Sibilino proroctví

Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem. Jejím původním sídlem bylo území Sába v Arabii, odkud se jí dostalo přídomku královna ze Sáby. Vydala se na dlouhou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství a tento čin ji velice proslavil. Část jejího proroctví se zachovalo až do dnešního dne, i když přísná cenzura zabraňovala v mnoha zemích knižnímu vydávání. Sibyla předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví. Sibyla předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a ještě se vyplní i další předpovědi, až se naplní čas. Začtěte se do hlasu královny ze Sáby, co předpovídala dvacátému století:

Přijde doba úpadku Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.
Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.
A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.
Tyto děti pak nebudou více potomků míti.
Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.
Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.
Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.
A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.
Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.
Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.
Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní.
Jejich těla pomalu uhnívati budou.
Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.
Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.
Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.
Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.
Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.
A já pravím tobě:
Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl.
A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.
A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.
Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.
Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.
Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.
Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.
Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude…