské Království, Vzostúpení Mistři a probuzení obyvatelé Země se všichni spojili, aby pomohli Gaii při naplnění Její proměny. Pamatujte si, že klíč k vašemu osobnímu vzestupu je vnitřní mír a bezpodmínečná láska.

Arkturiáni žijí v jedné z duchovně nejpokročilejších civilizací v naší galaxii. Podle Plejádské knihovny má arkturiánská energie na lidstvo pozitivní, léčivý vliv v oblasti duševní i duchovní. Tato energie tvoří bránu, kterou procházejí lidské duše po smrti ke svému znovuzrození. Funguje jako mezistanice pro nefyzické vědomí, aby se mohlo přizpůsobit materiálnímu světu. Kniha The Keys of Enoch (Enochovy klíče) tento prostor popisuje jako mezistanici nebo programovací centrum. Arkturiáni se zcela zaměřují na realizaci Boží cesty. Učí, že nejzákladnější součástí života v páté dimenzi je láska a že je nutné překonat negativitu, strach, vinu a transformovat je na lásku a světlo. Arkturiáni úzce spolupracují se anděly a s Galaktickým velením. Cestují vesmírem ve svých mezihvězdných lodích, které patří k nejlepším ve vesmíru. Jeden z důvodů, proč na Zemi ještě nezaútočili válkychtiví negativní mimozemšťané, je ten, že se obávají arkturiánských lodí, které Zemi také střeží. K lidem, kteří byli nebo stále jsou s Arkturiány telepaticky ve spojení, patřil například tzv. „spící prorok“ Edgar Cayce, Suzan Caroll a Norma Milanovich.

48

Technokrati z Arkturia

V systému Arkturia existují i další obydlené planety, jejichž civilizace se od Arkturiánů – léčitelů výrazně liší a nejsou zdaleka na takové duchovní úrovni. Jednou z nich je i civilizace na fyzické úrovni. Jedná se o humanoidní obry výšky kolem 4 metrů, s velkou hlavu a tří až čtyřprstými končetiny. Délka života je kolem 500 let, dříve to bylo přes 1000 let. Počet obyvatel jejich planety je asi 1,3 miliardy. Na vedlejší 4. planetě systému Arktura je další jejich civilizace, která vznikla jejich expanzí. Ta prý prošla ale nedávno zásadní změnou a pokročila již ve svém vývoji.

Jde o poměrně starou civilizaci humanoidů s kontinuálním vývojem, která měla za úkol dokázat, že lze udržet původní dokonalost bez toho, aby došlo k duchovnímu úpadku. Bohužel, tato rasa v jeho plnění selhala. Může se to zdát jako paradox, ale i když padli duchovně níže, než pozemšťané, zachovali si přesto harmonický svět a žijí mezi sebou v jednotě a míru, bez jakýchkoli válek a napětí – to je něco, co neznají. V čem tedy spočívá jejich relativně tak hluboký pád, že už neumí manipulovat s hmotou, cestovat časoprostorem nebo používat telepatii a že ztratili schopnost komunikace s vyššími bytostmi, podobně jako my?

Tito obři se postupem času, během celých věků ve svém dokonalém světě stali technokraty. I u Arkturianů se proto začaly v poslední době objevovat odchylky prostředí a neobvyklé jevy ve fungování Přírody. A to do takové míry, že to ani jejich vysoce vyspělá věda a technika nedokázaly vyřešit. Dlouho diskutovali o tom, proč se to děje a co jim to má naznačit. Postupně začali chápat, že za dlouhé věky postupně zcela ztratili duchovní rozměr života. Že přestali chápat skryté pozadí světa. Jediné co jim tak zůstalo, je věda, technika a relativně slušná harmonie života. A spravedlivý režim, ve kterém dokážou spokojeně fungovat. Na jedné straně svoboda a volnost bytostí. Zajištění všech základních potřeb člověka bez peněz, bez systému obchodu a trhu. Na druhé straně dobrovolné respektování Planetární rady a jejích rozhodnutí, je-li to nutné.

Neudělali ve svém životě žádné zvláštní chyby, nedopustili se žádných těžších hříchů a přestupků kosmických zákonů. Přesto ve svém vývoji ustrnuli a stali se obětí své praktičnosti, kterou povýšili za svoji modlu. Přestali se řídit svým srdcem a pocity, protože je zajímalo je to, co je užitečné a prospěšné. Dokázali si sice udržet původní dokonalost, ale stali se nudnými a pohodlnými suchary, kteří jen plné své povinnosti.

Rigeliáni

PŘEDKOVÉ MALÝCH ŠEDIVÁKŮ

Nordičtí Rigeliáni jsou dnes již skoro vyhynulou rasou – jsou to předci Malých šediváků a jedním z dalších typů lidí, jehož předkové byli Lyřané. Tato rasa lidí byla jimi vypěstována na planetách v solárním systému Rigel v souhvězdí Orion. Rigeliáni jsou prý „dlouhovlasí blonďáci vysokých, štíhlých, atletických postav, pokožky světlé barvy masa s bělavou texturou, mají hubené tváře s vysokými lícními kostmi a jiskřivé kobaltové oči s černým kruhem kolem nich“. Tedy alespoň podle slov jednoho kontaktéra, který se jedním z nich osobně setkal.

Ve své historii procházeli asi 300 let (pozemského časového ekvivalentu) občanskými válkami, kterých využili Šediváci a během nich převzali nad jejich civilizacemi kontrolu. Předtím byl Rigel rozsáhlou říší, která kolonizovala mnohé jiné planety. Jedna z kolonií byla založena na Prokyonu. Jistá skupina Rigeliánů, která si uvědomovala, že jejich civilizaci hrozí velká občanská válka a tak opustila kolonii na Prokyonu s narychlo a tajně vybudovanými loďmi. Byli to jediní Rigeliáni, kteří unikli kataklyzmatické devastaci svých planet a přežili. Rigel prodělal rozsáhlou nukleární válku, čímž se zhroutilo životní prostředí a to zavedlo život do podzemních úkrytů.

Všichni ostatní, kteří přežili, byli zotročeni Šediváky, podrobeni genetickými mutacím a transformováni na hybridní Malé Šediváky (pozn.: podobný osud hrozí dnes lidstvu). Proces genetické mutace trval mnohem déle než zmiňovaná tři století. Rigeliáni byli tak zahrnuti do širokého programu genetické hybridizace na „Malé Šediváci“ z hvězdného systému Zeta Reticulum, kteří se celoplošně infiltrovali a zničili Rigel před anebo během Velké Války na Rigelu. Malí Šediváci s největší pravděpodobností uspěli v genetickém upravování „Velkých Šedých“ za použití genetického materiálu od severských přeživších, kteří měli slabou odolnost vůči programu hybridizace Šedých. Tito Rigeliáni „Velcí Šediváci“ postupně hrají roli v diplomatických iniciativách Šediváků a slouží jako genetický model pro novou lidsko-šedou hybridní rasu, která údajně zastupuje to nejlepší z obou druhů.

Prokyoňané

POTOMCI RIGELIÁNŮ

Většina Rigeliánů, kteří uprchli ze své planety, přicestovala do solárního systému Prokyon, aby tam obnovila svou civilizaci. Prokyon je hvězdný, binární systém asi 11,4 světelných let od Země a byl zřejmě čtvrtou planetou v tomto systému, kde Rigeliáni zbudovali svou novou kolonii. Zde v klidu žili, dokud si Šediváci nepodmanili také tuto civilizaci. Protože Prokyoňané nebyli žádnými válečníky, ale spíše mírumilovnými lidmi, jejich ovládnutí probíhalo postupně (podobně, jako si dnes podrobují pozemšťany). Říkají k tomu:

„Šediváci nás začali navštěvovat nejprve v malém množství jako vyslanci, pak jako specialisté v různých oborech, kde měli své experty, kteří nám mohli být užiteční, a jako účastníci různých programů ve kterých byla vzájemná spolupráce, a nakonec jako turisté. To, co začalo jako kapka, se stalo povodní, když začali přicházet v neúměrném množství. Pomalu, ale jistě se infiltrovali do naší společnosti na všech úrovních, pronikali dokonce do největších tajemstvích našich elitních mocných skupin. Tak, jako na vaší planetě, začali nenápadně získávat kontrolu nad klíčovými členy CIA a KGB skrze techniky, které neznali, jako je telepatická hypnóza, která zmanipuluje mozek na úroveň plazů, stejně tak na Prokyonu skrze stejné techniky zbudovali jakýsi druh telepatické hypnózy, kterou získávali kontrolu nad našimi vládci. A to nejen nad našimi vládci, ale nad téměř všemi z nás, protože to bylo, jako kdybychom byli pod nějakým kouzlem, které nás vedlo ke zkáze, jako kdybychom byli naprogramováni nějakým typem rituálu černé magie, o které jsme si neuvědomovali, že existuje.“

Za použití vyspělé technologie cestování časem, která v sobě zahrnovala „multidimenzionální vědomí“, něco, co očividně nedokázali Šediváci napodobit, kvůli jejich geneticky degenerovaným tělům, byl však schopen uniknout významný počet Prokyoňanů a začít osvobozující válku ze „vzdálených koridorů času“. Prokyoňané pozemšťanů vzkazují, že „by bylo bylo sebevraždou snažit se bojovat se Šediváky přímo se zbraněmi, které jsou nyní k dispozici. Nejúčinnější způsob jak bojovat se Šedými je změnit úroveň vašeho vědomí z lineárního myšlení na multidimenzionální vědomí, protože oni mají technologii k tomu, vyhodit vaší planetu z orbitální dráhy. Existuje ale jedna klíčová schopnost, kterou máte vy a kterou nemají oni: schopnost udržet si v mysli fantazii, která inspiruje jedince k tomu, že si uvědomí své přímé osobní spojení se zdrojem všeho, co existuje. To je klíč k vašemu vítězství.“ Prokyoňané teprve nedávno zcela osvobodili svůj svět od vlivu Šediváků.