Praví a falešní mistři

Podle proroctví, zvláště v posledním období před koncem věku, povstane mnoho proroků. Většinou falešných, avšak mezi proroky jsou i praví mistři. Známá jsou zjevení Panny Marie, Ježíše Krista, archandělů, Boha Otce, ale i dalších mistrů, které nevystupují pod biblickými jmény a nemluví křesťanským jazykem. Je třeba pečlivě pozorovat, co říkají. Čím více je slyšet hlas falešných proroků, protože se derou do popředí, tím méně lidé slyší a jsou pozorní ke skutečným mistrům.

Přestože Panna Maria se například zjevuje i dnes, málokdo tomu už nevěnuje pozornost, na rozdíl od doby, kdy se zjevovat teprve začala. Tak jsou lidé zaměstnaní falešnými zjeveními, nejrůznějšími channelingy a podvodníky, vedenými Satanem. To je ovšem cíl a účel. Ale také Bůh komunikoval s lidmi v každé době, v dobách dávných, nedávných, i dnes. Není pravda, že kdysi tato komunikace ustala, máme ji zaznamenanou v Bibli a od té doby je konec, protože dnes tu máme moderní svět a nic takového už není možné… Právě naopak. Nesmíme být hluší a slepí. Nebo odmítnout vše jako dílo ďábla.

Na světě existuje řada lidí, kteří o sobě tvrdí, že do našeho světa nepatří, ale že jsou tu proto, aby tu splnili nějaké poslání nebo misi nebo, že skrze ně mluví sám Stvořitel (naposledy to byl u nás bývalý rozhlasový moderátor s velmi podmanivým a sugestivním přednesem Richard Vošický, který sám sebe pokládal za hlas Boha a předpovídal konec světa na 21.12.2012 a když nenastal, oznámil, že mu Stvořitel záměrně lhal a že to mělo svůj účel – nyní se odmlčel o prý se připravuje na to, co sdělí lidstvu příště), anebo jistý pan Ortek, který vedl internetovou TV „Czech TV News“, ale pravděpodobně ještě včas prozřel čemu uvěřil, odešel a raději svůj kanál přenechal jiným lidem, takže dnes už je na adrese czechnewstv.cz úplně jiná webová stránka.

Některá z vydávaných sdělení těchto lidí jsou přinejmenším podezřelá, nebo je jasné, že se jedná o osoby ne zcela duševně v pořádku (byť vystupují velmi inteligentně a jsou přesvědčeni o tom, co hlásají), jiná jsou podivná nebo průhledná, takže je vidět, že se jedná o šarlatány, jiní jsou obdaření mocí konat určité zázračné věci a poselství některých jsou skutečně zajímavá, inspirativní a oslovující. Mě osobně oslovili Alaje či Inelia, kteří jsou dnes i velmi populární. Jak poznat pravé proroky od falešných, skutečné duchovní vůdce od těch, kteří vás zavedou jen na scestí a do otroctví?

Myslím si, še to zase není až tak složité. Skuteční mistři, na rozdíl od těch samozvaných, většinou nezakládají žádné organizace, žádná náboženství, nic nenařizují, nikoho nedirigují, nad nikým si neuzurpují svojí moc – ani prostřednictvím slibů o tom, že vás naučí dokonalosti a přivedou ke spáse za to, že se odevzdáte do jejich vůle, dáte jim svoji důvěru a vydáte se jim všanc. Mnoho z nich má v zásobě hned plný kufr zázračných technik a receptů jak se stát dokonalými lidmi, jen když je budete dodržovat – ovšem jediné čeho dosáhnou je to, že druhým úspěšně vymyjí mozek a vysají z nich energii. Jejich cílem není to, aby ze svých žáků vychovali dobré lidi, ale to, aby měli těch žáků co nejvíce. Vždy se najde dostatek slabých a nejistých lidí, kteří se svěří do jejich „mistrovské“ péče a je to pak velmi smutný pohled, když vidíme takové množství zmanipulovaných lidí.

Mezi skutečnými mistry a těmi falešnými ale existuje samozřejmě mnoho „polomistrů“ – tedy různě, více či méně osvícených lidí, který dosáhli vysokého stupně duchovního vývoje, ale myslí si o sobě více, než jsou. Často míchají pravdy a lži do polopravdy a vytváří si z nich svoje vlastní pravdy. Tak to asi dělá většina z nás, když se snažíme dopátrat pravdy, ale u těchto lidí je charakteristické, že mají nadřazený postoj, někdy dokonce až arogantní. Jejich snaha vést lidstvo je dobře míněná, mohou mít i velký duchovní vliv a můžeme u nich nalézt mnoho moudrého, ale skutečnými mistry také nejsou.

Moje rada zní, neodmítejte žádného z nich, ale promýšlejte to, co říkají. Mnoho z nich skutečně mohou být anděly a dobrými duchovními mistry, ale to že k vám někdo promlouvá jako duch nebo se snaží udělat dojem jako bytost z vyššího světa neznamená a snaží se vám omámit množstvím rad a tajemných informací, že je skutečným andělem nebo bytostí pozitivní, často je tomu právě naopak. Nechte se ale vést nejdříve duchem Kristovým. On vás jistě časem přivede na správnou cestu a ukáže vám pravdu, i když se zmýlíte a dočasně uvěříte klamu. Podle ovoce a skutků je poznáte, ne podle slibů a hezkých, bohulibých řečí. Ostatně, stejně jako třeba i politiky.

Jedním z nejzajímavějších současných proroctví údajně přijímá jistá irská katolická vizionářka, Marie Božího milosrdenství, jež byla od listopadu 2010 až do března 2015 téměř každý den zveřejňována na webové stránce www.thewarningsecondcoming.com. Tato poselství měla být poskytnuta lidstvu, aby jej připravila na nadcházející slavný příchod Ježíše Krista a pomohla lidem projít událostmi popsanými ve Zjevení sv. Jana. České překlady proroctví najdete na webu Varování.org. Pod velkým náporem útoků hackerů bylo rozhodnuto o přerušení provozu webu, což souvisí i s tím, že jak bylo dříve předpovězeno, bylo předávání poselství lidstvu ukončeno a nyní údajně pokračuje pouze předávání instrukcí pouze vyvoleným osobám.

Církev a sekty

Mnoho lidí v Čechách dnes chápe i církev jako sektu, která se uzurpuje moc a manipuluje lidmi. To je ale chápání, které je již dnes dávno mimo realitu a pochází někdy z dob středověku a tehdejších mocenských bojů. Zvláště varující je, když tento názor vyjádří někdo, kdo se pokládá za proroka, mistra, anděla nebo mimozemskou bytost z vyšší civilizace, protože trik, že církev je jen organizace moci a nic víc používá právě Satan. Samozřejmě i uvnitř církve samotné a mezi věřícími existuje mnoho implantovaných ovládacích programů, které jsem vnesl právě ďábel, ale musíme si uvědomit, že církev není tvořena žádnou dokonalou strukturu odolnou proti těmto programům. Důležité je ono živé duchovní jádro, je ve své podstatě právě anti-manipulativní, protože je postaveno na službě. To je něco, co většina tzv. duchovních mistrů nevidí, nebo čemu nerozumí. V jejich chápání je duchovní vyspělost především stav vědomí, svoboda, poznání a energie světla. To, co v jejich pojetí lásky ale často chybí je právě oběť, služba, odevzdání se… Jsou duchovně velmi vyspělí, mají široký stav vědomí, disponují mocnými energiemi světla, jsou schopni komunikovat s nejvyššími bytostmi, ale ten Kristův duch v nich chybí.

Církev totiž není organizace, která by někoho sdružovala a dělala z nich „členy“. Církev je dobrovolné společenství lidí, kteří se k něčemu hlásí – nikoli pod nějakým nátlakem. Společenství lidí, kteří mají stejnou či podobnou víru a vyznávají stejně věci. Vnitřní organizační struktura se týká pouze úzkého vedoucího kruhu duchovenstva kolem papeže a je tu především z hlediska udržování víry – tedy Kristova odkazu. Teoreticky tedy, i kdyby došlo k rozvratu této organizační struktury – církev, toto společenství lidí, tu zůstává nadále. Jak Kristus řekl – „kde jsou dva shromážděni v mém jménu, tak jsem i já (tj. tam je církev)“. Kristus založil církev jako toto společenství, s tím, že ustanovil jeho správce. Organizační strukturu tohoto správcovství pak dali lidé. Člověk skutečně nepotřebuje k tomu, aby byl spasen příslušenství k nějaké organizaci, potřebuje však Kristovu milost. A tu dává jen těm, kteří k němu přichází skrze svoji církev. Tedy bez ohledu na to, jak ji rozdělili lidé, když si uzurpovali moc, protože byli v moci Satana.

Falešní proroci – Matthew a ti druzí

Samozřejmě existují i takoví, kteří jsou celkem neškodí, jejich úmyslem nemusí být ani manipulovat a uzurpovat si moc. Někteří z nich jsou jen vtipálkové, kteří si krátí dlouhou chvíli, jiní skutečně věří tomu, že hlásají pravdy a vědí více, než ostatní. Mnoho z nich si to ale jen myslí a šíří jen polopravdy a dezinformace, přičemž se pokládají za duchovně velmi vyspělé bytosti. Mnoho takových působí na onom světě a prostřednictvím channelingu rozdávají své „nezištné rady“ dychtivým žijícím lidem, kteří jsou uneseni a omámeni zázrakem, že k nim promlouvají duchové a ochotně jim uvěří vše, co naivní lidem řeknou.

Nejnebezpečnější proroci jsou pak ti, které nejvíce ovládá Satan – mistr klamu. Myslím si, že jedním z nejznámějších falešných proroků dnešní doby je Matthew, který využívá všechny obraty mistra klamu. Jeho slova jsou na oko plná lásce, o duchovním pokroku, pozitivním myšlení a pozitivního duchovního vývoje, jakým se lidstvo ubírá, přitom zcela záměrně pod váhou zdánlivě logických argumentů naprosto popírá Boží slovo a Krista. Na takové proroky si je třeba dát největší pozor. Mistrně využívají polopravd k tomu, aby lidstvo odvedli od skutečné pravdy. Jsou ty ti nejzrádnější falešní proroci.

Každý člověk, která pak přenáší a zveřejňuje jejich informace, je do jisté míry manipulován zdrojem, který při přenosu sleduje své vlastní cíle. A přes člověka, se kterým navázal spojení, se takto snaží získat přístup do našeho světa a opět tak mít podstatný vliv na jeho fungování prostřednictvím informací, které předává. Někteří skutečně mohou nahlížet do Akašické kroniky a jsou tak mnohem chytřejší, nikoliv však andělské a moudré bytosti, za které se, třebas i nevědomky, rády vydávají. Vesmírní lidé upozorňují, že je mnoho takových, kteří se jako vesmírní lidé a andělé jen prezentují, ale podávají jen polopravdy, neboť ve skutečnosti jde o padlé anděly, kteří se snaží člověka svést. Totéž se samozřejmě vztahuje na všechny proroky a zjevení duchů.

Něco zcela jiného, než channeling, kterého může být schopen kdokoli citlivý, aniž by byl nějak zvlášť duchovně vyspělý, je duchovní komunikace. V tomto případě nevzniká žádný „kanál“ vedoucí z našeho světa do vyšších sfér, ale sám kontaktér se dostává vnitřně do světa vyšších bytostí. To už ale předpokládá určitý stupeň osvícení a duchovní zralosti. Tímto způsobem komunikace se může kdokoli kontaktovat s vyššími bytostmi, aniž by hrozilo nebezpečí, že se na něj napojí nějaký nezvaný reptilní host, který se bude vadávat za někoho, kdo není – podobně jako v případě spiritismu a vyvolávání duchů. V praxi je channeling a duchovní komunikace často zaměňována a mnoho lidí se domnívá, že channeligem kontaktují nějaké vyšší bytosti, nebo že dokonce proto dosáhli nějaké vyšší duchovní úrovně.

Nová zjevení – poselství irské vizionářky

Jak si možná ještě někdo pamatujete, měl jsem na této stránce uveřejněn před časem odkaz z poselstvími Ježíše Krista, Boha a Panny Maria, která od roku 2010 přejímá jistá irská vizionářka a která v poslední době budí stále větší rozruch a pozornost jak mezi laiky, tak mezi církevními představiteli, kteří se k ni také většinou odmítavě vyjádřili. Tato poselství dokonce předpověděla i sesazení papeže Benedikta a jeho nahrazení novým, k čemuž skutečně došlo, i když se o žádném sesazení nemluvilo a nemluví. Odkaz na jejich českou mutaci najdete na www.varovani.org. Zde jsou jak poslední poselství, tak i celá kniha všech poselství ke stažení ve formátu MS World. Dostala se i do encyklopedie Wikipedia. Jde o poselství pravá nebo jde o podvrh? Jde o varování nebo manipulaci? To asi ukáže až čas a až teprve co se dají věci do pohybu tak, jak jsou zde předpovězeny, budeme možná moudřejší. Protože jde o poselství mimořádně zajímavá, rozsáhlá a budící dnes velkou pozornost, je třeba bdělosti a opatrnosti při posuzování těchto věcí. Podle mého názoru je k tomu třeba větší časový odstup. Bylo by chybou je odsoudit, aby se potom ukázalo, že to, co v nich bylo předpovězeno se skutečně děje a naopak, kdybychom se k nim upínali a pak se bylo zřejmé, že šlo o podvod.

Poselství Alaje

Není žádným tajemstvím, že v průběhu historie naší civilizace působilo mnoho andělským bytostí jako běžní lidé přímo na Zemi, na její fyzické úrovni. I když se nejedená o padlé bytosti s karmou, kteří přichází na Zemi, aby ji zde odčinili a získali nové vědomí, „polepšili se“, přesto přichází nezištně, aby pomáhali lidstvu. Ani dnešní doba není výjimkou, možná právě naopak, vzhledem k revolučním událostem spojeným s jejím přechodem do vyšší reality. Mnoho těchto bytostí dnes nemá žádné speciální poslání, ale působí na Zemi jako katalyzátor pro změnu celkového vědomí lidstva a jeho posunutí na vyšší úroveň. Mnoho z nich bylo vybráno pro to, aby tento proces posunu reality do nového časoprostoru mohl být vůbec spuštěn a mnoho z nich o svém poslání dokonce ani neví. Také Biblické knize Zjevení je zmiňuje a dokonce udává přesně jejich počet 144 000.

I když oficiálně nikdo neví, co toto číslo znamená, nemají v tom jasno ani církevní představitelé. Obvykle je chápáno jako symbolické s tím, že se týká pomazaných učedníků Ježíše Krista. Katolická církev knihu Zjevení Jana odsouvá do minulosti údajně proto, že její poselství se týkalo minulosti a dnešnímu čtenáři již nemá co říci, a tím se zbavila nutnosti knihu vykládat. Některé další církve tento postoj nesdílejí a některé se pokoušejí o její výklad. Toto číslo však zmiňují také Vesmírní lidé ve svých andělských poselstvích, kde objasňují, o co se jedná.

Internet v poslední době zaplavily (také české překlady) poselství anděla Alaje ze souhvězdí Plejád, které patří ke Galaktické konfederaci světla. Alaje je údajně v současnosti andělem (resp. mimozemšťanem, chcete-li) inkarnovaným mezi námi, má vlastní videokanál na YouTube a také webovou stránku. Jestli je skutečně tím za koho se pokládá nevím, ale na internetu je mnoho channelingů s ním. I pokud je opravdu ten, kdo o sobě říká, že je, s největší pravděpodobností se jeho jménem zaštiťuje i mnoho jiných, kteří si ním ve skutečnosti nemají nic společného.

Zdravím vás, jsem Alaje ze světelné dimenze Plejád. Ve všech mých zprávách jsem opakovaně zdůrazňoval, jak důležité je vyvíjet se duchovně, abyste tak vytvářeli světelnou energii. Země potřebuje energii plnou světla, aby na sobě mohla odstranit veškeré negativní energie. V této vyšší frekvenci nemůže setrvat žádná nízká, negativní energie. Z tohoto důvodu se temní vládci světové vlády pokoušejí zamezit všemu kolem toho. Oni tu jen tak nesedí nečinně. Mají plány. A jedním z jejich plánů je vyrobit extrémní chaos a jedině ryzí duchovní člověk s VYSOKOU energií by si pak zachoval jasnou hlavu. Nyní vám budu povídat o jednom jejich větším plánu ohledně něhož doufám, že se nikdy nestane, neboť chtějí zabránit transformaci a přechytračit vás. Jak nyní ví několik pozemšťanů temní vládci po mnoho generací zatajovali realitu mimozemšťanů a vaše kontakty s nimi a svědky zabili nebo je zesměšňovali. Protože ale nyní existuje stále více lidí, kteří mají sami zkušenosti s mimozemšťany a viděli mnoho kosmických lodí, nemohou toto téma už více udržet v tajnosti, tak jak by tomu chtěli.

Proto mají nyní jiný plán. Mají plán použít své loutky, TV-politiky, aby oficiálně připustili, že mimozemšťané existují a že s nimi spolupracují. Temná vláda poskytuje pouze informace, které jsou v JEJICH zájmu. Pokusí se pomocí mediální kampaně představit se jako hrdinové, tak jako to udělali pokaždé a na veřejnosti za to byli považováni za dobré a současně říkají jen malé, nedůležité pravdy a své pravé motivy skrývají. Nikdy nevěřte politickým show. Budou říkat, že to bylo udržováno v tajnosti, protože veřejnost nebyla připravena na tento druh informací. Že by se obávali masové paniky. To je důvod, proč takovéto věty člověk slyší i ve filmech. Byly do filmů zabudovány úmyslně, aby lidi psychologicky ovlivňovaly. Téma únosů však přirozeně zapírají. Po dlouhých diskuzích na toto téma mají v úmyslu to, že chtějí veřejnosti vaše negativní mimozemšťany představit jako laskavé humanoidy, kteří tu jsou údajně proto, aby lidstvu pomohli.

Nejpozději poté by u vás měl zaznít alarm. Neboť světla-plní duchovní mimozemšťané Federace světla vůbec nespolupracují s temnými vládami Země, protože naše pomoc byla již před desetiletími odmítnuta. Vlády nás odmítly, neboť od nás by neobdrželi žádné technologie či zbraně, nýbrž pouze duchovní pomoc, dokud by na tom nebyli spirituálně tak, že by byli připraveni na vyšší technologie. Pozemské vlády spolupracují pouze s negativními mimozemšťany a jejich jediným cílem je zesílit kontrolu a zotročení pozemšťanů. Poté, co si pozemšťané na mimozemšťany zvyknou, chtějí pozemské vlády učinit reklamu na to, jak zesílit kontrolní technologie – jako např. čipy pod kůži. O tom se samozřejmě bude hovořit jako o něčem pěkném, takže to pozemšťané budou chtít dobrovolně, tak jako to dosud udělali i s vakcínami a kamerovým sledováním. Budete pak stále poslouchat: je to ke tvému dobru…, pro tvé bezpečí… A jako vždy budou ukazovány některé rozhovory se zaplacenými lidmi, kteří mají dosvědčit, jak důležité tyto čipy mají být.

Současně chtějí dále organizovat teroristické atentáty, aby mohl být vyhlášen národní výjimečný stav, aby proto byla silněji nasazena armáda. Nezapomeňte, že vždy vytvoří nějaký problém, aby se později ukazovali jako zachránci, když lidé zoufale touží po pomoci. Později mají v úmyslu veřejně říci, že existují ještě lepší bytosti a chtějí prezentovat Šedé a Reptiliány (Reptoidy). Ty, kteří Zemi udržují po tisíciletí v otroctví. Potom vám řeknou, že si nemáte všímat jejich zevnějšku, nýbrž jejich údajné lásky k lidstvu. Nezapomínejte, že tyto bytosti mají technologie, které jsou milióny let napřed jako např. 3-D hologramy a budou je poté také používat, aby lidem demonstrovali údajné zázraky. Kromě toho mají také mentální síly, které vás mohou ochromit (paralyzovat).

Temná strana hodlá za pomoci technologií vytvářet přírodní katastrofy, aby vyvolala paniku, strach a chaos. Potom chtějí říci, že má přijít konec světa a že Země bude zničena. Vlády vám plánují říci, že můžete přežít pouze, když opustíte Zemi kosmickými loděmi mimozemšťanů. A ty, kteří budou odpírat, chtějí vojensky donutit. Proto vás varuji, nenechejte si nikdy implantovat čip, i v případě, že by někdy měli vlády tomu dělat reklamu. Ti, kteří poletí s těmito Reptoidy by příliš pozdě poznali, že je to past, neboť je zotročí, použijí na experimenty nebo zužitkují jako potravu. Reptoidé to dělají už po milióny let a pokládají všechny planety za své vlastnictví a zdroj potravy.

Pouze duchovní lidé by pak byli schopni VYCÍTIT, že něco není v pořádku. Současně chce temná vláda udělat kampaň proti dobrým mimozemšťanům a budou nás označovat za negativní vetřelce. Vidíte tedy, proč ve všech svých zprávách říkám, jak důležité je se duchovně vyvíjet. Pouze duchovní lidé potom budou schopni rozlišit světlo a tmu (dobro a zlo). Pouze pozitivní kolektivní vědomí lásky může zastavit plán temné strany. Pokud má dostatek lidí energii lásky, zakusí masové vědomí pozitivní změnu a transformace Země by proběhla pozvolna. Pozemšťané se musejí rozhodnout, jaký druh budoucnosti chtějí mít. Říkám vám, láska je klíč.

Dobří mimozemšťané vyzařují duchovní energii lásky, jak ze svého těla, tak z jejich kosmické lodi. Pokud z mimozemšťanů necítíte takovouto lásku, měli byste se od nich vzdálit. My z Federace světla se budeme také ukazovat, ale úplně jiným způsobem. Mimozemšťané světla by vás nikdy k ničemu nenutili a vy máte svobodnou volbu naši pomoc a lásku vnímat, nebo nikoli. Respektujeme svobodnou vůli. Každá duše se nyní musí rozhodnout, zda chce jít cestou světla, anebo nikoli. Všichni ti, kdož mají duchovní vědomí, nebudou mít žádné obtíže nás poznat a vycítit. Ale ti, kteří si svoji auru a energie zničili drogami a nenávistí, to budou mít těžké – vydržet naše vysoké energie lásky a budou mít dokonce strach.

Temná strana počítá se strachem a s temnými myšlenkami lidí, kteří jsou ještě chyceni v nízkých vibracích. Aniž by to věděli, přispívají tyto duše k chaosu, který vládne kolem vás. Udržujte své tělo bez veškerých drog, jedů či negativních emocí, neboť ony způsobují, že vaše energie je slabá. Tak nemůžete ničeho dosáhnout a jste sami ovlivňováni temnými energiemi a podporujete plán temné strany. Láska je největší síla, s největší energií světla. A jedině zdravé vědomí ve zdravém těle může v sobě nést tuto vysokou energii a použít ji k efektivní transformaci reality.

Poselství Inelie Benz

Velmi zajímavé poselství přináší také Inelia Benz – duchovní léčitelka a jasnovidec a také prý andělská bytost inkarnovaná v současnosti na Zemi, aby pomohla v tomto těžkém období naší planety v jejím přechodu do nové, vyšší dimenze. Více také na jejím webu www.ascension101.com a dále na www.pratele-nebe.cz.