Rozdělení lidstva

„Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Bible - Evangelium sv. Jana 16,12.13

Co se stane se zanikající 3D realitou, jakmile bude vrcholit období transformace? Jaký bude osud těch, kteří transformační obdobím nebudou schopni projít a zůstanou v současné fyzické realitě? Zde jsem se pokusil shrnout podrobně poselství mimozemských lidí, která se týkají událostí, které nastanou po oddělení Nové Země od staré (po okamžiku převibrování).

Poznámka: následující děje se samozřejmě mohou překrývat a nemusí jít za sebou, mohou se stát současně a v krátké době. Mohou trvat rok, ale také několik desítek let. Budoucnost je pohyblivá, závislá na svobodné vůli lidí - tj. není předem přesně dána - jde pouze o koncept, nástin budoucích událostí, před kterými lidstvo stojí. Jak dramatické tyto události budou, záleží jen na lidech a na jejich potřebě těmito událostmi projít. Budoucnost, která je zaznamenána v proroctvích je již utvořená, ale dopad budoucích událostí může být oddálen a výrazně zmírněn.

Konec věku současné civilizace

  • 1. Porodní bolesti - revoluční nálady, nespokojenost s globálním kapitalismem, nárůst pravicového i levicového extrémismu, sílící projevy dopadu světelné energie na Zem, převzetí vlády na Vatikánem ilumináty, dosazení falešného papeže (antipapeže), který připraví lidstvo pro novou, falešnou sjednocenou církev a nové světové náboženství
  • 2. Nový holokaust - napadení Izraele, uzavření falešného mírového paktu na středním východě, odhalení Antikrista - na Zemi se objevuje syn Satana v lidské podobě jako mírotvorce a výjimečná osobnost, uzavření mírového paktu Antikristem, stabilizace a vytvoření jednoho světového náboženství, rozvrat církve, boj bratra proti bratru, Antikrist přechází do protiútoku
  • 3. Transformace - poslední varování před Druhým příchodem Krista a poté vstup Země do světelné vlny - tři dny temnoty, počátek rozpadu fyzické reality, převibrování do 5D reality a první vlna evakuace, oddělení staré a nové Země, těch, kteří zůstávají na staré Zemi od těch, kteří v okamžiku přejdou do nové reality

Poslední události ještě na staré Zemi (pro ty, kteří dosud zůstanou v 3D realitě)

  • 4. Antikrist se ujímá vlády - světová válka, epidemie, přírodní pohromy, chaos, hladomor, hospodářský rozvrat, vojenský režim, stanné právo, koncentrační tábory, Antikrist se ujímá nenápadně vlády a zavádí falešný mír a řád - který lidstvo vítá
  • 5. Nový světový řád - postupné zavádění nového pořádku, peněžní systém a průkazy identity nahrazeny čipy, uklidnění krize, kriminalita je plně podporována, lidí jsou povzbuzování ke zlu, každý zlý skutek je oslavován, doba největšího temna
  • 6. Návrat bohů - reptilní bytosti (padlí andělé) jsou prezentováni jako přátelé, kteří přicházejí zachránit lidstvo a lidé to vítají, deportace lidí padlými anděly, únos zbylé části lidstva
  • 7. Nová Země - zánik fyzické 3D reality, dokončení transformace a očištění Země

Druhý návrat Krista

Pokud se ptáte, kde je Návrat Krista - ten probíhá průběžně, stejně jako převibrování planety na novou úroveň vědomí, i když hlavní vlna převibrování teprve proběhne, jakmile Země vstoupí do světelné vlny (zatím je pouze v jejím pásu). Víme, že ve skutečnosti již přechod začal a urychluje se. Současná realita postupně končí a paralelně s tím začíná realita nová - tyto dvě reality se vzájemně časově i prostorově překrývají. Evakuační pohotovost trvá stále a evakuační akce probíhají již dnes. Hlavní evakuační vlna proběhne před tím, než se antikrist ujme vlády nad Zemí, ale bude probíhat tak dlouho, "dokud bude koho zachraňovat". Každý bude vyzdvižen ze Země teprve v okamžiku, kdy on sám bude připraven se sklonit před Bohem. Jak se bude vyvíjet situace na Zemi potom, co z ní zmizí většina duchovně nejpřipravenějších lidí, kteří jsou dnes hlavní překážkou pro konečné prosazení plánů Satana? Je jasné, že udeří plnou silou.

Dvoudílný celovečerní film "Chvíle poté" - 1. část - svět po transformaci a zavádění Nového světového řádu

Podrobný popis konceptu událostí tak, jak by se mohli odehrát a jak nám je nastínili prostřednictvím kontaktérů mimozemští lidé:

Odtajnění spolupráce s padlými anděly

Situace je už dnes neudržitelná, o iluminátech, globální vládě a jejích projektech, antikristovi, o návratu bohů, o spolupráci s nimi, o klimatických změnách a extrémních výkyvech počasí a jeho ovlivňování, to jsou věci, o kterých se mluví stále více. I když se temné síly se snaží maximálně pozdržet oddtajnění těchto věcí a snížit pozornost lidí, aby je mohli dostatečně připravit. K odtajnění však dojde ve jménu “národní bezpečnosti” a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu.

Doba třídění setby

Ilumináti jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit převibrování Země, protože má požehnání Boha. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto dovolení bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vy sami to můžete dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte. Vy sami se můžete nechat podvést a přidat na jejich stranu nebo to odmítnout. Nynější období je doba třídění setby, kdy se každý bude muset rozhodnout, na kterou stranu se přidá, zda bude chtít žít na Nové Zemi, nebo bude pro něj lákavější nabídka Iluminátů. Ti, kteří se nepřidají na žádnou stranu, budou nejistí, zmatení a nerozhodnutí (a takových bude velmi mnoho) většinou padnou automaticky do vlivu a otroctví nových světových vládců.

Proces transformace - převibrování

Zemi postupně zasáhne stále silnější přiliv světelné energie z centra galaxie - to znamená, že se zrychlí kmitočet nejmenších částic hmoty a ta se stane méně hmotnou, až ztratí svoji fyzickou formu a zůstane ji jen jemnější astrální, ve které žijí všechny vyspělé bytosti. V konečném stádiu fyzický svět - 3D (a později také 4D - temné světy antihmoty) realita přestane existovat. Je to zároveň nová, vyšší úroveň vědomí. Celá planeta má být během tří dní temnoty vyzdvižena na vyšší úroveň existence. Nová Země se oddělí od staré, asi jako když duch opouští mrtvé tělo nebo motýl svojí kuklu. Vaši vědci toto vyzařování dokonce již zachytili a jsou tím udiveni, ale neví přesně, o co jde. Je to mezikosmický vývojový cyklus duchovní evoluce galaxie, který se netýká jen Země, ale i ostatních jejích planet.

Nějaký čas předtím, než dojde k převibrování, se ukáže na nebi slunce, které začne rotovat a srážka dvou komet vytvoří světelný vodopád. Pak se ukáže velké znamení kříže, a potom se zjeví Kristus všem lidem na světě (každému zvlášť, včetně hříchů těchto lidí, které jim budou ukázány). To bude již okamžik posledního varování a možnost očistce. Poté se lidstvo se rozdělí na dvě skupiny. Ty kteří se obrátili k Bohu a přijali ho a ty, kteří to i přes poslední varování odmítnou. Budou se odvolávat na iluzi varování, budou hledat vědecká vysvětlení a důvody proč je to nesmysl. Zůstanou zatvrzelí. (podle Knihy Pravdy na www.varovani.org).

Ten, kdo bude ale připraven, přejde později na vyšší úroveň, nebo bude převeden těmi, kteří mu půjdou z Nové Země naproti vstříc. Projdou později tělesnou proměnou a ocitnou se v nové 5D realitě. Projde oblakem mlhy (podobně jak to znáte z legend o Bermudském trojúhelníku) a ocitne se v novém světě, v nové realitě, na Nové zemi, kde bude mu podána pomocná ruka později. Ve většině případů, pokud lidé nával světelné energie přežijí a sladí se s novou frekvencí, bude třeba nějaká doba, kdy se budou aklimatizovat. To znamená, že nebudou moci hned vidět, a ocitnou se několik minut, hodin až dní v temnotě. Budou jakoby zdánlivě oslepeni extrémně silným výbuchem světla, které nastane, až Země plně vstoupí do této světelné vlny, která se k ní blíží. Jakmile jí bude pohlcena, vše fyzické včetně těl lidí projde proměnou na vyšší energetické, méně hmotné. Projde převibrováním a přeladí svá těla na novou vyšší frekvenci, ocitnou se náhle v novém světě - v 5D realitě, na Nové zemi. Zde již nebude existovat zlo, ani žádná disharmonie.

Ostatní lidé zůstanou na fyzické úrovni (zatím, pokud nebudou pro vyzdvižení připraveni později). Transformací nebudou moci projít především ti, ve kterých není pokora, ale pýcha. Ti, kteří se nebudou schopni se před nastávajícími kataklyzmatickými událostmi na novou úroveň transformovat (neprojdou fyzickou proměněnou), zůstanou ještě nějaký čas na fyzické úrovni, kde budou muset prožívat apokalyptické události - zavedení nového světového řádu (včetně nového globalizovaného náboženství), pronásledování a vládu antikrista.

Nikdo, komu pýcha zabrání přijmout existenci Boha, nebude schopen transformací projít, protože nebudou schopni litovat svých vin. Nikoli ti, kterým brání pouze nevědomost - tito lidé se snadno uvěří, až uvidí. ztracenibudou ti, kteří uvidí a přece se neobrátí. Mnoho lidí během tohoto okamžiku posledního varování zemře a zůstane na stávající úrovni Země, ve které se antikrist ujme moci. Nová realita totiž nebude založena na bipolaritě, ale na jednotě - nebude tu moci vedle sebe existovat dobro a zlo zároveň. Ta stará, fyzická ještě nějakou dobu potrvá, nezanikne okamžitě, ale rozpadne se postupně. Podobě, jako mrtvé tělo, které opustí jeho duše, která je oživovala.

V této době bude již lidstvo rozděleno na dvě skupiny tak, že jakmile temnota ustoupí, reality již budou oddělené. Lidé, kteří na převibrování nebyli připraveni a nepřežili ho, zůstanou zde, ve fyzické 3D realitě, která se bude rozpadat. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Budou mít ještě šanci úplně poslední šanci na záchranu, pokud projeví lítost. Pro ně je připraven rozsáhlý evakuační plán loděmi vesmírných lidí. Přesto však masy lidí ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch přijmou a ztratí na věky svoji duši.

Pokračovat