Projekt ADAM

Dějiny podle Andromeďanů

Jak se začal projekt zvaný člověk? Než si vysvětlíme stvoření světa podle Andromeďanů, vraťme se úplně na začátek, tedy do doby, když člověk ještě vlastně člověkem nebyl, protože žádné tělo, jak si ho představujeme, neměl. V té době se také odehrál jeho pád na sousední planetě Maldek, která byla jeho původním domovem a bájným rájem. Andromeďané k tomuto říkají, že lidští duchové byli součástí velkého experimentu, ve kterém se lidé v jedenácté dimenzi pokoušeli experimentovat s kolektivním potenciálem mentální energie se snahou řídit produkci hmoty v třetí dimenzi. Experiment se prý ale vymkl kontrole, přičemž velká skupina lidských duchů v důsledku toho uvízla v této dimenzi. (Ať už tedy vypadal pád lidí jakkoliv, šlo o nějakou nelegální, zakázanou činnost. Satan tu samozřejmě nemusel mít podobu žádného hada na stromě, to je pouze obraz. Jeho mentální vliv ale zřejmě mohl být už přítomen).

Vytvoření lidské rasy bylo částečně experimentem humanoidů, které dnes nazýváme Anunnaki. Ti měli vytvořit celkem 12 vesmírných podkmenů (ras) genetického kmene archetypu Adam 57. Lidská rasa je mimořádná tím, že generuje unikátní energii - emoce. V kodifikaci šifrování prostřednictvím lingvistiky přináleží písmeno „E“ číslu „5“. Toto číslo pak odkazuje na unikátní vliv tzv. „pátého elementu“ v jádrové energetice reality třetí dimenze. Tento „pátý element“ je pak sám o sobě zdrojovou složkou lidské emoce a také síly, která se nazývá (EM-pati-E). Není divu, že pro reptiliány je tato unikátní vlastnost velmi zajímavá a také předmětem výzkumu. Mimo jiné to znamená, že lidská mysl má schopnost tvořit také 3D realitu - tedy karmu. (Bohužel se tak většinou děje samovolně bez účasti duchovní inteligence lidské bytosti). Zároveň ale člověka spojuje s s duchovním Zdrojem a umožňují snadný návrat zpět, což je to, co jiné bytosti nemají. Nevytváří karmu, takže když padnou, mnohem hůře hledají ztracený Zdroj.

(Pozemský člověk je typ Adam 57-J - jde o člověka s 10 vlákny DNA, přičemž některé vinou genetických manipulací reptiliány byly zablokovány). I když se odvěcí nepřátelé lidí - reptilní bytosti mnohokrát snažily zasahovat do vývoje lidské rasy, skutečnými tvůrci nejsou. Anunnaki nejsou čistokrevní lidé, ale rasou lidsko-humanoidní, mají tedy jak lidské geny, tak geny jiného, blíže nepopsaného typu humanoidní bytosti.

Pokud se týká stvoření přírody, resp. jejího importu a vysazení, Andromeďané nám vysvětlují, že za ním stojí pradávné bytosti Paa Tal, kteří jsou zakladateli, oživovateli a tvůrci životních prostředí planet a hvězd. Jsou to čistí a dokonalí lidští duchové zvané linie "Andara 05" - tedy andělé a archandělé. Stojí také za vytvořením člověka všech dvanácti typů Adam 57. Jsou to tvůrci a správci galaxie - jedním z nich je údajně právě Ježíš, který je "ručitelem galaxie". Při stvoření člověka se však dostali do blíže nespecifikovaného konfliktu právě s Anunnaki. Paa Tal se starají se o to, aby se tyto planety a hvězdy sluneční soustavy staly vhodné a obyvatelné pro organismy a život, ztvárňují ekosystémy, které jsou naplněné vodíkem, kyslíkem, metanem a amoniakem. Některé jsou na bázi vodíku, některé metanu, amoniaku (dévická evoluce) jiné kyslíku (humanoidní evoluce na Zemi). To všechno jsou plyny pro zavedení a kolonizaci mikroorganismů a všech druhů forem života.

Při vysazování a pěstování životních forem probíhá mnoho testování, dokud vše nezapadá perfektně do sebe, např. sklon planety, její velikost, vzdálenost od hvězdy, velikost hvězdy, její gravitace, energie, vzdálenost od měsíce, velikost měsíce, počet měsíců, rychlost rotace planety, rychlost oběhu atd. Dalo by se tedy říct, že nastavení a naprogramování všeho tak, aby do sebe zapadalo a synchronizovalo se je i pro mistry tvořitele piplačka. Stačí nepatrná chybička v kódu a celá evoluce se může zhroutit, podobně jako se to stalo v případě dévické evoluce na Zemi, kdy bylo raději rozhodnuto o vyhubení pravěkých zmutovaných tvorů a začalo se od čistého stolu zcela znova a jinak. Je to nesmírně složitý systém nespočtu veličin, které musí navzájem do sebe zapadat tak, aby mohly vytvořit podmínky pro rozvoj biologického života.

Tito tvůrci prý při své práci využívají jakési stroje spojené s jejich vědomím. Vytvoří jimi antihmotu, které produkuje molekuly a atomy, které pak vytváří hmotu. Jsou jako počítače, kde si lze cokoli naprogramovat a ono se to pak projektuje i do hmoty. Vysvětlují také rozdíly mezi ekosystémy určené pro rozvoj dévické evoluce a ekosystémy savců a humanoidů. Vytváření ekosystémů pro rozvoj humanoidů je mnohem náročnější, protože humanoidé jsou mnohem více omezeni, pokud se týká jejich schopnosti přežití. Jsou totiž závislí na biosystémech založených na kyslíku a vodě a tyto systémy není zdaleka tak jednoduché vytvořit. Experiment člověk je experiment pro to, že jde o novější, modernější typ evoluce, který umožňuje rychlejší duchovní vývoj - je pro ducha vhodnější (typu člověka vyšlechtěného na Zemi se říká Eva). Naproti tomu zpravidla dévická evoluce se většinou zakládá na organických bytostech, které potřebují ke svému životu prostředí založené na vodíku, metanu nebo amoniaku je sice mnohem univerzálnější, méně omezená, ale pro duchovní vývoj neposkytuje tak dobré podmínky. Vodíkové ekosystémy jsou mnohem početnější, stejně jako metanové, protože nejsou složité. Kyslíkové ekosystémy jsou v naší galaxii výjimkou. (Pozn.: někteří dokonce říkají, že člověk na Zemi je jediným z civilizací lidí v celém vesmíru, který dýchá kyslík).

Iluze náhody a evoluce

Říkají ale, že žádná evoluce, jak si ji představujeme nikdy neexistovala a neprobíhala - ani na Zemi, ani v kosmickém měřítku. Když Paa Tal odešli, začaly se objevovat také jiné formy života, formy plazi, lidé, plazmatické, metanové formy života a objevují se v naší galaxii v plné formě. To znamená, že přišly odněkud jinud, nebo byly odjinud jimi dovezeny. Neexistuje nikde žádná evoluce živočichů - vývoj od primitivních k dokonalejším druhům, ale prostě stvoření nebo import. Materiální evoluce je jen krátké testovací období vytváření biosféry a ekosystému, proto, aby pak byly vysazeny více-méně již hotové životní formy, které se učí přizpůsobovat se nově vytvořenému prostředí. To znamená, že byly z vyšších realit projektovány do těchto prostředí přímo a není to tak, že by v nich vznikaly.

Představovat si vznik takto přesně nastaveného systému jako výsledek náhody, to je naprosto absurdní. Androméďané říkají, že naši vědci vycházejí vědecky z něčeho, co je naprosto nevědecké. Celá jejich sci-fi teorie o vzniku života je prý postavena na nesmyslech a absurditách, jako když na nesmyslu postaví celý obrovský a složitý systém, které ve skutečnosti funguje úplně jinak, než si představují a než je to, co se učí na našich školách jako nějakou samozřejmost. A přesto miliony lidí věří, že je něco takového vůbec možné, i když to, že by se jednoduchá aplikace v chytrém mobilu vznikla sama od sebe a naprogramovala se by nikdy nevěřil.

A pokud přece, tak s největší pravděpodobností ne proto, že k tomu vznikly podmínky a náhoda tomu chtěla, ale že tu byl nějaký impuls inteligence mimo tuto aplikaci, který jen umožnil, aby k tomu došlo. To je jiskra života - aplikace je stále jen stroj, který se sám od sebe nikdy nerozběhne, natož aby se náhodou poskládal dohromady. A oč je příroda a její fungování složitější, než nejsložitější počítačový program. Je to nekonečně mnoho vzájemně propojených procesů, podobně jaké v počítačích. Ne náhodou zde viry působí podobně jako ty počítačové v počítačích. Také počítač musel někdo sestrojit a program naprogramovat. Nemohlo se to stát proto, že byla ideální teplota v pokoji, ideální světlo, vlhkost…

Život a evoluce do jisté míry funguje setrvačně, neustále se adaptuje na nové podmínky a tak se jakoby zdánlivě vylepšuje. Ve skutečnosti je však uvnitř stále stejná, stejně jako člověk. Pokud je správně naprogramovaná, prosperuje a je schopná adaptace. Pokud ne, degeneruje, mutuje a sama sebe likviduje. Program ovšem není život sám o sobě, je to pouze projekt myšlenky, koncept či hotová nehmotná věc. Realizace nápadu, projektu. To, že tento program funguje setrvačně a zdánlivě se jakoby vyvíjí jen vyvolává klamnou představu, že také vznikl sám od sebe, náhodou, díky příhodným podmínkám. Samo od sebe však nevznikne opravdu nikdy nic. Pokud dáte mrtvý kus hmoty do těch nejpříhodnějších podmínek, nikdy z ní nebude a pokud na ní něco vyroste, je to jen proto, že život je už přítomen, i když byl dosud neviditelný. Ne to, že by vznikl. Ani hrad z písku se nepostaví sám od sebe, i kdyby vítr foukal náhodou nejideálnějším směrem, natož město a civilizace.

Projekt ADAM ve Sluneční soustavě

Ve Sluneční soustavě existuje člověk dnes už pouze na Zemi a nikde dále - a nejen on, celá soustava je bez jakékoli formy života. Kdysi a původně přišel člověk z dnes už neexistujícího Maldeku a později také zástupci jiné rasy z Marsu před tím, než zde život zanikl, k čemu došlo před definitivním zánikem posledních zbytků Atlantidy – bájnou potopou starého světa - údajně v roce 9060 před Kr. K zániku života na Marsu v důsledku náhlé klimatické změny, kterou si Marťané sami způsobili, došlo prý asi o 4350 let dříve. Marťané, kteří se zachránili na Zemi ale patřili spíše k aristokracii a už před tím využívali Atlantidu jako svůj druhý domov, protože měli prostředky na to, aby mohli cestovat vesmírem. Marťané byli lidé klidné povahy, vysocí kolem 2,4 m s většíma a šikmějšíma očima, štíhlé postavy a dožívali se oproti lidem na Zemi velmi dlouhého věku. Jejich tradičním zvykem bylo natahování lebky do výšky. Tito vysoce postavení Marťané se také stali prvními faraony i na Zemi nejen v před-starověkém Egyptě a pro svoji velkou postavu a technickou vyspělost byli uctíváni později pozemšťany nejen jako jejich první vládci, ale zároveň jako bohové. (Zvyk natahování lebky od nich převzali i mnozí pozemšťané a některé kultury jej vzácně praktikují až dodnes).

Poslední z nich měli opustit Zemi 4750 let př. Kr., pouze někteří zde zůstávali a zemřeli. Nezanechali po sobě žádné potomky, jejich kosterní pozůstatky je však stále možné najít. Od této doby jsou lidé ponecháni do značné míry již sami sobě a pokračují v dědictví, které jim předali „bohové“. V dobách po zániku starého světa a jeho civilizací pokračuje na Zemi pokládání základů nové civilizace - prvních starověkých kultur. Kromě těchto planet kdysi prý existoval v 3D realitě život ještě na Venuši, v tomto případě ale nešlo o projekt Adam, ale jiné blíže neurčené bytosti humanoidního typu a negativně založené. (Ostatně představa života ve 3D realitě na ostatních planetách v soustavě je vzhledem ke zdejším podmínkám spíše nerealistická, takže nejen v případě Marsu, ale i Venuše musely být tyto podmínky poněkud jiné).

Projekt ADAM na jiných planetách

Pokud jde o rozšíření projektu ADAM na jiné planety ve vesmíru ve 3D realitě, uvádí se, že kromě Země je lidmi osídleno v naší fyzické, tedy třetí dimenzi jen několik stovek planet v celém kosmu – tedy velmi malé množství, vzhledem k tomu, jak je vesmír velký. Nejbližší takové planety jsou ale od Země vzdáleny téměř tisíc světelných let. Všichni tito lidé vypadají stejně, nebo téměř stejně jako pozemšťané a všechny jsou na podobném stupni vývoje, který nějakých 200 let před námi, minimálně technicky. Nikdo z těchto lidé o civilizaci na Zemi neví a žádné z těchto civilizací se navzájem neznají – neví o sobě. I když jsou schopni cestovat vesmírem, nejsou na takové úrovni, aby uměli cestovat mezi dimenzemi, prostorem a časem – stejně jako pozemšťané.

Války, lži, nevěry, podvody, polygamie je něco, co neznají. Na žádné z těchto planet prý neexistuje žádný platební systém, více, než jeden společný jazyk nebo státy , národy, etnika, hranice – to jsou zcela unikátní věci, které existují pouze na Zemi. Stejně jako náklonnost člověka ke zlu. Ne všichni uzavírají manželství a ne na všech existuje náboženství a uctívání Stvořitele. V čem je prý Země ještě unikátní je krása její přírody. I když existují planety lidí s krásnější přírodou, než na Zemi, většina z nich nemá tak nádhernou. Na některých vedle lidí nežijí ani žádná zvířata a některé jsou tak nehostinné, že jsou obydleny většinou jen pod povrchem. Některé planety mají moře a kontinenty, jiné ne. Někteří lidé pijí vodu, jiní ne, avšak kyslíková atmosféra je jen na Zemi. Někteří mohou trpět nemocemi jako pozemšťané, jiní to neznají. Nikde se však neživí masem - to je opět unikát jen na Zemi. V průměru se dožívají i přes 150 let (pozemských).

Ve všech případech jde o civilizace padlých bytostí, stejně jako u člověka na Zemi. Jsou bytosti, které padly hlouběji, než člověk, avšak mezi lidmi tento smutný primát drží pozemšťané. Zároveň na žádné jiné planetě nebyl realizován plán záchrany člověka do té míry, v jaké k tomu došlo na Zemi. Říká se, že Země je takovým unikátním budem nula, šedou zónou, startovním bodem obratu, takže ti, kteří se sem inkarnují z temných „mínusových světů“ mají šanci stoupat výše. Neexistuje prý žádné jiné podobné místo v celém vesmíru.

Stvoření pozemského člověka

Od třetihor, před 65 miliony lety je naše sluneční soustava stále častěji navštěvována. V této době byla na Zemi vytvořena první skutečně soběstačná kyslíková biosféra. Tato biosféra se nazývá Eden, prý podle jazyka Orióňanů, Nibiřanů i Plejáďanů. "E-Den" u nich znamená zahrada. To byl zřejmě jak vidíme právě ten okamžik, kdy říkáme bylo započato s evolucí savců a humanoidů. Tyto bytosti tedy byly na Zemi vysazeny už jako jakýsi polotovar a jak dále procházely evolucí, přizpůsobovali se přírodním podmínkám na Zemi. I když vysazení není přesné slovo - postupně se projektovaly do hmoty z vyšších realit a tak se začala rodit původní pozemská rasa člověka (jak uvádí jasnovidka Blavatská a Scott-Elliont). To znamená, že ve vyšších realitách byly tyto bytosti hotové - plnohodnotní duchové, kteří však padli a proto dostali možnost na Zemi pokračovat ve svých životech mimo duchovní ráj, o kterém se mluví jako o sousední planetě Maldek (Malona, Faeton). Neznamená to však, že už tehdy měli nějaké tělo. To se teprve formovalo a jak se zhutňovalo, začalo nabírat i konkrétnější formy. Jde tedy o naprosto jiný typ evoluce, který s vývojem před dobou 65 miliony let zřejmě nemá už žádnou souvislost. A určitě to bude platit i na dinosaury a starší tvory, kteří na Zemi byli vysazeni dříve, ale zmutovaly a byli vyhubeni (jak uvádí jiné zdroje). Je tedy možné, že původní, starší biosféra byla založena ještě na vodíku.

Vedle těchto projekcí prvních lidí do hmoty je však pravděpodobné že paralelně pokračovala (nebo později započala) také skutečná materiální a duchovní evoluce. Víme, že duchovní kolektivní vědomí se vyvíjí a individualizuje také prostřednictvím hmoty a že způsobů duchovního vývoje a osidlování Země je více. Tento typ evoluce v 3D realitě tak pravděpodobně probíhal s osídlováním v 7D a později 3D realitě, dokud nedošlo k jejich míšení. Máme tu tak čtyři (možná paralelní) způsoby osidlování Země, z nichž ani jeden nevylučuje ten druhý. V případě bodu č. 3 jde ale spíše jen o dočasné základny mimozemšťanů, kteří zde nezakládají žádné trvalé kultury ani na Zemi neimportují život ze svých domovů:

  • 1. postupná astrální projekce do 3D reality (typ ADAM 57, již od prvohor)
  • 2. materiální evoluce v 3D realitě (typ EVA, již od třetihor)
  • 3. mimozemské základny na Zemi (již z doby před 10 mil. lety)
  • 4. vysazování mimozemských ras na Zemi (již z doby před 900 tis. lety)
Pokračovat