Úvodní slovo

Hudba hraje, ale za oponou je pohyb

Mnozí skálopevně věří, že něco takového jako UFO nemůže existovat nebo že příchod Krista se může odehrát jen v daleké budoucnosti a nás se vůbec netýká. A že se v podstatě nic zásadního neděje. A pokud někdo věří v opak anebo v něco, co není vidět, je označen někdy za někoho kdo propadl temným silám, okultismu, nebo sektářství.

Konspirační teorie jsou pokládány za sprosté slovo a něco, čím bychom se vůbec neměli zabývat. Na internetu fungují placení profesionální trollové, kteří mají za úkol rozvracet diskuze, zakládat falešné profily na sítích či proti těmto "škodlivým vlivům" jinak bojovat. Diskuze, zprávy a videa o konspiračních teoriích jsou často pod falešnými záminkami mazány, pokud je to možné. A z úst některých politiků dokonce slyšíme stále častěji návrhy na nutnost regulace internetu a svobodné diskuze...

Nechci tím amozřejmě ani v nejmenším naznačit, že jedině zájem o konspirační teorie je podmínkou proto, aby člověk správně žil a byl "duchovně kvalifikovaný". V žádném případě. Jinak bychom z UFO a konspirací dělali nějaké další nové náboženství. Tak to ale samozřejmě není. Jinak věc ovšem je, pokud se temným okultním silám lidé klaní tak, že je uctvívají. Hojně to vidíme na praktikách New Age, scientologické církve a dalších hnutí a sekt - to je ovšem zcela něco jiného, než pouhé konspirační teorie. Nebezpečné je i uctívání andělů, neboť víme, že uctívat můžeme jen Boha.

Pokud pozorně sledujeme události dnešní doby, jasně vidíme její znamení - znamení doby konce. Dnešní konflikt na Ukrajině, nová vznikající studená válka mezi západem a Ruskem, nové stěhování národů a islámský terorismus, globální změna klimatu, extrémní výkyvy počasí či hrozící alarmující přelidnění světa - to jsou všechno věci, která znovu dávají svět do pohybu a nových turbulencí. Mohou být znamením a předzvěstí radikální a dosud nevídané změny. Vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k "okamžiku pravdy", ke zlomovému bodu, kdy se budeme muset postavit k pravdě čelem. K bodu, ze kterého již nebude návratu zpět.

Zatímco na parketu se stále tančí, všichni se vesele baví a hudba hraje, v zákulisí, za oponou cítíme, že se něco chystá. Je tam nějaký pohyb. I když, kdo ví, možná bude hudba hrát a bude se tančit až do poslední chvíle. Jako na Titanicu, dokud nešel celý ke dnu, i s kapelou a tanečním parketem. Změna zcela jistě přijde náhle, tak jak je psáno v evangelium sv. Matouše:

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

Kam budou přijati a kde budou zanecháni? Co bude s těmi, kdo budou přijati a těmi, kdo budou zanecháni? Na tyto a další vzrušující otázky hledáme odpověď. Pro duchovní kvalifikaci nejsou důležité, ale jsou zajímavé. A možná mohou inspirovat i ke hledání hlubší spirituality, které v naší společnosti postavené na jednoznačné preferenci logiky, tak chybí (spiritualitou je zde myšlen názorový přístup, který uznává také jiné, než oficiální vědecké metody).

Materialistická věda

Co nemůžeme vysvětlit, to neexistuje!

Také totiž mnozí věřící lidé striktně odmítají všechno, co zavání okultismem a tím, co je "mezi nebem a zemí". Svým zvláštním způsobem sice uznávají Boha, ale dále už jen materiálno, které lze zkoumat. Prototypem takových lidí jsou např. vědci z klubu skeptiků Sysifos. Ti nejsou vůbec ochotni se zabývat něčím, co není postaveno na základech exaktní vědy, snaží se proti tomu bojovat a zesměšňovat všechno, co je mimo jejich rozumové chápání.

Příkladem budiž i známý konflikt známých osobností z oblasti oficiální vědy a té alternativní, neuznávané - dr. Jiřím Grygarem a dr. Josef Jonášem, ve kterém jej Grygar naprosto povýšenecky zesměšňuje. Možná jen proto, že Grygar, jako astrofyzik, prostě alternativní medicíně vůbec nerozumí, ale domnívá se, že jako populární vědec má patent na všechno. A to přiznávám, že jsem jej jako vědce vždy obdivoval a už jako kluk kdysi dávno jsem s nadšením hltal v TV jeho "Okna vesmíru dokořán".

Jenže takový přístup, ale i striktně materialistická spiritualita je velmi přezíravá, namyšlená a sama si uzavírá dveře k hlubšímu poznání. To co nemohu dokázat a potvrdit současnými vědeckými přístroji a metodami, ještě neznamená, že to neexistuje, nebo že jde o pouhé šarlatánství. Bohužel, na tomto přístupu je založeno téměř všechno, co západní civilizace vybudovala. A je možné, že právě díky této namyšlené přezíravosti, neochotě naslouchat a dívat se za obzor, ji přivede ke zhroucení.

Nemusí to bát žádný komunistický ateismus, ale obyčejný materialismus, když víme v jaké spirituální krizi dnešní západní (minimálně euroamerická) civilizace je. Spiritualita je prakticky mrtvá a naše kultura je odtržena od základních pilířů života a přírody. Ony všechny konspirační teorie, zájem o okultismus či alternativní směry je do jisté míry jen důsledkem této krize, ve které lidé znovu hledají své kořeny a hlubší smysl života, protože veděcká vysvětlení ani tradiční stádové zvykové náboženství je nemůže plně uspokojit a dokonce, ani je oslovit.

Klikni na kruhy z Google:

Je možmé, že potom, co se tato událost, kterou popisují evangelisté, odehraje, nastane na Zemi skutečné peklo - Nový světový řád. Pokud mimozemšťané existují, chtějí nám něco sdělit? Nechějí nás varovat před dramatickými událostmi, které se odehrají v blízké budoucnosti?

A co znamená obrovské množství složitých a obrovských piktogramů, které se po světě objevují nejen v obilí již stovky let a jejichž případ v poslední době tak dramaticky narostl? Nikdo na ně nezná odpověď a oficiální věda se k nim raději ani nevyjadřuje a dělá, že nic takového neexistuje, protože jakýkoli pokus o rozumné vysvětlení by spíše ztrapnil toho, kdo by se o to pokusil. Není to jasný důkaz? I kdyby je dělali sami lidé, i tak by museli mít k dispozici technologie, které oficiálně neexistují. Kde by je ale vzali už před stovkami let a proč by to dělali? O zvláštních okolnostech jejich vzniku, o energii či o kódovaném poselství uvnitř nich, ani nemluvě.

Případ narušení TV vysílání

Na úvod bych se rád vrátil k jednomu velmi známemu případu poselství mimozemšťanů. Jestli nejde v omto případě o podvod samozřejmě nevím a neví to s určitostí dodnes nikdo. Jen to ale je jeden z mnoha případů za všechny a jedno z mnoha navzájem velmi podobných a opakujících se poselství z různých zdrojů a od různých kontakterů. Protože je stále mnoho lidí, kteří o tomto případu nikdy neslyšeli, uvádím ho pro ilustraci.

Kosmologický institut obdržel skrze prof. Pedro Romaniuka po dlouhých a namáhavých pokusech úplný text jednoho z nejdůležitějších “Elektronických fenoménů” z pozemské televize. My se odvoláváme na interferenci v televizi Anglie - Southern Television (BBC), která se udála v neděli 26.11.1977 v 17:05 hodin. Milióny obyvatel ve svých domovech obdržely z televize mimořádnou zprávu. Původní zvuk vypadl úplně, obraz byl rušen.

Technologie lidí byla vypnuta. Milióny domovů od Hampshiru až po Reading a od Berkshiru a Whitney až po Oxfordshir, přes Londýn, Southampton a jiná města slyšely hlas. Hlas velmi silný, který nikdo a nic nemohlo zastavit, ani po vypnutí televizních vysílačů a dokonce ani po vypnutí televizorů, které se všechny samy od sebe ve všech domácnostech spustily - pokud byly do té doby vypnuté a nešly žádným způsobem vypnout. Tento hlas nemohl být umlčen a absolutně jasně vyslovil (v angličtině):

“Jsem mimozemská bytost, která vysílá svoje poselství k vám z paluby vesmírné lodi, která krouží kolem vaší Země. Jsem autorizovaným zástupcem Galaktické mise, jejíž lodi, nebo jak vy říkáte “létající talíře”, jste již po mnoho let vídali na obloze.

V tento okamžik s vámi hovoříme s moudrostí a v míru. My přicházíme, abychom vás upozornili na nebezpečí, ve kterém se nachází osud lidské rasy a jejího světa, dáváme vám varování, které musíte předat dále ostatním národům, abyste se vyhnuli katastrofě a zabránili jí, která by postihla nejen vás, ale také i ostatní planety Slunečního systému.

Jen tímto způsobem budete mít podíl na velkém probuzení, které přichází a je vyvoláno věkem Vodnáře. Tento věk může být periodou pravého míru a skvělé evoluce lidské rasy, ale toto se může uskutečnit jen tehdy, když všichni regenti dnešního velkého atomového nebezpečí si uvědomí svoji odpovědnost.

Uklidněte se a slyšte, neboť se může stát, že se vám již nedostane další příležitosti od nás obdržet podobné sdělení. Po mnoho let vaši vědci, vlády a vojenské moci odmítali přijímat naše varování a dále experimentovali s bezbožnou silou atomové energie.

Atomové bomby mohou v jednom jediném okamžiku zničit zcela celou vaši Zemi, její obyvatele a i bytosti ostatních bratrských planet. Odpady atomových systémů budou vaši Zemi zamořovat ještě po celá tisíciletí.

My, kteří jsme šli po cestě efektivního evolučního vývoje, se nacházíme nyní ve velmi vysokém stavu, že vám toto, co říkám, můžeme plně potvrdit. Atomová energie je vždy namířena proti životu, a výzkum pro její využití musí být zastaven, jinak zde stále zůstává nebezpečí úplného sebezničení. Všechny atomové zbraně i všechny konvenční zbraně musí být zničeny. Hodina konfliktů již minula !

Rasa, jíž součástí jste vy, nechť se snaží a usiluje dosáhnout vyšších úrovní života a universální evoluce ve všech lidských sektorech, které jsou toho hodny a zaslouží si to. Zbytku podobných sektorů zbývá již jen málo času, aby se naučily žít v míru a dobré harmonii. V opačném případě budou muset nést následky.

Na Zemi existuje malá skupina lidí, která se učí žit v míru a harmonii, což má sloužit za vzor ostatním, kteří se rovněž chtějí učit, a to je počátek Nového věku.

Je vám dávána svoboda výběru činit tak nebo toto učení odmítnout. Jenom ti, kteří se učí žít v míru, vstoupí do Královských říší nejvyšších spirituálních evolucí Universa.

Slyšte proto, prosím, hlas Aštara. Vězte, že se na Zemi nachází mnoho falešných proroků a vůdců, kteří působí negativně a kteří se pokoušejí všechny vaše energie, které jste si upřímně a korektně zasloužili, vysávat, aby jich využili pro jejich špinavé a bezbožné cíle, a dávají vám za to jenom bezcenný brak.

Chybějící uvědomění je jejich slabostí. Musí se teprve učit být senzitivními a naslouchat jejich vnitřnímu hlasu, který jim může říci, co je pravda a co lež, chaos, konfůze a zlo.

Učte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, hlasu pravdy, která je v každém z vás. Tímto způsobem se dostanete na cestu pozitivní evoluce, která je nejdůležitějším a konečným cílem života.

Toto je naše poselství pro naše přátele. My střežíme váš vývoj již mnoho a mnoho let. Zrovna tak pozorovaly dřívější generace světla na obloze, kterými jsme my. Vy již víte, že jsme zde a že se nad vaší planetou i kolem vaší planety nachází více bytostí, než vaši vědci chtějí připustit.

Máme o vás velkou starost, a o vaši vývojovou cestu, a uděláme vše, co je naší moci, abychom vám pomohli. Je to ale na vás, abyste sami poznali vaši cestu a učili se jí, a musíte si sami zvolit cestu k univerzálnímu životu. Nebojte se ničeho, nýbrž toliko žijte v harmonii s přírodou vaší planety.

My z velitelství AŠTARA GALAKTICA vám děkujeme, že jste nás vyslechli, a děkujeme vám též za vaši pozornost. Zatím vás s naší lodí opouštíme. Buďte požehnáni Nejvyšší láskoua Pravdou Ducha.”

Tento “tajemný” hlas z Kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit. Z miliónů přijímačů TV bylo toto v Anglii slyšet, a přivedlo nejlepší techniky TV v úžas a ve zděšení, protože žádná kontrola nebyla schopna přerušit tuto interferenci, která přicházela ze vzduchu po celé Anglii.

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno jej anulovat, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.

Tento neobvyklý fenomén ve světové elektronice neměl být všem zemím zatajen, naopak měl být po celém světě rozšířen, aby to dokázalo existenci mimozemských civilizací, ale jak tomu obvykle bývá, když jde o téma mimozemských bytostí, byl úmyslně překroucen, popřen a ukryt v zájmu zemských velmocí, pomocí kontrolních organizací, které vlastní pro tyto účely.

Na tomto případě může čtenář názorně vidět, jaký mají vztah sdělovací prostředky k Silám světla, neboť jsou nepochybně řízeny Silami temna.

Pokračovat