Velký restart

Současnost a Nový věk

Žijeme v realitě, která je jen jednou s mnoha světů, které nejsou skutečné - je to jen hra. Fikce. Zhmotnělá myšlenka ovládaná nepřáteli Boha. V realitě, která brzy zanikne a s ní všechno, co nebude schopné přejít do vyšší reality. Jediná skutečná realita není zde, ale v nás, ba dokonce zcela mimo čas a prostor. Svět, kde neplatí žádné fyzikální veličiny nebo zákony.

Všechny civilizace zažívaly svůj počátek, rozkvět, až nakonec morálně zdegenerovaly a v důsledku toho se rozpadly. Totéž čeká i naši západní, technicky vyspělou civilizaci. Tentokrát to bude ale rozpad poslední, vzhledem k tomu, jak velká je naše civilizace a jak hustě je naše planeta obydlená. I naše civilizace tiše degeneruje a rozpadá se. I když navenek je stále technicky dokonalejší a zdánlivě vyspělejší. To je ale jen vnější obraz.

Nový svět bude postaven na zcela nových základech. Ryze nemateriálních, na systému, který není založen na hospodářském růstu, na generování zisků a koncentraci moci. Změna systému je nevyhnutelná a těžko si můžeme představit, že bude klidná, postupná a přirozená. Těm, kteří současný systém udržují v běhu a profitují z něj, se ho nikdy dobrovolně nevzdají.

Poselství andělů i mimozemských lidí nám říkají, že milujeme-li druhého, milujeme sami sebe a jestli milujeme opravdu sami sebe, pak tím milujeme i druhého. Tak jednoduchý a banální je princip lásky. Naopak všechny satanské nauky staví na jiných věcech a snaží se lidi zmanipulovat a svést - odvést o principu Stvořitelovy lásky ve jménu nějakého falešného pokroku. Nyní je čas, aby lidstvo k tomuto poznání dospělo také, neboť je to základ jakéhokoli dalšího vývoje, jak duchovního, tak ekonomického. Současná civilizace již dosáhla svého vrcholu a nemá se kam dále vyvíjet.

Falešná realita - pavučina mistra klamu

Na světě je mnoho zla. Spoustu lidí říká, že mnoho lidí je zlých. To ale není pravda. Nikdo není zlý. A ti, kteří jsou zlí, jsou jen podvedení nebo posedlí. Kým? Satanem. To je původce všeho zla. Není to lidská bytost. Než odsoudíte nějakého člověka, je třeba si uvědomit, že on sám je obětí. Ve skutečnosti je to Boží dítě s krásnou duší, které je ale polapená o ovládaná ďáblem. Ani ilumináti nejsou zlí. I oni jsou jen podvedení lidé. Lidé, kteří uvěřili v moc a ráj, který jim dá antikrist. Netuší, že je to lež. On sleduje jen své vlastní zájmy. A tím je zotročení lidstva a kolonizace Země...

Tento svět dnes stojí před posledními událostmi, tak jak stojí v prorocké knize Zjevení sv. Jana, které je již tak málo věnována pozornost. Lidé zapomněli, že existuje Satan, peklo, hřích... Nevidí znamení doby. Neberou je už vážně. Dokonce i církev se nachází dnes v temnotách. Jako lidé za časů Noe, kdy se bavili, dokud náhle nepřišla potopa a nezahubila všechny. Naše civilizace stojí před velmi temnou budoucností, na jejímž konci je ale světlo - nový svět. Musí být očištěna od zla. Je to nutná podmínka k tomu, aby transformace do nového věku byla úspěšná a Kristus se mohl znovu ujmout vlády, jak bylo prorokováno.

Konec světa ale není konec lidstva. Je to konec civilizace, kterou ovládá Satan. Konec moci zla. Konec všech, kteří těmto temným silám slouží a přisluhují. Proroctví se netýká konce světa, ale konce zla. Ale tento konec bohužel vzhledem k duchovnímu stavu lidstva předpokládá prozatím velmi dramatický a katastrofický průběh. Ještě stále je však možné jej zkrátit a zmírnit.

Na prahu Nového věku

Kolem roku 2012 končí vývojový cyklus globálního vědomí - tedy civilizace, jak ji známe dnes, civilizace, která je izolována od jiných vesmírných civilizací. Tímto rokem totiž vstupujeme na úroveň vědomí galaktického, což mimo jiné napovídá, že se civilizace změní tak zásadně, že zkrachují postupně všechny dosavadní ekonomické systémy a názory na život. Toto datum neznamená žádný konec, ale právě ten okamžik, kterým postupně skončí tento a začne Nový věk lidstva. Nový věk ale už pomalu začíná, i když zatím stojíme jen na prahu - tedy v jakési fázi, kdy starý fyzický svět v podstatě již skončil, ale nový ještě nezačal. Tedy nejen z hlediska astrálního cyklu, kdy končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře, ale především z hlediska duchovního vývoje vědomí.

Doba, kdy lidstvo vstoupí do tohoto vědomí je doslova za dveřmi. Zcela se změní struktura a fungování společnosti, hodnoty a principy této civilizace. Lidstvo opět naváže čilé kontakty s anděly - svými nepadnuvšími bratry a sestrami - vesmírnými lidmi a znova se zařadí do společnosti jiných vesmírných civilizací, ze kterého byla zánikem Atlantidy kdysi vyloučena. Toto blízké setkání třetího druhu bude provázet absolutní zvrat dosavadních představ lidstva a totální přehodnocení všech dosavadních názorů, které bude mít nedozírné následky. Globální vědomí lidstva se naprosto změní. Dosud úzce omezené a izolované lidské vědomí sama sebe se rozšíří a změní na vědomí celého vesmíru a bytosti, která není oddělená od celku.

Mayský kalendář - kruh se uzavírá

Mnoho velkých věštců, proroků a dokonce i Mayů se svým kalendářem prorokuje na den 21. 12. 2012 konec této epochy lidstva. Je to ale pouze kalendář, který popisuje pravidelné evoluční cykly vývoje vědomí lidstva. Mnoho lidí nerozumí tomu, proč má kalendář Mayů konec. Proč by mít ale neměl, každý má konec. To ale neznamená, že jeho koncem končí vše. Pouze označuje konec a začátek nové epochy - stejně jako každý jakýkoli jiný kalendář. Rok 2012 neznamená nic jiného, než to, že končí starý kalendář vývojové epochy lidstva, protože ta další bude pokračovat na zcela nových základech.

Nadcházející transformace života na vyšší úroveň má svůj původ ve vesmírných zákonitostech duchovního vývoje, který souvisí s ukončením jednoho kalendáře a přechod do nového cyklu. Tyto vývojové cykly si ale člověk nemůže přizpůsobit svým potřebám, jsou to dané vesmírné (respektive Boží) zákony, cykly, které se pravidelně opakují. Nyní končí nejenom jeden cyklus, ale vzájemně se jejich konec překrývá, což znamená, že tato změna bude opravdu mimořádná a jen na lidech je, jak se dokážou přizpůsobit novým podmínkám a jaký bude jejich průchod z jednoho cyklu do druhého. To, že se radikálně změní struktura hmoty, která bude jemnější a že ne každý bude schopen s novými frekvencemi rezonovat, je jasné. V současnosti lidstvo již dosáhlo nejvyššího možného vývojového stupně a bez tohoto poznání nebude moci vstoupit do dalšího vývojového cyklu.

Vědci, kteří nepočítají s paralelními vesmíry a životními úrovněmi v praxi, netuší, co je to transformace, převibrování a přechod z jedné úrovně vědomí do druhého. Poukazují na to, že ani Mayové, kteří prý dokázali předpovědět "konec světa" nedokázali předpovědět ani svůj konec. To, že končí existence civilizace na fyzické úrovni ale neznamená, že nepokračuje na jiné, neviditelné, vyšší. Není to tedy konec, ale pouze přechod - totéž co nás nyní čeká znovu.

Láska a Pravda vítězí - není to iluze

Kristovo vítězství znamená, že budoucnost lidstva je již daná - bez ohledu na to, před jakými událostmi stojí - Nová Země bude existovat, ba dokonce již existuje, není to něco, co by mělo teprve přijít. Jakkoli může být naše budoucnost temná, není to rozhodně důvod k pesimismu nebo nějaké depresi. Ostatně o tom je víra. Není to tedy boj, který se odehrává a ani tak bychom ho neměli prožívat. Je to boj, který se již odehrál a to co se má stát je jen to, co je třeba, aby se naplnil Boží plán. Tedy jakýsi dozvuk naší temné minulosti, který se ještě musí projevit. Snaha hlavního konspirátora a oněch zpátečnických sil, jejichž osud byl zpečetěn, i když se ještě nechce vzdát svých pozic a i když bude poražen (o on to pravděpodobně sám dobře ví), chce ještě na poslední chvíli pod svoji vládu strhnout co nejvíce lidí, kteří by se stali jeho otroky.

Pokud jde o negativní mimozemšťany, satanovy otroky, je třeba vědět, že z jejich strany žádné přímé nebezpečí nehrozí, neboť celá naše planeta je díky mimořádné Boží milosti pod ochranou andělů. Nemohou ji v žádném případě napadnout ani na lidstvo jinak zaútočit, jak nám ukazují některé filmy, které tak mohou vyvolávat jen zbytečný a nesmyslný strach (což je možná i účelem)... Temné síly mohou ovšem působit na dálku a nepřímo, mohou se pomalu a nenápadně infiltrovat a přebírat svoji moc. To je jim dovoleno pouze do té míry, do jaké jim to sami lidé umožní.

K závěrečné bitvě mezi silami světla a temnot - Armagedonu také dojde, ale jen symbolicky, neboť síly Světla jsou již předem vítězem a nepůjde tedy o skutečný boj. Půjde pouze o okamžik, kdy bude silám temnot umožněn plný vstup na naši planetu a tak se naplní proroctví. Většina z těch, kteří mají být zachráněni, budou v této době již v bezpečí a mimo dosah moci temnot.

Zkáza Jeruzaléma a konec věku

Izrael a židé jako první cíl?

Proroctví z Bible:

Dnes jsem s kolegou debatovali o uprchlících a o tom, co to udělá s Evropu. Jeli jsme autem, v tom kolega bezděčně sáhl po miniaturní Bibli, kterou tam mám a víte, na které straně ji zrovna "náhodou" otevřel? Na straně, kde se píše o zničení Jeruzaléma na konci věku:

„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“

Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“

Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned“.

Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“.

Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka“.

Zkáza Jeruzaléma

Vzpomněl jsem si na jiná proroctví, kde se také píše o blízkém východě a Jeruzalému. Prý naše civilizace skončí atomovou válku na území Izraele a blízkého východu, která se rozšíří do Evropy. Je to jen náhoda nebo se zničení Jeruzaléma může týkat opravdu této atomové války? Bible ji sice přímo nezmiňuje, avšak o zničení Jeruzaléma, který bude znamenat konec věku, hovoří. Jak by tedy takové zničení muselo být velké, aby mělo dopad na celou naší civilizaci? K této atomové válce má prý dojít ještě během této nebo příští generace. Má to být však až na samotném závěru všech událostí. Že by nakonec Izrael byl závěrečným centrem všeho dění? Možná ano, byl na samotném počátku naší kultury, může být i na samotném konci. Tedy pokud tomu správně rozumíme.

Pokračovat