Noví diktátoři

Zrod myšlenky vytvoření světového státu

Jak vlastně vůbec došlo k myšlence ovládnutí lidstva? Tu samozřejmě vsugeroval lidem Satan, počkal si, až bude lidstvo na pokročilejší mentální a technické úrovni. A protože našel úrodnou půdu, nápad se rychle ujal. Sama myšlenka globalizace a světového superstátu zdaleka prý není tak nová, jak se mnozí domnívají. V roku 1776 katolický seminarista Adam Weishaupt pojal ideu, že Lucifer je rovný Bohu. Jeho filozofie dvou bohů se rozvinula do spůsobu uctívání tohoto „druhého“ boha, Lucifera a šesti bodů jak rozšířit tuto „víru“ ve světě. Lucifer za to přislíbil bohatství a moc. Weishaupt vyučoval v tehdejší době nejbohatšího muže Amschela Rothschilda. Rothschildovi byla tato filozofie prezentovaná 1.5.1776 při organizaci zvané Ilumináti. Rothschild dostal příslib, že s Luciferem na svojí straně bude vládnout světu. Tento plán by vytvořil světový stát pod kontrolou House of Rothschild. Podle jiných má tato myšlenka dokonce ještě mnohem hlubší kořeny, které sahá až do středověku.

6 bodů globalizace, které Lucifer za tuto svoji službičku požadoval bylo:

 • 1. Eliminace národních vlád
 • 2. Eliminace vlastenectví a osobní individuality
 • 3. Eliminace křesťanství a morálky
 • 4. Eliminace rodiny a tradic
 • 5. Eliminace dědění a občanských práv
 • 6. Eliminace osobního vlastnictví

Globalizace, eliminace lidské osobnosti, individuality, kontrola lidí a světové ekonomiky není tedy nic nového. Kontrola kapitálu začala dokonce de facto už se vznikem kapitalismu. Rothschildův syn Nathan převzal the Bank of England prostřednictvím drzých spekulací a klidně řekl: “Je mi jedno jaká loutka je na anglickém trůně. Muž, který kontroluje tok peněz, kontroluje i Anglii. A já kontroluji tok peněz.”, a v roku 1818 Amschelův syn James obdobně převzal Francouzkou národní banku. Etablovali se v ní i další Amschelovy výhonky, synové Solomon a Karl Mayer Amschel Rothschild, zakladatel dynastie, tak kontroloval polovinu světových financí a s tím plynula i politická moc. To je počátek House of Rothschild.

Roku 1945 David Rockefeller zakládá skupinu Bilderberg, která si říká Nejvyšší kněží globalizace. Kterýkoli premiér Evropy musí být akceptován Bilderbergem. V roku 1968 vzniká Římský klub a v roku 1973 Trilaterální komise...

Psychologická a praktická příprava

Hlavními body psychologické přípravy lidstva pro přijetí a úspěšné zavedení Nového světového řádu jsou zejména eliminace soukromí, intimity, tradic, hodnot, rodiny a rozdílů mezi lidmi a všeho pozitivního:

 • rozložit, rozvrátit církev a dosadit do jejího středu svého člověka (falešného papeže)
 • zničit rozdíly mezi náboženstvími a prosadit nové, univerzální (falešný ekumenismus a duchovní pokrok)
 • zničit všechno, co je soukromé
 • zničit všechno, co je intimní
 • oslabit a rozvrátit základní jednotku společnosti - manželství a rodinu (muž-žena-děti)
 • odstranit všechny rozdíly mezi lidmi (pseudohumanismus, multikulturalismus)
 • odstranit všechny souvislosti s Bohem, eliminovat hodnotový systém a ideály (relativismus)
 • eliminace všchno co je hezké, harmonické a pozitivní - prosazování "kultu ošklivosti" (co je ošklivější - to je modernější, atraktivnější)
 • šíření strachu, pěstování agresivity a stresu v lidech

Nová totalitní propaganda je pečlivě připravený a cílený aklimatizační program, aby lidstvo bylo pro přijetí světové totality dobře připraveno. Je jedním z nejdůležitějších přípravných fází pro uchopení globální moci, jehož předpokladem je také likvidace suverénních států a národních vlád, zpočátku postupným omezováním jejich pravomocí a zvyšování jejich podřízenosti nadnárodním vládám „ve prospěch prokroku a celku“. Tato propaganda a mediální válka dokázala zmanipulovat takové masy lidí, že ti, kteří ji nepodlehli jsou v menšině a dostávají se pod tlak většinové společnosti. Zatím ještě nepřizpůsobiví nejsou šikanováni, ale příchod této nové fašistické éry se v brzké době očekává. V této době dojde také k již otevřenému a brutálnímu útoku na Vatikán, k rozvratu církve, k zákazu a perzekuce církve. Církev je hlavním bodem programu, protože je největší překážkou při prosazování nejen globalizace, ale později i Nového světového řádu tak, jak si jej Ilumináti představují. Současně (pod záminkou modernizace a otevření církve) bude zavedeno nové světové globální náboženství , které přinese zdánlivý mír a lásku. Ve skutečnosti to však bude jen trik a podvod. Jakékoli jiné uctívání Boha než oficiálně povolené, bude zakázáno a perzekuováno.

Jádrem samotné psychologické propagandy je agresivní konzumní materialismus, jejím cílem je, aby lidstvo maximálně soustředilo svoji pozornost jen na své materiální, smyslovou a sexuální potřebu, neboť usiluje o maximální ideovou vyprázdněnost, protože ideály, vize a myšlenky jsou právě tím, co brání jejim plánům globální vlády. Stínovým vládám jde o to, aby maximálně odvedli pozornost lidí jinam, aby lidé přestali přemýšlet, protože jen tak je možné s nimi snadno manipulovat a získat si důvěru v jejich lži.

Dalším cílem této propagandy je posílit chaos, kriminalitu, atmosféru strachu (ať už před nemocemi, teroristy, pedofily, pohromami nebo nepřátelskými mimozemšťany) a napětí ve společnosti. Prohlubovat rozklad společnosti, aby pak byl důvod prosazovat "ochranu tradičních hodnot" a zavádět "pořádek na ochranu občanů před hrozícím nebezpečím" - tedy nový světový řád. Jejich agenti a špioni jsou všude, kde je ohrožena jejich vize - zvláště tam rozsévají dezinformace a šíří falzifikáty, aby mátli veřejnost i vědce a maximálně maskovali a utajovaly skutečný stav věcí. Týká se to především nadnárodních institucí, médií, ale samozřejmě i církve a Vatikánu.

Přípravované projekty pro příchod Antikrista

psychologická válka, mediální masáž, vymývaní mozků dezinformacemi, bezcennými informacemi, pokleslou a primitivní konzumní zábavou, potírání tradičních rolí matka-otec a likvidace funkce rodiny, vyvolávání strachu z pedofilů, teroristů apod., chaosu a potřeby zavádění pořádku, bezpečí, nových pravidel a opatření, omezování národních vlád a posilování centrální moci novými zákony, testování psychotronických, klimatických a geofyzikálních zbraní, likvidace suverénních států a nastolení nadnárodních vlád

 • Terorismus - psychologická válka, podpora radikalismu a extrémismu, šíření lží, dezinformací a vyvolávání atmosféry strachu pro upevňování vlastní moci.
 • Světových únie - slučování států do větších globálních celků s jednou centrální vládou, kontrola všech nadnárodních institucí a národních vlád vlastními agenty.
 • Světový ekomenismus - spojování všech náboženství do jednoho pod záminkou pokroku, míru, tolerance a lásky, převzetí moci nad náboženstvími a především Vatikánem, odstranění všech skutečných odkazů na pravého Boha, jeho nahrazení modlami a falešnými líbivými rituály
 • Nemocnost - vytvoření nových nemocí a jedovatých vakcín "proti nim", oslabení imunitního systému lidí, otupení schopnosti myšlení a cítění, souvisí s projektem Chemtrails

III. světová válka, krach světové ekonomiky a zavedení nového hospodářského systému, fašistický globální kapitalismus a faktický zánik demokracie, vyvolání přírodních pohrom, vyvolání nutnosti zavedení nového světového řádu, nutnosti povinného podrobení se novému pořádku v zájmu bezpečí a ochrany lidstva, izolace, šikana a omezování práv lidí, kteří se nechtějí podrobit novým opatřením, hon na čarodějnice, odtajnění spolupráce s padlými anděly

 • CHEMTRAILS - změna zemské atmosféry a klimatu, likvidace života a významná redukce celosvětové populace, nové nevyléčitelné nemoci
 • HAARP - geofizikální a psychotronická zbraň měnící geofyzikální strukturu planety, může vyvolávat přírodní katastrofy, změny klimatu, ale i přímo psychicky manipulovat lidmi a zvířaty a i je zabíjet, vyvolání přírodních pohrom a katastrof

zavedení nového světového náboženství podepřeného novými a falešnými zjeveními, hologramy, manifestacemi a "nezvratnými" důkazy, úplné převzetí moci nad lidstvem a jeho kontrola padlými anděly, vyvolávání "hrozby" a "nebezpečí" z vesmíru, globální přírodní katastrofy a zániku lidstva, prezentace mimozemských "přátel" lidí, kteří nabízí lidstvu záchranu, "záchrana" těch, kteří přijmou nabídku padlých andělů na evakuaci do "zlatých měst" na jiných planetách - únos poloviny světové populace a evakuace anděly světla, závěrečný boj mezi silami světla a temnot (projekt Hvězdné války), evakuace lidí loděmi andělů, vyvolání chaosu s cílem zmást lidi a zastrašit je před loděmi andělů, pozůstalým je namluveno, že ostatní byli uneseni, na závěr rozpoutání světové jaderné války a krach projektu (uneseni a zotročeni budou i samotní lidé-ilumináti, kteří s nimi spolupracovali)

 • ANTIKRIST - příchod falešného Krista - odtajnění kontaktů s padlými anděly a jejich prezentace jako přátel a zachránců z tragické situace lidstva, neboť Země se již stává neobyvatelnou, hrozí jí bezprostřední nebezpečí z kosmu a také invaze "nepřátelských" mimozemšťanů (andělů).
 • BLUE BEAM - nové světové globální náboženství podložené "převratnými vědeckými důkazy" ale i falešnými, "zjeveními Boha" s cílem potlačit všechna dosavadní náboženství
 • ÚNOS - únos lidí, kteří budou chtít být "zachráněni" do světů padlých andělů, převibrování planety do 5. dimenze a zánik života ve fyzické realitě.
 • LUCID - finální projekt "univerzální kriminální systém", očipování a kontrola všech lidí, nahrazení papírových průkazů a peněz mikročipy, pokud se tak nestane již dříve, nastolení globální vlády.

Krach projektů

Podle původních plánů měl být údajně Nový světový řád zaveden již v roce 2000, ale jak vidíme, nic se nestalo. Mnohé informace od mimozemských lidí hovoří o tom, že plány na zavedení tohoto řádu krachují a že se moc iluminátů snižuje. I když tedy původně měl být Nový světový řád zaveden ještě předtím, než Země projde transformací, je možné, že se to už nestihne. Navíc i plány na rozpoutání světové atomové války krachují, protože atomové zbraně jsou pod kontrolou mimozemských lidí. Zdá se, že Nový světový řád iluminátů bude zaveden až po tom, co Země projde převibrováním a 3D realita se začne rozpadat (tedy vlastně tak, jak je ukazuje film "Chvíle poté" a také jak podle některých sdělení Vesmírných lidí. Tento dvojdílný film určitě doporučuji, aktuálně je ke stažení (15.7.12) také na serveru uloz.to zde: První část filmu Chvíle poté a Druhá část filmu Chvíle poté. To jsou ale spekulace, které pro nás nejsou podstatné.

Nedávno jsem na nějakém videu viděl jistou konferenci, ve které se hovořilo na tom, že plán na nastolení Nového řádu je do roku 2018, sto let po ukončení I. světové války. V mnoha poselstvích se objevuje rok 2017 jako konečný pro současný společenský systém, zatímco rok 2012 pouze jako začátek v odehrávání velkých změn. Jiné zdroje zase uvádí, že rok pro získání globální moci byl posunut na rok 2029.

Pokračovat