Bible a UFO

Bible o kosmických lodích andělů

Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru (Žalm 103:3)

Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak? Jako holubice ke svým děrám? (Izijáš 60:8)

Hle, vystupuje jako mračna, jako vichřice je jeho vůz, jeho koně jsou rychlejší než orlové. Běda nám, budeme vyhubeni! (Jeremiáš 4:13)

Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň, okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakási třpyt vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. (Ezechiel 1:4,5)

Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. (První kniha Mojžíšova 18:21)

Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď na nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postaví se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský, Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvětlovat noc, po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. (Druhá kniha Mojžíšova 14:19,20)

Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti, a v tom se ukázala v oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi… (Druhá kniha Mojžíšova 16:19,11)

Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti vždycky věřili“. (Druhá kniha Mojžíšova 19:9)

Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory (Druhá kniha Mojžíšova 24:15-17)

Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. (Druhá kniha Mojžíšova 34:5)

Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. (Druhá kniha Mojžíšova 40:35,36)

Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne, a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích. (Druhá kniha Mojžíšova 40:38)

I táhli Izraelci ze Sinajské pouště dál, po jednotlivých stanovištích, až se oblak pozdržel na poušti Páranské. (Čtvrtá kniha Mojžíšova 10:12)

A když táhli z tábora, býval ve dne nad nimi Hospodinův oblak. (Čtvrtá kniha Mojžíšova 10:34)

Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. (Druhá kniha Královská 2:11)

Viděl jsem v nočním vidění, hle s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka, došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. (Daniel 7:13)

Ještě nedomluvil a hle, světelný oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil – toho poslouchejte. (Matouš 17:5)