Smlouva s ďáblem

V této části jsem se pokusil shrnout hlavní sdělení andělů a mimozemských lidí, ve kterých hovoří o duchovní povaze reptilních bytostí, o jejich spolupráci s lidmi, jejich vztahu k lidem, a jejich budoucnosti. Nejde samozřejmě o doslovné citáty (ten je velmi sáhodlouhý, jde o upravený a zjednodušený přepis).

Jak si mám představit Satana?

Satan je bytost duchovní a působí prostřednictvím svých služebníků, které ovládá a kteří mu slouží. Padlí andělé byli kdysi sami krásnými bytostmi, než se nechali oklamat. Satan je nesmírně inteligentní, jeho inteligence se vůbec s inteligencí člověka nedá srovnávat. Ne všechny bytosti přijaly na počátku stvoření pravidla hry, nesouhlasí s nimi, nerespektují je, nerespektují Stvořitele a chtějí si samy určovat pravidla hry. Nesouhlasí ani s projektem zvaným člověk. Zatímco Bůh si přeje člověka mít je svému obrazu jako rovnocenného partnera se svobodou vůlí, tyto nejvyšší padlé bytosti v čele s Luciferem mají jiný názor. Nechtějí, aby Bůh měl nějakého partnera, protože se s nikým nechtějí dělit. Žárlí na člověka a chtějí, aby jim člověk sloužil. Nesouhlasí s evolucí a usilují o to, aby ji maximálně zdrželi a znemožnili návrat člověka ke znovuuvědomění si sebe a poznání tajemství stvoření, života a jeho smyslu, začlenění se do celku. Naopak usilují, aby co nejvíce lidí oddělili, izolovali a udělali z nich své otroky.

Absolutní většina všech bytostí stojí za Stvořitelem, přesto však existují výjimky, kdy se těmto padlým archandělům podařilo na svoji stranu získat i některé anděly. Tito padlí andělé jim pak ochotně a nevědomky slouží jako nástroj. Mají samozřejmě své zájmy, aby člověka využívali, protože jsou sami využíváni a manipulováni. Mají však také omezené možnosti a toho, kdo miluje Boha, nemůže zcela ovládat nebo dokonce vůbec (jako Krista). I mnoho věřících lidí se domnívá, že Satan nebo andělé jsou nějaké bájné bytosti z dalekých světů, které nemají žádný viditelný nebo prakticky vliv, nebo dokonce že ani možná neexistují. Jsou to však bytosti naprosto konkrétní a hmatatelné, a mohou mít a mají také fyzickou podobou. Vy lidé jste také jejich dětmi.

Dětmi padlých andělů?!

Jistě, z části jste dětmi také jejich. Zapletli jste se s nimi, protože jste také padli. Všichni jste podlehli svoji pýše o tom, co vám našeptal Lucifer a padlí andělé. Lži, že vy sami jste bohy. Kdo myslíš, že jsou ti, kteří si vaše ženy brali za ženy a smilnili s nimi – ti o kterých se píše v Genesis? Kdo způsobil, že ne na Zemi rodili zrůdy? Vy lidé jste s nimi měli poměr, oni předělali vaši genetickou strukturu ke svému obrazu, zateměli vaše myšlení a rozum.

V seriálu Krajní meze se objevil díl s názvem Útulek, který je hezkou ukázkou toho, jak reptiliáni (nebo chcete-li Satan) dovedou mentálně manipulovat lidmi a změnit vnímání jejich identity. Tento díl se můžete stáhnout zde po kliknutí na obrázek.

130

Nejlepší programátor člověka?

Perfektně vás naprogramovali. Není to jen fyzický a biologický program, ale i mentální a duševní. Naprogramovali vás tak, abyste dělali přesně to, co chtějí. Ba dokonce vás naprogramovali tak, že děláte to, co chtějí, i když se domníváte, že je to vaše vůle nebo dokonce Boží vůle. Ve skutečnosti je to však jejich program a program Satana. Už chápete, jak dobrý je to programátor a jak šikovně z vás udělali otroky? Nabídl vám svobodu, moc a všechny poklady světa. Přistoupili jste na to – přitom jste toto všechno už dávno měli! Ale protože jste mu uvěřili a zapochybovali jste o tom, že jste to od Boha dostali, o všechno toto vás obral. Věřili, že s vámi hraje fér. Místo toho vás ovládl a strhl do propasti a izolace, ve které se nyní nacházíte odděleni od zbytku jiných vesmírných bytostí, takže jste již dávno zapomněli na svůj původ a na to, kdo jste.

Ale v duchovních světech nic negativního neexistuje…

Ano, říká se, že v tomto světě neexistuje žádná dualita. A proto teoreticky žádný Satan nemůže existovat a že všechno zlo je pouze v nejnižších světech. Je to skutečně tak. Ale přesto Lucifer existuje a působí. Nikoliv však z těchto úrovní, ale z úrovní pekla, do kterých padl.

Ale pak nemůže mít žádnou moc…

Jeho moc je dnes již velmi omezená. Především díky příchodu Krista na Zem, který ji tímto vyrval z jeho spárů. Protože Lucifer je padlým Božím synem, mohl to udělat opět jen Boží syn něrný Bohu. I když Luciferova moc je omezená a přestože působí jen z hlubin nejnižších sfér, je stále velmi silná a ponechává si část své původní moci díky, které sice už dnes nemůže na člověka působit přímo, nicméně ovládá celé armády jiných bytostí, které mu slouží a otročí.

Co s ním bude?

To nikdo neví. Jakmile bude proces záchrany všech bytostí dokončen, nebude už mít na koho svoji moc uplatňovat. Kromě těch, kteří mu zůstanou sami věrní. Je to jejich svobodné rozhodnutí. Jejich identita zanikne a je možné, že totéž se stane s ním, protože právě těmito nebohými dušemi, které ovládá, se i živí. Potom už totiž nebude mít pro co a z čeho existovat. Jako bytost odpojená od zdroje života nemůže existovat a že by se obrátil, je téměř vyloučené. Všechny bytosti, které jsou delší dobu odpojené od zdroje, nemají už zpravidla žádnou vůli k návratu zpět. Ať už jde o archanděly, anděly, nebo lidské duše.

Jsou symboly zla skutečnými bytostmi?

Kdo myslíte, že jen ten had v ráji, všichni ti ještěři, upíři a draci v pohádkách, všechny tyto postavy, které symbolizují zlo? Jsou to právě oni. Je to duchovní hierarchie reptilních bytostí. Nižší bytosti jsou zmanipulováni vyššími duchovními bytostmi odpadlými od Boha. Ony manipulují jimi a ti zase vámi.

Jaká je hierarchie těchto odpadlých bytostí?

Je to mocenská hierarchie manipulací. Vyšší bytosti manipulují nižšími a tim ji slouží. Nejvýše jsou padlí archandělé – první padlé bytosti. Tyto prastvořené bytosti jsou manifestací Boha. Z tohoto důvodu se někteří domnívají, že ani žádný zlý Lucifer neexistuje a že na sebe tuto úlohu dobrovolně, aby zkoušel bytosti a nutil je k vývoji. To je velmi romantická představa, ale i archandělé se mohou svobodně rozhodovat a když chtějí, mohou jednat nezávisle. Pak jsou stvořené duchovní bytosti – tedy padlí andělé. Těm slouží nejvyšší stvořené bytosti v hmotných světech – draci.

Drakům pak slouží nižší reptilní, hybridní a humanoidní bytosti, tzv. reptiliáni. Ti si vytváří zase celé armády umělých bytostí, kříženců humanoidů, lidí a sebe. Ti jim slouží jako jejich vojsko a služebnictvo. Jsou to dělníci pod jejich správou, bioroboti, které ovládají. Tato armáda se pak specializuje na lidské rasy a nižší humanoidní bytosti, které jim slouží jako zdroj a obživa. Jako zdroj psychických energií, které jsou nezbytné pro jejich život a jako zásobárna biologického materiálu pro výrobu dalších vojáků, které by drakům získaly nové světy a posílily tak Luciferovi jeho „globální vesmírnou moc“. Na konci této hierarchie jsou lidé, kteří se přidávají na jejich stranu a kterým říkáte ilumináti. Ti se zase usilují ovládnout zbytek lidstva, protože jsou sami ovládáni těmi, kterým dali pod vidinou moci svoji důvěru. Existuje samozřejmě mnoho mezistupňů v této hierarchii otroctví a zla, ale tyto jsou hlavní.

Padlí andělé a jejich vojsko zasahovali do vývoje vaší civilizace už od pradávna – vlastně od časů prvních lidí, kdy je svedl. Jeho zájmem nebylo nikdy nic jiného, než vaši lidskou rasu udržovat v nevědomosti, otroctví, v jakémsi teráriu izolovaném od té krásné a vyspělé části vesmíru, která nepodléhá jeho moci, od bytostí, které nikdy nepadly a nepřestaly dodržovat boží zákony. A také se mu to se střídavými úspěchy dařilo.

Jak znáte z Bible, za počátku mezi nejvyššími bytostmi, archanděly, došlo ke konfliktu, protože část andělů podlehla pýše na svoji dokonalost a obrovskou moc, která jim byla dána, začali usilovat o to, aby se mohli rovnat Bohu – prvotnímu Stvořiteli. Lucifer je pak první padlý archanděl. Lucifer znamená Světlonoš, neboť i on byl kdysi nositelem Světla. A celé téhle mašinérii zla říkáte Satan.

Stvoření vesmíru sice dalo možnost lidem k návratu zpět, ale zároveň spustilo neustálý boj mezi dobrem a zlem. Vytvořilo bipolaritu, která předtím neexistovala. Od té doby je vesmír rozdělen na světlo a temnoty. I nyní je jejich cílem to, abyste nepatřili Bohu, ale jim, protože oni se považují za bohy. Jejich čas se ale krátí, protože evoluci nelze zastavit, proti Bohu nelze bojovat a doba jejich působení a pokoušení člověka je vymezena. Do času jejich porážky mají ale moc člověka zničit, respektive vznít mu naději na věčný život, na který má právo každá stvořená bytost – tedy na účasti na Stvoření.

Na konci hierarchie jsou bytosti, které vás přímo ohrožují i fyzicky – jsou to například tzv. Šediváci, kteří vymírají. Tyto umělé vytvořené bytosti nemají šanci se zachránit a přežít, ani když se jim podaří na svoji stranu získat lidi, jejich biologický materiál a psychickou energii. Mohou způsobit jen to, že takto zmanipulovaní lidé skončí jako oni – bytosti bez života, zombie… Většina lidí dosud nějaké city má, stejně jako svědomí a určité povědomí o mravních zásadách. Pokud ale nejsou rozvíjeny, snadno tito lidé padnou do osidel zla a manipulací těchto bytostí. Takovým lidem pak hrozí to, že se stanou jedněmi z těchto bytostí. Tito ďábelské bytosti ovládané Satanem se svými zajatými lidmi provedou tělesné transmutace. Nebude to poprvé. Pozemští lidé nejsou jejich prvními a jedinými oběťmi.

Přijde brzy doba, kdy bude lidstvo postaveno tváří v tvář těmto nepřátelským bytostem a bude se muset rozhodnout. Tyto bytosti na sebe mohou dočasně brát i podobu lidí a maskovat se. Někteří z americké stínové vlády už dnes tuší, že spolupráce s nimi zašla příliš daleko. I když jim kdysi také uvěřili, dnes ví, že to byla chyba, ale nevědí už, jako to zastavit, ani to, jak tyto bytosti představit zbytku lidstva. Vědí, že dlouho tuto spolupráci nebudou už moci utajovat.

Jak na lidi působí?

Mají svoje společné základy i na Zemi, na Marsu, i na Měsíci, v jeho podzemí, ale nyní jsou vytlačováni stále dál z prostoru vaší planety. Vyšší bytosti, skuteční padlí andělé dokonce mohou nejen komunikovat s nespočtem bytostí současně, ale mohou působit jednak na emoce (mohou je tlumit, vyvolat různé emoční stavy, deprese, strach, stavy úzkosti apod.) a jednak mentálně na myšlení, kdy člověku vnucují ty svoje – buď násilně (posedlost, obsese) nebo nenásilně (zdánlivě rozumně a logicky argumentují). Zvláště se zaměřují na lidi, kteří nějaký velký společenský vliv a ovlivňují mnoho dalších lidí, zvl. pracovníci médií a vedoucí činitelé, politiky apod. Tzv. řízená globalizace coby částečný rys přirozeného vývoje imperialismu není nic jiného než jejich vlastní šikovný program na ovládnutí lidstva.

Nejde jim o to, aby jen rozbili dobré vztahy mezi vámi. Jejich cílem není člověku škodit, ale ovládnout, udržet v nevědomosti, otupělosti a izolaci. Protože je vaše planeta chráněna silami světla, nemají to tak jednoduché, ale pracují stále. Meziplanetární prostor kolem Země nepřetržitě střežíme. Kdybychom to nedělali, již dávno by vaši civilizaci ovládli. I oni jsou si vědomi, že musí respektovat svobodnou vůli lidí. Nemůžeme jim ale bránit zcela, protože lidé mají svobodnou vůli a musí mít možnost se sami rozhodnout, čemu a komu věřit.

131

Klikněte na obrázek a stáhněte si video. Jde o sci-fi povídku ze seriálu Krajní meze II. (6) – Za oponou. Je to sice trochu fantazie, ale v principu má tato povídka velmi reálný základ. Únosy byly realitou a reptiliáni mohou skutečně vystupovat i jako lidé. Jsou často mezi těmi, které nazýváme Ilumináty. Kde jsou hranice mezi paranoiou a realitou? Občas mají pravdu blázni, zatímco sami vědci někdy raději věří bláznivým teoriím jen proto, aby nemuseli stavět na něčem, co se na první pohled zdá jako absurdní. Šediváci jsou nejlepšími programátory lidské mysli.