Setkání třetího druhu

Hranice důvěry a nedůvěry

Mnoho pozemšťanů má z mimozemských bytostí strach a obavy – je to strach z neznáma, kdy podle sebe soudí jiné – filmy jsou plní negativních a zlý mimozemšťanů, zatímco ty pozitivní se v lidských představách téměř nevyskytují. Lidé jsou byli vždy doslova masírování myšlenkou hrozby s vesmíru. Také ke „Vesmírným lidem“ má mnoho z nich podezíravý, nedůvěřivý postoj, snaží se vůči nim nějak „vymezovat“. Jsou opravdu jejich pohnutky pomoci nezištné? Nechtějí lidstvo spíše převychovat k obrazu svému? Nesledují nás kvůli nějakému výzkumu, protože máme něco, co oni nemají, podobně, jako to dělají reptilní bytosti?

Vesmírní lidé říkají, že bez jejich ochrany bychom tu dávno nebyli, protože moc temných bytostí by nás dávno ovládla. O těchto reptilních bytostech říkají, že jednají v ilegalitě, že jsou to zločinci a kriminálníci. Přestože všechny ostatní bytosti ctí zákony svobodné vůle a nevměšování se, ve výjimečných případech jsou oprávněni proti těmto bytostem zakročit, pokud jde o ochranu jiných, teprve rozvíjejících se civilizací (jako v případě Země). Kdyby Země nebyla pod jejich ochranou, již dávno by pozemské lidstvo neexistovalo. Přesto ale, v zájmu vývoje pozemšťanů, musí ponechat těmto reptilním bytostem určitý prostor.

Nám se může jejich postoj zdát jako nadřazený, manipulativní a zasahující, ale zdá se, že pravý opak je pravdu. Možná, že tuto ochranu skutečně potřebujeme a že jsem ještě nedospěli tak duchovně daleko, jak si o sobě myslíme, abychom se těmto bytostem dovedli sami účinně bránit… Jistě, mohou existovat i výjimky a duchovní mistři, kteří žádné zachránce, pomocníky ani prostředníky nepotřebují. Ale – velká většina lidstva na takové úrovni není, je to duchovní cesta pouze pro úzkou skupinu vyvolených, kteří jsou už anděly a na Zemi nejsou z důvodu svého vývoje.

Není třeba zavrhovat všechna zjevení a poselství jako to, co přichází od ďábla. Některé skutečně mohou pocházet od Boha. Je třeba každé zkoumat. Tím spíše, když víme, že také Starý zákon se jen hemží různými způsobem komunikace mezi člověkem a Bohem. Nelze se proto domnívat, že příchodem Krista tato komunikace ustala nebo, že dnes už neexistuje a Bible je to jediné, co nám musí stačit. Bůh má nepochybně i dnes lidem co říci a říkat to chce. Nejen skrze Bibli, má jistě mnohem více způsobů, jak to udělat.

Nedůvěřivý až podezíravý postoj vůči všem vesmírným lidem podle mě zaujímají lidé, kteří jsou sami negativně založení. Setkal jsem s i s takovými názory lidí, kteří za působením vesmírných lidí vidí „temné energie“ a „mnoho skrytých manipulací“, zatímco naopak u reptilních bytostí velmi oceňovali jejich vstřícnost v otázkách poskytnutí nových technologií a spolupráce na upevňování moci. Vesmírné lidi naopak kritizovali za jejich požadavky na vzdání se požadavků moci a zbraní – což už samo o sobě chápou jako vměšování se do jejich záležitostí, ba dokonce manipulaci s lidskou rasou.

Zdá se, že lidstvo stojí v budoucnosti ohledně kontaktů s mimozemšťany před velmi zajímavými událostmi. Co to s lidstvem vůbec udělá, když vyjde otevřeně najevo pravda o těchto kontaktech? Jak a jak ke kterým z nich se lidé postaví, jak se vůči nim vymezí? Jaký může mít setkání třetího druhu, zvláště na vědu a náboženství – bude to revoluce lidstva globálního rozsahu? Určitě to bude i velmi individuální věc, bez ohledu na nějakou státní propagandu. Je pravděpodobné, že v této době bude na Zemi už jen málo lidí, kteří Šedivákům nepodlehnou a je také možné, že Šediváci se budou vydávat i za vesmírné lidi, jen aby svedli maximu lidí na svoji stranu. Některé kanály sice uvádí, že evakuacevesmírnými lidmi už nebude nutná, že se situace změnila, ale tím se s největší pravděpodobností myslí jen to, že nebude nutná „pro velkou většinu populace“, nikoli, že bude nutná vůbec.

241

Co mi u některých kontaktérů v poselství od mimozemských lidí tak trochu zaráží, že nás zahlcují duchovními informacemi. Informacemi, kterým běžný člověk ani nerozumí a pokud ano, často na nich začne ulpívat a začne se mu vzdalovat podstata věci. Tím ale zároveň nechci říct, že jsou špatné nebo že je přímo záměrem mimozemských lidí, aby působili zmatek. Jen si myslím, že mnozí z nich nechápou, že to, co je u nich dávno samozřejmé, není u pozemských lidí a zahlcovat nás věcmi, na které ještě nejsme připraveni, může být pro některé přínosné, ale pro jiní spíše kontraproduktivní. Vesmírné lidi tak chápu jako určitý alternativní zdroj, podobně jako zjevení Panny Marie. Ne vše osloví všechny, naopak každého osloví jen určitou skupinu lidí. Pokud je to povede výše, pak je to asi v pořádku.

Zatím se nezdá, že množství informací, které na nás chrlí, mají za cíl manipulovat lidstvem, ani že by zákony nevměšování opravdu porušovali, jako je to běžné u reptilních bytostí a jak jim to někteří lidé nepravdivě podsouvají. Pocit některých kritiků, kteří se vůči nim vymezují, protože nám údajně chtějí vnucovat nějaké své představy, duchovní cestu nebo dokonce pomoc, podle mě není oprávněný. Nakonec informace jsou jen informace a ty můžeme klidně odmítnout, byť jsou od vyspělejších civilizací, než je naše, můžeme se držet svých tradic a není to nic proti ničemu. Vesmírní lidé nám také ničím a nijak nevyhrožují, snad jen naléhají. To že jsou vyspělejší než my neznamená, že se musíme podle nich řídit.

A na závěr, nesmíme opomenout ani fakt, že to co nám prezentují kontaktéři a vizionáři nemusí být vždy přesně to, co získali od svých poslů. Všichni kontaktéři i vizionáři do svých zážitků vždy přidávají něco ze svého, podle svého způsobu chápání a porozumění. Někdy to dokonce může být hodně odlišné – aniž by to dělali vědomě. Pokud by jejich informace byly ze 70% pravdivé, řekl bych, že je to úspěch. Samozřejmě, že nelze vyloučit ani to, že Vesmírní lidí samotní jsou někdo, kdo ve skutečnosti vůbec neexistuje – anebo za nimi stojí někdo jiný. Předpokládejme, ale že jsou realitou stejně, jako jiné mimozemské formy života.

Poznámka k výše uvedené fotografii – jde o mimozemšťanku Asket z planety Erra v souhvězdí Plejády. Foto bylo pořízeno při její návštěvě Země na palubě lodi, nebylo je však možno pořídit zaostřené. Tělesná forma není dostatečně hmotná a tak, když vezmeme s sebou fotoaparát do vyšší reality, použijeme ho zde a pak se zhmotníme zpět, výsledek není většinou žádný nebo velmi špatný (totéž se týká nahrávání zvuku z astrální úrovně).

Falešná znamení

I když nemám pocit, že by se Vesmírní lidé lidstvu nějak vnucovali, nebo měli snahu manipulovat, spíše právě naopak, přesto je určitě třeba zkoumat tyto věci. Nakonec samy reptilní bytosti se mohou prezentovat také jako Vesmírní lidé. Ať už jimi jsou doopravdy a je to jen druhá varianta jejich podvodu (která má zapůsobit na ty druhé lidi) nebo jsou Vesmírní lidé opravdu skuteční a chtějí nám pomáhat, je třeba se mít na pozoru. Reptilní bytosti totiž dovedou vytvářet hologramy, různá znamení na nebi i na Zemi. A možná i třeba kruhy v obilí nebo znamení na nebi. I když není jasné, od koho všechna tato znamení jsou, zda od Boha a sil světla nebo od reptilních bytostí a uměle vyvolaná. Ostatně i v Bibli se píše, že na konci tohoto věku:

„budou velká znamení na nebi i na zemi… mládenci budou prorokovat a starci budou mít sny… A tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus! Hle, tam!‘, nevěřte. Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, sváděli vyvolené na scestí… Ale v oněch dnech, po onom soužení ‚zatmí se slunce a měsíc nebude vydávat svou záři. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, budou otřeseny.‘ A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. A tehdy vyšle anděly a bude shromažďovat své vyvolené ze čtyř větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe.“

Dejme na svoje pocity a intuici – nechme se vést srdcem. Nedejme na vnější masku, na řeči a zázraky, kterými se mohou snažit získat lidstvo na svoji stranu a pod svoji kontrolu. To, že přistanou na Zemi a nad svojí lodí vykouzlí znamení kříže ještě neznamená, že jsou opravdu těmi, za které se prezentují.

Pocity a dojmy ze setkání s mimozemšťany

Nejlépe je tedy řídit se pocity a tím jaké energie vás ovládají nebo programují. To se týká jakéhokoliv mimosmyslového kanálu! Zde vycházíme pouze z dostupných a zprostředkovaných informací od kontaktérů. Máme k dispozici velké množství svědectví z jejich osobního setkání s mnoha různými typy bytostí, od těch, které vypadají jako my nebo velmi podobně (vesmírných lidí), bytostí jiných humanoidních typů ale i bytostí velmi odlišných typů, leckdy připomínající spíše nějaká zvířata.

Stojí za to věnovat pozornost tomu, jaké pocity v kontaktérech setkání s těmito bytostmi vyvolávalo. Víme totiž, že reptilní bytosti, které jsou pro člověka nebezpečné, si umí sice často brát na sebe jakoukoliv podobu, třeba i lidskou, neumí ale navozovat pozitivní pocity. Jednak nemají samy vůbec žádné emoce a city, a nevědí co to vůbec je a za druhé jsou tak negativně založení, že i kdyby jich byly schopny, nikdy by pozitivní pocity nedovedly vyvolat.

U velké většiny z kontaktérů převládl po setkání s mimozemskými bytostmi velmi intenzivní pocit, lásky, štěstí, pokoje, důvěry, ba dokonce i něhy, jak popisuje jedna žena ze setkání s jednou bytostí humanoidního typu, která sice vzhledově nepůsobila rozhodně v jejích očích nijak hezky, přesto vnímala její duševní postatu tak, že jí její odlišná podoba vůbec nijak nevadila, ba dokonce ji vnímala také kladně. Podobné pocity zažívali kontaktéři i ze setkání s vesmírnými lidmi, i když tady někteří popisují počáteční nedůvěru a strach, které však většinou popisují jen jako důsledek jejich šoku a překvapení z takového kontaktu a velmi brzy ustoupí. Podobné pocity popsali například i vizionáři Panny Marie, či andělů, kteří se jim zjevili. Zde popisují i pocity velkého respektu, úcty a pokory.

Výrazně menší počet kontaktérů uvádí setkání s bytostmi, které v nich vyvolaly pocity hrůzy, děsu, smrtelného strachu a jak doslova shodně říkají „pocity největšího hnusu a odporu“. Mnozí z nich popisují i otupělost, pocit vysávání energie, pohled jakoby skrze ně, pocit, jako by byli ochromeni, paralyzováni apod. Nejčastěji se tyto případy týkají právě kontaktů s takzvanými „Malými Šediváky“, které všichni kontaktéři, kteří si vybavili setkání s nimi nebo si je vybavili v hypnóze, popisují stejně nebo velmi podobně. Tedy i co do jejich velmi odpudivého vzhledu. Třetí a spíše okrajovou skupinou jsou většinou humanoidní bytosti spíše neutrálnějšího charakteru, které v kontaktérech vyvolaly pouze pocity strachu, chladu, rozechvění, nedůvěry, přičemž často uvádí, že nevěděli, co si o nich mají myslet. Jsou i případy ze setkání s bytostmi, kteří se jim zjevili v lidské podobě, ale také u nich vyvolaly stejné negativní pocity, až odpor a smrtelný strach. Z toho můžeme tedy snadno vyvodit, že podoba není vždy rozhodující.