Mimozemské technologie

V nespočtu poselství vesmírných lidí jsem narazil na velmi zajímavá sdělení, která se týkají mystického tajemství ducha a hmoty, myslím, že stojí zato je také přidat.

25

Jaké jsou možnosti ducha, když jsme mimo tělo?

Jsou prakticky neomezené, protože jsme schopni vnitřně splynout se všemi ostatními bytostmi a věcmi do stavu jednoty. Tak se napojíme na metavědomí, vědomí všech bytostí, které tvoří vědomí Boha. Mezi světem a Bohem neexistuje žádná hranice. Vlastně neexistují vůbec žádné hranice, ty jsou pouze pomyslné a jsou jen ve vyšší mysli. Vše co existuje je Bůh, všechny světy a my jsme jeho součástí – jsme v něm.

Chceš říct, že se stanete Bohem?

Ano, i ne. V duchovním světě neexistuje žádné ty a já, žádná dualita. Duchovní svět, která začíná už od 10D reality si můžeš představit třeba jako obrovský, nekonečný oceán energie vědomí, ve kterém všechno splývá v jedno. Ty jsi jen kapka v něm. Nyní se do něho ponoříš a rozplyneš se v něm. Tvoje vědomí se rozplyne, respektive rozšíří se do stavu vědomí celého oceánu, do stavu jednoty všeho. Tento stav osvícenství mohou zvládnout všichni, kdo pochopí umění správné meditace, přestože jsou dosud ve fyzickém těle a jsou s ním svázáni.

To je stav jasnovidectví?

To také. Ve stavu rozšířeného vědomí můžeš stejně jako duchové překročit hranice času a prostoru. To samo o sobě nabízí nekonečné možnosti, neboť duch takto není skutečně ničím omezen. Jsou ale samozřejmě různé stupně osvícení, stupně rozšířeného vědomí.

Takže tedy lze dosáhnout vědomí Boha?

Ano, i ne. Vědomí Boha je totiž skutečně nekonečné a tak své vědomí můžeš rozšiřovat do nekonečna. Všechno záleží na tvém duchovním vývoji. Vývoj je nekonečný. Dokonce i sám Bůh, který je dokonalý, se stále vyvíjí, rozšiřuje své vědomí. Proto tvoří nové a nové bytosti ke svému obrazu, skrze které poznává sám sebe.

Jaké jsou tedy naše možnosti?

Pokud se naučíte překonávat časoprostor, pochopíte, že všechno je vlastně jen myšlenka, vědomí. Že i hmota je forma tohoto vědomí a že hmota je ve skutečnosti spojena s vědomím a myšlenkou. Je to jen manifestace, projev ducha. Budete schopni ovládat hmotu pouze silou ducha, svojí myšlenkou. Až budete ale opravdu vyspělí, nebudete k tomu potřebovat žádné nástroje, stejně jako k cestování prostorem a časem nebudete potřebovat žádné dopravní prostředky. Budete moci být v okamžiku v jakémkoliv místě a čase nebo sami prožít život jakékoliv bytosti, která žila, žije nebo bude žít. Vcítit se do kohokoli, stát se jím. Dematerializovat hmotné objekty, přesouvat je silou myšlenky a znova materializovat.

Třeba dematerializovat a přesouvat hvězdy a planety?

K tomu jsou oprávněni (a schopni) jen nejdokonalejší bytosti, které dosáhly velmi vysokého stupně jednoty vědomí a osvícení. Stupeň osvícenosti – duchovní síly je ostatně jedinou kvalifikací pro řízení čehokoli a bude tomu tak i brzy i na vaší Zemi. Zatím stačí, když se naučíte ovládat třeba počasí silou ducha. Jsou ovšem sféry, do kterých ani dokonalí duchové neproniknou, neboť jejich řízení je vyhrazeno vyšším bytostem, které jsou sami stvořiteli lidských duchů. Ti vytváří a řídí celé vesmíry.

Co tedy ducha omezuje?

Pouze on sám, jeho vývojový stupeň, stupeň vědomí Boha a pak jeho karma, pokud si nějakou vytvořil, neboť ta jej uvězní do hmotných realit a ještě více mu zatemní vědomí, dokud nezapomene, kým je. Neexistuje pro ducha žádné skutečné omezení kromě sama sebe, stejně jako pro člověka neexistuje žádné skutečné nebezpečí, kromě něho samotného. Vnější svět ducha je pouze obrazem jeho vnitřního bytí, jeho sama. Čistý a dokonalý duch není ničím omezen, hmotou, časem ani prostorem. Nepotřebuje žádné nástroje, pomůcky a prostředky.

A vaše létající talíře nejsou prostředek?

Jsou i nejsou. Mezi vědomím ducha a hmotou neexistuje hranice. Tyto naše prostředky jsou samy o sobě vědomím, živým biologickým organismem, který je spojen s vědomým svého tvůrce a vytvářen jeho myšlenkou. Můžeme je používat, ale také nemusíme. Pokud se ale chceme pohybovat ve hmotných nebo jemnohmotných realitách a navazovat s nimi kontakt, jsou nutné z důvodu většího zabezpečení a ochrany. I když ani naše koráby nejsou nezranitelné, jsou to živé organismy stejně jako všechny budovy na našich planetách. To znamená, že po jejich zasažení nebo destrukci se dovedou v okamžiku sami vyléčit a rekonstruovat. Řada z nás nejsou čistí a dokonalí duchové, jinak bychom do hmotných světů vůbec nesestupovali, neboť to andělé činí jen zcela výjimečně. Nazýváte-li nás anděly, není to zcela přesné. Jsme nedokonalí duchové jako vy, avšak v duchovním vývoji daleko před vámi. Také my ke svému vývoji potřebujeme hmotu, avšak obýváme její vyšší dimenze, mimo tento temný vesmír a časoprostor.

Co je vlastně dimenze, frekvence hmoty?

Ano, frekvence je to, co určuje dimenzi, tedy rozměr a skupenství hmoty, rozměr reality. Čím vyšší frekvence, tím méně duality, víc jednoty a tedy širší vědomí. Fyzická 3D realita je jednou z nejnižších (nižší hustoty jsou založené na jiných rozměrech, než hmota), vyšší jsou astrální a nejvyšší mentální a duchovní. To, na kolik dimenzí či vrstev tyto frekvence roztřídíme, do jakého spektra, není důležité, protože mezi dimenzemi nejsou žádné hranice. Nelze říci – tady jedna dimenze končí a tady začíná vyšší. Neexistují opravdu žádné hranice, protože frekvence jsou různé – i ve fyzické realitě. A zvyšuje se postupně a plynule. Asi se zeptáš, jaká frekvence je tedy nejvyšší. Na to je ale jednoduchá odpověď. Rychlost kmitočtu lze neustále zvyšovat. Tak jako lze neustále zvyšovat rychlost a překročit i rychlost světla, tak zde neexistuje žádný limit. Vědomí Boha je pro nás v nedosažitelných rychlostech kmitočtu této frekvence. Myslím si, že jak se stále zdokonaluje a vytváří nové a nové formy života, tak i tato frekvence vědomí roste. Ateisté říkají, že pouze hmota je věčná, neboť se jen recykluje a prochází energetickou proměnou. A mají pravdu. Ale tato energie je ve skutečnosti živá, není mrtvá. Je naopak inteligentní a není to nic jiného, než duch – Bůh. Hmota a energie, které jste schopni vnímat, jsou pouze jednou formou, kterou se tento duch manifestuje.

Jak fungují vaše technologie?

To se těžko vysvětluje. Všechny lodě, stavby, věci a zařízení nejdřív vytváříme svým vědomím v astrální myšlenkové matrici jak co se týče použitých materiálů, tak designu a dalších věcí a když je šablona hotová, postupně ji přeneseme do hmotných molekul tak, že získá i materializovanou podobu. Všechny výtvory jsou tak jednolité, nejsou z ničeho poskládány dohromady a mají vlastní vědomí, které je v integraci s naším vědomím. Tyto výtvory jsou vlastně součástmi nás samých. Ať jsou to kosmické lodě, nebo budovy, ve kterých žijeme, nebo jiné věci. Kromě toho máme samozřejmě i podobným způsobem „vyrobené“ i pomocníky, umělé bytosti, které tyto věci mohou obsluhovat. Naše technologie je daleko za hranicí vašeho chápání i představ. Řeknu jen, že naše technologie je spojena s naším vědomím. Naše vědomí je součástí našich technologií. Ty jsou ovládány našim vědomím a i samotné naše nástroje mají vlastní svoje vědomí. Můžeme určovat a formovat časoprostor, vytvářet i vlastní realitu naším vědomím a pronikat do ní. Můžeme překročit hranice časoprostoru a tak doslova skákat z prostoru do prostoru, z času do času.

A jakými technologiemi disponuje protistrana?

Znají antigravitační pohon, způsoby dálkového ovládání mysli a čtení myšlenek. Umí prostřednictvím vesmírných satelitů odposlouchávat vaše hovory z vesmíru, vidím vám až do pokoje. Dovedou provádět na dálku řízené elektromagnetické šoky, jimž mohou své cíle psychicky vyřadit nebo je i usmrtit. Mají eliminační zbraně rozkládající hmotné objekty, mají psychologické a psychotronické elektromagnetické šokové zbraně, které mohou na dálku paralyzovat tělo i mysl, ale to nic neznamená. Sebedokonalejší zbraně temnot nemají moc, proti síle ducha a světla. Ve světě, ve kterém žijeme my nemají totiž žádný účinek, protože to není ani technicky možné. Zbraň, která by dokázala zabít ducha totiž neexistuje, protože je nesmrtelný. A nejen to, dokonalý duch je sám tvůrce hmotných realit a není ničím omezen. I když je tělo zabito, může být vzápětí ihned vzkříšeno. Rekonstrukce fyzické reality není pro nás problém. Jediná zbraň, která vás může doopravdy zabít jste vy a vaše vlastní rozhodnutí.

27

Jak lidstvo monitorujete?

Nemáme žádné špionážní kamery, ani nemusíme být mezi vámi. Každá bytost vysílá nejen myšlenkové impulsy, ale také impulsy svých vjemů. Dovedeme se na tyto vjemy napojit a přeměnit na naše frekvence. Můžeme pak vidět prostřednictvím cokoli, co se kde děje přímo na svých monitorech v živé, třírozměrné realitě, jako kdyby se událost odehrávala přímo před námi. Jeho oči nám slouží jako kamery, jeho sluch jako mikrofon, apod. Nenapojujeme se na něj, ale využíváme impulsů, které vysílá. Můžeme se napojit na metavědomí a takto si přehrát kteroukoli událost z jakéhokoliv časového úseku a prostoru. Nicméně můžeme se i normálně fyzicky pohybovat mezi vámi, aniž byste věděli, kdo jsme – aniž bychom se vám dali poznat, že nejsme pozemšťané. A také to děláme, běžně se mezi vámi pohybujeme, hovoříme s vámi… Můžeme se nad vámi pohybovat v našich lodích, aniž byste je viděli. Můžeme je zneviditelnit jak pro vaše oči, tak radary, to pro nás není vůbec žádný problém. Loď je zcela neviditelná, a pokud bys byl na její palubě, neviděl bys, že jsi uvnitř nějaké lodi, ale myslel by sis, že se vznášíš vesmírem.