Vesmírné rasy

Jak je to s mimozemskými rasami v tomto fyzickém vesmíru?

Všichni jsme stvořené bytosti, dětmi nejvyšších bytostí, kterou jsou přímou projekcí Boha. Jsme bytosti, které prochází vývojem vědomí, které si je vědomo vlastní identity a má svobodnou, nezávislou vůli. V tom se lišíme od zvířat, která tohoto vědomí ještě nedosáhla. V tomto vesmíru (a dokonce včetně jeho paralelních vyšších realit) existují jak jsem řekl jen dvě vývojové linie – dévická (reptoidní) a humanoidní (lidská), která rozhodně není omezena jen na Zemi, přestože je mnohem vzácnější. Všechny mimozemské rasy se co do vzhledu více nebo méně tělesně liší, ale tyto dva typy se liší zcela zásadně.

Jak tedy vypadají jiné rasy?

Nepředstavuj si žádné radikálně odlišné tvory, u humanoidních typů už vůbec ne. Mohou se například lišit tvarem, velikostí, barvou pokožky, ochlupením, počtem prstů, ale drtivá většina všech inteligentních bytosti, včetně těch nehumanoidních, mají v tomto vesmíru mají jedno společné – humanoidní postava, tedy hlava, trup, dvě ruce, dvě nohy. Reptilní bytostí mohou mít i jiný počet očí, místo úst zobák apod., ale to je vše. Humanoidní i reptoidní linie se dělí na další podrasy. Na Zemi dévická linie nikdy nedospěla do stádia vývoje nějak extra inteligentních bytostí, na některých jiných planetách však ano. I tyto typy mají ale většinou humanoidní strukturu postavy.

Také některé humanoidní rasy se té pozemské ale podobají jen málo, vždy ale poznáme, že jde o humanoidní bytost. Třeba jako psy – jsou rasy velmi vzhledově odlišné, ale pořád jsou to psy a ne třeba krávy. Navíc je jasné, že těla všech bytostí se musí přizpůsobit fyzikálním podmínkám dané planety. Materiální evoluce ale probíhá všude podobným způsobem. Prototyp lidské rasy se v podstatě neliší nikde. Tomuto archetypu říkáme Adam – jde tedy o univerzální kosmický prototyp lidské rasy. Naproti tomu Eva symbolizuje prototyp pozemské rasy vzniklé pozemskou evolucí.

Která vývojová linie byla stvořena jako první?

Duchovně žádná, obě byly vytvořeny současně vyššími bytostmi podle stejného projektu, jehož jste součástí i vy. Jak lidské, tak dévické bytosti byli vysazeni současně (i když podle rasy odděleně) na tisícovkách různých planet v celém vesmíru. V těchto tělech se jejich duch vyvíjel. Problém nastal, když se některé z těchto bytostí odklonily od Stvořitele a šly svojí vlastní cestou. Mezi prvními padlými byly právě reptilní rasy, které pak začaly útočit na lidi, snažili se je dostat pod svoji kontrolu a dodnes jsou lidí jejich zájmem a činí si na ně nárok. Tyto rasy jsou stejně staré jako humanoidní, ovšem k té patří různé typy bytostí, z nichž člověk je jen jedním z prototypů – těch nejmladších, nejnovějších.

46

Jaký je rozdíl mezi fyzickým humanoidním a reptilním typem těla?

Lidské je savčí, většinou teplokrevné, dévický typ má jiný typ rozmnožování a tělesných funkcí, většinou jsou také studenokrevní. Mimozemští reptiliáni mohou mít i dva nezávisle na sebe fungující mozky, tedy jako podvojné bytosti, jsou mnohem odolnější, nemají krev ani žádné emoce, ale má naopak mnohem citlivější nervovou soustavu, atd. I když se zde dévická evoluce neujala a nerozvinula se do vyšších druhů a inteligentních bytostí, pokračuje dál ve zvířecí říši a v bytostech podmořských elementálů, které vaše věda dosud neobjevila. Znáte ale plazi, ryby, hmyz a ptáky. To jsou všechno dévické typy, i když ne zcela čistokevné. Existují i jiné formy, ba dokonce přechodné (hybridní) typy vzniklé křížením obou typů. Tak se z humanoidů mohou postupným křížením stát i spíše reptilní typy. V případě hybridních typu jde většinou o organické roboty (bioroboty), takových uměle vytvořených civilizací je ve vesmíru mnoho. Jedná se o bytosti vytvářené draky, kteří je dálkově ovládají. Tyto bytosti nemají žádné vyšší já, jen kolektivní vědomí spojené s draky.

Neexistují i úplně jiné druhy bytostí?

Existuje nespočet typů existence, z nichž mnohé se vzhledem ani způsobem života té vaší vůbec nepodobají, ty ale nenajdete ve vašem vesmíru ani jeho paralelních realitách. V jiných vesmírech jsou i takové, které jsou zcela mimo kategorie vašeho chápání, existují tu úplně jiné rozměry hmoty, úplně jiné kategorie, než pohyb, čas a prostor. Forma života a rozvoje ducha ve hmotných světech má nespočet variant a ty stále rostou. Hmota má mnoho podob. Ve vašem vesmíru však existuje pouze ona duchovní evoluce lidská a dévická. I tak jde samozřejmě o stejného ducha, tedy stejnou bytost. Duch je vždy stejný, nedělí se na žádné druhy. Rozdíl je pouze ve způsobu vývoje a jeho určení daného vyššími bytostmi, kteří jej stvořily. Jestli byli andělé dříve lidmi nebo dévy nebo úplně jinými bytosti z jiného vesmíru nehraje roli.

Mohou se dévové inkarnovat jako lidé?

Dévové nikdy nevstupují mezi lidské bytosti, dokud se nestanou anděly. Obývají pouze vyšší jemnohmnotné reality. Výjimkou jsou právě padlí andělé, které se inkarnují mezi lidi stejně, jako andělé světla. Samozřejmě nikoli pro pomoc lidstvu, ale z opačných důvodů a také to dělají. Existují mezi vámi dokonce i padlí andělé vtělení do lidí. Využívají toho, když lidé zemřou, pak rychle vstoupí do těchto těl, znovu je oživí a používají. Na tom je ostatně založena i legenda o upírech. Některé reptilní bytosti skutečně upíry jsou, ale protože jsou degenerovaní a nedokáží se jinak živit, než psychickou energií, ba dokonce i tekutinami z lidí. Legenda o upírech má naprosto reálných základ.

176

Existují na Zemi i dévové, které neznáme?

Ano, nižší přírodní duchové realizující se v říši ptáků, ryb a elementálů, jsou dosud neobjevení obrovští éteričtí živočichové žijící v hlubinách na dnech oceánů. Dokonale splývají se skalami. Elementálové jsou pokročilejší než přírodní duchové ptáků a ryb, ale jako víly ještě nejsou. Jsou poměrně velmi inteligentní, stejně jako někteří dinosauři, kteří obývali Zemi v pravěku.

A kdy se stal člověk člověkem?

S humanoidní evolucí bylo na Zemi započato ihned, jakmile se ukázalo, že reptilní nebude soběstačná. Máš-li na mysli pozemskou rasu vzniklou z pozemské materiální humanoidní evoluce, tak tato těla byla použitelná pro inkarnace padlých lidských duchů přibližně až v době před 100 tisíci lety. V té době byla do těchto těl implantována DNA, a to z jiného hvězdného systému. Tak se ze zvířecího těla stalo tělo lidské, tvor schopný uvědomovat si sama sebe. Člověk na Zemi ale není jen evolučního původu. Byl na Zemi vysazen už mnohem dříve také jinými mimozemskými rasami lidí. Kromě toho se do 3D úrovně projektoval z vyšších dimenzí. Tento proces začal dokonce už před miliony let.

V Bibli jsou popisováni obři, jako v příběhu Davida a Goliáše. Skutečně v dávných dobách existovaly a kdo byli? Odkud přišli?

Ano, obři v té době existovali. Někteří byli mimozemšťané a někteří byli jejich potomky.

A co jsou ty zrůdy, které popisuje genesis, když Synové Božští navštěvovali Dcery lidské?

Lidské dcery jsou potomci Adama a Evy, prvních lidí, tedy původní lidé Země, zatímco synové božští jsou padlé reptilní bytosti. Z jejich spojení vznikaly degenerovaní mutanti. Toto se dělo mnohokrát později, ještě nedávno se dělo, ba dokonce někdy i ještě dnes. Tyto zrůdy si uchovávají v tajných podzemních laboratořích také na Zemi. Potřebují vaší rasu, aby mohli přežít. Potřebují vaše geny.

Kolik existuje ve vesmíru ras inteligentních bytostí?

Ve vesmíru existují stovky inteligentních ras, z nichž velká většina je pozitivních. Několik desítek z nich se zajímá také o civilizaci na Zemi.

Jaký k tomu mají důvod?

Někteří z nich jen jako pozorovatelé, jiní se aktivně snaží navazovat kontakty s lidmi, předávat jim poselství nebo s nimi navázat i spolupráci (na oficiální úrovni se však toto dodnes nepodařilo, protože byli odmítnuti). Mají proto několik důvodů. Pozoruji lidstvo buď z čistě zájmových a studijních důvodů nebo jej k němu váží společné historické vazby a patří ke geneticky příbuzným pozemského lidstva. Máte s ním společné předky a částečně jste i jejich potomky. K nim patří zejména rasy z hvězdných systémů Lyra, Vega, Plejády, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda a Arktus.

Poskytly kdysi určitý genetický materiál pro osídlení lidstva na Zemi, tedy k vytvoření pozemské rasy člověka. Rasy z těchto systémů jsou velmi podobné pozemšťanům, proto jim říkáme „Vesmírní lidé“. Celkem se na experimentů „pozemský člověk“ zúčastnilo 22 mimozemských ras, včetně těch, kteří do vývoje lidstva zasáhly neoprávněně, přebudovaly DNA lidí, pozměnili jejich genetickou strukturu, omezili jejich schopnosti myšlení a cítění, a využívají jej jako zdroj pro své potřeby. K nim patří ti, kteří jsou nazýváni „padlými anděly“ – to jsou negativní, tzv. reptilní bytosti. Většina z nich jsou nehumanoidního, dévického původu.

A rasy, které o nás nemají zájem?

Existuje opravdu mnoho ras, jak ti, kteří na Zemi žili v dobách Atlantidy, tak ti, kteří k vám přichází poprvé. V dávných dobách Atlantidy a Lemurie vaši Zemi obývalo i mnoho jiných ras. Některé měly sklon k dobru, jiné byly vysloveně zlé a válčili mezi sebou. Vaši Zemi dodnes navštěvuje mnoho různých ras. Ve velké většině s přátelskými nebo neutrálními úmysly, ale jsou i výjimky, které mají úmysly zcela opačné – ty často nazýváte „padlými anděly“, „bohy“, „reptilními bytostmi“ apod. Jen několik mimozemských ras je pro vás ale opravdu významných a důležitých, protože hrají rozhodující úlohu ve vašem vývoji. Další hrají úlohu jen okrajovou a jiní žádnou nebo vás nenavštěvují a nesledují vůbec, samozřejmě.

Takže za Atlantidy jsme my lidé na Zemi žili s jinými civilizacemi?

Ano, jistě. Ale to bylo ještě v 7D a 5D realitě, nikoliv na fyzické úrovni. Do fyzické dimenze se tato společnost propadla až před několika desítkami tisíc let, do té doby byla Země neobydlená inteligentními bytostmi. Těmi úplně prvními byli skutečně pravěcí lidé, kteří byli později ovládnuti potomci Atlantů, kteří pro ně byli bohy. Do té doby na fyzické úrovni pokračovala pouze materiální evoluce – velký experiment zvaný „pozemské lidstvo“.

Před potopou světa existovala na Zemi vesmírně kosmopolitní společnost, obývalo ji mnoho lidských i dévických bytostí. Byla to taková přestupní stanice. Vaše planeta byla dosud spojena s civilizacemi světla, vystřídalo se tu i ve stejnou dobu několik civilizaci – přistěhovalců z různých částí vesmíru. Některé byly hlavní a dominantní, jiné tvořily jen menšiny. Hlavními byly civilizace agresivních, výbojných a dobyvačných Atlantů a klidných a mírumilovných Lemurijců. I tyto civilizace se však rozdělovaly na různě odlišné etnické menšiny.

A jak se dorozumívali?

Od 5D reality a zvláště 7D výše žádný jazyk není třeba, stačí telepatická komunikace. Jazyk se sice používal už tehdy, ale byl velmi jednoduchý, spíše jen jako doplněk. Až teprve s pádem do fyzické dimenze, tedy mnohem později, když se pozemské civilizace vlivem sobectví, pýchy a ignoranci jejích obyvatel začaly propadat do světa hmoty materiální evoluce a jejich svět se postupně začal zhmotňovat a materializovat, byli nuceni stále více používat skřeky a posunky, z nichž se potom vyvinula skutečná řeč. Telepatie už nefungovala tak, jako dřív.

Žijí nějací potomci z doby Atlantidy dodnes?

Mnoho současných lidí žilo v této době. Pokud těmito potomky myslíš tehdejší vesmírné rasy, které Zemi obývali, téměř všichni emigrovali během katastrof sužujících Zemi jinam do vesmíru nebo zahynuli. Pouze hrstka z nich se ukryla v podzemí a vybudovala si tam svá podzemní města. V nichž žijí dodnes.

O jaké rasy jde?

Jde především o negativní hybridní rasu drakoidů, které často nazýváte „reptiliány“. Drakoidů je samozřejmě ve vesmíru mnoho, tato podrasa má také mimozemský původ, ale dnes bychom je mohli spíše nazvat podzemšťany. Jinou rasou žijící v podzemní jsou Telosiané. To jsou lidé nordického typu, s pozitivním vztahem k lidstvu.

Mají zájem o člověka?

Drakoidé ho mají zájem pouze využívat a řídit ho. Spolupracují s jinými vesmírnými padlými anděly, ale i světovými vládci lidstva na jejich tajných základnách. Lidstvo pokládají za podřadný výtvor a sama sebe za jeho „manažery“. Jsou technicky výše, než vy, mohou existovat ve více realitách. Také Telosiané se zajímají o lidstvo, spolupracují s jinými pozitivními civilizacemi a chtějí mu pomáhat. Se zástupci „nadzemských“ lidí nejsou oficiálně v kontaktu.

237

A jak to bylo s vývojem pračlověka, původní pozemské rasy?

Původ člověka na Zemi nejen evoluční, ale je také výsledkem křížení různých pozemských a mimozemských ras, kteří v té době navštěvovaly Zemi nebo tu žily. Velmi zjednodušeně lze říci, že na konci starého věku v době potopy světa pak většina Atlantiďanů Zemi opustila. Ti, kteří zahynuli nebo se nedokázali evakuovat, pak splynuli s pravěkými lidmi. S nimi pak před dvanácti tisíci lety společně vybudovali novou starověkou civilizaci, kterou začala vaše současná epocha lidstva. Bílá a žlutá rasa je pokračovatelem mimozemské civilizace a nevznikla jen pozemskou evolucí. Černá rasa se vyvinula z pračlověka, tedy nejvíce výsledkem pozemské materiální evoluce. Všechny ostatní rasy, rudá, i žlutá a další jsou mimozemského původu. Po potopě světa zde zůstaly nějakou dobu ještě i zástupci jiných, vyspělejších ras – obrů. Ti, protože si ponechali své výjimečné schopnosti, využívaly lidstvo ke svým potřebám a lidé se jim klaněli jako bohům.

Existují jiní pozitivní mimozemšťané?

Samozřejmě, celá řada. Velká většina všech bytostí jsou pozitivní, těch nepřátelských a odpadlých je jen málo. Existují stovky pozitivních humanoidních ras stejného typu (hlava, trup, ruce, nohy), i když velmi různých velikostí a vzhledů. Vedle toho existují i rasy dévické, nebo-li dračí. I ti někdy prochází materiální revolucí a inkarnacemi. Na Zemi se tato revoluce neujala, zůstali prakticky jen ptáci a plazi. Některé bytosti jsou podobné vám, nejsou ani negativní, ani pozitivní. Jsou někde na rozcestí svého vývoje. I když bychom o některých neutrálních bytostech bychom mohli říci, že nejsou duchovně nějak výrazně vyspělejší, přesto všechny jsou vyspělejší technicky. Existují i bytosti, které žijí v poloduchovních světech, většinou jako světelné koule, říká se o nich, že jsou cestovatelé časem, které hledají svojí ztracenou identitu. Ve vyšších úrovních neexistuje něco, jako „vzhled“, je tu pouze způsob existence vědomí.

29

Kruhy v obilí jsou jejich dílem?

Jsou dílem podobných bytostí. Je to takové poselství, že jsou tady a že čekají na člověka, až udělá první krok a dojde mu, že není pánem vesmíru – jsme tady a čekáme na vás. Bohužel na Zemi je stále většina lidí, kteří si nechtějí připustit, že nejsou pány vesmíru a o takové setkání vůbec nestojí. Těmito piktogramy v obilí podávají mimo jiné jasný důkaz, ale přesto je většina vědců raději ignoruje. Většinou pro ně nedovedou najít žádné rozumné vysvětlení, jako se jim to daří v jiných případech pozorování UFO. A tak dělají, že nic neexistuje. Jako kdyby někomu přišel dopis a ten člověk ho vyhodil a dělal, že nic nedostal. Autory těchto piktogramů jsou civilizace, které žijí ve vyšších úrovních vědomí a ani nepotřebují používat k cestování vesmírem nějaký dopravní prostředek. Žijí ve stavu metavědomí jehož silou vtisknou do obilí cosi jako mikrovlnné razítko.

Zobrazují nebo vyjadřují něco?

Ano, jsou to zakódované šifry se silnou energetickou informací pro stabilizaci planety, neboť je velmi silně zamořena jak těžkými astrálními formami, tak nejrůznějšími jedy v ovzduší i půdě. Kruhy v obilí fungují pro planetu jako akupunktura. Symboly v kruzích jsou projektovány z vesmírných lodí nebo vyšleme malý dálkově ovládaný disk nebo světelné koule, které kosmickou energií stimulují Zemi. Je to otázka vteřin. Jako byste něco tiskli na vaší tiskárně. Nejdříve je to jenom grafika na monitoru a pak je to projektováno určitými body na papír. Na piktogramy se místo inkoustu používá vesmírná energie, která existuje všude stejně tak jako všechny věci jsou z této energie stvořeny. Není to nějaká ozdoba, ale jejich obsah nyní je ještě nedokážete rozluštit ani interpretovat.

Pověz mi ještě o těch vyšších bytostech z vyšších realit…

Na vyšším stupni vědomí od 5D reality výše jsou civilizace, které obývají vyšší jemnohmotné úrovně, tedy světlé vesmíry – vesmíry, které jsou plné záře světla, tepla a barev, plné života. To je úplný opak vašeho vesmíru. Také světlé vesmíry jsou složeny z hmoty, ta je ale mnohem jemnější, téměř jako astrální. Hmota zde představuje jen zcela nepatrné omezení. Proto bytosti v nich nejsou tolik vázáni na svoji planetu. Znamená to, že mohou kdykoli opustit jí i své tělo (jako kdysi Atlantové) a patří jim velká část vesmíru. V technickém vývoji jsou miliony let před vámi.

239

Cestují časem i vesmírem časoprostorovými koridory, které spojují dimenze. Není to vlastně pohyb, protože není založen na rychlosti. Cestují a pohybují se hyperprostorem interdimenzionálními skoky z místa na místo, z času do času. Jejich lodě mají gravitační pohon pracující na principu urychlovačů částic hmoty, takže se dovedou i materializovat a dematerializovat. Ukázat i zcela zneviditelnit. Těchto civilizací je na rozdíl od těch, kteří padly a zůstaly uvězněni a izolováni v temných vesmírech velmi mnoho, i když některé jsou i mnohem mladší, než vaše.

Ještě vyspělejší civilizace pak obývají hvězdy na mentální úrovni a ty nejvyspělejší již sousedí s dříve stvořenými bytostmi – archanděly. Nepotřebují k cestování používat žádné prostředky, tedy ani vesmírné lodě. Obývají pouze duchovní světy. Tito správci a tvůrci vesmírů řídí nejen galaxie, ale i celé vesmíry. Pro vás takové věci jako výměna hvězdy za novou, zastavení rotace planety nebo přemístění planety z jedné soustavy do jiné či cestování časem připadají jako nesmysly, ale pro ně to není nic nemožného. Tyto bytosti žijí trvale ve stavu metavědomí, tj. ve stavu kolektivního vědomí celého stvoření. Jsou individualitami, ale současně splývají v jednu bytost, která je vnějším vyzařováním Stvořitele. Řekli bychom to asi tak, že všichni jsme údy jednoho Božího těla, ale zatímco my jsme jeho prsty, oni jsou jeho pažemi. V těchto světech žijí pouze čistí duchové – bytosti, které se staly dokonalými.

Nejvyšší bytosti, které nazýváte archanděly, obývají nejvyšší úrovně, takřka po pravici a levici Stvořitele. Jsou jeho vlastní přímou projekcí vědomí. Působí v centrálních hvězdách vesmírů, které vytváří a přetvařují ke svému obrazu. Vytváří bytosti a dávají jim dar života. Oni stvořily vás i váš vesmír a řídí ho.