Mise Plejáďanů

Portrét Plejáďanky jménem Pleja (jde jen o pozemšťanku – upravenou figurantku. Ve skutečnosti má prý vícebarevné a zářivé oči).

mimozemstane-andele-svetla-pleja

Kdo jsou vlastně Plejáďané, naši manipulanti a ti co nás využívají, nebo opravdu naši pomocníci, jejichž pomoc je nezištná? A proč o nás mají takový zájem? Mnoho lidí si klade tuto otázku. Zatím vesmírní lidé s námi žádný oficiální kontakt nenavázali, na rozdíl o reptilních bytostí spolupracujících s americkou stínovou vládou, přesto už dokázali ovlivnit (inspirovat či zmanipulovat, chcete-li) miliony lidí po celém světě. Kdo za nimi stojí?

Kolik je vlastně Plejáďanů?

Od Andromeďanů jsme se prostřednictvím Colliera dověděli, že skupina Plejádských civilizací je ve skutečnosti tvořena našimi předky. Během kataklyzmatu Atlantidy jedna z velkých skupin prchajících z tohoto kontinentu použila svou velmi vyspělou technologii umožňující cestování v kosmickém prostoru. Tato skupina se nakonec usadila ve čtyřech slunečních systémech hvězd Maya, Tyageta, Pleione a Electra. Postupně se zde vyvinuly čtyři vzájemně spolupracující civilizace lidských potomků z planety Země, které se tak vydaly na svou vlastní identickou evoluční pouť. Přesto však mnohokrát zasáhly do osudu pozemšťanů. V Plejádách tedy žijí naši předkové ze Země, kteří se tehdy zachránili. Kromě nich však zde existuje i mnoho jiných civilizací další lidí, kteří nejsou původem ze Země. Také ti do našich osudů pravděpodobně zasahovali.

Plejáďané v současnosti dosáhli vysokého stupně vývoje a dnes se podle jejich umírněnějších kritiků prý také tak trochu nalézají na rozcestí, podobně jako pozemšťané, i když o stupeň výše. Někteří se domnívají, že i mezi Plejáďany existují minimálně 2-3 skupiny lidí. Nevím kolik je v souhvězdí Plejád civilizací… Jedna skupina se prý skutečně jen snaží pouze šířit informace o existenci mimozemského života, a nechtějí nijak výrazně zasahovat do vývoje pozemšťanů. Naproti tomu ve druhé skupině jsou prý aktivní jedinci, kteří se snaží lidstvo důrazněji vést, zvláště lidé s tzv. Aštarovy flotily. Další skupinou se zdají být Plejáďané, kteří sami sebe nazývají jako cestovatelé koridory času. Zatímco Aštarovi lidé prý už tisíce let žijí ve vesmíru na svých archách, nikoliv původních planetách (od ostatních Plejáďanů se liší), cestovatelé koridory času, jejichž poselství přináší např. známá americká kontaktérka Barbara Marciniak zase cestují časem. Tito cestovatelé (Plejáďané z budoucnosti vzdálené nějakých 4000 let) údajně neustále hledají body v minulosti, ve kterých se dopustili nějakých chyb a chtějí je napravovat, i když je to nemožné.

Kritici Plejáďanům vyčítají jejich přístup, ve kterém vystupují jako nadřazení vychovatelé a to, že svoji výchovu vnucují pozemšťanů a snaží se s nimi manipulovat, ba dokonce že s lidmi hrubě manipulovali už dávno. Říkají, že tito lidé zůstali sice „dokonalými“, jako ti původní, ale odklonili se již od původní jednoty, ztratili s ní kontakt, stejně jako se svým původním domovem a pokládají se za jakousi nadřazenou vesmírnou policii, aniž by si to uvědomovali. Žijí prý v dokonalém světě svých dokonalých kosmických arch, odtrženi od reality. Z jejich pohledu je prý lidstvo rozvojovou planetou. Chápou ho podobně, jako my chápeme rozvojové země a cítí se být oprávněni tuto planetu pozdvihnout a začlenit mezi jiné „vyspělé civilizace“. Žijí prý sice v dokonalé harmonii, jak o sobě říkají. Ve skutečnosti ale prý tato láska znamená podřízenost technologickému rozvoji, harmonii, řádu a pořádku. Nechápou to prý jako násilí, ale jako věc absolutní oddanosti a zodpovědnosti. Na jednu stranu sice svobodu hlásají, na druhou jí vyznáváním takového řádu potlačují.

Podle mě lze připustit, že tu nějaké manipulativní pohnutky jsou, ale nezdá se mi, že by o nějakém násilném začleňování, převychovávání, udržování dokonalého řádu armádou a tresty, o kterém hovoří jejich odpůrci, vůbec mohla být řeč. Tedy pokud takto funguje tolik civilizací tak dlouhou dobu. Takový obludný systém by se prostě nemohl udržet. Jejich „Galaktická konfederace planet“ je podle některých odpůrců něco podobného, jako Evropská Unie, podle jiných dokonce tuhý „násilím, obrovskou armádou a zbraněmi udržovaný komunistický systém“. Takto se ale žádná dokonalá harmonie a řád neudrží, jen v naší realitě a dočasně – víme, že i u nás se ukázalo, že je to utopie. Takto kritické názory jsou ale ojedinělé a chápu je spíše jako snahu podsouvat těmto lidem tajné mocenské praktiky, které ve skutečnosti používají Ilumináti.

Může být pravda, že Plejáďané od této konfederace dostali jakýsi mandát k tomu, aby mohli na Zemi provádět své diplomatické mise, jak sami tvrdí, i když se na této misi nějakým méně významným způsobem mají podílet i jiné civilizace, nejen Plejád. Nejčastěji misionářka Plejáďanů objevující se ve zprávách kontakterů, jakási dívka jménem Semjase, říká:

„My nejsme strážci pozemšťanů, ani Bohem seslaní andělé či něco podobného. Mnoho osob se domnívá, že sledujeme Zemi a její bytosti a řídíme jejich osudy. To není pravda, protože my pouze vykonáváme zvolenou misi, která nemá nic společného s dohlížením nebo regulováním osudů Země. Tudíž je špatné vykládat si nás jako nadpřirozené posly a strážce.“

Spolutvůrci biblických dějin a křesťanství?

Někteří umírněnější kritici, kteří k nim nezaujímají tak ostře opozitní postoj, proti tomuto tvrzeni nic nenamítají, říkají ale, že Plejáďané neříkají lidstvu celou pravdu. V dřívějších dobách se prý lidem naopak prezentovali jako andělé (což by ovšem bylo celkem pochopitelné – pozemšťané nebyli připraveni na jinou formu kontaktu). Ještě dnes se prý někdy takto prezentují, dokonce je údajně Panna Maria, Archandělé i Ježíš jedním z nich – tak je to nakonec prezentováno i Adamskim (viz kniha Andělé ve hvězdných lodích). Je to skutečně pravda? Ne, v tomto případě jde spíše o nepřesné a zkreslené informace. Ostatně ani Adamski Plejáďany přesně nekategorizuje a neanalyzuje, byl pouze jedním z prvním průkopníků, kteří přinesli zprávy z prvních setkání. Možná ale Ilumináti vědí o Vesmírných lidech něco, co nás sami Vesmírní lidé o sobě ještě neřekli.

Panna Maria – Bohem vyvolená?

Tedy až na Pannu Marii, který je zdá se skutečně Plejáďankou – ženou, která byla vyššími duchovními bytostmi právě z této civilizace vybrána, aby se stala klíčovou postavu produchovní misi na Zemi, respektive v Božím plánu, chcete-li. Křesťané jaksi samozřejmě věří, že byla nějaká žena jménem Maria, kterou si „Bůh vybral, aby se stala jeho matkou“. To přece musí být obrovská pocta, je to vůbec možné? Nebyla opravdu jen zvolena nějakou radou, aby vykonala nějakou duchovni misi na Zemi? Mě osobně to připadá mnohem pravděpodobnější, než to, že „Bůh si Marii vyvolil“.

Utajovaná mise?

Někdy se tak trochu zdá, že Plejáďané o těchto věcech neradi mluví a raději o tom taktně mlčí. Je dokonce možné, že svůj mandát překročili, pokud se zaštiťovali Ježíšem a mluvili jeho jménem (viz. např. Borupská škola – tedy pokud jde vůbec také o zdroj z Plejád). Spekuluje se o tom, že právě oni mají na svědomí tyto podvody na pozemšťanech, bez ohledu na to, že neměli na cíl škodit, ale duchovně vychovávat. Faktem zůstává, že Plejáďané ovlivňovali a zasahovali do duchovního vývoje lidstva více, než se zdá a že to chtějí dělat nadále. Proč mají ale o nás pozemšťany takový zájem? Jen proto, že jsou našimi dávnými předky a nejbližšími příbuznými?

Lidé, kteří se staví k vesmírným lidem méně kriticky a mají pro ně pochopení, říkají, že i v dávné minulosti se svými, byť dobře míněnými snahami, avšak z nevědomosti a nepochopením, dopustili na lidech mnoha přestupků, neboť přímo zasahovali do vývoje pozemšťanů. I když dnes stále zdůrazňují, že svobodná vůle je nedotknutelná. Civilizace pozemských lidí je prý jiného typu, což oni nechápu (to by mohlo i korespondovat s tím, proč nás zahlcují tolika duchovními informacemi, které mohou budit dojem, jako by nás chtěli vychovávat). Je ale také docela dobře možné, že přichází s věcmi, na které ještě ani zdaleka lidstvo není připraveno, protože pro nějaký kontakt s nimi je otevřený zatím jen zlomek pozemšťanů.

Vesmírní lidé sami říkají, že stojí za některými událostmi popsanými ve Starém zákoně, jako zničení Sodomy a Gomory a pod. To je klidně i možné, protože skutečný Bůh je láska, rozhodně není trestající – tím je pouze jeho Starozákonní obraz, který je záměrně falešný.Starý zákon nemluví o lásce, pouze o Bohu, který je spravedlivý a trestající. A jak vidíme, i ničící, pokud lidské konání přesáhne určité meze. Podobně se vyjadřuje i o potopě, kterou seslal Bůh. Zdá se, jako by tu opravdu byl někdo, kdo se přímo drze vměšuje do záležitosti lidí a nenechá je svobodnému vývoji, i za cenu, že samo sebe zničí. Jak to koresponduje z laskavým, nezasahujícím a odpouštějícím Bohem podle Nového zákona?

Plejáďané – asistenti Boha?

Sehráli Plejáďané v plánu spásy lidstva nějakou důležitou úlohu? Řídil náš vývoj opravdu Bůh nebo nějaká vyšší mimozemská civilizace, která se pouze manifestovala náboženskými symboly, kterým by tehdejší pozemšťané rozuměli, vytvořila tak náboženství, systémy víry a dnes už chápou, že je čas, abychom pokročili výše, jen nevědí, jak nám říct, že to byl jakýsi podvod, byť míněný pro naše dobro? Byly snad jejich symboly a manifestace něco jako bohové v potomcích atlantů, kteří se nechali uctívat starověkými lidmi? Anebo snad Bůh na lidstvo nepůsobil přímo nebo skrze anděly, ale také prostřednictvích těchto vesmírných lidí? Jsou snad také jeho posly a pomocníky nebo spíše samozvanými pomocníky, kteří se Bohem a jeho zákony jen zaštiťují? Já se domnívám, že správná odpověď je spíše za a).

Na druhou stranu mi jejich postoj připomíná situaci, když děti již dospěly do určitého věku a rodiče jim musí říci, že děti se nerodí tak, že je přináší čáp a nevědí, jak jim to vysvětlit. Tak o tom raději nemluví vůbec a rovnou přechází k dalším, důležitějším tématům. Možná i Plejáďané zatím stále vyčkávají a k těmto věcem se záměrně jasně nevyjadřují. Je jasné, že po přesunu Země do Nové Věku a 5D reality se staneme rovnoprávnými lidmi s nimi, jaksi „dospějeme“ a vyjde i najevo pravda o těchto věcech a našem skutečném původu, o které nám zatím zřejmě neříkají úplnou a celou pravdu.

Zřejmě proto mají své důvody, protože vědí, že většina lidstva na to není ještě připravena a stále rozumí více náboženským symbolům. Určitě bude zajímavé si s nimi o tom popovídat jako rovný s rovným, aniž by vzbuzovali dojem, že s lidmi jednají jako nadřazení vychovatelé, jak mi to vyčítají jejich kritici a odpůrci. Zdá se, že nám mají mnoho co říci.

Jisté je asi jen to, že Bible vznikla proto, aby lidstvo, které ztratilo veškeré spojení s duchovními zdroji, mělo nějaké vodítko, sice nadčasové, aby mu rozuměli i potomci, ale přece jen udělané tak, aby mu rozuměl už tehdejší člověk. A je docela možné, že tehdejší barbarský člověku nerozuměl ničemu jinému, než násilí a trestu – proto také byl Starý zákons trestajícím a krutým Bohem nahrazen Bohem s laskavou tváří až později, kdy už někteří lidí byli schopni pochopit, co je to láska. V případě Bible se však nezdá, že by za jejím vznikem stáli přímo Plejáďané. Spíše jde skutečně o zápisy inspirované vyššími bytostmi v plánu spásy lidstva. V plánu ve kterém lidé z Plejád ale sehráli nějakou, dosud ne zcela odtajněnou úlohu. Tehdy bylo prý lidstvo jako zlobivé, nedospělé dítě, dnes už intelektuálně dospívá a je třeba zvolit úplně jiný přístup.

Pomoc nebo zásah a vměšování se?

Otázka tedy zůstává, zda už tehdy měli Plejáďané právo vystupovat v roli Boha, tím spíše vykonávajícího tresty, a zasahovat tak do vývoje naší civilizace. I když třeba nebýt těchto zásahů a přestupků proti svobodné vůli, byli bychom dnes ještě možná na barbarské úrovni… Na druhou stranu, jestliže rodič svoje dítě seřeže a nafackuje mu, narušuje tím jeho svobodný vývoj? Mnozí zastánci moderních výchovních metod by možná řekli, že ano. A stejný názor mají zřejmě i odpůrci vesmírných lidí, protože vycházejí z ideálu „absolutní svobody a duchovní nezávislosti“. Přiznejme si ale, kam takový ultraliberální „pokrokový“ postoj vede. Ano, spíše k prosazování vlastní individualistické bezohlednosti a sobectví, což jsou paradoxně věci, které sami tolik kritizují na „vesmírných lidech“.

Na druhou stranu, pokud je lidstvo opravdu experiment a Plejáďané jeho spolutvůrci s nějakým vyšším mandátem, pak by to bylo i pochopitelné. Jak oni sami odpovídají, co se týká jejich zásahů na Zemi, o kterých je zjevné, že přímo do vývoje naší civilizace zasáhli – prý k tomu byli povoláni Stvořitelem, který jim dal právo takto jednat, i když za normálních okolností zákon o nevměšování nelze překročit. Bůh prý na Zemi zasáhl i násilím, aby lidstvo vyrval ze spárů šelmy. I když připustíme tuto argumentaci Boha (na kterého se může teoreticky odvolat kdokoliv), je i tak možné, že se vůči nám nějakých přestupků dopustili – tedy především tím, že neměli právo si nás přizpůsobovat ke svému obrazu a brzdit tak náš vývoj, abychom se k poznání Boha a lásky dopracovali sami. Jenže…

Jejich verze výkladu – a také verze křesťanská je ale v tomto shodná. – Kdyby nebylo lidstvo duchovně vedeno, kteréžto snahy vyvrcholily příchodem Krista, nemělo by prý šanci se samo z následků svých činů (nebo karmy, chcete-li), dostat (vykoupit) a Země by se stala kolonií Satana (což je také zcela možné). V tomto ohledu je jejich učení shodné s církví – i když tady zase odpůrci budou tvrdit, že právě Plejáďané jsou zakladateli této „mafiánské“ organizace. Právě proto se prý rozjel projekt vykoupení a záchrany lidstva, v němž bylo zasahování do svobodného vývoje lidstva nejen nezbytné, ale i ospravedlnitelné, neboť ve výjimečných případech je zákon lásky nadřazen zákonu svobody a nevměšování se.

Vesmírní lidé k otázce svobodné vůle a zásady o nevměšování se říkají, že přestože všechny ostatní bytosti ctí zákony svobodné vůle a nevměšování se, ve výjimečných případech jsou oprávněni proti těmto bytostem zakročit, pokud jde o ochranu jiných, teprve rozvíjejících se civilizací (jako v případě Země). Je to proto, že zákony ochrany svobodné vůle je nadřazen zákonu o nevměšování se. Kdyby Země totiž nebyla pod jejich ochranou, již dávno by pozemské lidstvo neexistovalo. Přesto ale, v zájmu svobodné vůle pozemšťanů, musí ponechat reptilním bytostem určitý prostor, pokud s nimi chtějí mít něco společného. Podle tohoto zákona tak, jako nemohou zasahovat do vývoje lidí, tak musí i nepřátelským reptiliánům nechat určitý prostor, aby do vývoje lidí zasahovat mohly.

Láska nebo zištné důvody?

Podle kritiků údajně ani jejich současné snahy o náš vývoj nejsou tak úplně nezištné, protože se Plejáďané domnívají, že pomalý vývoj na Zemi v současné době brání evoluci celé Galaxie a tedy i jejich civilizace a navíc je tu hrozba v případě apokalypsy na Zemi, že tato odstartuje jistou řetězovou reakci a může způsobit zhroucení celé galaxie, tedy i jejich civilizace. To je prý také důvod, proč k lidstvu cítí takovou odpovědnost. Pokud se na to podíváme z nastíněné perspektivy, pak i toto je pochopitelné. Nemyslím si, že v tomto případě jsou to nějaké jejich sobecké snahy, pokud destabilizace Země může mít vliv i na okolní vesmír.

Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého. To se ale netýká určitých konkrétních situací, které vyžadují pomoc – akt lásky, byť za cenu násilí a násilného osvobození od pachatele. Když uvidíme na ulici člověka, kterému hrozí nějaké nebezpečí, třeba přejetí autem, tak ho strhneme na chodník. Taky neřekneme, že jsem porušili zákon jeho svobodné vůle, když jsme ho nenechali vstoupit pod auto, protože to byla jeho volba… Naopak jsme vykonali dobrý skutek. Nemyslím si proto, že by jejich zasahování a manipulace byli tak velkým přečinem, jako ho vidí jejich odpůrci. Pokud je to tak, jak říkám, měli bychom být naopak vděčni, že nás vyrvali ze spárů Satana a jeho „vesmírné armády“ a jsou připraveni nám pomoci i při jeho závěrečné porážce a našem návratu do jejich, a také našeho původního světa.

Podle všeho nic není černobílé a možná ani jedno ani druhé. Spíše bychom řekli, že sehráli roli jakýchsi asistentů v projektu záchrany lidstva. Ostatně k tomu dostali i od „Galaktické konfederaci světů“ mandát. Nemůže tedy říct, že jednali jen o své vlastní sobecké a bezohledné vůli navzdory všem. Na druhé straně může být pochopitelné, proč o tento mandát sami žádali a měli takový zájem nám pomáhat právě oni, pokud vůči nám mají nějaké vazby. Odpověď na otázku, zda a do jaké míry svůj mandát překročili, je asi nejlépe nechat prozatím otevřenou. Teď alespoň do té doby, než je opravdu lépe poznáme a překročíme hranice nedůvěry k nim. Dokud opravdu nepoznáme, kým jsou a s jakými úmysly přicházejí.

55

Zjevovaní Panny Marie

Se stejným odstupem bych vnímal i zjevení Panny Marie. Nepřesahuje také Maria svůj mandát na podporu Ježíšových slov? Jsou její poselství opravdu potřebná, prospěšná a mají duchovní význam? Nebo jsou spíše manipulativní a Kristovo poselství devalvují? Nebo si Panna Maria od svého syna v posledních stoletích vymohla mandát k tomu, aby se mohla zjevovat? Či snad byla dokonce od Něho poslána? Na tyto otázky si pravděpodobně musí odpovědět každý sám – nejlépe vlastní duchovní zkušeností a zážitkem. Všechno ostatní jsou jen myšlenkové spekulace, ve kterých můžete klidně věřit i tomu, že jsou také manifestací Satana, jako všechno, co neznáme a čemu nerozumíme, a může znovu začít s honem na čarodějnice.

Informace jako manipulace?

Ať tak či onak, pořád jsou to všechno jen spekulace, na kterých vidíme, že na základě nedostatečných a někdy i rozporuplných informací nemůžeme vyvozovat žádné závěry o tom, kdo vlastně ti Plejáďané skutečnou jsou. I když odpůrci Plejáďanům ostře vytýkají přestupky proti svobodné vůli a zákonům nevměšování se, přiznejme si, že u nás na Zemi je takové porušování lidských práv naprosto běžné a možná se jim dopouští i sami jejich kritici. Zatím se neukázalo, že by Plejáďané tyto zákony dnes nějak porušovali, kromě poskytování informací, které se sice mohou jevit jako manipulativní, zavádějící či dokonce „ďábelského charakteru“, ale pořád jsou to ale jen informace, které lze odmítnout. A pokud je kritici obviňují i z psychického a fyzického nátlaku, pak proto neexistují žádné přímé důkazy – na rozdíl od praktik reptilních bytostí, kterých už bylo popsáno skutečně mnoho a mnoha lidmi. Není proto zatím žádný důvod, abychom Plejáďany a potažmo vesmírné lidi mohli zařadit do kategorie negativních bytostí, podobně jako reptiliány, u kterých je to zcela zjevné.

Vše se s největší pravděpodobnosti dozvíme, jakmile na Zemi skončí tento Věk, padnou dosavadní staré, tak trochu umělé náboženské systémy, a náboženství se stane životem, běžnou praxí u lidstva žijícímu v duchovní jednotě. Možná, že zatím ještě nepřišel čas, abychom se pravdu o těchto věcech měli dovědět…