Nová Země

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
 a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“

Zjevení Janovo 21,1-5

V této části shrnuji poselství vesmírných lidí, ve kterých hovoří o událostech po přechodu na Novou Zemi a o Nové Zemi. V Bibli se o této civilizaci mluví také o „Tisícileté říši“. V esoterické literatuře bývá nazývána jako „Shambala“ nebo „Avalon“. V mystické literatuře najdeme i další jména. Zatímco první lidé budou po přechodu již zde zakládat novou civilizaci, na fyzické úrovni budou probíhat apokalyptické události jejího konce.

59

Proč existuje tato stará Země?

To je důsledkem vašeho pádu, nikoli příčina. Uvaž si, jak se vyvíjel váš duch, než jste se stali lidmi. Životní síla se nejprve rodí v minerálech a jakmile dosáhne prvního primitivního vědomí, stěhuje se do rostlin, ve kterých se vyvíjí nejdelší dobu – miliony let. Potom postoupí do nejnižších forem živočišné říše až po primáty, kteří jsou na nejvyšším stupni. Na dalším stupni už nejsou zvířata, ale ještě ani člověk. To je onen chybějící článek mezi opicí a člověkem, po kterém dodnes vaši vědci pátrají a který neobjevili. Teprve až po něm se vědomí mění a ducha, nastává duchovní mutace. Protože však genetickými manipulacemi zásahem člověku nepřátelských bytostí degeneroval, jste nyní schopni užívat jen 5% kapacity svého mozku. Také to je pro vaše vědce dodnes záhadou, proč 95% vaší mozkové kapacity leží ladem. Až začne pracovat naplno, což se stane na Nové Zemi, vaše vědomí a životní podmínky se změní tak, že se vám o tom ani nesní. Budete moci vnímat, vidět a slyšet i věci, o kterých jste se vám ani nezdálo. To ohromně rozšíří nejen váš způsob vnímání, ale i vědomí a myšlení a budeme umět ovládat hmotu, např. teleportaci (přesun svého fyzického těla z místa na místo myšlenkou).

Kdy vzniká Nová Země?

Nová Země v 5. dimenzi existuje nyní paralelně s 3. dimenzí, není to tedy něco, co by mělo teprve vzniknout. Nová Země je od pravěku tady a čeká na to, až se konečně přestěhujete a znovu jí osídlíte. Bude to návrat domů, protože Země, kterou obýváte nyní je vlastně jakási zóna vyhnanství. Život v současné dimenzi zkrátka zanikne a planeta se stane mrtvou a neobyvatelnou, podobně jako nyní Venuše, Mars a další planety, jejichž civilizace přešly do vyššího časoprostoru již dávno před vámi.

Celá transformace a přechod na Novou Zemi bude velmi významný předěl v historii této planety, kdy končí jeden vývojový cyklus a začíná druhý. Je to pouze konec pro to staré, zlé, škodlivé, pokroucené, zdegenerované. Podobně jako se Atlantida propadla v závěrečném období z 5. do současné 3. dimenze a zanikla, aby vznikla nová – tedy současná civilizace, tak totéž se stane nyní, ale naopak. Stará civilizace zanikne, protože se přesune zpět ze 3. do 5. dimenze, které je méně hmotná a pro život daleko vhodnější.

Jak poznám, že „se převibrovávám“ na Novou Zemi?

Ten, kdo je připraven, pokud nebude potřebovat evakuaci, přejde již dříve na vyšší úroveň, nebo bude převeden těmi, kteří mu půjdou z Nové Země naproti vstříc (týká se především dětí). Projde oblakem mlhy (podobně jak to znáte z legend o Bermudském trojúhelníku) a ocitne se v novém světě, v nové realitě, na Nové zemi, kde bude mu podána pomocná ruka později. To se stane za předpokladu, že jeho třetí oko, tedy duchovní vidění je dostatečně otevřené. Ve většině případů, pokud lidé nával světelné energie přežijí a sladí se s novou frekvencí, bude třeba nějaká doba, kdy se budou aklimatizovat. To znamená, že nebudou moci hned vidět, a ocitnou se několik minut, hodin až dní v temnotě. Budou jakoby zdánlivě oslepeni extrémně silným výbuchem světla, které nastane, až Země plně vstoupí do této světelné vlny, která se k ní blíží. Jakmile jí bude pohlcena, vše fyzické včetně těl lidí projde proměnou na vyšší energetické, méně hmotné.

Jak ale proběhne samotná fyzická proměna?

Světelná energie plně aktivuje váš mozek, tj. bude ho moci používat ze 100%, nejen ze zlomku jako dnes, kdy žijete ve stavu utlumeného vědomí, v jakémsi polospánku. Tím dojde i k aktivaci všech smyslů, především zraku, která může přestat sloužit, jakmile bude fyzické tělo proměněno. Stanete se úplně novými lidmi. Lidmi v nesmrtelných tělech a věci jako telepatie, levitace, apod., které jsou pro vás dnes zázračné nebo sci-fi budou pro vás normální součástí života, jako pro nás. Vaše vědomí a poznání se ohromně rozšíří.

A ti ostatní, kteří nepřevibrují?

Ti zůstanou na fyzické úrovni. Transformací nebudou moci projít ti, kterých náplní života není dobro, tedy služby celku, ale zlo, neboť jsou zahleděni a myslí jen sami na sebe, na to jak uspokojovat jen své potřeby, zisky a moc na úkor ostatních. Nikdo, kdo je takto negativně a sebestředně založen, nebude schopen transformací projít. Nová realita totiž nebude založena na bipolaritě, ale na jednotě – nebude tu moci vedle sebe existovat dobro a zlo zároveň.

Ta stará, fyzická ještě nějakou dobu potrvá, nezanikne okamžitě, ale rozpadne se postupně. Podobě, jako mrtvé tělo, které opustí jeho duše, která je oživovala. Na Zemi dojde k naprostému choasu, vše se zhroutí, nic nebude fungovat. Nebude to trvat dlouho a vrzy dojde k posledním apokalyptickým událostem, které epochu materiálního světa ukončí. Nic na tom nezmění ani zavádění Nového světového řádu. Mnoho lidí, kteří by ale ještě i v této době mohli být zachráněni, padne ale do jeho otroctví.

Jak probíhá převibrování?

Tento proces převibrování se netýká jen Země, ale celého Slunečního systému. Země je ale výjimečná tím, že je na fyzické úrovni obydlena, proto je jí věnována taková pozornost. Není to věc, která se děje každý den, spousty bytostí v celém vesmíru se už těší, až budou moci tento jev pozorovat – bude to opravdu velká slavnost – velký svátek. Důsledky zvyšujícího se dopadu světelné energie prosvětlující hmotnou realitu a proměňující ji na energetickou formu můžete vidět již delší dobu. Mnoho lidí je stále nervóznějších, neklidných, bude je zachvacovat panika, strach a stres, budou mít předtuchu zlého konce. Zvyšuje se společenské napětí, přibývají nové nemoci, roste počet duševně a mentálně chorých, roste počet lidí s depresemi, počet sebevražd, lidí bez pudu sebezáchovy, máte pocit, jako kdyby se svět zbláznil… Naopak ti, kteří mají čisté srdce budou stále více naplnění radostným očekáváním, budou cítit ulehčení a uvolnění, mít pocit osvobození. To vše je ale jen důsledkem toho, že obrovské množství lidí se nebude umět s touto sílící energií vyrovnat. Není jiné volby, než se v této době rozhodnout, kterou cestou se člověk vydá. Nebude již možná žádná dvojakost a obojetnost.

Aby ale mohlo k tomuto konečnému převibrování na Novou Zemi do nové reality vůbec dojít, bylo vybráno oněch 144 000 duchovně nejvyspělejších lidí a andělů dobrovolníků, kteří jsou schopni své vědomí spojit s vědomím Krista a spustit tento proces. Oni sami však o svém poslání dosud neví, stejně, jako o něm nevěděli Ježíš ani Maria, dokud nepřišel jejich čas. Převibrování celé planety je však postupný proces, který trvá desítky let. Jako první se převibrovávají nejvyšší místa ne Zemi, která jsou nejméně zatížena negativními vibracemi lidí, pak se postupuje dolů a nastane první vlna převibrování asi jednoho sta milionů lidí s nejčistšími vibracemi.

V konečné fázi pak přijde nižší území a městské aglomerace nasycené těmi nejhustšími, nejtemnějšími energiemi, což způsobí obrovské klimatické, společenské, válečné a jiné katastrofy. Půjde pouze o konec jeho stávající formy existence a jeho přechod na vyšší úroveň, které se však většina lidí nebude schopna přizpůsobit a jejich těla nebudou moci být změněna, převibrována, nebo vzkříšena, chceš-li a zůstanou na současné fyzické úrovni. Právě pro ně je připravena evakuace.

Každý, kdo bude evakuován nebo bude schopen již dříve sám přejít na novou frekvenci nezahyne, nýbrž jeho tělo bude změněno tak, že se stane nesmrtelným. V 5. dimenzi neexistuje fyzická hmota, proto ani žádná smrt. Také vaše těla budou z jemnější hmoty a navíc budete schopni ovládat jeho frekvenci tak, že budete moci cestovat časoprostorem. Nebudete už vězni této dimenze, tohoto místa a času, ale budeme stejní jako my. Budete moci navštívit jakoukoliv dimenzi, která odpovídá vašim dosaženým duchovních schopnostem a tedy třeba i znovu současnou třetí, která bude již mrtvá. Stejně jako my, i když nyní žijeme ve vyšších světech, můžeme sestoupit do toho vašeho, zjevit se vám, nebo dokonce naše těla plně materializovat, aby byla jako vaše.

A dále mluví i o vzkříšení těch, kteří jsou již mrtví…

Ano, to se týká všech, protože padne opona mezi světem živých a oním světem. Ti, kteří již mezi vámi nejsou však, na rozdíl od nás mají jedno omezení – nemají sice už hmotná těla, zároveň se ale nemohou zjevovat vám, nemohou se dosud tak volně pohybovat časoprostorem a většinou podléhají zákonům duchovní přitažlivostí, síle, které je přitahuje do jejich světa. Mnohdy také oni potřebují naší pomoc, například po smrti fyzického těla jim pomáháme přejít na druhou stranu, do jejich světa. Hmotu, včetně svých těl budete mít plně pod kontrolou. Vašim jediným výrobním nástrojem se stanou vaše myšlenky.

A co zvířata, ta také zahynou?

Nemusíte se bát, o ta je Stvořitelem postaráno. Budou mít stejný osud, jako ti, co budou vzkříšeni, budou převibrováni na Novou Zemi. Jejich stěhování probíhá už nyní, protože si můžete všimnout, že v posledních letech z vaší přírody ubývá stále více zvířat a živočišných druhů, rychleji, než kdy předtím. Jsou evakuována postupně.

Jak k tomu převibrování dochází, co to způsobuje?

Je to proud vysokofrekvenčního záření z centra galaxie, který aktivuje energii hvězd. Je to řídící centrum celé galaxie. Je obrovská černá díra, kolem své osy rotující gravitační jádro – oboustranný trychtýř, ve kterém není žádná hmota. Je to takový časoprostorový tunel, do vyšší dimenze, z vašeho tmavého, do našeho světlého vesmíru, kam směřuje celá tato galaxie, i Země, neboť tyto temné vesmíry padlých bytostí přestanou existovat. To je ten celý proces přivibrování.

V praxi to znamená to, že se zvyšuje gravitační síla této černé díry, která do sebe vcucává a vtahuje celou galaxii. Tato gravitační síla urychluje kmitání nejmenších částic hmoty a tím, že zrychluje frekvenci, se hmota stává lehčí, méně hustší, zářivější. Asi jako když máte lampu a zesilujete její světlo tím, že zesilujete přívod energie. Něco podobného se nyní děje s fyzickým světem.

Vyšší bytosti, které řídí chod vesmíru zesilují tento světelný kmitočet. Tento proces začal v roce 1998, kdy došlo na Zemi k prvním změnám, k posouvání pólů a zakřivení Země, jak si vaši vědci povšimli a tento proces se stále zesiluje a zanedlouho dostoupí svého vrcholu. Vaši vědci si také všimli, že se od této doby zrychlila expanze vesmíru a mírně se zpomalila i rotace země, což jsou největší viditelné změny od doby potopy světa a zániku Atlantidy před 12 tisíci lety. Ve skutečnosti ale expanduje jen galaxie, naopak rozpínání vesmíru se zpomaluje – to se zrychlovat nemůže. Když rozkutálíte míček, postupně se zpomaluje, až se zastaví a stejně tak je to i s vesmírem.

To znamená časoprostorový posun…

Přesně tak. Všechny tyto věci jsou pro vaše vědce velkou záhadou, vědí, že se něco děje, ale nevědí co, ale většinou o tom ani nechtějí veřejně hovořit. Protože zvyšování gravitace znamená zrychlování toku času a frekvence hmoty, jsou tyto konstanty dnes 20x rychlejší, než na počátku. Toto gravitační jádro, kolem kterého obíhá celá galaxie, řídí její vývoj a určuje jednotlivé evoluční cykly, včetně jejích planet. Nyní končí jeden cyklus a začíná nový – přechod na vyšší úroveň. Kdo se nebude schopen tomuto vývoji duchovně přizpůsobit, neudrží krok a propadne se zpět do temných světů, kde ho budou čekat další tisíce let vývoje znova od začátku v jiných galaxiích. Se zánikem celého vašeho temného vesmíru padlých bytostí to bude podobné. Celý hmotný vesmír převibruje tak, že jej vcucne do sebe jeho centrální slunce (Anapur) – obrovská černá díra, která je uprostřed něho. Tak jako byl vesmír z Anapuru vytvořen projekcí myšlenky ducha a jejím postupným zahušťováním a zhmotňováním (Velký třesk), tak zanikne.

Jak bude vypadat oficiální založení civilizace na Nové Zemi?

Především bude zvolena Rada moudrých, kteří budou reprezentovat toto lidstvo vůči jiným stranám a tato Rada se také bude účastnit jednání týkající se planety Země. Budete slavnostně přijati do Kosmické konfederace planet a dále budete spolupracovat při očistě Země. Tato spolupráce bude probíhat na řadě úrovní, od pouhého sledování očistných procesů, až po spolupráci s dalšími rasami Vesmírných lidí a někteří z vás budou pomáhat vybraným lidem na Zemi připravovat 2. vlnu evakuace na staré Zemi.

Jak to bude vypadat na Nové Zemi?

Podobně jako nyní. Tvé okolí se mnoho nezmění. Zmizí ale všechno porušené a jakýmkoliv způsobem narušené. Všechno bude jasnější, krásnější, průzračnější, barevnější, čisté, nové, neporušení… Asi tak nějak bych to vyjádřil. Všechny věci, které existují na Zemi (ba dokonce i ty které existovali dříve), zůstávají v 5D realitě i nadále, bez ohledu na to, zda zaniknou fyzicky. Je jedno, jestli zemře a rozpadne se tvé tělo nebo ti spadne dům. Vše toto zde existuje v neporušeném stavu i nadále. Samozřejmě, že na Nové Zemi to můžeš dále upravovat a to pouhou myšlenkou. Protože lidé nebudou již mít fyzická těla, nebudou mít k dispozici ani fyzické smysly. Budou závislí pouze na tom, jak mají vyvinuté vnímání, které dnes často říkáte mimosmyslové. Nebude fungovat ani nic co využívalo jako pohon elektřinu, ani jakékoliv jiné zdroje. Ty budou však nahrazeny brzy úplně novými a zakrátko budete využívat takové technologie, že všechno současné vybavení budou v té době už jen primitivní zařízení a nepoužitelné hračky.

Co bude největší změnou?

Vaše chápání času a prostoru. Vzdálenost, stejně tak jako před tím čas, přestane mít pro lidské fyzické vědomí platnost jako rozměr. Díky tomu přestane mít pro lidské fyzické vědomí platnost „Einsteinova obecná teorie relativity.“ Tím se radikálně změní vaše chápání a způsob života.

Jaký řád zavedete na Nové Zemi?

Nové vědomí lidstva, které získají převibrování všichni lidé, kteří budou schopni transformací do nové reality projít, znamená, že zcela padnou veškeré vaše dosavadní představy o životě, zcela a od základu se změní váš životní styl, struktura a fungování společnosti, její priority, úcta k životu. Opět navážeme spolupráci s vaší civilizací a Země bude přijata do konfederace planet jiných civilizací. Budeme vás učit a vést v budování Nové Země a její civilizace, ovšem vy sami ji budete nadále spravovat a budete si i nadále vládnout. Rozhodně nebudeme zavádět žádný řád. Nadále si budete vládnout sami. Jediné co uděláme, je to, že se staneme vašimi přáteli, poskytneme vám potřebnou pomoc (bude-li to nutné, tak i evakuaci do našich lodí) poskytneme vám rady a technologie, která zcela naprosto a od základu změní váš život a celou vaší společnost na vaší planetě, celé její fungování a strukturu. Veškerý vývoj vaší civilizace si budete ale řídit i nadále sami. My vás pouze bedlivě sledujeme a jsme připraveni vám podat pomocnou ruku. Nyní naší povinností držet vaše vládce pod kontrolou, nedovolit zničení planety nebo zanesení válek do vesmíru, neboť kromě toho, že vám nabízíme pomoc nezištně netýkají se tyto věci jen vaší civilizace.

Jak vypadá civilizace dnes na Nové Zemi?

Vaše Nová Země v 5. dimenzi splnila již všech kriterií potřebných pro její přijetí do Konfederace a každou novou planetu do Konfederace přijatou čeká zkušební období. Tím je také vaše Nová Země již připravena pro osídlení těmi lidmi se Země, kteří již splňují podmínky převibrování ze současné 3D do 5D reality. Tahle Nová společnost se již dlouho formuje a vyvíjí a tak může být po splnění individuálního poslání každého jejího člena v radosti a lásce přemístěna na Zemi Novou v 5. dimenzi již pro ni připravenou. Ano, některé změny ji (Zemi v 5. dimenzi) ještě jen čekají a v následujícím čase proběhnou, ale v zásadě je tato planeta (respektive hvězda, protože v 5D realitě žádné hmotné planety nejsou) již schopna osídlení lidmi novými.

Je to krásný harmonický svět zářivé přírody v příjemném vánku – ovzduší. Samozřejmě nekopíruje vše, co existuje na fyzické úrovni. Pouze to co bylo vytvořeno pozitivními energiemi. Nová Země má jeden kontinent – souši, která se rozprostírá symetricky podél rovníku s četnými výběžky a zálivy do dvou oceánů – severního a jižního. Na této pevnině jsou četné řeky, údolí, hory a pohoří, a krásně uspořádané v přírodě, která má pouze mírumilovné tvory, bez jakýchkoliv negativních vlastností, které znáte na staré Zemi. Je zde mnoho vodopádů a voda zde vůbec hraje hlavní oživující roli v této přírodě. Také moře je plné života a průzračné, má krásu blankytného třpytu a osvěžuje vzduch všude. Také krásná jezera jsou na pevnině všude rozesetá a mají důležitou funkci energií, jež ze Země proudí.

Po rozhodnutí Vysoké rady o přijetí Nové země do Kosmické konfederace planet byly zahájeny intenzivní práce vybudování obydlí a infrastruktury na Nové Zemi, jejíž stavby jsou budovány manifestací – myšlenkami našimi na Nové Zemi. Ano, stále se všichni schopní připravujete na tuto událost na našich lodích v nočních návštěvách, které nyní vrcholí. Paměť lidí na staré Zemi je však zastřena, aby zvládli v klidu zbytek svého poslání v tomto prostředí. Protože je to rovníkový kontinent, je zde stále příjemně, bez kontrastních teplotních výkyvů, jak je tomu na staré Zemi. Oba oceány – severní a jižní – zajišťují tuto rovnoměrnost spolehlivě a způsobují příjemné klima na pevnině. Jsou zde četné zálivy, poloostrovy a ostrovy, které mají typický přímořský charakter. Stále světlo, žádné střídání dne a noci.

Dále jsou budována obydlí a některá důležitá centra nezbytná pro zabezpečení Nové společnosti. Tato společnost bude bez států, bez hlavních měst, bez průkazů a peněz, bez zbytečných budov a skladů výrobků, bude mít jeden celoplanetární jazyk, který si obyvatelé zvolí a nebude mít silové prostředky, ochrana bude zabezpečována z Galaktické obranné flotily. Nová Země bude soběstačná ve výhledu relativně krátkého období, jak v předmětech každodenní potřeby, tak v budování infrastruktury a vesmírné flotily. Na Nové Zemi nebudou silnice ani železnice, doprava bude zajišťována nejprve s naší pomocí a později vlastními vesmírnými plavidly.

Jaké to bude na Nové Zemi?

Jakmile začne nová epocha vaší civilizace, stane se postupně podobnou jako na jiných vyspělých planetách, skončí vaše izolace a karanténa, vyhnání z ráje. Bude zde existovat takový systém a struktura společnosti, která bude velmi jednoduchá a přesto bude mít každý vše co potřebuje, kdekoliv a kdykoliv. Budou zde existovat různé rasy jako dosud, ale žádné rasové předsudky. Hranice mezi státy postupně ztratí význam, aniž by bylo třeba vytvářet nějaké unie. Nová Země bude mít jen jednu vládu z jednoho místa, kterou bude moci vést jen ti dobrovolníci, kteří dosáhli plného duchovního pochopení. Nebudeme vám ale opravdu vládnout my, to by bylo porušením zákona hierarchie. My vám budeme jen pomáhat a radit. Na Nové Zemi bude existovat vedle telepatie jen jeden celosvětový jazyk. Nebude už žádné zabíjení, ani zabíjení zvířat pro obživu. Nebude existovat žádný peněžní systém, honba za ziskem a mocí. Život na nové Zemi vám dá mnohem více možností seberealizace, umění, věda a kultura budou jen vzkvétat.

Lidé na Nové Zemi během deseti let dosáhnou naší úrovně. Každý bude mít naprostou duševní i ekonomickou svobodu. Systémy na výrobu energie ze zcela změní a umožní ji bez toho, že by byly jakoukoliv zátěží pro životní prostředí. Bude využívána volná energie, tedy energie, která je volně dostupná a 100% ekologická. Vyrobit si ji bude moci každý a se zanedbatelnými náklady. Tyto systémy pracují něco jako univerzální transformátory a recyklátory energií, takže vlastně nic doslova nevyrábí – nespalují a nepotřebují žádný pohon. Během jednoho století bude civilizace na Zemi plně obnovena. Jejími obyvateli budou všichni, kteří byli evakuováni, i malý zbytek těch lidí, kteří katastrofu přežijí a budou připraveni se přizpůsobit novým podmínkám. Během této doby bude vyřešeny všechny základní věci, hlavním úkolem bude ale vytvoření mírové civilizace bez válek a násilí, což už nebude nijak složité. Civilizace, která bude věčná a která v dalších stoletích bude jen vzkvétat, dokud nedosáhne úrovně nejvyspělejších planet.

Telepatie nahradí všechny komunikační prostředky. Budete moci dělat více věcí najednou. Bavit se s jedním člověkem tady a s druhým současně na druhém konci světa. Dělat fyzicky jednu věc tady a duševně se zabývat třeba studiem jinde. Budete umět vytvářet věci i silou myšlenky a vůle, což vám dá zcela nové životní podmínky. Budete moci cestovat po celé vaší galaxii, navštívit v jejím rámci tisíce planet. Později vám bude přístupná stále větší část vesmíru, budete navazovat kontakt s dalšími a dalšími civilizacemi, ve kterých budete mít své zástupce a oni zase u vás. Slovo mezinárodní nahradíte slovem meziplanetární. Navíc budete mít takovou techniku a počítače, že ty vaše jsou proti tomu dnes úplné hračky. Budete mít takové poznání, že malé dítě bude znát tolik, že proti nim je současný vědec úplný hlupák a břídil, které vůbec nemá ponětí o tom, jak vesmír funguje, co je vlastně vědomí, duch, hmota, čas a prostor.

Ani žádné dopravní prostředky na Nové Zemi nebudou nezbytné a ty, které se budou používat budou na bázi antigravitačního pohonu, přičemž cestování s nimi po celé planetě nezabere více, než minuty, bude zcela tiché, bezhlučné, ekologické a běžně dostupné každému. Vědomosti, které mají jen vaší nejlepší vědci se pro vás stanou běžnými, základními věcmi prvňáčka. Vidíte, jaký je rozdíl mezi námi a vámi. Vypadáme sice stejně a kdysi jsme pro vás byly bohy, ale nyní přicházíme jako vaši bratři, abyste se konečně dostali na naši úroveň. Svět ve kterém žijete, ani vaše těla nestvořil Bůh, není to jeho práce, že žijete takto omezený život. On netvoří nedokonalé věci.

A budou existovat města?

Takové aglomerace jako dnes určitě ne. Protože i ta nejmenší vesnice bude zcela ekonomicky soběstačná, nebude to třeba. Samozřejmě bude ale stále lidé, kteří budou dávat přednost život ve větším společenství a budou se do takových větších sídel sdružovat. Být spolu bude ovšem ta jediná motivace. Celkově bude vaše nová civilizace ale spíše Zemí vesnic, jak je to běžné na jiných planetách. Všude zavládne pohoda, klid, stres, shon, hluk, znečištěné prostředí, přelidněnost, vše bude pryč.

Jak to, přelidněnost nebude hrozit?

Novou civilizaci v 5D realitě založí pouze jedna čtvrtina až třetina současného lidstva, menší část po své fyzické smrti přejdou do jiných, pro ně vhodnějších světů, vzhledem ke stupni svého vývoje, kde budou pokračovat v životě ve stávající 3D realitě. To znamená na méně vyspělé planety, které ještě nedosahují ani vaší současné, ale jednou ji také dosáhnou. Mnohé z nich se ještě nachází v středověku, jiné dokonce ještě v pravěku. Zbylá část, tedy většina lidstva padne do zajetí padlých andělů na planety jimi přímo ovládanými (Měsíc, Mars, Nibiru a mimo soustavu).

Na Nové Zemi se bude ale věk člověka rychle prodlužovat, až jednou dosáhne opět úrovně několika stovek let, jak to bylo běžné v době starozákonních patriarchů, o kterých čtete v Genesis Bible. Smrt jak ji znáte dnes vlastně úplně přestane existovat, protože i organická struktura vašeho těla bude úplně jiná, z jemnější hmoty. Vaše potřeba jídla a pití bude mnohem menší, než dnes. Nebudete jíst žádné maso, bude respektován i život na nejnižší úrovni a nebude existovat žádné zabíjení a vaše těla nebudou stárnout, ale neustále se sama regenerovat. Smrt bude postupem času jen přechodem k vyššímu vědomí. Zemřete, až budete chtít, protože budete umět ovládat hmotu. Pak jen vyměníte svoje tělo, získáte nové vědomí a budete pokračovat dál.

Co bude po skončení této Tisícileté říše?

Po tomto období, které potrvá podle vašeho nynějšího asi půl milionu let nastane opět nová epocha lidstva, přechod do 7D reality. Poté budete podrobeni závěrečným zkouškám, který každý rád a dobrovolně podstoupí. Nastane další třídění, tentokrát ale už nepůjde o žádnou radikální změnu. Během oněch tisíce let bude evoluce probíhat nesrovnatelně rychleji než dnes a bude se zrychlovat z minuty a minutu. Po skončení tisícileté říše nebudete už potřebovat žádné viditelné tělo a obejdete se i bez něj. Celá planeta převibruje na ještě vyšší úroveň. Budete moci existovat jako čisté duchovní bytosti, nyní již skutečně neomezených možností. Budete žít ve světě, který nelze vůbec ani popsat, protože pro to neexistují žádná slova. Všechny temné vesmíry i padlé bytosti definitivně zaniknou.