Mariánská zjevení

POSELSTVÍ A PROROCTVÍ MATKY BOŽÍ

11

Vedle zjevení andělů jako Gabriel, Rafael, ale i Ježíše jsou možná nejznámější a nejčastější zjevení Panny Marie. Všem těmto poselstvím, kromě těch osobních, je společná výzva k obrácení a nástin toho, co se stane, kdy se lidé nepolepší. Mnoho z těchto věcí, které byly v jejích proroctvích předpovězeny se skutečně stalo, jiná však (naštěstí) ne. K předpovědím budoucnosti různých proroků posledních dob patří proroctví Kristovy Matky zcela jistě k těm nejznámějším, i když snad ne k nejpopulárnějším, protože Maria často nemluví o věcech a zajímavostech, která by lidé rádi poslouchali. Její poselství mají totiž silný náboženský akcent, neboť jsou určena především církvi a věřícím, ale samozřejmě i každému, kdo je připraven přijmout. Nemluví o žádných neosobních energiích vesmíru, ale konkrétně o Bohu, což je pro mnoho lidí stále nepřijatelné a příliš fundamentální.

MATKOU BOHA

Co to znamená, stát se matkou Boha? Většina věřících na to asi odpověď nějakou najde, ale ostatní možná vůbec netuší, o čem je řeč. Je krátce pro vysvětlení: Panna Maria se narodila jako běžný člověk a než přišla její chvíle, nic nevěděla o tom, že by měla mít nějaké poslání (stejně jako Ježíš). Dokud se jí nezjevil anděl a neřekl jí o něm. Její úloha byla, že přivede na svět Ježíše Krista, Boží Syna – dokonalého člověka, který je člověkem a zároveň Bohem – má vědomí Boha, i jeho moc, podle stupně jaká je mu dána (říká „byla mi dána veškerá moc na Nebi i na Zemi). Proto je nazýván bohočlověkem (vesmírní lidé uvádí, že je správcem naší Galaxie a ručitelem za ní). Bůh si přál, aby se narodil jako obyčejný, běžný člověk, vzal na sebe lidské tělo z masa a kostí a přišel takto mezi lidmi. Tento plán realizoval právě skrze Ježíše a Marii. I když by se samozřejmě mohl v lidském těle zjevit bez toho, aby se musel narodit skrze ženu.

Co znamená „Neposkvrněné početí„, které se stalo církevním dogmatem – nezpochybnitelnou pravdou? Neznemená to, že by Maria počala Ježíše bez poskvrny, jak se mylně i někteří věřící domnívají (i když i to je pochopitelně pravda). Znamená to, že ona sama byla „počata bez poskvrny prvotního hříchu“. Jinými slovy jednoduše to, že ona sama byla andělem – tedy bytostí, která nikdy nezhřešila – nepadla. Před svým narozením, ani po něm. Na rozdíl od většiny z nás ostatních, kteří jsme na Zemi nikoli z nějakého nezištného důvodu nebo poslání, ale pro svůj vlastní duchovní vývoj, protože jsme zatížení dědičným hříchem (to je křesťanský název pro to, čemu se v jiným náboženstvích říká „karma“). A co tedy znamená, že je Pannou? Samozřejmě to, že je Pannou jak tělesně, tak duchovně – proto s velkým „P“. Pokud se týká otcovství, je manžel Josef – manžel Marie chápán jen jako pěstoun, otčín. Podle vesmírných lidí to ale není přesné a je také on byl skutečným otcem. Jak tedy mohli počít, aniž by spolu měli poměr? To je právě onen zázrak…

ZÁZRAKY A ZVLÁŠTNÍ ÚKAZY

Co je asi na jejích zjeveních nejzajímavější na první pohled je to, že bývají provázená různými zázraky (od plakajících soch, přes neobvyklé nebeské úkazy, zázračná uzdravení až po sochy ronící slzy). Některá z nich byla dokonce církví, po podrobném zkoumání a také zevrubném psychologickém a psychiatrickém vyšetřování vizionářů, kterým se zjevovala, uznána jako pravá. (Protestantské církve se k těmto zjevením ovšem staví odmítavě a pokládají ji většinou za dílo Satana a jeho podvod). Mnoho míst, kde se Maria zjevovala, se stala poutními místy, kam lidé jezdí na duchovní inspirací, povzbuzením, ale i zázračným uzdravením.

MARIINA PROROCTVÍ DŘÍVE A JEJÍ POSELSTVÍ DNES

Za posledních 200 let proběhlo po celém světě již nespočet zjevení Panny Marie. V posledních letech dokonce několikrát prohlašovala, že jsou to její poslední zjevení, vždy si to ale nakonec rozmyslela a zjevuje se dodnes. Ať už jsou to krátká soukromá zjevení, nebo dlouhodobá zjevení více lidem s poselstvím pro celé lidstvo. K ústředním poselstvím se dnes řadí především ty z Černé Hory, z Medjugorje, kde se Maria zjevuje od roku 1981 pravidelně až dodnes. Mají i své oficiální stránky v mnoha jazykových verzích. I když tomuto zjevení již bylo věnováno mnoho publikací a knih, (samozřejmě i v češtině), Panna Marie zde podle mého názoru nepřichází s ničím novým ani s žádným proroctvím do budoucna.

ZJEVENÍ PANNA MARIE V NAŠICH ZEMÍCH

Bez zajímavosti není, že Panna Maria v nespočtu svých zjeveních zavítala nejméně dvakrát i na Slovensko. Od roku 1958 se zjevovala v česko-slovenském pohraničí v obci Turzovka. O tomto zjevení také vyšla u nás kniha, pár informací najdete i v dokumentu PDF. Na Slovensku se Maria zjevovala několika dětem i v letech 1990-95 v rusínské obci Litmanová ve Slovensko-polském pohraničí. Těmto zjevením jsou věnovány přímo internetové stránky. Navštívil jsem osobně jak Litmanovou, tak Medjugorji a můžu říct, že obě místa mají silný duchovní náboj, který snad musí cítit každý, kdo je vnímavý. Doporučuji všem ctitelům Marie jejich návštěvu.

Otec Msgr. Stefan Gobbi (slovenský zakladatel Kněžského mariánského hnutí), měl v roce 1991 zjevení Matky Boží týkající se Československa:

„Vyšli jste z velmi těžké zkoušky. Po mnoha letech v zajetí komunismu jsem pro vás získala milost vysvobození, jak jsem vám to dříve předpověděla…. V mém jménu byl komunismus, který tak dlouho věznil mnoho mých nešťastných dětí v těžkém žaláři, v zemích východní Evropy poražen. Nezískali jste svobodu díky politickému dění nebo lidem, ale díky mé osobní přímluvě.“

„Jste na začátku posledního desetiletí tohoto století. Církev pozná hodinu největšího odpadlictví. Nepřítel vstupuje do jejího nitra a usedne v samé svatyni Boží. Malý zbytek, který zůstane věrný, bude vystaven největším zkouškám a pronásledování…. Pro vaši církev nastala veliká zkouška. Mnoho pastýřů nebylo opatrných a bdělých. Dovolili dravým vlkům, převlečeným za beránky, přijít ke stádu a napáchat v něm nepořádek a škody. Nesete velkou odpovědnost, vy pastýři Svaté církve Boží! Nadále se lidé ubírají cestou oddělení od papeže a odmítání jeho učení. Skrytě se připravuje opravdové schizma, které bude brzy zjevné. Tehdy zůstane věrná pouze malá hrstka, kterou budu ochraňovat v mém Neposkvrněném srdci.“

PRŮBĚH ZJEVENÍ VIZIONÁŘŮ

Lidé se často ptají, jak zjevení probíhají, či jak Maria vlastně vypadá. Předně je třeba říci, že zjevení neprobíhají tak, že by ona navštěvovala vizionáře, jak by se mohlo zdát. Maria na fyzickou úroveň vůbec nesestupuje, a zůstává v astrálních úrovních. To je důvodem, proč ji nikdo jiný, kromě vizionářů, nemůže vidět. Jsou to naopak oni, které v době zjevení pozve k sobě na astrální úroveň a jejich duši vyzdvihne mimo jejich tělo do jejího světa.

Jak popisují vizionáři a svědkové, kteří je během jejich zjevení pozorují, vizionáři se v tom okamžiku dostávají do tranzu, přestanou zcela vnímat okolí, všechno kolem, ani nic fyzicky necítí (včetně ohně nebo píchnutí jehlou). Jsou jakoby mimo. Někteří dokonce popsali různé anomálie, že měli mimořádné schopnosti – například nadpřirozenou fyzickou sílu, že jejich tělo několikanásobně ztěžklo a nešlo s ním pohnout nebo že náhle dokázali překonávat fyzické překážky nadpřirozenou lehkostí (levitace).

Z hlediska vizionářů zjevení probíhá tak, že oni v tom okamžiku najednou začnou slyšet neobvyklé zvuky a vidět zvláštní vizuální jevy. Popisují, že se v tom okamžiku dostávají do jiného světa, jako by byli nenápadně vyzdviženi tam, kde je ona. Okolí si může ponechat svou tvář, změnit ji či být úplně jiné. Například popisují, že se i když sněžilo, náhle se rozjasnilo, nastalo léto a uviděli Marii. Svědkové pak popisovali, že nikdy sněžit nepřestalo, naopak se všichni divili, že dívce, která měla zjevení nebyla zima a její tělo vůbec nepromrzlo.

Pokud se týká jejího zjevu, vizionáři popisují, že se jim Maria zjevila jako 15-20ti letá dívka (většinou ale uvádí, že mladší, jako 15-16ti letá – to je ve shodě s informací od vesmírných lidí, že Maria se stala matkou Ježíše, když jí bylo 15). Má půvabnou, vznešenou, oválnou tvář. Jestli na sebe bere stále stejnou podobu, to jsem se nikde nedočetl. Není samozřejmě vyloučeno, že má pokaždé jinou. Někteří ji popisují, jako docela hezkou holku, některým se zjevila s dítětem v náručí. Vstupuje velmi sebevědomě, ale zároveň klidně, mírně a jako velmi citlivá dívka, která všechno velmi hluboce prožívá a těžce nese. Používá stále stejná slova a fráze, ale nejde o monolog, vždy komunikuje. Vyjadřuje se neobvyklým způsobem, jakoby odtrženým od reality, skutečně jako žena, která je z jiného světa, jakoby mimo naší realitu.

PRAVOST ZJEVENÍ – MARIA, NÁBOŽENSKÝ FANATIK NEBO DÍLO ĎÁBLA?

Někdy se diskutuje o tom, zda opravdu nemohou být tato zjevení podvodem. Pokud jsem četl různá poselství vesmírných lidí, nestaví se k nim nijak jednoznačně, nebo alespoň mi to není známo, možná s těmito „náboženskými“ zjeveními nechtějí být spojováni. Výjimkou jsou možná právě ona setkání v Itálii. Čemu tedy věřit a kde je pravda? Je ale všeobecně známo, že protestantské církve je neuznávají a většinou je pokládají za dílo ďábla. Další otázka je, jestliže jde o dílo ďáblovo, který jak známo dovede na sebe brát i masku beránka či Krista, proč by se nemohl zjevovat jako Maria. Záhadou je ale i proč by to dělal, kvůli matení, odvedení pozornosti? O tom, že jde skutečně o nadpřirozené jevy většinou nepochybuje nikdo. Na druhou stranu ďábelským podvodem může být úplně všechno a cokoliv, záleží tedy jen na víře člověka a jeho osobní mystické zkušenosti. Dezinformace a nepravá zjevení ba i zázraky mohou být jako plevel úplně všude.

Na druhou stranu, víme, andělé se zjevovat mohou, na rozdíl od běžných lidí, kteří opustí tento svět. Jsou tohoto schopni a mají k tomu také „licenci“, čehož Maria využívala více než bohatě. Proč by se tedy ona zjevovat nemohla, když mnoho jiných andělů tak činilo a činí? Myslím si, že je to pochopitelné. Stovky a možná tisíce jejích zjevení zapadla, ví o nich jen úzká skupina lidí, ale několik z nich se stalo světové známými, uznávanými a dokonce i církevně uznanými. Když jsem navštívil Mariánská poutní místa, měl jsem povznášející pocit hlubokého klidu, důvěry a míru, jaká je zde atmosféra. Že by jí působil ďábel se mi také nezdá moc pravděpodobné. Jak známo, ďábel umí působit všechno, kromě lásky, pokoje a míru…

Možná by si ale mnozí věřící představovali, že k nim Maria jako spanilá a vznešená dívka bude promlouvat mírněji, něžněji, sladčeji a láskyplněji a ne tónem, který často používá a který může budit příliš silný pocit naléhavosti, ba až výčitek a strašení, jakož i pocit příliš velkých a nesplnitelných nároků. Nátlak ani kritiku nikdo nemá rád. Vždyť místo toto, aby věřící častěji chválila za jejich snahu, tak si nebere servítky a neváhá tvrdě kritizovat všechno a všechny, včetně samotné církve. Stále jen mluvila o tom, jaké tresty hrozí kvůli hříchům a zkaženosti lidstva a vyzývá k obrácení… Skoro to někdy až vypadá, že Matka Boží je náboženský fanatik – opravdu může budit takový dojem. Anebo jsme my vážně tak slepí a zabednění? Na druhou stranu když si představím, že bych byl na jejím místě a já – obyčejný člověk – bych se stal matkou Boha, tak je to něco tak nepředstavitelného…

Setkal jsem se s názorem, že všechny náboženské symboly, včetně zjevení Panny Marie nebo mimozemských lidí jsou jen záměrnou manipulací s lidským vědomím, stejně jako náboženství a jiné ideologie. Jsou to prý všechno jakési falešné manifestace bytostí, které se oblékají do vznešeného hávu, pod kterým se však skrývají nestvůry. Je to jakási konspirační teorie na N-tou, podle které vše co existuje jsou vlastně nepřátelské přeludy, kromě Boha. Při bližším pohledu se mi ale zdá, že tento názor vychází z neznalosti a velmi povrchního pohledu lidí, kteří vyznávají názor, že všechny tyto věci jsou falešné a podvodné, protože člověk žádné takové věci a prostředníky nepotřebuje. Zdánlivě je to pravda, ale já v tom naopak vidím velmi mistrnou taktiku Satana, jak člověka odpoutat od všech těchto věcí, zjevení, poselství atd. aby byl „dokonale duchovně čistý a nezávislý“, připraven naslouchat pouze jeho hlasu. Víme, že se Satan dokáže prezentovat i jako Bůh, jako „pravé vědomí“ nebo „pravé světlo“, Víme, že dokáže dokonce dělat i zázraky a uzdravovat lidi! Ba ještě mnohem úchvatnější kousky, aby dokázal, že on je Bohem!

Podle čeho se tedy člověk může orientovat? Vždyť Satan dokáže mistrně argumentovat, dokáže jakoukoli myšlenku, ideologii, symbol, cokoliv překroutit a využít ve svůj prospěch. Jediné, čeho však není schopen je láska, pocit důvěry, klidu a pokoje. Satan dovede být skutečně vším, jen tohle je za hranicemi jeho možností. Dokáže lidem poplést hlavy a získat si je logickou argumentací, ale nedokáže v nich nikdy vytvořit pocit důvěry. Tito lidé, kteří jím jsou manipulováni, tak stále žijí v nějakém strachu, ať se snaží provozovat ty nejlepší duchovní techniky a obsáhnout duchovní poznání celého světa. V tomto smyslu nijak nechci obhajovat zjevení Panny Marie, jiných andělů či vesmírných lidí. Je jen na nás, čemu věříme a jak se necháme vést svým srdcem.

Nacházíme-li v něm však stopy strachu a nedůvěry, pak je chyba na naší straně. Nenechme se mást, důvěra a láska nejsou věci rozumu a poznání, je to vnitřní, spirituální zkušenost. Bůh nikomu neříká musíš věřit tomu a tomu, musíš dělat to a to. Ani Ježíš to nedělal. Říká, pojď a následuj mě, vyzkoušej si to sám, zakus to sám, poznáš a uvidíš…

Pokud tápete, čemu vlastně věřit a jak se nenechat podvést a zmanipulovat, pak si připomeňme biblická slova sv. Pavla Korinťanům. Duchovní poznání, proroctví, duchovní cvičení, plnost víry, zjevení, zázračné schopnosti, magie či práce pro druhé a dary na charitu – to všechno je NIČÍM, ve srovnání s láskou. A o tom je celý duchovní vývoj!

Apoštol Pavel mluví o „vyšších darech“. Těch ale nelze dosáhnout nějakou maximální aktivitou, duchovním poznáním, telepatickou komunikací s anděly či cvičením. Ty lze pouze obdržet:

„Snažte se o vyšší dary. A ukáži vám také cestu, která je všechny překonává. I kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, nemám-li lásku, nejsem než zvonící kov nebo dunící cimbál. I kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku, nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré své jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku, k ničemu mi to není.

Láska je trpělivá; láska je ochotná; není závistivá; láska se nevychloubá, nenadýmá se; nedělá, co se nesluší, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá; neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, ve vše doufá, všechno snáší.

Láska nikdy nepomíjí. Proroctví? Ta zaniknou. Jazyky? Ty umlknou. Poznání? To zanikne. Neboť částečné je naše poznání, částečné rovněž naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, pak to, co je částečné, zanikne. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, odhodil jsem, co bylo dětské. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, hádankovitě, ale potom to bude tváří v tvář. Nyní poznávám částečně; ale potom poznám tak, jak jsem poznán. Nyní tedy zůstává víra, naděje, láska, tyto tři, ale největší z nich je láska.“

ÚSPĚŠNOST PROROCTVÍ

Proroctví Marie čerpají ze stejného pramene, jako proroctví mnoha jiných jasnovidců, slavných i méně známých. Jejich účelem není (a ani to nemohou) podat zprávu o tom, co se skutečně stane, nemají za cíl strašit, ale pouze varovat co se stane, pokud lidé nezmění svoje postoje. Skutečná budoucnost je pohyblivá, to znamená, že je závislá na mnoha okolnostech a rozhodnutích na základě zákona svobodné vůle. Neznají jí jasnovidci, ba ani andělé, zná jí pouze Stvořitel. Žádné bytosti jí není dáno ji znát, všechny vyspělé bytosti mají však možnost nahlížet do krystalového počítače tzv. akašické kroniky a pozorovat nebo i přímo vstoupit do nejpravděpodobnější varianty budoucnosti, která se stane za předpokladu, že se nic nezmění. (více o akašické kronice najdete v sekci Parapsychologie a metafyzika). Je to podobné, jako předpovídat počasí – když na radarech vidíme, že se blíží studená fronta a známe její rychlost, předpovídáme, že se ochladí – a většinou se předpověď splní. Ne ale vždy, může se stát, že se náhle změní směr větru způsobenými jinými okolnostmi, se kterými se nepočítalo.

Proroctví z Fatimy – varování před III. světovou válkou na léta 1944-84

Možná nejznámějším, ale donedávna určitě nejtajemnějším jejím proroctvím bylo třetí proroctví z Fatimy z válečných let 1943-44, které se týká III. světové války, jejíž průběh Maria podrobně líčí a ke které naštěstí nakonec nedošlo. Některými dalšími anděly bylo lidem sděleno, že k mnoha pohromám nakonec díky jejich úsilí a spolupráci s lidmi nakonec nedošlo, zvláště v poslední době, a byly tak zachráněny stovky milionů životů. K jiným, jako byla II. světová válka, naopak skutečně došlo (Panny Maria jí předpověděla ve svém prvním Fatimském proroctví v roce 1917), k jiným nikoli.

Ostatně, jak zmiňuje sama Maria ve zjeveních z Medjugorje v roce 1991, když říká, že „proroctví, která jsem ohlásila ve Fatimě, se mohla naplnit“ a již v roce 1984 sdělila lidstvu poselství, že nyní stojí lidstvo před „epochou míru“ a že nebezpečí světové války bylo zažehnáno. Je zřejmé, že ona sama díky nesčetným varováním má lví podíl na tom, že se těmto apokalyptickým událostem v nejnapjatějších chvílích 20. století podařilo zabránit.

Jak uvedl také tehdejší kardinál Ratzinger (a dnešní papež), nemůžeme chápat proroctví doslova. Nepopisují to, co se musí nevyhnutelně stát, ale varují před nebezpečím. Nic není předem dáno. Ukazuje se to i na jedné z předchozích předpovědí Marie, která se týkala atentátu na Jana Pavla II. Opravdu pak k němu došlo, ale papež nezemřel, přestože i to předpověděla.

Třetí proroctví z Fatimy bylo uchováno v trezoru Vatikánu až do roku 2000, kdy se Jan Pavel II. rozhodl, že jeho tajemství zveřejní. Jeho znění sem ale dávat nechci. Stručně řečeno z nich vyplývá, že svět byl tehdy střídavě skutečně a doslova na pokraji III. světové války která by byla bývala vedena atomovými zbraněmi. (I když se někdy objevuje názor, že komunisté válka tehdy jen strašili – v podobném duchu byl zpracován i seriál ČT Vyprávěj, tak se ukazuje, že to není pravda a že naopak dobře věděli, stejně tak jako Američané, proč posilují svojí vojenskou moc. Teprve s příchodem Gorbačova došlo k uvolnění vztahů a k postupnému snižování arzenálů jaderných zbraní.)

Maria ve svém Třetím fatickém zjevení líčí konflikt mezi největšími světovými mocnosti, kdy Čína napadá Rusko a vede křižáckou výpravu proti bílé rase. Amerika je do války vtažena až později, nicméně má pro ní nakonec stejně devastující, apokalyptické následky. Dále líčí zemětřesení, změny klimatu a zemského povrchu a poškození přírody. Pokud vás tedy zajímá co by se stalo, kdyby tehdy skutečně k této válce došlo, doporučuji vám se s tímto Třetím fatimským proroctvím seznámit – zdá se, že opravdu chybělo jen málo. Možná to ale neznamená, že III. světová válka v jiné, nové a modernější podobě už nehrozí nebo že by nebyla odložena na pozdější dobu.

Julia Kim – zjevení Marie a Krista

O roku 1985 se Panna Maria zjevovala Julii Kim v jihokorejském městě Naju. V jejím domě tehdy začala soška Panny Marie ronit slzy, které se později změnily na krvavé, což trvalo téměř dva roky. Od tohoto okamžiku se ve městě odehrálo mnoho zázraků. Marie řekla, že jí Julie může pomoci v tom, že bude-li dodržovat její pokyny, pomůže zachránit lidstvo od pohromy, která hrozí. V roce 1987 dostala Kim stigmata a od roku 1988 měla i několik zjevení Krista. Jedním ze zázraků také bylo, že po svatém přijímání se jí hostie v ústech proměnila na krev a toto se opakovalo ještě několikrát, podle svědectví mnoha lidí, vše bylo také podrobně zdokumentováno.

10

V letech 1991-92 Julie dostala od Ježíše tato poselství:

„Dcero! Uč horlivě Proroctví svaté eucharistie děti, které ho nechápou, ať může být pro tvé krvavé oběti mé lásky zachráněno co nejvíce lidí, kteří žijí v nemilosti. I když se velmi snažím dát jim najevo svoji lásku, nemůžu je nutit ji příjmout, jestliže jsem jim dal svobodou vůli. Já jsem přítomen ve svaté eucharistii, jsem pramenem, jenž nikdy nevysychá, jsem lékem, který může uzdravit nemocné duše, jsem lékařem trpělivých.

Moje láska patří dokonce i těm duším, které jsou znetvořeni a pošpiněni hříchem, protože já jsem láska. Když tedy přijdou ke mně ve svátosti smíření, očistím je od všech vin, které je tíží, aby mohli zůstat v mé milosti.

Moje srdce je plné obrovské bolesti, když vidím, jak mnoho lidí na světě se klání a pochlebuje vládcům tohoto světa a jen jejich mizivá část pokleká před Pánem nebes a Králem vesmíru, vzývá ho a prosí o milost. Čas se blíží ke konci, neboť svět je plný hříchu…

Na tomto světě, který je zahalen klamem a v temnotách, se držte Písma svatého, které obsahuje všechny svaté pravdy. Následujte příklad evangelia, abyste slova mé matky uváděli v život, neboť ona se zjevuje na mnoha místech po celém světě a se slzami v očích posílá své vroucí prosby, protože čas se blíží ke konci. Pověz všem, že přijímají-li slova mé matky, přijímají mě a drží-li ji za ruku a následují ji, přicházejí je mně tou nejkratší cestou.

Okamžik vítězství mé matky Marie se blíží. Neotálejte s projevy lítosti a vstupte na palubu její záchranné archy. Moje matka na tento svět přišla jako nebeský prorok a moje pomocnice, která vás přivede k mně. Dělejte, co vám řekne. Budu vždy s vámi.“

V roce 1991 řekla Marie Julii:

„Protože tak mnoho dětí na světě neposlouchá má slova a ignoruje je, míra Božího hněvu se pomalu začíná završovat […]. Přirozený pořádek je narušen a objevují se často poruchy a neštěstí: povodně, požáry, hlad, zemětřesení, sucha, autonehody, škody ve velkém měřítku, přírodní pohromy různého druhu a neobvyklé anomálie počasí. Mnoho lidí umírá v důsledku válek, nevyléčitelných nemocí a nakažlivých chorob. Když padá sníh a vane studený vítr, víte, že začíná zima. Když se objevují pupeny, víte, že začíná jaro. Proč tedy nechápete, že všechny tyto katastrofy jsou příznaky nadcházejícího trestu? Díky těmto znamením byste měli vědět, že tento čas se blíží. Těmi, kdo trpí nejvíce, jsou nevinné děti, zabíjené v lůnech svých matek. Proč musí být stále tolik krutosti a nelidského zla?“

Zjevení Marie a archanděla Michaela v Garabandalu

V roce 1961-65 se Maria a archanděl Michael zjevovaly čtyřem děvčatům v malé vesničce Garabandal ve Španělsku. Také tady Maria předala lidem další poselství o katastrofálním světovém válečném konfliktu, který hrozí, jestliže se lidé nezmění. Varovala také před rozkolem v církvi,který by měl katastrofální následky a kritizovala věřící za jejich příliš racionální způsob myšlení. Tato zjevení byla plná nadpřirozených zázraků také co se týká i vizionářů samotných. I když byli podrobně zkoumáni mnoha specialisty, nic nezjistili. Dívky během vize necítily oheň, ani nereagovaly na píchnutí jehlou. Jejich těla tak ztěžkla, že je nemohli zvednout ani nejsilnější muži a navzdory tomu i levitovaly (vznášely se vzduchem). Jindy zase běhaly tak rychle po kolenou, že je nemohli předběhnout ani běžci na nohou. I když neuměly žádné jazyky, během vize je lidé slyšel mluvit v různých řečech, stejně jako odříkávat modlitby.

Zjevení Marie a zázraky v Akitě

Neobvyklá zjevení se odehrávala v letech 1973-81 také v Akitě, vesničce v Japonsku a byla provázena krvavým pláčem sochy Boží matky. Tady se Maria zjevovala ženě středního věku Agnes Katsuko. Agnes byla často nemocná, jaké mladá žena se ale zázračně uzdravila během své návštěvy Lurd, poutního místa, kde se Maria zjevovala už dříve. O několik let později však ohluchla a ještě k tomu ochrnula. Byla na tom stále hůře a nedlouho na to dostala ještě spavou nemoc. Lékaři už jí prakticky odepsali. Tehdy jí navštívila jeptiška, která jí ošetřovala nalila do jejích úst pár kapek vody, kterou přivezla z Lurd. Agnes rychle přišla k sobě a zázračně se uzdravila. Byla tímto zázrak tak ohromena, že se rozhodla stát se křesťankou a vstoupit do kláštera.

Roku 1973 prožila svojí první vizi. „Když jsem se blížila k Tabernakulu, najednou bylo vše ozářeno silným oslňujícím světlem. Celá rozechvělá jsem ihned upadla na tvář. Nebyla jsem schopná zvednou hlavou ani tehdy, když zář zmizela.“ To se opakovalo třikrát. Během slavnosti Nejsvětějšího srdce se na dlaních Agnes z ničeho nic objevilo krvácející stigma ve tvaru kříže. V klášteře kde působila byla socha Madony, před kterou se často modlívala. Jednoho rána ale uviděla namísto této sochy neobyčejně krásnou postavu nevěsty v záři světla, která k ní promluvila. Po tomto zážitku se na dlaních sochy objevila rána ve tvaru kříže, ze kterého tekla krev. Agnes i krev byly důkladně zkoumány vědci, kteří zjistili, že tato krev je skutečná, lidská, ale nebyla to krev Agnes. Vyloučen byl i podvod. Také tento zázrak se opakoval celkem třikrát a za přítomnosti řady svědků, včetně biskupa. Jindy zase stékala u očí sochy bezbarvá tekutina. Laboratorní analýza zjistila, že se opět jedná o skutečné lidské slzy. Socha navíc vydávala neobyčejně příjemnou a velmi zvláštní vůni. Tento zázrak církev později oficiálně uznala jako pravý.

Poselství na závěr

Toto poselství mi přišlo docela nedávno e-mailem z neznámého zdroje u příležitosti svolávání k modlitbě ve stejný okamžik po celém světě. Nevím, jestli je pravé, ale podobných poselství Maria vydává spousty, přesto ho také přidávám, když už přišlo:

„Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé děti nevědomostí , lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnoucí dech toho Zlého pronikl i do srdcí věrných duší, starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte vysíleni, zemdleni a netušíte jak moc je právě teď potřeba být bdělým a čilým. Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží.

Děti moje, volám vás, abyste se spojili do jednoho velkého řetězu v modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu na celém světě světelný řetěz; každý z vás ať je jednou částečkou řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu.

Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků, rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí a láskou tuto moji pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, hmota a její pozlátko vás uvěznilo v jednosměrném myšlení – jen mít, ne být. A zatím vám jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi, která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jakou víru praktikujete, stačí vaše osobní touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se spojte navzdory všemu, co vás rozděluje. Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás, pomozte mi.““

VIDEO – Vizionářka Panny Marie (Litmanová)

Česká televize – dokument

Česká televize – Uvolněte se, prosím (Díl pořadu z 26. 7. 2009 s Ivetkou byl bohužel vyřazen z videoarchívu, takže už jej není možné vidět)