Nový světový řád


„Vše co potřebujeme, je opravdu pořádná krize a všechny národy uznají, že Nový světový řád je třeba.“

David Rockefeller


V současné době žijeme v jakémsi přípravném období, na začátku velké tajné globální války o moc, války zdánlivě vyvolané vnějšími nepříznivými okolnostmi, před kterými je nutno obyvatele "chránit". Dokonce již začala, přestože většina lidí o tom nemá vůbec ani tušení, co se připravuje za jejich zády a pokud se objeví nějaké informace, jsou oficiálními médii ihned zařazeny do kategorie konspiračních teorií. To, že se zdá, jakoby v moderním světě války ustaly, to je pouze klam. Boj o světovou moc rozhodně neskončil a ani II. světová válka či pád komunismu ho neukončila. Bylo byl velmi naivní se domnívat, že ano. Tato válka rozpoutá skutečné ekonomické, společenské a přírodní pohromy nevídaného a globálního rozsahu, které budou ale jen průvodním jevem období, ve kterém dojde k transformaci.

Žijeme v době před velkým krachem, v předposlední etapě této podoby světa, jak ho známe, dobou temna a apokalypsy, kdy věci naberou prudký spád, vyhrotí se, svět bude uvržen do chaosu a bude zaveden globální fašistický vojenský režim, ve kterém demokracie nebude mít žádné místo, a lidé budou postupně zbavováni svých práv ve jménu nového pokroku a ve jménu záchrany demokracie. Kdo se nepřizpůsobí, bude vystaven posměchu a vyřazen ze společnosti. Bude to prý velmi temné období, daleko horší, než dnešní doba. Nastane velké soužení a chaos, lidé budou upadat v obrovské zoufalství, nebudou vědět kudy kam a co se děje. Svět zachvátí chaos v důsledku přírodních, ekonomických a společenských pohrom. To vše se stane záminkou pro další zavádění a upevňování Nového světového řádu, tentokrát pod přímým nátlakem, neboť jediným vládcem už budou stínové vlády už jen na oko, nebude to nikdo z lidí, ale antikrist, později i v podobě bohů - reptiliánů, kteří se vrátí.

Jakmile dojde k nějaké globálně závažné situaci, ať už umělé vyvolané či ne (světová válka, ekonomický kolaps, přírodní pohroma, nadpřirozený jev, ufo), která by umožnila ospravedlní zavedení Nového světového řádu, ilumináti se ihned chopí příležitosti a ve jménu "záchrany lidstva, pokroku a zajištění bezpečí" provedou globální převrat a chopí se světové moci. Možná, že touto událostí bude až okamžik převibrování (tři dny temnoty). Nevíme. To, co ale zažíváme dnes je stále jen pouhá předehra, příprava a testování. Jakmile k této události dojde, nabere další vývoj podstatně rychlejší spád (stanné právo, povinnost registrace každého člověka, čipování, pronásledování odpůrců, koncetrační tábory, nemilosrdná šikana). Zatím se stále ještě nic neděje a vše je jen ve stádiu příprav.

Jakmile se však antikrist ujme vlády, nastane pro všechny, kdo v té době budou na Zemi, peklo. Mnohá proroctví hovoří o tom, že "Nový světový řád", jak se také jinak říká celosvětové globální říši antikrista, nebude zaveden náhle, ale postupnými kroky, tak, že zpočátku si nikdo ničeho ani nevšimne. Přípravy již dokonce dávno začaly a běží. Světová totalita nepřijde jako blesk z čistého nebe, naopak je pečlivě naplánována, do posledního detailu. Bude to zcela nový druh totalitního režimu. Kombinace komunismu a spirituality. Ústředním bodem bude oslava humanismu, pokroku lidstva a jednoty v politice, náboženství i ekonomice. Je naplánována tak, aby lidé novou totalitu přijali s otevřenou náručí a přehlíželi varování. Bude totiž prezentována jako nový druh světové jednoty, demokracie, ekumenismu a multikultury. Náboženská, politická a kulturní jednota lidstva se bude oslavovat po celém světě. Teprve až později se změní v globální koncentrační tábor.

Bude každého svobodným rozhodnutím, čemu uvěří a na jakou stranu se přidá. Mnozí budou i jen ze strachu věřit vládě a podrobí se jí. Budou plni strachu, zoufalství a strachu, nebudou vědět čemu a komu věřit. Zavládne anarchie a chaos. Ti, kdo budou chtít být nezávislí na globální vládě, potravinově a energeticky soběstační, ti budou vystaveni největšímu tlaku a šikaně. Budou souzeni pro nelegální činnost, zavírání do koncetračních táborů. Církev bude zakázána a povoleno jen oficiální náboženství. Mše se budou sloužit v tajných úkrytech.

Dnes platí více, než kdy dříve, že je třeba bdít. Není třeba se ničeho obávat, ale je třeba, abychom si byli vědomi co se děje a proč. Není třeba propadat žádné panice. Až se toto vše bude dít, měli bychom být naopak plni radosti a očekávání, protože to bude ukončení veškeré moci zla. Zlo dostane poslední možnost ukázat všechny své zbraně. Tyto věci již dávno byly předpovězeny a stane se jen to, co je třeba. Nikdo by tím neměl být zaskočen a překvapen. I když neznáme časový horizont ani to, jestli se této doby někdo z nás současníků dožije, tato doba jednou přijde, až současná civilizace dosáhne limitu udržitelnosti a zkolabuje. Ať už ten kolaps bude velmi náhlý a tvrdý, nebo pomalejší a mírnější. Ať už bude více anebo méně uměle vyvolaný, následkem probíhajících transformačních změn. Změna je ale nevyhnutelná a vesmír na nikoho nečeká. Nová éra lidstva je právě za dveřmi...


„Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.“

Gilbert Keith Chesterton


Utajená III. světová válka

III. Světová válka již probíhá. Je to tajná válka. Válka o duše, která se odehrává převážně zatím jen na duchovní a psychologické úrovni. Ale i to se brzy změní. Je to válka, ve které může být kdokoliv prohlášen za nepřítele, zatímco skutečný nepřítel se skrývá za maskou lásky a pokroku. Že se děje něco divného, si mnozí uvědomí, až teprve, když uvidí jasná a viditelná znamení - i když oficiální tvůrci reality se budou stále tvářit, že se nic neděje, protože jsou pod kontrolou nepřítele. Ba naopak, začnou říkat, že vše směřuje ke stále světlejším zítřkům. A že všechna znamení nebo neštěstí jsou jen přirozené jevy. Katastrof, neklidu, válek, revolucí a světových konfliktů ale bude přibývat...

Brzy potom lidé uslyší stará známá hesla v novém kabátě. Slova o nutnosti sjednocení lidstva, lásce, humanismu a demokracii. A zatímco ta slova bude lidstvo poslouchat, nepřítel slavnostně vyjde na scénu jako velký sjednotitel a nová naděje pro lidstvo. Neodhalí svoji pravou tvář dříve, dokud do své pasti, své nové říše, nenaláká svými zázraky dost duší. Pak se pyšně prohlásí jejich spasitelem, svět se mu bude klanět a ležet mu u nohou. Běda tomu, kdo bude odporovat tomu, co je jím určeno "pro blaho všech". Až se zmocní duší, odhodí svojí masku tak, aby všichni, kteří mu uvěřili, poznali, kým doopravdy je. Tehdy už pro nikoho z obelhaných nebude návratu a jejich bytost bude navěky zničena.

Stále spoustu lidí nechápe, že se připravuje nová, globální totalita a budou zaskočeni a překvapeni, až najednou budeme v ní a nebude úniku. Jako kdysi, jak je psáno - lidé hodovali, bavili se a pili až do posledního okamžiku, kdy všechny náhle nic netušíce spláchla vlna. Přesto, že tyto věci byly světu už dávno předpovězeny a mnohokrát prorokovány. Lidstvo na to bylo nespočetněkrát upozorňováno a varováno. Přesto jen hrstka lidí tomu věnovala pozornost. Dokonce i mezi věřícími a duchovními najdeme dnes mnoho lidí, kteří tyto věci odbudou jako pouhé výmysly a "konspirační teorie".

Až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními - budou mu tleskat a oslavovat ho. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Jenže církev bude ve skutečnosti rozdělena, stejně jako celá společnost. Bratr proti bratrovi. Jedni se nechají zlákat podvodem a uvěří, že jsou svědky skutečného druhého návratu Krista, jiní jej prohlédnou a poznají, že je to podvodník a hlavní strůjce nové globální totality. Nakonec bude církev bude v troskách, ale antikrist*) ji nikdy neovládne, protože v tu dobu už přijde skutečný Kristus a celý svět bude v jednom okamžiku transformován a vyzdvižen do zcela nové reality, kde už nebude existovat žádné zlo.

*) Pozn. příchodu antikrista (syna Satana, který na sebe vezme lidskou podobu) předchází falešný prorok (falešný papež, který bude nástrojem Satana - obyčejný člověk, který se jím nechal svést a připraví mu cestu)

Satan sice již slintá při pomyšlení, že konečně uchopí moc nad lidstvem. Ve skutečnosti jde ale jen o jeho poslední předsmrtné křeče. Svoji moc bude moci uplatňovat je velmi krátce. Bude to ovšem rozhodující chvíle pro celé lidstvo.

Nový světový řád a církev

Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!” (Mk 13,32-37)

Odstranění papeže, antipapež a velký rozkol v církvi

Podle biblických proroctví, až antikrist přijde, mnoho věřících se nechá svést zázraky, dobrými skutky vystavovanými na odiv, slovy o humanitě, laskavosti a zázračnými znameními - budou mu tleskat a oslavovat ho. Přisluhovač antikrista - falešný prorok, který stane v čele církve bude vypadat jako velmi sympatický, přátelský člověk. To bude ale jen zástěrka. Bude se snažit lid odvést od Kristova učení, pod zástěrkou vstřícnosti, tolerance, otevřenosti církve... Až většina světa začne církev chválit a oslavovat, nastane největší úpadek v historii lidstva. V každém případě tehdy odpadne obrovské množství lidí. Svět bude nadšen z údajného pokroku církve a její otevřenosti. Církev bude rozpolcená. Věřící budou zmatení. Někteří budou stát za papežem, jiní poznají klam. Nakonec bude církev v troskách, ale antikrist ji nikdy neovládne. *)

*) objevují se názory a náznaky, že oním antipapežem by měl být údajně již současný papež František. Stojí to i v poselstvích irské vizionářky, které najdeme na stránce www.varovani.org. Jestli jsou tato poselství pravá, to se ukáže čas. V každém případě je František v úřadu ještě krátkou dobu a je třeba jeho kroky velmi bedlivě sledovat. Je samozřejmé, že jedna věc jsou líbivá gesta a druhá věc to, co člověk dělá.

Antikrist provede nepozorovaně a v tichosti puč v církvi, odstraní papeže a na jeho místo dosadí svého člověka. Církev je jeho největším nepřítelem. A jak nejlépe zničit nepřítele? Postavit se do jeho středu, poslat tam plno svých lidí (např. pedofilů, homosexuálů), rozložit ji zevnitř a jako zloděj volat "pozor, chyťte zloděje". Církev není hlavním centrem iluminátů, jak se často tvrdí, ale naopak hlavním terčem, který má být Ilumináty zničen. A v tom je pořádně velký rozdíl.. Nenechme se klamat touhle lstí. Je vidět, že stále funguje. Satan tuhle taktiku používal od začátku, kdy se začal převlékat za Krista a vydávat se za církev, aby proti ním pak bojoval. Církev je mu trnem v oku a bojuje proti ní ze všech sil. Stejně jako všichni ilumináti. Je poslední bašta lidí, se kterými nemohou manipulovat tak, jak by si přáli a která stojí v jejich plánech na globální vládu. Dokud tedy nebude papež v tichosti sesazen a nahrazen jejich člověkem, nebude možné jejich ďábelské plány prosadit. Základem se stane nové světové globální náboženství - jediné oficiálně povolené.

Jisté je, že ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář. Vždy ukazuje pouze tvář přívětivou - andělskou. Nejlepší způsob jak prosadit lež je totiž nazvat lež pravdou a bojem a bohulibou věc, jako třeba svoboda, demokracie, rovná práva, podpora chudých, apod. Nejlepší způsob jak zatajit, že jsme zločinci je bojovat proti zločinu. Nejlepší způsob, jak protivníka zničit je mírumilovně poslat do jeho středu své lidi a rozložit ho nenápadně zevnitř. Nejlepší způsob jak moci bojovat proti terorismu je teroristy podporovat. Nejlepší způsob jak bojovat proti protivníkovi je používat jeho zbraně. Ďábel téměř vždy vystupuje v masce anděla. Snaží se napodobovat Boha. Ale jen tak, jak se mu to hodí. Velmi rád dělá okázale dobré skutky a vystavuje je na odiv. Za každým jeho slovem je ale lež, ať už mluví o lásce nebo o milosrdenství. Komu by se nelíbila hezká slova a dobré skutky vystavované na odiv? Káráním ani mluvením o pravdě si koupit nikoho nelze. Takto ale bude působit velmi sympaticky, přátelsky, moderně.

Ďábel chce být všude, kde existuje potenciál vlivu na masy lidí a také největší nebezpečí, že by lidé mohli být dobří. Církev není výjimkou. Ba pávě naopak. Je v centru jeho zájmu. Jeho největším cílem je, aby se stal jejím pánem. Vší silou se snaží ukazovat tvář toho nejzbožnějšího a nejvěrnějšího křesťana, ale svým jednáním to popírá, přitom hlasitě vykřikuje líbivé fáze o humanismu, skromnosti a pokroku. Jeho ambice jsou ale větší - potřebuje ovládnout celou církev. A aby se mohl postavit do čela církve, musí velká část věřících uvěřit, že zastupuje Krista. Toho však již dnes nemůže dosáhnout válkami a násilím. Antikrist ví, že si důvěru lidí může získat jen po dobrém a zdáním pokroku. Proto se bude ze všech sil snažit napodobovat Krista, ale jeho slova bude nenápadně překrucovat tak, aby se líbila lidem a aby je odvedla od pravdy. Bude se maximálně snažit aby se lidem zalíbil a aby si je koupil. Ďábel ví, že když ztratí masku anděla, přijde i o veškerou moc, kterou ještě má. Svoji pravou a skutečnou tvář odkryje Satan, až po globální zlomové události, které umožní zavedení Nového světového řádu. Pak se vyrojí jeho armáda, která vyleze jako červi z děr a zavede tu největší tyranii.

Pokračovat