Svět po návratu Krista

Velký krach a chaos

Zatím není zcela jasné, co bude spouštěcím mechanismem, který bude provázat příliv světelné vlny, která oddělí nový svět od starého. V tomto okamžiku velké proměny to může být nejdříve náraz asteroidu, ale i vypuknutí ozbrojeného konfliktu - v tom případě se ukazuje rozpoutání světové války na dálném východě. Z tohoto hlavního ohniska se pak postupně rozšíří i do Evropy. Tyto věci jsou vidět v akašickém krystalovém počítači přibližně ve stejné časové linii, ve které dojde k transformaci a nelze je časově odlišit. V každém případě později dojde ke zhroucení světového hospodářského systému, k vyhlášení zvláštního stavu, stanného práva a k nastolení vojenského, represivního režimu.

V případě asteroidu se jedná o planetku, která nedávno vstoupila do vaší Sluneční soustavy a blíží se rychle k vaší planetě přitahována silou negativních myšlenek lidí jako magnetem. Podle jejich stupňující se síly mění svou rychlost a pohyby a astronomům se jeví jako nevypočitatelná, což opravdu je. Její let by vůbec nemusel protnout dráhu vaší planety, pokud by lidé změnili způsob uvažování a začali žít pozitivně v lásce. Ale, bohužel se předpokládá pravý opak. Toto těleso, které je označeno jako AN 10 je velké asi jenom 1,5 km, ale tlačí před sebou předvoj hustého mraku drobných těles o velikosti asi 30 km.

Tento mrak až dosáhne atmosféry Země, zde začne hořet. Planetka s negativní energií se dále přibližuje a má tendenci stále více zrychlovat svůj pohyb směrem k planetě Zemi, přitahována silou negativních myšlenek. Dále se však blíží i jiná planetka, která je nyní za Sluncem a má také tendenci zrychlovat svůj pohyb. Vaši vědci v NASA stále intenzivně pracují na její likvidaci, ale stále nemají spolehlivý systém. Planetka má velikou rychlost a je stále za Sluncem. O hrozícím nebezpečí samozřejmě neuslyšíte z oficiálních zdrojů ani slovo, vše je utajeno, stejně jako veškeré přípravy na válku. Dojít může ale i k oběma událostem, přičemž k dopadu meteoritu pravděpodobně až po vypuknutí světové války.

Několik hodin po přívalu světelné energie pravděpodobně dojde k nárazu planetky do Severního Atlantiku. Hospodářská centra při pobřeží budou spláchnuta 300 m vysokou vlnou tsunami. Východní a západní pobřeží USA a západní Evropa zmizí pod hladinou moře. Zhroutí se světový hospodářský systém, pokud ještě zhroucen nebude a peníze se stanou přes noc bezcennými papíry. Lidé na toto nebudou připraveni. Nebudou vědět, co se stalo. Budou zcela zaskočeni - bude to jako zpráva z čista jasna. Budou se cítit ohroženi kdečím, počínaje sousedními státy až po sílu z Vesmíru. Informační systém se zhroutí a s ním i zásobování elektřinou, plynem a jinými surovinami včetně potravin. Vy kteří toto čtete, budete připraveni a budete vědět, co se stalo.

Několik týdnů bude naprostý chaos a řada lidí zahyne vlastní zlobou na infarkt a podobné příhody. Nikdo nebude vědět, kam se ztratili lidé, kteří prošli transformací a ve fyzické realitě už nebudou. V České republice dojde k výpadku elektrického proudu způsobený spadaným elektrickým vedením, způsobené větrnou smrští – tlakovou vlnou od výbuchu planetky nad Atlantikem. Nebude fungovat ani zásobování surovinami. Lidé, kteří nebudou mít uhlí nebo dřevo, budou mrznout a mnozí také onemocní a zemřou na následky ochlazení klimatu, které nastane. Nebude benzín a nafta, vše se zastaví. Bude to jako válečný stav. Toto bude trvat několik týdnů, lidé si prožijí své, ale vráceno zpět, co sami vysílali v uplynulých letech. Některým lidem bude tak úzko, že ztratí veškerý smysl svého života. Někteří budou povoláni k tomu, aby se nad sebou zamysleli. Bude to poslední šance pro zbytek lidstva, aby změnily své myšlení a mohli být zachráněni ve druhé vlně evakuace. Mnozí však budou hledat viníka všude jinde, jen ne u sebe.

Vojenský režim

Je tu vícero možností, jak se bude situace vyvíjet. Nejpravděpodobnější je, že vláda poté co dojde ke zhroucení světového hospodářství vyhlásí nouzový stav. Existují již různé koncentrační tábory a vojenské jednotky, které čekají jen na to, aby byly povolány do akce na výzvu “prezidenta”. Jde o fanaticky patriotické “elitní” skupiny. Jsou maximálně kontrolovány a budou reagovat na určité rozkazy. Většina z nich byla podrobena různým technikám kontroly mysli včetně přímého kontaktu s negativními mimozemšťany. Vaše vláda na mnohých z nich použila mysl ovlivňující chemické látky ve snaze získat nad nimi kontrolu. Byla v tom velmi úspěšná. Tyto jednotky jsou podrobeny hypnotickým sugescím pomocí mikrovlnných haarpových technologií, které jsou maskovány výzkumem klimatu. Samozřejmě žádný fyzický systém není dokonalý a budou příležitosti k selhání těchto systémů, čímž mnozí dostanou šanci pochopit, co se děje.

Celá myšlenka pohybu vojsk a diktátorství je násilím páchaným na občanech. Skutečně demokratická forma vlády by vůbec neuvažovala nad použitím takovýchto metod. Když se situace utiší, bude vám objasněn skutečný důvod příchodu padlých andělů, se kterými vaše stínová vláda spolupracuje. Řeknou vám o určitých blížících se a nevyhnutelných katastrofách, které velmi pravděpodobně zničí vaši planetu Zemi a všechno na ní. Obraz, který vám vykreslí, vás bude mít přesvědčit, že není východiska - budou vám říkat, že jde o vaše bezpečí, o zachování tradičních hodnot, o přežití vaší kultury a civilizace. Tím se však ještě jejich práce neskončí. Mocenská struktura ve vaší vládě se bude pokoušet vám diktovat, budou však muset konat mimo rámce vaší ústavy. V důsledku toho ji na čas zruší, pokud ne oficiálně, tak de facto. Jak jsem již řekl, podají velmi přesvědčivé podrobnosti odůvodňující takovéto akce. Budou hovořit o občanské rebelii, která ohrožuje tradiční hodnoty. Řeknou vám, že jsou v nebezpečí a je čas je bránit.

Bude zaveden nouzový vojenský režim, ve kterém ústava a demokratická práva nebudou platit. Už toto samo bude znamenat III. světovou válku a celý svět bude prohlášen za bojiště - i kdyby k žádným bojů nejdříve nakonec nedošlo. Vlády se ujme antikrist, resp. jeho Ilumináti. Ještě předtím však bude na papežský stolec dosazen falešný papež a církev rozvrácena. V tom stejném čase dojde k určitým “přírodním katastrofám”, které vytvoří určité potřeby. Většina z nich bude však záměrně způsobena mocnými negativními silami založenými na haarpových technologiích, jiné budou jako součást očistným procesů následkem změny klimatu a posunu pólů. V této době zemře miliony lidí, ať už na následky hladu, nemocí nebo přírodních katastrof. Dojde k rozhodujícímu zápasu o světovou moc. Tato válka bude mít devastující účinek, neboť lidstvo přivede na okraj zániku. Zoufalá situace lidí však připraví podmínky pro příchod "spasitelů" – bohů, šéfů a velitelů padlých andělů, se kterými vaše vláda spolupracuje. Mnoho lidí ale už předtím rádi přijmou "pomoc" a "ochranu", kterou jim vláda nabídne. Tento Nový světový řád vytvoří iluzi záchrany a spásy pro mnoho lidí.

28

Další evakuační vlny

Během těchto událostí může být našimi loděmi evakuováno mnoho dalších lidí, pokud budou připraveni. Bude připravována hlavní evakuační vlna pro cca pro 1,5 miliardy lidí, kteří přežijí, respektive pro ty z nich, kteří již budou připraveni. Záleží to na snaze, kooperaci a šíření nových myšlenek prostřednictvím oněch 144 000 lámů, kteří přišli za tímto účelem do těchto inkarnací. Budou šířit světlo po celém světě. Jak ale říkám, evakuace může probíhat průběžně i mimo hlavně vlny. I v této době na Zemi zůstane mnoho lidí, které nebudou podléhat vlivu manipulátorů. Jednak oněch 144 000, kteří pro to byli vyškoleni a pak ti, kteří dostanou ještě druhou šanci být evakuováni. Evakuační pohotovost bude trvat tak dlouho, dokud budou na Zemi lidé, kteří budou připraveni přijmout pomoc, tedy i v době po návratu bohů, kteří budou všechny svádět a nabízet lidstvu pomoc. Bude to možnost poslední volby.

Návrat Krista - tj. druhou vlnu evakuace zahájíme tehdy, až bude většina lidí připravena nebo až bude dosaženo bodu, ze kterého nebude pro lidstvo návratu zpět. V takovém případě jsme schopni evakuace všech lidí i během jediného dne. Každý, kdo bude evakuován, dostane těsně před tím od nás telepatický pokyn, jak se zachovat. Budou označena místa, kde se budou lidé shromažďovat. Tyto lokality budou chráněny silovým polem před jakýmkoli nebezpečím. Dostanete-li pokyny k evakuaci, pro nic a pro nikoho se nevracejte a jednejte okamžitě. Celou akci připravuje miliony andělů, nás vesmírných lidí. Bude řízena z oblasti severní Evropy, která patří dnes k duchovně nejvyspělejším. Naše základna zde bude chráněna silovým polem.

Začátek apokalyptických událostí

Teprve po řadě týdnů válečného stavu a válečných bojů se bude postupně obnovovat na neporušeném území (hornaté části kontinentů) infrastruktura a život se bude postupně vracet jen zdánlivě do normálních kolejí. Brzy však budou nasazeny další zbraně. Ba co více. Na planetu totiž záhy plně dolehnou účinky mohutné světelné vlny a Země se začne rozpadat. Dojde k rychlému posunu zemské osy a ke změně rotace Země a začnou mnohem rychleji tát ledovce Antarktidy a Grónska. Budou následovat dramatické změny klimatu, zemětřesení, probudí se dosud spící vulkány, neboť se budou vynořovat nové pevniny včetně velkého kontinentu v Tichém oceánu. Takto vytlačené milióny km3 mořské vody způsobí během nejbližších let zvýšení hladiny oceánů o 150 -200 m a tato voda zatopí všechny nížiny do této nadmořské výšky. Polovina takových států jako USA, Francie, Velké Británie, Ruska, Polska, Německa zůstanou navždy pod hladinou moře. Dále budou následovat tektonické lokální posuvy dolů a nahoru, nebe se zatáhne prachem z vulkánů a bude z něj padat jedovatý déšť, bude velké stěhování národů, epidemie a lokální války, masy lidí bude umírat ve velkém a to může být ještě jejich spása.

Takto tedy bude probíhat očista planety a Země si konečně bude moci vydechnout. V 1. fázi této očisty bude uneseno nebo zahyne víc než 2 miliardy lidí. Tím se znatelně sníží počet obyvatel planety. Dále v důsledku zvýšených teplot budou ale dále vymírat hromadně lidé především v Indii a Africe. Bude již také větší pohyb lidí mezi státy než nyní. Lidé budou zoufale utíkat a hledat novou rovnováhu. Tu ale nenaleznou. Živí budou závidět mrtvým, jak bylo předpovězeno. Následně dojde k masivním destrukcím hmoty zemské kůry, která se úplně nakonec kompletně roztaví.

Pokračovat