Vesmírný domov

Pokračování výpisu některých sdělení mimozemských lidí – tentokrát jsem sestavil sbírku informací, které se týkají mimozemského života ve vesmíru. Jde již o starší zápisky, které jsem původně použil dříve na webu Onen svět.

Koho vlastně nazýváme mimozemšťany?

Obydlen je celý vesmír, všechna tělesa, planety, ba i hvězdy, jen v různých dimenzích – realitách. Ne tedy na fyzické, vám viditelné úrovni. Drtivá většina lidí ve vesmíru žije na vyspělejších planetách ve vyšších dimenzích než země, tedy ve světlých vesmírech. Vždy je důležité pamatovat na to, o jaké realitě paralelního světa mluvíme a neplést je dohromady. Přesnější, než označení mimozemšťané by bylo říkat bytosti z jiných světů a realit. Označení mimozemšťané vychází jen z prostorového vnímání, bytosti, které jsou mimo Zemi. Celý vesmír je ale ve skutečnosti jeden prostor – hyperprostor, ve které vzdálenost nehraje žádnou roli a kde všechny reality existují v sobě.

Jaký je rozdíl mezi astrálními úrovněmi na Onom světě a na planetách?

To je důležitá otázka. Jak víte, existuje hmota a antihmota. Prakticky je to totéž, ale pouze hmota vytváří časoprostor. Jde o gravitační typ uměle vytvořené hmoty, která vytváří časoprostor a různé reality (3D,4D,5D atd.). Všechny tyto „inkarnační světy“ mají gravitační centra na úrovni hmotných těles – hvězd a planet, ale v každé z nich jsou fyzikální parametry jinak zakřiveny a mají rozdílné veličiny. Vedle vám známé hmoty ale existují i zcela jiné typy, které vytváří jiné vesmíry a zcela jiné rozměry. Žijí v nich bytosti, které jsou zcela nekompatibilní s bytostmi v našem časoprostorovém vesmíru.

Naproti tomu antihmota je původní (astrální, negravitační) typ hmoty, který nevytváří žádné rozměry, je mimo časoprostor a jakékoliv jiné rozměry. Nevytváří ani žádné reality, protože je realitou sama o sobě. Hmota je vytvořena vyššími bytostmi z částic antihmoty, je jakýmsi jejím duplikátem v odlišné matrici se zcela specifickými vlastnostmi. Z antihmoty je složen tzv. astrální (Onen svět), kde neplatí gravitační ani žádné jiné fyzikální zákony. Antihmotové světy jsou tedy všude, jsou to tedy i oblasti mezi těmito gravitačními centry, ke kterým jsou padlé duše přitahovány. Astrální antihmota není světem, kam by se duchové inkarnovaly, je to čistě svět myšlenek, představ a fantazie, duchů, démonů a fantomů. Pouze ty tu vytváří vaší realitu, kterými si ji určujete. Temné myšlenky a pocity jsou plné nízkých vibrací a přitahují vás nejen do nižších a temných astrálních světů, ale také do hmoty nižších realit. Duchovně vyspělé bytostí nejsou k takovým světům přitahováni a nemají potřebu se v nich inkarnovat. Mohou se však ještě chtít inkarnovat ve vyšších realitách od 5D výše.

Onen svět je svět kam odchází zesnulí je mimo jakýkoliv časoprostor, neboť ten v nějaké podobě existuje pouze v realitách hmoty – ve svých gravitačních centrech. Rychlost jeho plynutí je zde dána frekvencí hmoty – čím vyšší realita, tím rychlejší čas, takže zatímco v 5D realitě uplyne třeba den, ve 3D je to měsíc a ve světě antihmoty, jak odchází zemřelí, to není žádný časový úsek. Protože hmotné i jemnohmotné světy jsou podřízeny zákonům časoprostoru, jsou i prostorově ohraničeny. Za hranicemi vesmíru, nebo-li gravitačně zakřiveného časoprostoru jsou právě antihmotový vesmír. Pouze antihmota nemá žádné hranice. Hmotné vesmíry měly svůj vznik (který nazýváte „velkým třeskem“) a budou mít i svůj zánik. Jejich trvání ovšem není podřízeno jen těmto zákonům, ale je řízen i vyššími bytostmi, které stvořily hmotné vesmíry, jejichž účelem je umožnit návrat padlým bytostem zpět do původních duchovních světů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že trvání fyzické 3D reality a později také 4D reality bude ukončeno, protože již splnily svůj účel a všechny bytosti, které dosáhly požadovaného stupně vývoje vědomí, budou transformováni do 5D reality. Pokud některé z nich zůstanou nyní ve 3D realitě a později ještě ve 4D jako reptilní bytosti, zaniknou spolu s těmito světy.

2

Je opravdu naše civilizace výjimečná?

Ano, je výjimečná tím, že se nachází na rozhraní mezi láskou a zlem, není v zóně rajských světů světla, ani v pekelných oblastech temnot, ale na přesně na pomezí, v neutrálním bodě obratu. Je to záměr. Země byla vybrána jako hlavní školící centrum ani ne tak pro zlé, jako pro tvrdohlavé, zatvrzelé a vzdorovité jedince. To znamená, že máte velkou šanci na spásu a osvobození se ze svého současného stavu. Na Zemi jsou však i lidé, kteří přišli z temných světů a ve skutečnosti by tu ani neměli být, protože nemají duchovní kvalifikaci pro inkarnaci na tuto planetu. A naopak – je zde i mnoho těch, kteří by tu vůbec už nemuseli být. Je to tak záměrně proto, abyste jeden pomáhali druhému a vývoj se urychlil. Země je tak zcela mimořádné místo. Nikde jinde byste podobnou planetu nenašli. Jiné planety jsou buď temné světy, ve kterých zcela vládne zlo, utrpení a boj o přežití, jiné jsou zase světlé světy, ve kterých zlo více méně nemá místo. Země je výjimkou – zde vedle sebe existuje dobro i zlo půl na půl, což poskytuje přímo ideální podmínky pro duchovní růst.

Jsou voda a vzduch nezbytné pro vznik života?

Nikoli. Vaši vědci se domnívají že ano – kde není voda, nemůže vzniknout nebo existovat život. To je však velký omyl. Také materiální evoluce má mnoho podob a může být založena na jiných složkách, elementech a životních prvcích. Někteří mimozemští lidé, přestože mohou vypadat téměř stejně jako vy, žijí na planetách, na kterých je život založen na zcela jiných prvcích (atmosféru i vodu tvoří jiné sloučeniny a chemické látky) než na Zemi a k tomu mají přizpůsobená i svá těla. Na Zemi by vůbec nemohli vstoupit bez speciálního skafandru, stejně jako vy na jejich planetu.

Kolik planet je tedy obydlených?

Ve 3D realitě, tedy na fyzické úrovni, v temném časoprostorovém vesmíru je obydlených jen málo planet a jednou z nich je Země. Země je dokonce nyní už jedinou takovou obydlenou planetou v celé vaší Sluneční soustavě (dříve to byla i Venuše nebo Mars – jejich civilizace však již před tisícovkami let přešly do vyšší dimenze, což čeká právě nyní i vás). Už od 40. let jsou však na Marsu, na Měsíci i dalších planetách rozsáhlé společné podzemní základny reptilních bytostí a lidí, kteří s nimi spolupracují. Na Marsu tyto podzemní základny čítají až milion lidí, kteří zde trvale pracují. Podobné podzemní základny jsou ale i na Zemi. Všechny planety, které jsou ve vašem temném 3D vesmíru obydlené, jsou negativní, technicky na různém stupni vývoje, žádná ale není tak daleko jako vy. Vy jste jediná humanoidní lidská civilizace v celém vesmíru, která má určitou technickou vyspělost, ale je sebedestruktivní povahy. Tyto civilizace jsou koloniemi otroků padlých andělů – většinou reptilních a hybridních bytostí.

Reptilních bytostí?

Ano, to je vedle lidských ras, která patří k humanoidnímu typu existuje paralelní vývojová linie a v nižších dimenzích z velké části nepřátelská lidem. Zatímco humanoidní formy života se vyvíjí v lichých dimenzí reality, tyto reptilní bytosti se vyvíjí prostřednictvím sudých dimenzí. To je právě případ těch, kteří vás navštěvují jako dávní vetřelci, kteří mají podíl na degeneraci lidské pozemské rasy. Chtějí váš psychický a fyzický materiál využít k tomu, aby se oni sami mohli rozvíjet. Vymírají a nemohou to zastavit. Tyto bytosti jsou v nižších realitách odsouzeni k vymření, protože 3D realita a později u 4D zanikne. Tím jak se vesmír vyvíjí, zmizí i tyto světy.

Co je to za typ bytostí?

Reptilními bytostmi se většinou myslí všechny nehumanoidní bytosti dinosauřího, dračího, ještěřího, plazího, ptačího, rybího a hmyzího typu, tedy dévické evoluce, ovšem není to přesné, protože i mezi nimi existuje mnoho přechodných, hybridních typů. Reptilní formu života používají ke svému vývoji déviční duchové, protože je pro ně vhodnější. Dévové jsou tzv. přírodní duchové, jejichž úkolem není služba z lásky, ale z povinnosti. Jsou to tvůrci a udržovatelé stvoření, zatímco humanoidní typy bytostí jsou jako hosté. Padlí reptiliáni pokládají proto tyto rasy, a zvláště lidi, za podřadné a dokonce povinné jim sloužit. Nemají z toho ale čisté svědomí (pokud nějaké ještě vůbec mají) a cítí v nich konkurenty a hrozbu pro sebe.

Základní odlišnost reptilních bytostí je to, že většinou nedýchají kyslík, jako humanoidi, ale jiné prvky, většinou vodík. Tento druh bytostí je mnohem rozšířenější, než humanoidní typy, je univerzální a mnohem lépe adaptabilní. Je to údajně o starší evoluční typ. Naproti tomu novější humanoidní typ se vyskytuje ve vesmíru jen výjimečně. K tomuto typu patří i lidská rasa, která byla nejnovějším experimentem a ukázala se jako nejvhodnější pro rychlý duchovní rozvoj lidských duchů. S evolucí prvního typu se začínalo také na Zemi, ale vysazené vodíkové bytosti se zde nedokázaly adaptovat (to bylo i důvodem proč nepřežili ani dinosauři). Přežily jen drobné přechodné životní formy – drobní plazi, ryby a ptáci, které byly schopné dýchat kyslík jako savci.

Mezi bytostmi, kteří jednají v ilegalitě jako zločinci a kriminálníci je většina těch, které náleží k reptilním typům (proto vystupují v pohádkách jako draci a v Bibli jako had, který svedl člověka).

244

A existují i lidé na jiných planetách v tomto fyzickém vesmíru?

Ano, ale všichni lidé žijí na planetách, které jsou více méně koloniemi těchto reptilních bytostí a tito lidé jsou jejich otroky. Stejně jako vy, i oni kdysi odpadli od principů Stvořitele,propadli se do světa časoprostoru a hmoty, zůstali zde uvězněni, izolováni od duchovně vyspělejších světů a dokonce i od sebe navzájem. Všichni tito lidé jsou nešťastnými bytostmi, vyhnanci z ráje, ztratili vědomí o tom, kdo jsou a o tom, že existuje nějaký Stvořitel. Vaše Země je z těchto temných světů fyzické reality ke Světlu nejblíže a má velkou šanci být v brzké době opět přijata do společnosti duchovně vyspělých civilizací. Na vaši planetu se proto soustředí pozornost velké části vesmíru – je to opravdu mimořádné místo, kterému říkáme bodem obratu, či bodem nula. Obecně však platí že reptilní (rozuměj negativní) bytosti pokud jsou na vyšším stupni vývoje, ovládají ty méně technicky vyspělé a ti jim slouží, bez ohledu na to, o jaký typ bytostí jde. Totéž usilují i v případě Země, chtějí ovládnout pozemské lidstvo a využít ho pro své potřeby.

Jsou tyto obydlené planety blízko Země?

Ne, jsou daleko tisíce světelných let. Na svých planetách žijí často pod jejich povrchem, v podzemních prostorách, aby vůbec přežili. Na některých těchto planetách dokonce není žádné světlo, jejich atmosféru tvoří těžká a černá mračna, takže na nich vládne buď šero nebo úplná tma. Na mnohých z nich je jen poušť a příroda zcela zničená. Jsou to vlastně mrtvé planety.

A jsou civilizace, které jsou vůči nám neutrální?

Jsou různé civilizace na různém stupni vývoje a různém úrovni vědomí. Jsou samozřejmě i padlé bytosti neutrální povahy, nikoli však agresivní a sebedestruktivní. Pouze jim chybí moudrost. Některé ji ztratili, jiné k ní ještě ve svém vývoji nedospěly. I ty však obývají 5. dimenze a výše. Jedna věc je ale technický vývoj a jiná duchovní – to je ona úroveň vědomí Boha a sama sebe. Váš fyzický vesmír žádné bytosti s vyšší úrovní vědomí neobývají, ty najdete jen ve vyšších realitách od 5. dimenze výše. Jsou tu však civilizace, která vás vysoko technicky i psychicky převyšují – právě proto pro lidstvo znamenají vážnou hrozbu, pokud se neprobudí ze spánku a lidí si neuvědomí kým jsou a kdo je jejich Stvořitel. Pokud se tak nestane, mohou s lidmi volně manipulovat a mentálně, psychicky a nakonec také fyzicky ovládat. Mnoho bytostí od Boha odpadlo, ale málokteré tak hluboko, jako vy.

Jak to vypadá na těchto planetách?

Na většině ostatních obydlených planet ve vašem temném vesmíru, kterých je jen málo, jsou civilizace skutečně v beznadějné situaci. Všude se ovšem objevují andělé, Boží poslové, aby zachránili a ukázali směr ven každému, i v pekelných světech, i když ta šance na změnu kohokoliv v nich je prakticky nulová, protože jejich myšlení je zcela zatemněno o ovládáno Satanem, jeho reptilními bytostmi (reptiliány) a jejich programy. Je nutné podotknout, že Země a všechny temné světy a vesmíry by rychle skončily a samy sebe zničily, kdyby do jich andělé nedodávali pozitivní energii, nedrželi je při životě, aby zůstala na děje na záchranu všech padlých. Tak jako Satan působí přes myšlení a emoce na každého člověka, tak i andělé. Na všech nižších úrovních probíhá neustálé přetahování a boj a každou duši mezi anděly světla a padlými anděly. Všechny tyto temné vesmíry pekla se všemi svými bytostmi ale jak jsem řekl jednou zaniknou a Stvořitel je přestane udržovat. Zůstanou pouze vesmíry světla.

V drtivé většině případů jsou civilizace těchto lidí nejen duchovně, ale i technicky zaostalé, ne-li primitivní, pod nadvládou padlých reptilních bytostí. To je také další důvod, že s nimi těžko můžete navázat kontakt. I v případě, že by se vám nějakým způsobem podařilo je na dálku objevit. V paralelním vesmíru antihmoty, kterým je jakýmsi dvojčetem vašeho vesmíru existují ale i civilizace, které jsou vám velmi podobné – jsou v jistém ohledu na podobném stupni duchovního vývoje, avšak neznají války, čím se od té vaší výrazně liší. Je to tím, že Země je speciální místo určené také pro tvrdohlavé, mocichtivé a agresivní jedince, respektive jsou k tomuto místu přitahováni.

A co sexualita na jiných vyspělejších planetách?

Ve světech gravitační hmoty, jako je ten váš? Na úrovních, které jsou více materiální je to velmi podobné jako na vaší fyzické úrovni. Fyzické stárnutí a opotřebování zde však probíhá mnohem pomaleji – zkrátka materiální omezení je zde mnohem menší nejen co se týká rozmnožování, ale třeba i spánku nebo stravy. Největší rozdíl v sexualitě je ten, že je zcela rozdílný způsob početí, děti se nerodí a plod neroste v těle matky.

Jak u nich funguje početí?

Proces stvoření nového života – dítěte, je následující: muž a žena se nejprve otočí čelem k sobě, aby se jeden s druhým sesynchronizovali. Pak oba otevřou všechny své čakry! Oba využívají úplných energií jejich jedinečné životní síly, která se projektuje skrze jejich čakry, obě osoby se tímto spojí. To postupuje až k čakře třetího oka. Oba roztáhnou své ruce k té druhé osobě, jejich životní síla protéká každým z nich, dlaně otočené k druhé osobě s prostorem mezi dlaněmi se záměrem přivést nové dítě do svých životů. Potřebují se bez ustání soustředit na vytvoření a dokončení utvoření tohoto nového života. Uvidí křišťálové světlo modrých energetických jisker, velmi podobné těm, které vidíte u „prskavek“, padajících jako „sněžné vločky“ nabírajících tvar namodralé koule světla splývající do formy novorozeného dítěte, ale vypadá však jako dítě asi v 6 měsících, podle pozemského času. Když se to stane, rodiče potřebují pohnout svýma rukama směrem dolů, ve stále otevřené pozici s dlaněmi k sobě nahoru, aby stále drželi utváření těla svého nového dítěte. Ovšem, zrození dítěte je jedno z nejkrásnějších tvoření, jaké si lze představit. Celková doba, jakmile se lidé sami se sebou sesynchronizují a pokračují v soustředění na dítě, je 20-25 minut. Musejí vydržet být soustředěni, dokud není dítě plně stvořeno a zformováno. Děti musejí mít potravu při zrození, aby absorbovaly energie potravy k jejich posílení. To potrvá asi 10 let, podobně jako když děti z 3. dimenze přestanou s kojením. Po této době bude každé dítě schopné vygenerovat si dostatek posilující energie, aniž by potřebovalo jíst potravu. Tak jako dospělí.

A fungují i jiné způsob množení?

Samozřejmě, popsaný způsob když plod roste v těle matky je typický pro savce a bytosti homonoidního typu. Dévické bytosti kladou vejce, stejně jako to znáte u vás na Zemi nebo se klonují, jako je tomu ve výjimečných případech, např. u hmyzu, také u vás na Zemi. To je ale z určitého hlediska nejméně dokonalý způsob množení, protože klony mají jen omezenou životnost. Takto se množí mnoho padlých reptilních bytostí, kteří se už nedokáží množit přirozenou cestou a tak s nepotřebují infiltrovat do humanoidních bytostí a využít jejich geny k tomu, aby se mohli sami rozvíjet, Doufají, že se jim podaří vytvořit novou a dokonalejší hybridní rasu, která jim zajistí jejich růst.

A jak to bylo s vývojem pračlověka, původní pozemské rasy?

Původ člověka na Zemi nejen evoluční, ale je také výsledkem křížení různých pozemských a mimozemských ras, kteří v té době navštěvovaly Zemi nebo tu žily. Velmi zjednodušeně lze říci, že na konci starého věku v době potopy světa pak většina Atlantiďanů Zemi opustila. Ti, kteří zahynuli nebo se nedokázali evakuovat, pak splynuli s pravěkými lidmi. S nimi pak před dvanácti tisíci lety společně vybudovali novou starověkou civilizaci, kterou začala vaše současná epocha lidstva. Bílá a žlutá rasa je pokračovatelem mimozemské civilizace a nevznikla jen pozemskou evolucí. Černá rasa se vyvinula z pračlověka, tedy nejvíce výsledkem pozemské materiální evoluce. Všechny ostatní rasy, rudá, i žlutá a další jsou mimozemského původu. Po potopě světa zde zůstaly nějakou dobu ještě i zástupci jiných, vyspělejších ras – obrů. Ti, protože si ponechali své výjimečné schopnosti, využívaly lidstvo ke svým potřebám a lidé se jim klaněli jako bohům.