Bible o konci věku

Evangelium – dobrá zpráva pro lidstvo

„Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.“ (Izajáš 46:10).

Já jsem Cesta, Pravda a Život

Neexistuje žádná jiné, nová nebo alternativní duchovní cesta. Neexistují žádné „duchovní cesty„. Jak řekl Kristus: „Já jsem Cesta, Pravda a Život“. Kolik lidí se už snažilo ho nahradit a najít jinou, lepší, novou duchovní cestu. Cestu, která by se jim zdála příjemnější, která by je více naplňovala. Jediné, čeho však dosáhli, bylo to, že jen rozšiřovali obzor svého duchovního poznání. Stavěli rozsáhlé, velkolepé myšlenkové zámky a paláce duchovního poznání, které neměly žádné základy a stály na písku. Pokud tyto velkolepé paláce vedou do jisté míry i k hlubším základům, pak mohou mít smysl. Avšak pouze jeho cesta bez oklik, je to jednou jedinou a pravou. I když není atraktivní a zajímavá. Je až příliš obyčejná. Rozum totiž dovede vytvořit labyrint těch nejsložitějších a nejvíce sofistikovaných spirituálních cest, jen aby se vyhnul té jediné Cestě tak, aby Krista a jeho význam odsunul do pozadí, zcela jej nahradil, udělal z něj nesmyslnou oběť nebo alespoň snížil jeho význam. Existují tisíce cest rozumu, ale jen jedna srdcem.

Tam kde nezabírají žádné účinné skryté metody, přistupují ti, co jsou ovládání temnými silami k primitivním urážkám a bezdůvodnému zesměšňování. Podobně, jako všude, kde se objeví záblesk pravdy, tak jsou tyto temné síly v pohotovosti, snaží se ji ze všech sil zesměšnit a udupat. Poté co všechny svody selhaly, použili stejnou taktiku i v případě Krista, když jej bezdůvodně zesměšňovali, uráželi a vysmívali se mu, aniž by on sám se něčím provinil nebo jim něco udělal. Stačilo jen to, že odhalil jejich pravou tvář, což nemohl. li rozdýchat a tak se pustili svou zběsilou nenávistí proti němu, až ho ukřižovali. On však vstal z mrtvých a dokázal, že je pánem nad smrtí a že je mu dána veškerá moc nad nebi i na Zemi a že do jeho moci spadá osud celého lidstva a každého člověka. Kristus odhalil plány temnot a jeho praktiky. Odhalil těmto lidem a jejich manipulátorům jejich tvář, takže nemohou skrýt to, co by chtěli. Jeho světlo prozařuje celý svět, a i když temnoty mohou převládat, nemohou toto světlo nikdy uhasit. Budoucnost této planety je již předem dána – lidstvo bylo osvobozeno. Vše co je třeba je zůstat bdělý – nepodlehnout tlaku, atraktivním nabídkám a svodům temnot. Svět vytváří falešnou realitu, která ve skutečnosti neexistuje.

Kterým lidem se druzí nejvíce vysmívají a posmívají? Právě těm lidem, kteří odhaluji jejich zlou a falešnou tvář. Znevažují ty, kterých se bojí, že by mohli mít pravdu a usvědčit je ze lži. Vysmívají se hlavně těm, kteří by je mohli usvědčit, těm, kteří nenechávají jejich svědomí v klidu.

Evangelia o konci věku

Bible hovoří v knize Zjevení o konci světa sice podrobně, avšak velmi nesrozumitelně a záhadně. V každém případě se v něm hovoří o nějakých dravých šelmách, které vládnou světu a pak největší šelmě s číslem 666, která nastolí světovládu a ten kdo nepřijme její cejch, bude vyřazen ze společnosti, nebude moci nic kupovat ani prodávat a nebude mít vůbec žádná práva.

Evangelium sv. Marka 13: o posledních dnech před koncem světa

1 Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" 2 Ježíš mu řekl: "Hledíš na tyto veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni, všechno bude zbořeno."

Celý svět bude srovnán se Zemí, planeta bude očištěna od veškeré negativní energie a dosavadního působení člověka. Začne Nový Věk, nové prvohory.

3 A když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4 Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat? 5 Ježíš jim začal říkat: "Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 6 Mnozí budou přicházet na základě mého jména a budou říkat: 'Já jsem' a svedou mnohé. 7 Když uslyšíte o válkách a válečné zprávy, nestrachujte se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. 8 Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou zemětřesení na různých místech, bude hlad a nepokoje na mnoha místech. To bude začátek porodních bolestí.

Globální změny, krize a pohromy společenské a přírodní. Nové světové náboženství založené na falešných zjeveních a převratných vědeckých poznatcích. Každý je nucen přizpůsobit se Novému světovému řádu. Kdo nebude chtít bude vysmíván, vyřazen ze společnosti, zbavován občanských práv. To bude ale teprve jen začátek.

9 Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagóg, budete biti a budete stavěni před místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví. 10 Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 11 A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. 12 A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě a povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. 13 A budete všemi nenáviděni pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn."

Vyhrocení společenské krize. Nastává polarizace společnosti na dva tábory, ty, kteří je přijmou a ty, kteří je nebudou chtít. Celosvětový chaos, šikana a agresivita lidí se stupňuje. Začátek vlády tzv. Velkého bratra a vznik celosvětové totality. Satan se uchopuje moci nad planetou a každý musí přijmout jeho pravidla. Ne každý ale bude pro.

14 Když pak uvidíte 'ohavnost zpustošení' postavenou, kde nemá být - kdo čte, ať rozumí - tehdy ti, kteří budou v Judeji, ať uprchnou do hor. 15 Kdo bude na střeše, ať nesestoupí ani nevstoupí dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. 16 A kdo na poli, ať se neobrátí k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. 17 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18 Modlete se tedy, aby to nenastalo v zimě. 19 Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. 20 A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. 21 A tehdy, když by vám někdo řekl: 'Hle, zde je Kristus! Hle, tam!', nevěřte. 22 Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, sváděli vyvolené na scestí. 23 Vy se tedy mějte na pozoru. Všechno jsem vám již předem řekl."

24 Ale v oněch dnech, po onom soužení 'zatmí se slunce a měsíc nebude vydávat svou záři. 25 Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, budou otřeseny.' 26 A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. 27 A tehdy vyšle anděly a bude shromažďovat své vyvolené ze čtyř větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe."

Drama a boj o každého člověka vrcholí. Lidé jsou manipulováni falešnými zázraky a zjeveními. Je zřízena celosvětová totalitní fašistická vláda a nastává kontrola všech lidí. Jako první jsou na řadě těhotné a kojící matky (očkování, očipování?). Nakonec dochází k celosvětovému jadernému konfliktu, který způsobí kataklyzma a zatmění nebe, které bude pro slunce neprostupné. Nikdo se nemá snažit zachránit svůj život, ani sám sebe. Vyvolení jsou těsně předtím evakuováni do obrovských evakuačních kosmických lodí. Před druhou evakuační vlnou bude Země plně pod kontrolou padlých andělů. Namluví lidem, že ostatní byli uneseni, bude je chtít oklamat a znovu svést. Po druhé vlně evakuace bude rotace planety je na okamžik pozastavena, civilizace bude srovnána se zemí a vzniká Nová Země.

28 Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, poznáváte, že léto je blízko. 29 Tak i vy, když uvidíte, že se tyto věci dějí, poznávejte, že je blízko přede dveřmi. 30 Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. 31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou." 32 O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.

Ježíš hovoří o tom, že konec světa lze předvídat stejně jako počasí a jiné věci a to, že se blíží, poznáme podle celosvětové situace. Dále říká, že tato civilizace neskončí dřív, dokud nenastanou uvedené události a že o tom, kdy to přesně nastane, neví nikdo. Andělé, ani věštci, ani On jako člověk. Ten kdo tato jasná znamení doby nevidí, pokládá vše za konspirační teorie.

33 Dávejte pozor, bděte [a modlete se], neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34 Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci, a dveřníkovi přikázal, aby bděl. 35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36 aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. 37 Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!"

Evangelium sv. Lukáše 17: o konci světa a II. příchodu Krista

„A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně bylo za dnů Lota: jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a zahubil všechny. Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v onen den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je svázal; a podobně kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Říkám vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.“

Ježíš důrazně připomíná, aby byl člověk stále bdělý a žil podle Božího řádu, jako kdyby měl odejít ze světa už zítra. Apeluje na to, aby byl člověk vždy připraven. Zde je zásadní rozpor se současnou situací, kdy většina lidstva otázky morálky, svědomí a smyslu bytí vůbec neřeší a tak říkajíc „spí“. Naráží tak na jeho materialismus. V Lukášově evangeliu pak znova hovoří o evakuaci do kosmických lodí andělů. Zatímco jedni budou pomoci teleportace vyzdviženi a zachráněni, jiní budou zanecháni na Zemi a zahynou s celou civilizací. Nikdo se nemá snažit zachránit sám sebe, svůj život, ani svůj majetek. Bylo by to zbytečné.